Клавишни комбинации за Access

Можете да използвате клавишни комбинации (преки пътища от клавиатурата) за бърз достъп до често използвани команди или операции. Следващите раздели съдържат списък на клавишните комбинации, налични в Microsoft Office Access 2007. Можете също да използвате клавишни комбинации, за да преместите фокуса върху меню, команда или контрола без помощта на мишката.

Основни клавишни комбинации

Глобални клавишни комбинации в Access

Отваряне на бази данни

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нова база данни

CTRL+N

Отваряне на съществуваща база данни

CTRL+O

Излизане от Office Access 2007

ALT+F4

Отпечатване и записване

За да направите това

Натиснете

Отпечатване на текущия или избрания обект

CTRL+P

Отваряне на диалоговия прозорец Печат от Визуализация на печата

P или CTRL+P

Отваряне на диалоговия прозорец Настройка на страници от Визуализация на печата

S

Отменяне на визуализация на печата или визуализация на оформлението

C или ESC

Записване на обект от база данни

CTRL+S или SHIFT+F12

Отваряне на диалоговия прозорец Запиши като

F12

Използване на разгъващ се списък или списъчно поле

За да направите това

Натиснете

Отваряне на разгъващ се списък

F4 или ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Опресняване на съдържанието на списъчно поле справочно поле или разгъващ се списък

F9

Преместване надолу с един ред

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване надолу с една страница

PAGE DOWN

Преместване нагоре с един ред

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване нагоре с една страница

PAGE UP

Излизане от разгъващ се списък или списъчно поле

TAB

Намиране и заместване на текст или данни

За да направите това

Натиснете

Отваряне на раздела Търсене в диалоговия прозорец Търсене и заместване (само в табличен изглед и изглед за формуляри)

CTRL+F

Отваряне на раздела Заместване в диалоговия прозорец Търсене и заместване (само в табличен изглед и изглед за формуляри)

CTRL+H

Намиране на следващото появяване на текста, зададен в диалоговия прозорец Търсене и заместване, когато диалоговият прозорец е затворен (само в табличен изглед и изглед за формуляри)

SHIFT+F4

Работа в режим на проектиране

За да направите това

Натиснете

Превключване между режим на редактиране (с показана точка на вмъкване) и Режим на навигация в лист с данни. Когато работите във формуляр или отчет, натиснете ESC, за да излезете от режима на навигация.

F2

Превключване към списъка със свойствата (режим на проектиране във формуляри и отчети в бази данни на Access и проекти на Access)

F4

Превключване към изглед за формуляри от режим на проектиране на формуляри

F5

Превключване между горната и долната част на прозорец (режим на проектиране на заявки и прозореца за разширено филтриране и сортиране)

F6

Циклично превключване през мрежата с полета, свойствата на поле, навигационния екран, клавишите за достъп в системата за достъп до клавиатурата, контролите за мащабиране и лентата за защита (режим на проектиране на таблици)

F6

Отваряне на диалоговия прозорец Избор на конструктор (прозорец за режим на проектиране на формуляри и отчети)

F7

Отваряне на редактора на Visual Basic от избрано свойство в списъка със свойствата за формуляр или отчет

F7

Превключване от редактора на Visual Basic обратно към режим на проектиране на формуляр или отчет

SHIFT+F7 или ALT+F11

Редактиране на контроли в режим на проектиране на формуляр или отчет

За да направите това

Натиснете

Копиране на избраната контрола в клипборда

CTRL+C

Изрязване на избраната контрола и копиране в клипборда

CTRL+X

Поставяне на съдържанието на клипборда в горния ляв ъгъл на избраната секция

CTRL+V

Преместване на избраната контрола надясно (освен контроли, които са част от оформление)

СТРЕЛКА НАДЯСНО или CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на избраната контрола наляво (освен контроли, които са част от оформление)

СТРЕЛКА НАЛЯВО или CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на избраната контрола нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избраната контрола надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ или CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Увеличаване на височината на избраната контрола

