Клавишни комбинации

Клавишните комбинации, описани в тази тема от помощта, се отнасят до американска подредба на клавиатурата. Клавишите при други подредби може да не съответстват точно на клавишите в американската подредба на клавиатурата.

За клавишни комбинации, при които се натискат едновременно два или повече клавиши, тези клавиши са разделени със знак "плюс" (+) в помощта за SharePoint Designer 2010. За клавишни комбинации, при които се натиска един клавиш, след което друг, тези клавиши са разделени със запетая (,).

Забележка : За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER, след което натиснете CTRL+P.

Преглед на клавишните подсказвания на лентата

  1. Натиснете клавиша ALT.

    Над всяка функция, налична в текущия изглед, се появяват клавишни подсказвания.

    Клавишни подсказвания на лентата

  2. Натиснете буквата, показана на клавишното подсказване над функцията, която искате да използвате.

    Забележка : За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете клавишните подсказвания, натиснете клавиша ALT.

Придвижване из лентата с помощта на клавиатурата

За да направите това

Натиснете

Преминаване от група на група

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Помощ онлайн

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за SharePoint Designer. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане към началния екран на Име на програма.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощта за Име на програма на прозореца "Помощ" – избиране на следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

В секцията Преглед на помощта за Име на програма на прозореца "Помощ" – разгъване или свиване на избрания елемент,.

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връщане обратно към предишната тема от помощта (бутон Назад).

ALT+ СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващата тема от помощта (бутон Напред)

ALT+стрелка надясно

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

PAGE UP, PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете върху някой елемент от прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Забележка : Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката.

F6, а след това натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въвеждане на текст в полето Въвеждане на думи, по които да търсите.

F6, а след това натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между области в прозореца "Помощ"; например между лентата с инструментите, полето Въвеждане на думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

В "Съдържание" от изгледа на дървото, съответно избор на следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

В "Съдържание" от изгледа на дървото, съответно разгъване или свиване на следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

SharePoint Designer 2010

Работа със сайтове на SharePoint

За да направите това

Натиснете

Отваряне на сайт.

CTRL+SHIFT+O

Затваряне на текущия сайт.

CTRL+SHIFT+W

Обновяване на текущия сайт.

CTRL+F5

Създаване на нова страница с уеб части.

CTRL+N

Преминаване на следващата секция от потребителския интерфейс.

F6

Преминаване на предишната секция от потребителския интерфейс.

Shift+F6

Преминаване между изгледите Код, Проектиране и Разделяне.

CTRL+PAGE UP или CTRL+PAGE DOWN

Преминаване между екраните Код и Проектиране в изгледа Разделяне.

ALT+PAGE UP или ALT+PAGE DOWN

Излизане от SharePoint Designer.

ALT+F4

Работа с раздели

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов раздел

CTRL+T

Затваряне на текущия раздел

CTRL+W или CTRL+F4

Обновяване на текущия раздел

F5

Преминаване на следващия раздел

CTRL+TAB

Преминаване на предишния раздел

CTRL+SHIFT+TAB

Записване на промените в текущия раздел

CTRL+S

Визуализация на текущия раздел в браузър

F12

Придвижване назад

ALT+стрелка наляво

Придвижване напред

ALT+стрелка надясно

Работа с навигационния екран

За да направите това

Натиснете

Отваряне на избраната категория

ENTER

Отваряне на избраната категория в нов раздел

CTRL+ENTER

Отваряне на минигалерия за избраната категория

SHIFT+ENTER

Работа с текст в изглед за проектиране

За да направите това

Натиснете

Търсене на текст или HTML в уеб страница

CTRL+F

Търсене на следващото появяване на последно търсения низ

F3

Търсене на предишното появяване на последно търсения низ

SHIFT+F3

Търсене на следващото появяване на текущата селекция

CTRL+F3

Търсене на предишното появяване на текущата селекция

CTRL+SHIFT+F3

Заместване на текст или HTML в уеб страница

CTRL+H

Проверка на правописа в уеб страница

F7

Търсене на дума в синонимния речник

SHIFT+F7

Отмяна на действие или затваряне на диалогов прозорец

ESC

Превключване между отворените диалогови прозорци

ALT+F6

Превключване между отворените диалогови прозорци в обратен ред

ALT+SHIFT+F6

Изтриване на уеб страница или папка в Списък на папките или във всеки диалогов прозорец

DELETE

Преместване с едно ниво нагоре в Списък на папките

Клавиш НАЗАД

Работа с инструменти за кодове

Важно : Клавишните комбинации в тази таблица са създадени да работят само в изглед "Код".

