Клауза ORDER BY

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Сортира заявка получените записи на указаното поле или полета във възходящ или низходящ ред.

Синтаксис

ИЗБЕРЕТЕ fieldlist
от таблицата
къде selectcriteria
[ORDER BY поле1 [ASC | DESC] [, поле2 [ASC | DESC]] [;...]]]

Select, съдържаща клауза ORDER BY има следните части:

Част

Описание

списък_полета

Името на полето или полетата, за да бъдат извлечени заедно с всяко име на поле псевдоними, SQL агрегатни функции, предикати за селекция (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW или TOP), или други опции на командата Select.

таблица

Името на таблицата, от която са извлечени записите.

критерии_за_избор

Критерии за избор. Ако отчета включва клауза WHERE, база данни на Microsoft Access поръчки стойности след прилагането на мястото, където условия на записи.

поле1, поле2

Имената на полетата за сортиране на записи.


Забележки

ORDER BY не е задължителна. Въпреки това ако искате вашите данни, показани в ред на сортиране, след това трябва да използвате ORDER BY.

По подразбиране ред на сортиране е Възходящо (от А до я, от 0 до 9). И двете от следните примери сортиране на имена на служители в фамилно име ред:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName;
SELECT LastName, FirstName
FROM Employees
ORDER BY LastName ASC;

За да сортирате в низходящ ред (от я до А, 9 към 0), добавете думата DESC запазени в края на всяко поле, което искате да сортирате в низходящ ред. Следващият пример избира заплати и ги сортира в низходящ ред:

SELECT LastName, Salary
FROM Employees
ORDER BY Salary DESC, LastName;

Ако укажете полето, съдържащо данни Memo или OLE обект в клауза ORDER BY, възниква грешка. База данни на Microsoft Access не се сортират на полета от тези типове.

ORDER BY обикновено е последния елемент в SQL команда.

Можете да включите допълнителни полета в клауза ORDER BY. Записите се сортират първо от първото поле в списъка след ORDER BY. Записи, които имат еднакви стойности в това поле, след това са сортирани по стойност във второто поле изброените и т.н.Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×