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Увеличаване на ширината на избраната контрола

Забележка : Ако се използва с контроли, които са в оформление, цялото оформление се преоразмерява

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Намаляване на височината на избраната контрола

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Намаляване на ширината на избраната контрола

Забележка : Ако се използва с контроли, които са в оформление, цялото оформление се преоразмерява

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Операции с прозорци

Забележка : По подразбиране базите данни на Microsoft Office Access 2007 се показват като документи с раздели. За да използвате документи в прозорци, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Access. В диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Текуща база данни и под Опции на прозорец на документ щракнете върху Припокриващи се прозорци.

За да направите това

Натиснете

Превключване на навигационния екран

F11

Циклично обхождане на отворените прозорци

CTRL+F6

Възстановяване на избрания намален прозорец, когато всички прозорци са намалени

ENTER

Включване на режим на преоразмеряване за активния прозорец, когато не е увеличен; за да преоразмерите прозореца, натискайте клавишите със стрелки

CTRL+F8

Показване на менюто "Управление"

ALT+ИНТЕРВАЛ

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Затваряне на активния прозорец

CTRL+W или CTRL+F4

Превключване между редактора на Visual Basic и предишния активен прозорец

ALT+F11

Работа със съветници

За да направите това

Натиснете

Преместване на фокуса напред между контролите в съветника

TAB

Преминаване в следващата страница на съветника

ALT+N

Преминаване в предишната страница на съветника

ALT+B

Завършване на работата със съветника

ALT+F

Разни

За да направите това

Натиснете

Показване на пълния адрес на избрана хипервръзка

F2

Правописна проверка

F7

Отваряне на полето за мащабиране за удобно въвеждане на изрази и друг текст в малки входни полета

SHIFT+F2

Показване на списъка на свойствата в режим на проектиране

ALT+ENTER

Излизане от Access или затваряне на диалогов прозорец

ALT+F4

Извикване на конструктор

CTRL+Alt+I

Превключване напред между изгледи, когато сте в таблица, заявка, формуляр, отчет, страница, списък на обобщена таблица, отчет на обобщена диаграма, съхранена процедура или функция на проект на Access (.adp). Ако има допълнителни изгледи, всяко следващо натискане на клавишите ще премества в следващия изглед.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО или CRTL+ЗАПЕТАЯ (,)

Превключване назад между изгледи, когато сте в таблица, заявка, формуляр, отчет, страница, списък на обобщена таблица, отчет на обобщена диаграма, съхранена процедура или .adp функция. Ако има допълнителни изгледи, всяко следващо натискане на клавишите ще премества в предишния изглед.

Забележка : CTRL+ТОЧКА (.) не работи винаги с всички обекти.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО или CRTL+ТОЧКА (.)

Клавишни комбинации за навигационния екран

Редактиране и навигация в списъка на обектите

За да направите това

Натиснете

Преименуване на избран обект

F2

Преместване надолу с един ред

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване надолу с един прозорец

PAGE DOWN

Преместване в последния обект

END

Преместване нагоре с един ред

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване нагоре с един прозорец

PAGE UP

Преместване в първия обект

HOME

Навигация и отваряне на обекти

За да направите това

Натиснете

Отваряне на избраната таблица или заявка в табличен изглед

ENTER

Отваряне на избрания формуляр или отчет

ENTER

Изпълняване на избрания макрос

ENTER

Отваряне на избраната таблица, заявка, формуляр, отчет, страница за достъп до данни, макрос или модул в режим на проектиране

CTRL+ENTER

Показване на непосредствения екран в редактора на Visual Basic

CTRL+G

Работа с менюта

За да направите това

Натиснете

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Показване на клавишите за достъп

ALT или F10

Показване на менюто с икони на програмата (в заглавната лента на програмата)

ALT+ИНТЕРВАЛ

Когато менюто или подменюто са видими, избира следващата или предишната команда

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избиране на менюто отляво или отдясно; или, когато подменюто се вижда, превключване между главното меню и подменюто

