Клавишни комбинации за Microsoft Office Word

Клавишните комбинации, описани в тази помощна тема, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

Забележка : В тази статия не са разгледани персонализирането на клавишните комбинации или създаването на клавишни комбинации за макроси или автотекст. За повече информация щракнете върху връзка в раздела Вж. още.

В тази статия

Намиране и използване на клавишни комбинации

Основи на Microsoft Office

Придвижване из лентата на Office Fluent

Бърза справка за Microsoft Office Word

Справка за функционалните клавиши

Намиране и използване на клавишни комбинации

За клавишни комбинации, при които се натискат едновременно два или повече клавиша, тези клавиши са разделени със знак "плюс" (+) в помощта за Microsoft Office Word 2007. За клавишни комбинации, при които се натиска един клавиш, след което веднага друг, клавишите, които трябва да натиснете, са разделени със запетая (,).

Използване на клавиатурата за разгъване на раздели

 • За да разгънете всички раздели на статията, натискайте клавиша TAB, докато изберете Покажи всички, и след това натиснете клавиша ENTER. Натиснете отново клавиша ENTER, за да свиете всички раздели.

 • За да разгънете само един раздел на статията, натискайте клавиша TAB, докато изберете заглавието на този раздел и знака "плюс", и след това натиснете клавиша ENTER. Натиснете отново клавиша ENTER, за да свиете раздела.

Търсене в тази статия

Важно : Преди да започнете да търсите, натискайте клавиша TAB, докато изберете Покажи всички, и след това натиснете клавиша ENTER.

 1. Натиснете CTRL+F.

  Отваря се диалоговият прозорец "Търсене", а курсорът е в готовност да започнете да въвеждате.

 2. Въведете в полето текста, който искате да търсите.

 3. Натиснете клавиша ENTER.

Отпечатване на тази статия

За да отпечатате тази тема, натискайте клавиша TAB, докато изберете Покажи всички, натиснете клавиша ENTER и после натиснете CTRL+P.

Най-горе на страницата

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го увеличили.

ALT+F5

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

F6

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (обратно на посоката на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Връщане от отворен диалогов прозорец към документа за такива диалогови прозорци, които поддържат това – например Търсене и заместване.

ALT+F6

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

ИНТЕРВАЛ

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на опция от падащ списък.

Първата буква от опция от падащ списък

Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на избраната команда.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като напр. име на потребител или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

HOME

Преместване в края на записа.

END

Преместване с един знак наляво или надясно.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отказ на избора един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отказ на избора един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отказ на избора една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отказ на избора една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отваряне и Записване като

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Отвори.

CTRL+F12 или CTRL+O

Показване на диалоговия прозорец Запиши като.

F12

Отиване в предишната папка. Изображение на бутон

ALT+1

Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : Отваряне на папката, която се намира едно ниво над отворената папка.

ALT+2

Бутон Изтрий Изображение на бутон : Изтриване на избраната папка или файл.

DELETE

Бутон Създай нова папка Изображение на бутон : Създаване на нова папка.

ALT+4

Бутон Изгледи Изображение на бутон : Превключване между възможните изгледи на папка.

ALT+5

Показване на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл.

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалогов прозорец

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+С

Актуализиране на списъка на файловете.

F5

Действия за отменяне и връщане

За да направите това

Натиснете

Отказ от действие.

ESC

Отменяне на действие.

CTRL+Z

Връщане или повторение на действие.

CTRL+Y

Достъп и използване на прозорци на задачите и галерии

За да направите това

Натиснете

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

F6

Когато някое меню е активно, преместване до прозорец на задачи. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

CTRL+TAB

Когато даден прозорец на задачите е активен, избор на следващата или предишната опция от прозореца на задачите.

TAB или SHIFT+TAB

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Изпълнение на действието, приписано на избрания бутон.

Интервал или ENTER

Отваряне на падащо меню за избрания елемент от галерията.

SHIFT+F10

Избиране на първия или последния елемент в галерия.

HOME или END

Превъртане нагоре или надолу в избрания списък на галерия.

Страница нагоре или страница надолу

Затваряне на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за са се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете CTRL+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете ENTER.

