Команда CREATE INDEX

Създава нов индекс в съществуваща таблица.

Забележка : За бази данни, които не са Microsoft Access, ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access не поддържа CREATE INDEX (освен за създаване на псевдоиндекс в ODBC източник на даннисвързана таблица) или някоя на от командите на Език за дефиниране на данни (DDL). Използвайте вместо това методите Create на Обекти за достъп до данни (DAO). За повече информация вж. раздела "Забележки".

Синтаксис

CREATE [ UNIQUE ] INDEX индекс
ON таблица (поле [ASC|DESC][, поле [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Командата CREATE INDEX има следните части:

Част

Описание

индекс

Името на индекса, който искате да бъде създаден.

таблица

Името на съществуващата таблица, която ще съдържа индекса.

поле

Името на полето или полетата, които искате да бъдат индексирани. За да създадете индекс от единично поле, поставете името на полето в скоби след името на таблицата. За да създадете съставен индекс, избройте имената на всички полета, които искате да бъдат включени в индекса. За да създадете низходящи индекси, използвайте запазена дума DESC; в противен случай се приема, че индексите ще са възходящи.


Забележки

За да забраните повтарящи се стойности в записите на индексираните полета, използвайте запазената дума UNIQUE.

В незадължителната клауза WITH можете да зададете правила за проверка на данни. Можете:

  • Да забраните записи Null в индексирани полета на нови записи с помощта на опцията DISALLOW NULL.

  • Да забраните записи със стойности Null в индексираните полета да бъдат включвани в индекси с помощта на опцията IGNORE NULL.

  • Да посочите индексираните полета като първичен ключ с помощта на запазената дума PRIMARY. Това предполага, че ключът е уникален, така че да можете да пропуснете запазената дума UNIQUE.

Можете да използвате CREATE INDEX, за да създадете псевдоиндекс в свързана таблица в ODBC източник на данни, например Microsoft® SQL Server™, който още няма индекс. Нямате нужда от разрешение или достъп до отдалечения сървър, за да създадете псевдоиндекс, и отдалечената база данни не знае за псевдоиндекса и не се влияе от него. Използва се един и същ синтаксис и за свързаните, и за основните таблици. Създаването на псевдоиндекс в таблица, която обикновено ще се използва само за четене, може да бъде особено полезно.

Можете също да използвате командата ALTER TABLE, за да добавите единичен или съставен индекс към таблица, и да използвате командите ALTER TABLE или DROP, за да премахнете индекс, създаден с ALTER TABLE или CREATE INDEX.

Забележка : Не използвайте запазената дума PRIMARY, когато създавате нов индекс в таблица, която вече има първичен ключ; ако го направите, възниква грешка.Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×