Клауза FROM

Задава таблиците или заявките, които съдържат полетата, изброени в командата SELECT.

Синтаксис

SELECT списък_полета
FROM израз_за_таблици [IN външна_база_данни]

Командата SELECT, съдържаща клауза FROM, има следните части:

Част

Описание

списък_полета

Името на полето или полетата, които искате да бъдат извлечени заедно с всички псевдоним (SQL) на полета, SQL агрегатни функции , предикати за селекция (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW или TOP) или други опции на командата SELECT.

израз_за_таблици

Израз, който идентифицира една или повече таблици, от които са извлечени данните. Изразът може да бъде име на една таблица, име на записана заявка или съставни резултати от INNER JOIN, LEFT JOIN или RIGHT JOIN.

външна_база_данни

Целия път до външна база данни, съдържаща всички таблици от израз_за_таблици.


Забележки

Клаузата FROM е задължителна и трябва да следва всяка команда SELECT.

Редът на имената на таблиците в израз_за_таблици не е съществен.

За по-добра производителност и за удобство при използването се препоръчва да използвате за извличане на данни от външна база данни свързана таблица вместо клауза IN.

Следващият пример показва как можете да извлечете данни от таблицата Employees:

SELECT LastName, FirstName
FROM Employees;Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×