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране на първата или последната команда в менюто или подменюто

HOME или END

Едновременно затваряне на показваното меню и подменю

ALT

Затваряне на показваното меню; или, когато е показано подменю, затваряне само на подменюто

ESC

Работа в прозорци и диалогови прозорци

Използване на програмен прозорец

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващата програма

ALT+TAB

Превключване към предишната програма

ALT+SHIFT+TAB

Показване на менюто Старт на Windows

CTRL+ESC

Затваряне на активния прозорец на база данни

CTRL+W

Превключване към следващия прозорец на база данни

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец на база данни

CTRL+SHIFT+F6

Възстановяване на избрания намален прозорец, когато всички прозорци са намалени

ENTER

Използване на диалогов прозорец

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия раздел в диалоговия прозорец

CTRL+TAB

Превключване към предишния раздел в диалоговия прозорец

CTRL+SHIFT+TAB

Преместване към следващата опция или група опции

TAB

Преместване към предишната опция или група опции

SHIFT+TAB

Придвижване между опции в избраното падащо списъчно поле или между някои опции в група опции

Клавишите със стрелки

Изпълнява действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на квадратчето за отметка

ИНТЕРВАЛ

Преместване в опцията по първата буква в името на опцията в падащо списъчно поле

Клавишът с първата буква в името на опцията (когато е избрано падащо списъчно поле)

Избиране на опцията или избиране или изчистване на квадратчето за отметка чрез подчертаната буква в името на опцията

ALT+клавиша с буквата

Отваряне на избраното падащо списъчно поле

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избраното падащо списъчно поле

ESC

Извършване на действието, присвоено на бутона по подразбиране в диалоговия прозорец

ENTER

Отменяне на командата и затваряне на диалоговия прозорец

ESC

Затваряне на диалогов прозорец

ALT+F4

Редактиране в текстово поле

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа

HOME

Преместване в края на записа

END

Преместване с едно знак наляво или надясно

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво или надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО или CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране от точката на вмъкване до началото на записа

SHIFT+HOME

Избиране от точката на вмъкване до края на записа

SHIFT+END

Променяне на размера на селекцията с едно знак наляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Променяне на размера на селекцията с едно знак надясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Променяне на размера на селекцията с една дума наляво

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Променяне на размера на селекцията с една дума надясно

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Работа с диалоговите прозорци Отвори, Записване на нова база данни във файл и Запиши като

За да направите това

Натиснете

Преминаване към предишната папка ( изображение на бутон )

ALT+1

Отваряне на папката едно ниво над отворената папка (бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон )

ALT+2

Изтриване на избраната папка или файл (бутон Изтрий Изображение на бутон )

DEL

Създаване на нова подпапка в отворената папка (бутон Създай нова папка Изображение на бутон )

ALT+4

Превключване между изгледи за миниатюри, мозайки, икони, списъци, подробности, свойства и визуализация

ALT+5

Показване на менюто Инструменти (бутон Инструменти)

ALT+L

Работа със списъци със свойства

Използване на списъка на свойствата с формуляр или отчет

За да направите това

Натиснете

Превключване на раздела на списъка на свойствата

F4

Обхождане на възможностите за избор в падащия списък на контролата елемент по елемент

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Обхождане на възможностите за избор в падащия списък на контролата на групи от пет елемента

PAGE DOWN или PAGE UP

Придвижване между разделите на списъка на свойствата от падащия списък на контролата

TAB

Придвижване между разделите на списъка на свойствата с избиране на раздел, но без избиране на свойство

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Когато вече е избрано свойство, преместване с едно свойство надолу в раздела

TAB

Когато вече е избрано свойство, преместване с едно свойство нагоре в раздела; при достигане на началото, преместване в падащия списък на контролата

SHIFT+TAB

Придвижване напред между разделите, когато е избрано свойство

CTRL+TAB

Придвижване назад между разделите, когато е избрано свойство

CTRL+SHIFT+TAB

Използване на списък със свойства с таблица или заявка

За да направите това

Натиснете

Превключване на раздела на списъка на свойствата

F4

Придвижване между разделите на списъка на свойствата при избран раздел, но без избрано свойство