Преместване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за са се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете CTRL+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Премести, след което натиснете ENTER.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца на задачите, след което натиснете ENTER.

Преоразмеряване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за са се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете CTRL+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Размер, след което натиснете ENTER.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите, след което натиснете ENTER.

Достъп и използване на умни етикетчета

За да направите това

Натиснете

Показване на контекстното меню за избрания елемент.

SHIFT+F10

Показване на меню или съобщение за умно етикетче или за бутона "Опции за автокоригиране" Изображение на бутон или бутона "Опции за поставяне" Изображение на бутон . Ако има повече от едно умно етикетче, превключване до следващото умно етикетче и показва неговото меню или съобщение.

ALT+SHIFT+F10

Избиране на следващия елемент в меню на умни етикетчета.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на предишния елемент в меню на умни етикетчета.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Извършване на действието за избрания елемент в меню на умни етикетчета.

ENTER

Затваряне на менюто на умни етикетчета или съобщението.

ESC

Съвети

 • Можете да поискате да бъдете уведомявани със звук всеки път, когато се появи умно етикетче. За да чувате звукови подсещания, трябва да имате звукова карта. Трябва също да сте инсталирали на вашия компютър Microsoft Office Sounds.

 • Ако имате достъп до Интернет, можете да изтеглите Microsoft Office Sounds от уеб сайта Microsoft Office Online. След като инсталирате звуковите файлове, направете следното в Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 или Microsoft Office Word 2007:

  1. Натиснете ALT+Ф, за да отворите менюто под бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което натиснете О, за да отворите Опции за програма.

  2. Натиснете Р, за да изберете Разширени, след което натиснете TAB, за да се придвижите до Разширени опции за работа с програма.

  3. Натиснете два пъти ALT+Ъ, за да се придвижите до квадратчето за отметка Осигури звукова обратна връзка, което е под Общи, след което натиснете интервала.

  4. Натиснете неколкократно TAB, за да изберете OK, след което натиснете ENTER.

   Забележка : Когато поставите или изчистите отметката от това квадратче, настройката засяга всички програми на Office, които поддържат звук.

Най-горе на страницата

Придвижване из лентата на Office Fluent

Достъп до всяка команда с няколко натискания на клавиши

Забележка : Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

Клавишите за достъп предлагат начин за бързо използване на команда чрез натискане на няколко клавиша, без значение дали сте в програмата. Всяка команда в Office Word 2007 може да бъде достигната чрез натискане на клавиш за достъп. Можете да стигнете до повечето от командите, използвайки между две и пет натискания на клавиши. За да използвате клавиш за достъп:

 1. Натиснете ALT.

  Над всяка функция, налична в текущия изглед, се появяват бързите клавиши.

  Лента с показани бързи клавиши

  Изображението по-горе е взето от обучение за Microsoft Office.

 2. Натиснете буквата, показана на бързия клавиш над функцията, която искате да използвате.

 3. В зависимост от това коя буква натиснете, може да се появят още бързи клавиши, например ако разделът Начало е активен и натиснете Ъ, ще се появи разделът Вмъкване, заедно с бързите клавиши за групите в този раздел.

 4. Натискайте буквите, докато стигнете до командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата на групата, която съдържа командата.

  Забележка : За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете бързите клавиши, натиснете клавиша ALT.

Промяна на фокуса на клавиатурата без използване на мишката

Друг начин да работите с програмите с лентата на Office Fluent е да местите фокуса между разделите и командите, докато стигнете до функцията, която искате да използвате. Следващата таблица показва някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, без да се използва мишката.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

ALT или F10. Натиснете отново единия от тези клавиши, за да се върнете обратно в документа и да отмените клавишите за достъп.

Преминаване към друг раздел от лентата.

F10, за да изберете активния раздел, и след това стрелка надясно или стрелка наляво

Скриване или показване на лентата.

CTRL+F1

Показване на контекстното меню за избраната команда.