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на временен показалец

CTRL+F2

Преминаване към следващия временен показалец

F2

Преминаване към предишния временен показалец

SHIFT+F2

Вмъкване на фрагмент от код

CTRL+ENTER

Преминаване към следващата хипервръзка в кода

SHIFT+ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминаване към предишната хипервръзка в кода

SHIFT+ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване към следващата отваряща квадратна скоба

CTRL+[

Преминаване към следващата затваряща квадратна скоба

CTRL+]

Преминаване на следващата рамка на страница с рамки

CTRL+F6

Преминаване на предишната рамка на страница с рамки

CTRL+SHIFT+F6

Вмъкване на краен етикет

CTRL+ТОЧКА ( . )

Вмъкване на начален етикет

CTRL+ЗАПЕТАЯ ( , )

Показване и скриване на знаците за абзац

CTRL+SHIFT+8

Вмъкване на HTML коментар

CTRL+НАКЛОНЕНА ЧЕРТА ( / )

Показване на IntelliSense списък за избраните елементи

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Избиране на етикет и неговото съдържание

CTRL+SHIFT+ДВОЕТОЧИЕ (:)

Търсене на съвпадащ етикет

CTRL+ТОЧКА И ЗАПЕТАЯ (;)

Извършване на постъпково търсене

CTRL+ALT+F

Отваряне на диалоговия прозорец Отиване на ред.

CTRL+G

Отваряне на Бърз редактор на етикети

Забележка : Тази клавишна комбинация работи и в изглед за проектиране.

CTRL+Q

Форматиране на текст и абзаци

За да направите това

Натиснете

Прилагане на форматиране в получер шрифт

CTRL+B

Прилагане на форматиране с подчертаване

CTRL+U

Прилагане на форматиране с курсив

CTRL+I

Прилагане на форматиране като горен индекс (само в изглед за проектиране)

CTRL+ЗНАК ПЛЮС (+)

Прилагане на форматиране като долен индекс (само в изглед за проектиране)

CTRL+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО ( = )

Копиране на форматирането

CTRL+ SHIFT+C

Поставяне на форматиране

CTRL+SHIFT+V

Премахване на форматиране от селекцията (само в изглед за проектиране)

CTRL+SHIFT+Z
или
CTRL+ИНТЕРВАЛ

Центриране на абзац

CTRL+E

Ляво подравняване на абзац (само в изглед за проектиране)

CTRL+L

Дясно подравняване на абзац.

CTRL+R

Увеличаване на позицията на отстъпа

CTRL+M

Намаляване на позицията на отстъпа

CTRL+ SHIFT+M

Прилагане на нормален стил

CTRL+SHIFT+ N

Прилагане на стил "Заглавие 1"

CTRL+ALT+1

Прилагане на стил "Заглавие 2"

CTRL+ALT+2

Прилагане на стил "Заглавие 3"

CTRL+ALT+3

Прилагане на стил "Заглавие 4"

CTRL+ALT+4

Прилагане на стил "Заглавие 5"

CTRL+ALT+5

Прилагане на стил "Заглавие 6"

CTRL+ALT+6

Прилагане на стил на списък

CTRL+ SHIFT+L

Избиране на цвят след активирането на избора на цвят

Клавиши със стрелки

Забележка : За да стигнете до цветните шестоъгълници от черния шестоъгълник, натиснете СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАГОРЕ, за да се придвижите първо през сивите и белия шестоъгълници.

Редактиране и преместване на текст и графика.