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Придвижване между разделите на списъка на свойствата при избрано свойство

CTRL+TAB

Преминаване към първото свойство на раздел, когато не е избрано свойство

TAB

Преместване в раздел надолу с едно свойство

TAB

Преместване в раздел нагоре с едно свойство; когато се достигне началото, избор на самия раздел

SHIFT+TAB

Придвижване напред между разделите при избрано свойство

CTRL+TAB

Придвижване назад между разделите при избрано свойство

CTRL+SHIFT+TAB

Работа с екрана Списък на полетата:

За да направите това

Натиснете

Превключване на екрана Списък на полетата

ALT+F8

Добавяне на избраното поле към секцията за подробна информация на формуляра или отчета

ENTER

Придвижване нагоре или надолу в екрана Списък на полетата

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в горния екран Списък на полетата от долния екран

SHIFT+TAB

Преместване в долния екран Списък на полетата от горния екран

TAB

Клавишни комбинации за използване на прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Избиране на следващия скрит текст или хипервръзка, или на Покажи всички или Скрий всички в началото на тема

TAB

Избиране на предишния скрит текст или хипервръзка, или на бутона Изглед за браузър в началото на статия в уеб сайт на Microsoft Office

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връщане в предишната тема за помощ

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване към следващата тема за помощ

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отваряне на диалоговия прозорец Печат

CTRL+P

Превъртане с малка стъпка съответно нагоре и надолу в показаната тема за помощ.

СТРЕЛКА НАГОРЕ И СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане с по-голяма стъпка съответно нагоре и надолу в показаната тема за помощ.

PAGE UP и PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква активният фокус да е върху прозореца "Помощ" (щракнете върху елемент в прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Изпращане на имейл

За да направите това

Натиснете

Изпращане на активния обект от база данни (обекта, избран в навигационния екран) като имейл

ALT+F+E

Отваряне на адресната книга от Outlook

CTRL+SHIFT+B

Проверяване на имената в полетата До, Як и Ск в адресната книга

ALT+K или CTRL+K

Избиране на следващото поле в заглавката или в тялото на имейла, когато последното поле в заглавката е активно

TAB

Избиране на предишното поле или бутон в заглавката на имейла

SHIFT+TAB

Клавиши за работа с текст и данни

Избиране на текст и данни

Избиране на текст в поле

За да направите това

Натиснете

Променяне на размера на селекцията с едно знак надясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Променяне на размера на селекцията с една дума надясно

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Променяне на размера на селекцията с един знак наляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Променяне на размера на селекцията с една дума наляво

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране на поле или запис

Забележка : За да отмените селекция, използвайте противоположния клавиш със стрелка.

За да направите това

Натиснете

Избиране на следващото поле

TAB

Превключване между режим на редактиране (с показана точка на вмъкване) и Режим на навигация в лист с данни. Когато използвате формуляр или отчет, натиснете ESC, за да излезете от режима на навигация.

F2

Превключване между избиране на текущия запис и първото поле на текущия запис в режим на навигация

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Разширяване на селекцията до предишния запис, ако е избран текущият запис

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до следващия запис, ако е избран текущият запис

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на всички записи

CTRL+A или CTRL+SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Разширяване на селекция

За да направите това

Натиснете

Включване на режим на разширяване (в табличен изглед в долния десен ъгъл на прозореца се появява Разширен избор); последователното натискане на F8 разширява селекцията до думата, полето, записа и всички записи

F8

Разширяване на селекция до съседни полета в същия ред в табличен изглед

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на селекция до съседни редове в табличен изглед

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отменяне на предишното разширяване

SHIFT+F8

Отменяне на режима на разширяване

ESC

Избиране и преместване на колона в табличен изглед

За да направите това

Натиснете

Избиране на текущата колона или отменяне на селекцията на колоната, само в Режим на навигация

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Избиране на колоната отдясно, ако текущата колона е избрана

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране на колоната отляво, ако текущата колона е избрана

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Включване на Режим на преместване; след това натиснете СТРЕЛКАТА НАДЯСНО или СТРЕЛКАТА НАЛЯВО, за да преместите избраните колони надясно или наляво

CTRL+SHIFT+F8

Редактиране на текст и данни

Забележка : Ако точката на вмъкване не се вижда, натиснете F2, за да я покажете.