SHIFT+F10

Преместване на фокуса за избиране на всяка от следните области на прозореца:

 • Активния раздел на лентата

 • Всеки отворен прозорец на задачите

 • Лента на състоянието в долната част на екрана

 • Вашия документ

F6

Преместване на фокуса до всяка команда от лентата, съответно напред или назад.

TAB или SHIFT+TAB

Придвижване съответно надолу, нагоре, наляво или надясно из елементите от лентата.

Стрелка надолу, стрелка нагоре, стрелка наляво или стрелка надясно

Активиране на избраната команда или контрола от лентата.

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на избраното меню или галерия от лентата.

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Активиране на команда или контрола от лентата, за да можете да промените стойност.

ENTER

Приключване на променянето на стойност в контрола от лентата и придвижване на фокуса обратно в документа.

ENTER

Получаване на помощ за избраната команда или контрола от лентата. (Ако няма помощна тема, свързана с избраната команда, ще се покаже обща помощна тема за програмата.)

F1

Най-горе на страницата

Бърза справка за Microsoft Office Word

Най-разпространени задачи в Microsoft Office Word

За да направите това

Натиснете

Създаване на твърд интервал.

CTRL+SHIFT+интервал

Създаване на твърдо тире.

CTRL+тире

Правене на буквите получерни.

CTRL+B

Правене на буквите курсивни.

CTRL+I

Правене на буквите подчертани.

CTRL+U

Намаляване на размера на шрифта с една единица.

CTRL+SHIFT+<

Увеличаване на размера на шрифта с една единица.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта с 1 точка.

CTRL+[

Увеличаване на размера на шрифта с 1 точка.

CTRL+]

Премахване на форматирането на абзац или знак.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Копиране на избрания текст или обект.

CTRL+C

Изрязване на избрания текст или обект.

CTRL+X

Поставяне на текст или обект.

CTRL+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Поставяне само на форматиране

CTRL+SHIFT+V

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Отваряне на диалоговия прозорец Броене на думи.

CTRL+SHIFT+G

Работа с документи и уеб страници

Създаване, визуализация и записване на документи

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов документ от същия тип като текущия или последния документ.

CTRL+N

Отваряне на документ.

CTRL+O

Затваряне на документ.

CTRL+W

Разделяне на прозореца на документа.

ALT+CTRL+S

Премахване на разделянето на прозореца на документа.

ALT+SHIFT+C

Записване на документ.

CTRL+S

Търсене, заместване и преглеждане на текст

За да направите това

Натиснете

Търсене на текст, форматиране и специални въпроси.

CTRL+F

Повторение на търсенето (след затваряне на прозореца Търсене и заместване).

ALT+CTRL+Y

Заместване на текст, форматиране и специални въпроси.

CTRL+H

Преминаване към страница, показалец, бележка под линия, таблица, коментар, графика или друго място.

CTRL+G

Превключване между последните четири места, които сте редактирали.

ALT+CTRL+Z

Отваряне на списък с опции за преглед. За избор на опция натиснете клавишите със стрелки, след което натиснете ENTER, за да прегледате документа, използвайки избраната опция.

ALT+CTRL+HOME

Връщане към предишното място на редактиране.

CTRL+PAGE UP

Връщане към следващото място на редактиране.

CTRL+PAGE DOWN

Превключване към друг изглед

За да направите това

Натиснете

Преминете в изглед "Оформление за печат".

ALT+CTRL+P

Превключване към изглед "Структура".

ALT+CTRL+O

Превключване към изглед "Чернова".

ALT+CTRL+N

Изглед "Структура"

За да направите това

Натиснете

Повишаване на нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Понижаване на нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Понижаване на нивото до основен текст.

CTRL+SHIFT+N

Преместване на избраните абзаци нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избраните абзаци надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разгъване на текста под заглавие.

ALT+SHIFT+знак "плюс"

Сгъване на текста под заглавие.

ALT+SHIFT+знак "минус"

Разгъване или сгъване на целия текст или заглавия.

ALT+SHIFT+A

Скриване или показване на форматирането на знаците.

Клавишът наклонена черта (/) от цифровата клавиатура

Показване на първия ред от основен текст или на целия основен текст.

ALT+SHIFT+L

Показване на всички заглавия със стил "Заглавие 1".