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак отляво

Клавиш НАЗАД

Изтриване на един знак отдясно

DELETE

Изтриване на една дума отляво

CTRL+НАЗАД

Изтриване на една дума отдясно

CTRL+DELETE

Копиране на текст или графика

CTRL+C
или
CTRL+INSERT

Изрязване на избрания текст в клипборда

CTRL+X
или
SHIFT+DELETE

Поставяне на съдържанието от клипборда

CTRL+V
или
SHIFT+INSERT

Вмъкване на нов ред

Забележка : Работи само в режим за проектиране.

SHIFT+ENTER

Вмъкване на твърд интервал.

Забележка : Работи само в режим за проектиране.

CTRL+SHIFT+интервал

Избор на текст и графика

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак вдясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на един знак вляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор до края на дадена дума

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор до началото на дадена дума

CTRL+SHIFT +СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор до края на даден ред

SHIFT+END

Избор до началото на даден ред

SHIFT+HOME

Избор на един ред нагоре

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на един ред надолу

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор до края на даден абзац (само в изглед за проектиране)

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор до началото на даден абзац (само в изглед за проектиране)

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на един екран надолу

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на един екран нагоре

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на цялата страница

CTRL+A

Показване на свойствата на селекция

ALT+ENTER

Работа с таблици, графики и хипервръзки

Важно : Клавишните комбинации в тази таблица са създадени да работят само в изглед за проектиране.

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на таблица

SHIFT+CTRL+ALT+T

Избиране на съдържанието на следващата клетка на таблица

TAB

Избиране на съдържанието на предишната клетка на таблица

SHIFT+TAB

Разширяване на селекцията до съседни клетки в даден ред, когато точката на вмъкване е в клетка

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, като неколкократно натискате СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране на колона, когато точката на вмъкване е в най-горната или най-долната клетка на колона

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, като неколкократно натискате СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Създаване на автоматична миниатюра на графика, когато тази графика е избрана

CTRL+T

Създаване на хипервръзка в уеб страница

CTRL+K

Основи

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка : Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, опитайте с натискане на ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менютата или лентата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да преминете в прозореца на задачите.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Изпълняване на командата Размер (от менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Натискайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца, а когато свършите, натиснете ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Смяна на шрифт или на размера му

За да направите това

Натиснете

Смяна на шрифта

CTRL+SHIFT+F

Смяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта в избрания текст

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта в избрания текст

CTRL+SHIFT+<

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Повтаряне на последното действие Намери.

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка.

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата.

TAB в края на последния ред

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

Интервал

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към тази опция в списъка.

Първата буква от опция от падащ списък

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на текстови полета в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно поле, в което се въвежда или поставя запис, например вашето потребителско име или пътя към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

HOME

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво или надясно.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отваряне и Записване като

За да направите това

Натиснете

Отиване в предишната папка. Изображение на бутон

ALT+1

Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : отваря папката, която се намира едно ниво над отворената папка.

ALT+2

Бутон Търси в уеб Изображение на бутон : затваря диалоговия прозорец и отваря уеб страницата за търсене

ALT+3

Бутон Изтрий Изображение на бутон : изтрива избраната папка или файл.

ALT+3

Бутон Създай нова папка Изображение на бутон : създаване на нова папка.

ALT+4

Бутон Изгледи Изображение на бутон : превключва между възможните изгледи на папка.

ALT+5

Бутон Инструменти: показва менюто Инструменти.

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл.

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалогов прозорец

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+М

Обновяване на списъка на файловете

F5

Преместване, завъртане или преоразмеряване на фигури

За да направите това

Натиснете

Преместване на фигура надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на фигура наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фигура нагоре

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на фигура надолу

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Завъртане на фигура надясно

ALT+стрелка надясно

Завъртане на фигура наляво

ALT+стрелка наляво

Завъртане на фигура надясно с по-малка стъпка

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Завъртане на фигура наляво с по-малка стъпка

CTRL+ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Увеличаване на височината на фигура

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Намаляване на височината на фигура

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Увеличаване на ширината на фигура

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Намаляване на ширината на фигура

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Увеличаване на височината, намаляване на височината, увеличаване на ширината или намаляване на ширината с по-малка стъпка

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ, НАДОЛУ, НАДЯСНО ИЛИ НАЛЯВО

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×