Преместване на точката на вмъкване в поле

За да направите това

Натиснете

Преместване на точката на вмъкване с един знак надясно

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на точката на вмъкване с една дума надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на точката на вмъкване с един знак наляво

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на точката на вмъкване с една дума наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на точката на вмъкване в края на полето при едноредови полета; преместване на точката на вмъкване в края на реда при многоредови полета

END

Преместване на точката на вмъкване в края на полето при многоредови полета

CTRL+END

Преместване на точката на вмъкване в началото на полето при едноредови полета; преместване на точката на вмъкване в началото на реда при многоредови полета

HOME

Преместване на точката на вмъкване в началото на полето при многоредови полета

CTRL+HOME

Копиране, преместване или изтриване на текст

За да направите това

Натиснете

Копиране на селекцията в клипборда

CTRL+C

Изрязване на селекцията и копиране в клипборда

CTRL+X

Поставяне на съдържанието на клипборда в точката на вмъкване

CTRL+V

Изтриване на селекцията или знака отляво на точката на вмъкване

НАЗАД

Изтриване на селекцията или знака отдясно на точката на вмъкване

DELETE

Изтриване на всички знаци отдясно на точката на вмъкване

CTRL+DELETE

Отменяне на промени

За да направите това

Натиснете

Отменяне на въведеното

CTRL+Z или ALT+НАЗАД

Отменяне на промените в текущото поле или текущия запис; ако и двете са променени, натиснете двукратно ESC, за да отмените промените, първо в текущото поле, а след това в текущия запис

ESC

Въвеждане на данни в лист с данни или изглед за формуляри

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на текущата дата

CTRL+ТОЧКА И ЗАПЕТАЯ (;)

Вмъкване на текущия час

CTRL+SHIFT+ДВОЕТОЧИЕ (:)

Вмъкване на стойността по подразбиране за поле

CTRL+ALT+ИНТЕРВАЛ

Вмъкване на стойността от същото поле в предишния запис

CTRL+АПОСТРОФ (')

Добавяне на нов запис

CTRL+ЗНАК ПЛЮС (+)

Изтриване на текущия запис в лист с данни,

CTRL+ЗНАК МИНУС (-)

Записване на промените в текущия запис

SHIFT+ENTER

Превключване между стойностите в квадратче за отметка или в бутон за избор

ИНТЕРВАЛ

Вмъкване на нов ред.

CTRL+ENTER

Обновяване на полета с текущи данни

За да направите това

Натиснете

Преизчисляване на полетата в прозореца

F9

Повтаряне на заявка към лежащите в основата таблици; в подформуляр повтаря заявката само към лежащата в основата таблица за подформуляра

SHIFT+F9

Обновяване на съдържанието на списъчно поле справочно поле или разгъващ се списък

F9

Клавиши за навигация в записи

Навигация в режим на проектиране

За да направите това

Натиснете

Превключване между режим на редактиране (с показана точка на вмъкване) и режим на навигация.

F2

Превключване на списъка със свойствата

F4

Превключване към изглед за формуляри от режим на проектиране на формуляри

F5

Превключване между горната и долната част на прозорец (режим на проектиране на макроси, заявки и прозорец за разширено филтриране и сортиране). Използвайте F6, когато клавишът TAB не ви прехвърля в желания раздел на екрана.