ALT+SHIFT+1

Показване на всички заглавия до "Заглавие n".

ALT+SHIFT+n

Вмъкване на знак за табулация.

CTRL+TAB

Отпечатване и визуализиране на документи

За да направите това

Натиснете

Отпечатване на документ

CTRL+P

Превключване към или от визуализация печата.

ALT+CTRL+I

Преместване по визуализираната страница, когато е уголемена.

Клавиши със стрелки

Преместване с една визуализирана страница, когато е намалена.

Страница нагоре или страница надолу

Преминаване към първата визуализирана страница, когато е намалена.

CTRL+HOME

Преминаване към последната визуализирана страница, когато е намалена.

CTRL+END

Преглеждане на документи

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на коментар.

ALT+CTRL+M

Включване и изключване на проследяването на промените

CTRL+SHIFT+E

Затваряне на прозореца за визуализация, ако е отворен.

ALT+SHIFT+C

Изглед "Четене на цял екран"

Забележка : Някои екранни четци може да не са съвместими с "Четене на цял екран".

За да направите това

Натиснете

Преминаване към началото на документ.

HOME

Преминаване към края на документ.

END

Отиване на страница х.

х, ENTER

Изход от изглед "Оформление за четене".

ESC

Препратки, бележки под линия и бележки в края на документа

За да направите това

Натиснете

Маркиране на запис в таблица или съдържание.

ALT+SHIFT+O

Маркиране на запис в таблица на цитираните източници (цитати).

ALT+SHIFT+I

Маркиране на елемент от индекса

ALT+SHIFT+X

Вмъкване на бележка под линия.

ALT+CTRL+F

Вмъкване на бележка в края на документа.

ALT+CTRL+D

Работа с уеб страници

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Връщане на една страница назад.

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване на една страница напред.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Обновяване.

F9

Редактиране и преместване на текст и графика.

Изтриване на текст и графика

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво.

BACKSPACE

Изтриване на една дума отляво.

CTRL+BACKSPACE

Изтриване на един знак отдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Изрязване на избрания текст в Office клипборда.

CTRL+X

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Изрязване в склада.

CTRL+F3

Копиране и преместване на текст и графика

За да направите това

Натиснете

Отваряне на клипборда на Office.

Натиснете ALT+Щ,1, за да се придвижите до раздела Начало, след което натиснете Л,Л.

Копиране на избрания текст или графика в клипборда на Office.

CTRL+C

Изрязване на избрания текст или графика в клипборда на Office.

CTRL+X

Поставяне на последното добавен в клипборда на Office.

CTRL+V

Преместване на текст или графика еднократно.

F2 (след това преместете курсора и натиснете ENTER)

Копиране на текст или графика еднократно.

SHIFT+F2 (след това преместете курсора и натиснете ENTER)

Когато е избран текст или обект, отваряне на диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок.

ALT+F3

Когато градивният блок – например графика SmartArt – е избран, показване на контекстното меню, свързано с него.

SHIFT+F10

Изрязване в склада.

CTRL+F3

Поставяне на съдържанието на склада.

CTRL+SHIFT+F3

Копиране на горния или долния колонтитул, използван в предишния раздел на документа.

ALT+SHIFT+R

Вмъкване на специални знаци

За да вмъкнете това

Натиснете

Поле

CTRL+F9

Край на ред

SHIFT+ENTER

Край на страница

CTRL+ENTER

Край на колона

CTRL+SHIFT+ENTER

Дълго тире

ALT+CTRL+ЗНАК МИНУС

Средно тире

CTRL+ЗНАК МИНУС

Незадължително тире

CTRL+тире

Меко тире

CTRL+SHIFT+тире

Мек интервал

CTRL+SHIFT+интервал

Знак за авторско право

ALT+CTRL+C

Знак за регистрирана търговска марка

ALT+CTRL+R

Знак за търговска марка

ALT+CTRL+T

Многоточие

ALT+CTRL+ТОЧКА

Отварящи кавички

CTRL+`(единична кавичка), `(единична кавичка)