F6

Превключване напред между екрана за проектиране, свойствата, навигационния екран, клавишите за достъп и контролите за мащабиране (режим на проектиране на таблици, формуляри и отчети)

F6

Отваряне на редактора на Visual Basic от избрано свойство в списъка със свойствата за формуляр или отчет

F7

Извикване на екрана Списък на полетата във формуляр, отчет или страница за достъп до данни. Ако екранът Списък на полетата вече е отворен, фокусът се премества върху екрана Списък на полетата.

ALT+F8

Когато има отворен модул с код, превключване от редактора на Visual Basic към режим на проектиране на формуляр или отчет

SHIFT+F7

Превключване от списъка на свойствата на контрола в режим на проектиране на формуляр или отчет към полето за проектиране, без да се променя фокусът върху контролата

SHIFT+F7

Показване на списък със свойствата

ALT+ENTER

Копиране на избраната контрола в клипборда

CTRL+C

Изрязване на избраната контрола и копиране в клипборда

CTRL+X

Поставяне на съдържанието на клипборда в горния ляв ъгъл на избраната секция

CTRL+V

Преместване на избраната контрола надясно с един пиксел по мрежата на страницата

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на избраната контрола наляво с един пиксел по мрежата на страницата

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на избраната контрола нагоре с един пиксел по мрежата на страницата

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено над нея, ако не е най-горната контрола в оформлението.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избраната контрола надолу с един пиксел по мрежата на страницата

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено под нея, ако не е най-долната контрола в оформлението.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избраната контрола надясно с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на избраната контрола наляво с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на избраната контрола нагоре с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено над нея, ако не е най-горната контрола в оформлението.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избраната контрола надолу с един пиксел (независимо от мрежата на страницата)

Забележка : За контроли във вертикално оформление – превключване на позицията на избраната контрола с контролата непосредствено под нея, ако не е най-долната контрола в оформлението.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Увеличаване на ширината на избраната контрола (надясно) с един пиксел

Забележка : За контроли във вертикално оформление това увеличава ширината на цялото оформление.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Намаляване на ширината на избраната контрола (наляво) с един пиксел

Забележка : За контроли във вертикално оформление това намалява ширината на цялото оформление.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Намаляване на височината на избраната контрола (от дъното) с един пиксел

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Увеличаване на височината на избраната контрола (от дъното) с един пиксел

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Навигация в табличен изглед

Преминаване към определен запис

За да направите това

Натиснете

Преместване в поле за номер на запис; след това въведете номер на запис и натиснете клавиша ENTER

F5

Навигация между полета и записи

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле

TAB или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминаване към последното поле в текущия запис в режим на навигация

END

Преминаване към предишното поле

SHIFT+TAB или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване към първото поле в текущия запис в режим на навигация

HOME

Преминаване към текущото поле в следващия запис

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към текущото поле в последния запис в режим на навигация

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към последното поле в последния запис в режим на навигация

CTRL+END

Преминаване към текущото поле в предишния запис

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към текущото поле в първия запис в режим на навигация

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към първото поле в първия запис в режим на навигация

CTRL+HOME

Навигация в друг екран с данни

За да направите това

Натиснете

Преместване надолу с един екран

PAGE DOWN

Преместване нагоре с един екран

PAGE UP

Преместване надясно с един екран

CTRL+PAGE DOWN

Преместване наляво с един екран

CTRL+PAGE UP

Навигация в подлист с данни

Преминаване към определен запис

За да направите това

Натиснете

Излизане от подлиста с данни, за да преминете към полето за номер на запис; след това въведете номер на запис и натиснете клавиша ENTER

ALT+F5

Разгъване и свиване на подлист с данни

За да направите това

Натиснете

Излизане от листа с данни за разширяване на подлиста с данни на записа

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Свиване на подлиста с данни

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Навигация между листа с данни и подлиста с данни

За да направите това

Натиснете

Влизане в подлиста с данни от последното поле на предишния запис в листа с данни

TAB

Влизане в подлиста с данни от първото поле на следващия запис в листа с данни

SHIFT+TAB

Излизане от подлиста с данни и преминаване в първото поле на следващия запис в листа с данни