Затварящи кавички

CTRL+' (единична кавичка), ' (единична кавичка)

Двойни отварящи кавички

CTRL+` (единична кавичка), SHIFT+' (единична кавичка)

Двойни затварящи кавички

CTRL+' (единична кавичка), SHIFT+' (единична кавичка)

Въвеждане на автотекст

ENTER (след като напишете първите няколко знака и на екрана се появи пояснение)

Вмъкване на знаци с кодове на знаци

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на Unicode знака за указания код на знак на Unicode (шестнадесетичен). Например за да вмъкнете символа за евро ( Символ за евро ), въведете 20AC, задръжте ALT и натиснете X.

Кода на знака, ALT+X

Откриване на Unicode знака за избрания знак

ALT+X

Вмъкване на знака на ANSI за указания код на знак на ANSI (десетичен). Например за да вмъкнете символа за евро, задръжте клавиша ALT и въведете 0128 от цифровата клавиатура.

ALT+кода на знака (на цифровата клавиатура)

Избор на текст и графика

Избирате текст, като задържите натиснат клавиша SHIFT и използвате клавишите със стрелки, за да придвижите курсора.

Разширяване на селекция

За да направите това

Натиснете

Включване на режим разширение.

F8

Избор на най-близкия знак.

F8 и последващо натискане на стрелка наляво или стрелка надясно

Увеличаване на размера на избран пасаж.

F8 (с едно натискане се избира дума, с две – изречение и т. н.)

Намаляване на размера на избран пасаж.

SHIFT+F8

Изключване на режим разширение.

ESC

Разширяване на селекцията с един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на селекцията с един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до края на думата.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на селекцията до началото на думата.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до края на реда.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до началото на реда.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията с един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията с един ред нагоре.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до края на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до началото на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията с един екран надолу.

SHIFT+PAGE DOWN

Разширяване на селекцията с един екран нагоре.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на селекцията до началото на документа.

CTRL+SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до края на документа.

CTRL+SHIFT+END

Разширяване на селекцията до края на прозореца.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Разширяване на селекцията за включване на целия документ.

CTRL+A

Избор на вертикален текстов блок.

CTRL+SHIFT+F8 и след това използвате клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC

Разширяване на селекцията до конкретно място в документа.

F8+клавишите със стрелки; режимът за избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC

Избор на текст и графика в таблица

За да направите това

Натиснете

Избор на съдържанието на следващата клетка.

TAB

Избор на съдържанието на предходната клетка.

SHIFT+TAB

Разширяване на избрана област до съседните клетки.

Последователно натискане на клавиш със стрелка при натиснат клавиш SHIFT

Избор на колона.

Използвайте клавишите със стрелки, за да се преместите до горната или долната клетка, след което направете едно от следните неща:

 • Натиснете SHIFT+ALT+PAGE DOWN, за да изберете колоната от горния до долния край.

 • Натиснете SHIFT+ALT+PAGE UP, за да изберете колоната от долния до горния край.

Разширяване на избрана област (блок)

CTRL+SHIFT+F8 и след това използвате клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC

Избор на цялата таблица.

ALT+5 от цифровата клавиатура (при изключен NUM LOCK)

Придвижване из документа

За да се преместите

Натиснете

С един знак наляво

СТРЕЛКА НАЛЯВО

С един знак надясно

СТРЕЛКА НАДЯСНО

С една дума наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

С една дума надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Един абзац нагоре

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Един абзац надолу

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

С една клетка наляво (в таблица)

SHIFT+TAB

С една клетка надясно (в таблица)

TAB

С един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

С един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

До края на реда

END

До началото на реда

HOME

До началото на прозореца

ALT+CTRL+PAGE UP

До края на прозореца

ALT+CTRL+PAGE DOWN

С един екран нагоре (превъртане)

Страница нагоре

С един екран надолу (превъртане)

Страница надолу

До началото на следващата страница

CTRL+PAGE DOWN

До началото на предишната страница

CTRL+PAGE UP

До края на документа

CTRL+END

До началото на документа

CTRL+HOME

До предишната редакция

SHIFT+F5

След отварянето на документ, до мястото, в което сте работили при последното затваряне на документа

SHIFT+F5

Придвижване в таблица

За да се преместите

Натиснете

Към следващата клетка в ред

TAB

Към предишната клетка в ред

SHIFT+TAB

Към първата клетка в ред

ALT+HOME

Към последната клетка в ред

ALT+END

Към първата клетка в колона

ALT+PAGE UP

Към последната клетка в колона

ALT+PAGE DOWN

Към предишния ред

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Към следващия ред

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Един ред нагоре

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Един ред надолу

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Вмъкване на абзаци и знаци за табулация в таблица

За да вмъкнете

Натиснете

Нови абзаци в клетка

ENTER

Знаци за табулация в клетка

CTRL+TAB

Използване на режим на въвеждане с припокриване

За да промените настройките за въвеждане с припокриване, така че да можете да задавате режима на въвеждане с покриване с натискане на INSERT, направете следното:

 1. Натиснете ALT+Ф, за да отворите менюто под бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което натиснете О, за да отворите Опции на Word.

 2. Натиснете "Р", за да изберете "Разширени", и след това натиснете TAB.

 3. Натиснете ALT+Л, за да се преместите в квадратчето за отметка Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване.

 4. Натиснете клавиша за интервал, за да изберете квадратчето за отметка, и след това натиснете клавиша ENTER.

За да включвате или изключвате режима на въвеждане с припокриване, натискайте INSERT.

Форматиране на знаци и абзаци

Копиране на форматирането

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматирането на текст.

CTRL+SHIFT+C

Прилагане на изкопираното форматиране към текст.

CTRL+SHIFT+V

Смяна на шрифт или на размера му

Забележка : Следващите клавишни комбинации не работят в режима "Четене на цял екран".

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт, за да промените шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Увеличаване на размера на шрифта.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта.

CTRL+SHIFT+<

Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт.

CTRL+]

Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт.

CTRL+[

Прилагане на форматиране на знаци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт, за да промените форматирането на знаците.

CTRL+D

Смяна на регистъра на буквите.

SHIFT+F3

Форматиране на всички букви като главни.

CTRL+SHIFT+A

Прилагане на форматиране в получерен шрифт.

CTRL+B

Прилагане на подчертаване.

CTRL+U

Подчертаване на думите, но не и на интервалите.

CTRL+SHIFT+W

Подчертаване на текст с двойна линия.

CTRL+SHIFT+D

Прилагане на форматиране като скрит текст.

CTRL+SHIFT+H

Прилагане на форматиране с курсив.

CTRL+I

Форматиране на всички букви като умалени главни.

CTRL+SHIFT+K

Прилагане на форматиране като долен индекс (с автоматична разредка).

CTRL+знак за равенство

Прилагане на форматиране като горен индекс (с автоматична разредка).

CTRL+SHIFT+знак плюс

Премахване на ръчното форматиране на знаците.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Промяна на шрифта на избрания текст на Symbol.

CTRL+SHIFT+Р

Показване и копиране на текстовите формати

За да направите това

Натиснете

Показване на непечатаемите знаци.

CTRL+SHIFT+* (звездичка на цифровата клавиатура не работи)

Преглеждане на форматирането на текста.

SHIFT+F1 (с последващо щракване върху текста с форматирането, което искате да видите)

Копиране на форматите.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на форматите.

CTRL+SHIFT+V

Задаване на междуредовата разредка

За да направите това

Натиснете

Единична разредка.

CTRL+1

Двойна разредка.

CTRL+2

Разредка на 1,5 реда.

CTRL+5

Добавяне или премахване на разредката от един ред преди абзаца.

CTRL+0 (нула)

Подравняване на абзаци

За да направите това

Натиснете

Променяне на абзац на центриран и ляво подравнен.

CTRL+E

Променяне на абзац на двустранно и ляво подравнен.

CTRL+J

Променяне на абзац на дясно и ляво подравнен.

CTRL+R

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Създаване на висящ отстъп.

CTRL+T

Намаляване на висящ отстъп.

CTRL+SHIFT+T

Премахване на форматирането на абзац.

CTRL+Q

Прилагане на стилове към абзац

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца на задачите Прилагане на стилове.

CTRL+SHIFT+S

Отваряне на прозореца на задачите Стилове.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Начало на автоформатиране.

ALT+CTRL+K

Прилагане на нормален стил.

CTRL+SHIFT+N

Прилагане на стил "Заглавие 1".

ALT+CTRL+1

Прилагане на стил "Заглавие 2".

ALT+CTRL+2

Прилагане на стил "Заглавие 3".

ALT+CTRL+3

Отваряне на прозореца на задачите "Стилове".

 1. Ако прозорецът на задачите Стилове не е избран, натиснете F6, за да го изберете.

 2. Натиснете CTRL+интервал.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете ENTER.

Вмъкване и редактиране на обекти

Вмъкване на обект

 1. Натиснете ALT, Ъ, ОО, след което Б, за да отворите диалоговия прозорец Обект.

 2. Направете едно от следните неща.

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете ENTER, за да създадете обект.

  • Натиснете CTRL+TAB, за да превключите към раздела Създаване от файл, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

Редактиране на обект

 1. С курсора, поставен вляво от обекта във вашия документ, изберете обекта, като натиснете SHIFT+стрелка надясно.

 2. Натиснете SHIFT+F10.

 3. Натиснете клавиша TAB, за да стигнете до Име на обект, след което натиснете клавиша ENTER и пак натиснете ENTER.

Вмъкване на SmartArt графики

 1. Натиснете и пуснете ALT, Ъ, след което ВА, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания вид на графиката.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете графиката, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и пуснете ALT, Ъ, след което АА, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете клавиша TAB и след това натиснете ENTER.

Циркулярни документи и свързаните с това полета

Обединяване на циркулярни документи

Забележка : Трябва да сте в раздела Пощенски съобщения, за да използвате тези клавишни комбинации.

За да направите това

Натиснете

Визуализация на циркулярен документ

ALT+SHIFT+K

Обединяване на документ.

ALT+SHIFT+N

Отпечатване на циркулярния документ.

ALT+SHIFT+M

Редактиране на документа с данни за циркулярен документ.

ALT+SHIFT+E

Вмъкване на поле за циркулярен документ.

ALT+SHIFT+F

Работа с полета

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на поле DATE.

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на поле LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Вмъкване на поле PAGE.

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на поле TIME.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на празно поле.

CTRL+F9

Актуализиране на свързана информация в документ източник на Microsoft Office Word.

CTRL+SHIFT+F7

Актуализиране на избраните полета.

F9

Премахване на връзката към поле.

CTRL+SHIFT+F9

Превключване между избран код на поле и резултата от него.

SHIFT+F9

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

ALT+F9

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

ALT+SHIFT+F9

Преминаване към следващото поле.

F11

Преминаване към предишното поле.

SHIFT+F11

Заключване на поле.

CTRL+F11

Отключване на поле.

CTRL+SHIFT+F11

Лента за езика

Разпознаване на ръкопис

За да направите това

Натиснете

Превключване между езици или клавиатурни подредби.

Ляв клавиш ALT+SHIFT

Извеждане на списък с алтернативи за корекция.

Изображение на бутон +C

Включване или изключване на ръкописен текст.

Изображение на бутон +H

Включване или изключване на метод на редактиране на входа (IME – Input Method Editor) на японски със 101 клавиша.

ALT+~

Включване или изключване на IME на корейски със 101 клавиша.

Десен клавиш ALT

Включване или изключване на IME на китайски със 101 клавиша.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Съвети

 • Може да изберете клавишната комбинация за превключване между езиците или клавиатурните подредби в диалоговия прозорец Допълнителни настройки на клавиши. За да отворите диалоговия прозорец Допълнителни настройки на клавиши, щракнете с десния бутон върху лентата Език и после щракнете върху Настройки. В Предпочитания щракнете върху Настройки на клавиши.

 • Клавишът с емблемата на Windows Изображение на бутон при повечето клавиатури се намира на долния ред клавиши.

Най-горе на страницата

Справка за функционалните клавиши

Функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Получаване на помощ или посещаване на Microsoft Office.com.

F1

Преместване на текст или графика.

F2

Повторение на последното действие.

F4

Избор на командата Отиди на (раздел Начало).

F5

Преминаване към следващия прозорец или рамка.

F6

Избор на командата Правописна проверка (раздел Преглед).

F7

Разширяване на избран пасаж.

F8

Актуализиране на избраните полета.

F9

Показване на бързите клавиши.

F10

Преминаване към следващото поле.

F11

Избор на командата Запиши като (бутонът Microsoft Office). Изображение на бутона Office

F12

SHIFT+функционален клавиш

За да направите това

Натиснете

Начало на чувствителна към контекста помощна информация или разкриване на форматирането.

SHIFT+F1

Копиране на текст.

SHIFT+F2

Смяна на регистъра на буквите.

SHIFT+F3

Повторение на действие Търсене или Отиди на.

SHIFT+F4

Преместване до последната промяна.

SHIFT+F5

Преминаване към предишния прозорец или рамка (след натискане на F6).

SHIFT+F6

Избор на командата Синонимен речник (раздела Преглед, групата Проверка).

SHIFT+F7

Свиване на селекцията.

SHIFT+F8

Превключване между код на поле и резултата от него.

SHIFT+F9

Извеждане на контекстно меню.

SHIFT+F10

Преминаване към предишното поле.

SHIFT+F11

Избор на командата Запиши (бутонът Microsoft Office). Изображение на бутона Office

SHIFT+F12

CTRL+функционален клавиш

За да направите това

Натиснете

Избор на командата Визуализация на печата (бутонът Microsoft Office). Изображение на бутона Office

CTRL+F2

Изрязване в склада.

CTRL+F3

Затваряне на прозореца.

CTRL+F4

Преминаване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Вмъкване на празно поле.

CTRL+F9

Увеличаване на прозореца на документа.

CTRL+F10

Заключване на поле.

CTRL+F11

Избор на командата Отвори (бутонът Microsoft Office). Изображение на бутона Office

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+функционален клавиш

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на съдържанието на склада.

CTRL+SHIFT+F3

Редактиране на показалец.

CTRL+SHIFT+F5

Преминаване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Актуализиране на свързана информация в документ източник на Office Word 2007.

CTRL+SHIFT+F7

Разширяване на избрана област или блок

CTRL+SHIFT+F8 и след това натиснете клавиш със стрелка

Премахване на връзката към поле.

CTRL+SHIFT+F9

Отключване на поле.

CTRL+SHIFT+F11

Избор на командата Печат (бутонът Microsoft Office). Изображение на бутона Office

CTRL+SHIFT+F12

ALT+функционален клавиш

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле.

ALT+F1

Създаване на нов Градивен блок.

ALT+F3

Изход от Office Word 2007.

ALT+F4

Възстановяване на размера на прозореца на програмата.

ALT+F5

Връщане от отворен диалогов прозорец към документа, за такива диалогови прозорци, които поддържат това – например Търсене и заместване.

ALT+F6

Намиране на следващата правописна или граматична грешка.

ALT+F7

Изпълнение на макрос.

ALT+F8

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

ALT+F9

Увеличаване на прозореца на програмата.

ALT+F10

Показване на текста на програма на Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+функционален клавиш

За да направите това

Натиснете

Преминаване към предишното поле.

ALT+SHIFT+F1

Избор на командата Запиши (бутонът Microsoft Office). Изображение на бутона Office

ALT+SHIFT+F2

Показва прозореца на задачите Изследване.

ALT+SHIFT+F7

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

ALT+SHIFT+F9

Показва меню или съобщение за умно етикетче.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+функционален клавиш

За да направите това

Натиснете

Показване на системната информация на Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Избор на командата Отвори (бутонът Microsoft Office). Изображение на бутона Office

CTRL+ALT+F2

Най-горе на страницата

Ако тази статия не отговори на въпроса ви, можете да получите помощ от агент по поддръжката на OmniTech. За ограничен период от време начинаещи потребители могат да получат до 15 минути безплатна поддръжка.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×