CTRL+TAB

Излизане от подлиста с данни и преминаване в последното поле на предишния запис в листа с данни

CTRL+SHIFT+TAB

От последното поле в подлиста с данни, за да влезете в следващото поле в листа с данни

TAB

От листа с данни, за да заобиколите подлиста с данни и да преминете към следващия запис в листа с данни

СТРЕЛКА НАДОЛУ

От листа с данни, за да заобиколите подлиста с данни и да преминете към предишния запис в листа с данни

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Забележка : Можете да се придвижвате между полетата и записите в подлист с данни със същите клавишни комбинации, които се използват в табличен изглед.

Навигация в изглед за формуляри

Преминаване към определен запис

За да направите това

Натиснете

Преместване в поле за номер на запис; след това въведете номер на запис и натиснете клавиша ENTER

F5

Навигация между полета и записи

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле

TAB

Преминаване към предишното поле

SHIFT+TAB

Преминаване към последната контрола във формуляра и оставане в текущия запис в режим на навигация

END

Преминаване към последната контрола във формуляра и преместване на фокуса в последния запис в режим на навигация

CTRL+END

Преминаване към първата контрола във формуляра и оставане в текущия запис в режим на навигация

HOME

Преминаване към първата контрола във формуляра и преместване на фокуса в първия запис в режим на навигация

CTRL+HOME

Преминаване към текущото поле в следващия запис

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване към текущото поле в предишния запис

CTRL+PAGE UP

Навигация във формуляри с повече от една страница

За да направите това

Натиснете

Преместване надолу с една страница; в края на записа преместване в еквивалентната страница в следващия запис

PAGE DOWN

Преместване нагоре с една страница; в края на записа преместване в еквивалентната страница в предишния запис

PAGE UP

Навигация между главния формуляр и подформуляр

За да направите това

Натиснете

Въвеждане на подформуляра от предишното поле в главния формуляр

TAB

Въвеждане на подформуляра от следващото поле в главния формуляр

SHIFT+TAB

Излизане от подформуляра и преминаване към следващото поле в главния формуляр или следващия запис

CTRL+TAB

Излизане от подформуляра и преминаване към предишното поле в главния формуляр или предишния запис

CTRL+SHIFT+TAB

Навигация във визуализация на печата и визуализация на оформлението

Операции с прозорци и диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Печат

P (за формуляри и отчети) или CTRL+P (за листове с данни, формуляри и отчети)

Отваряне на диалоговия прозорец Настройка на страници (само формуляри и отчети)

S

Увеличаване или намаляване на част от страницата

Z

Отменяне на визуализацията на печата или визуализацията на оформлението

C или ESC

Преглеждане на други страници

За да направите това

Натиснете

Преминаване в полето за номер на страница; след това въведете номер на страница и натиснете клавиша ENTER

ALT+F5

Показване на следващата страница (когато е избрано Побери в прозореца)

PAGE DOWN или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Показване на предишната страница (когато е избрано Побери в прозореца)

PAGE UP или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Навигация в "Печат" и визуализация на оформлението

За да направите това

Натиснете

Превъртане надолу на малки стъпки

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане надолу с цял екран

PAGE DOWN

Преместване в дъното на страницата

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане нагоре на малки стъпки

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Превъртане нагоре с цял екран

PAGE UP

Преместване в началото на страницата

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Превъртане надясно на малки стъпки

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в десния край на страницата

END

Преместване в долния десен ъгъл на страницата

CTRL+END

Превъртане наляво на малки стъпки

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване в левия край на страницата

HOME

Преместване в горния ляв ъгъл на страницата

CTRL+HOME

Навигация в прозореца на диаграма на база данни в проект на Access

За да направите това

Натиснете

Преминаване от клетка в таблица в заглавната лента на таблицата

ESC

Преминаване от заглавната лента на таблицата в последната редактирана клетка

ENTER

Преминаване от заглавна лента на таблица в заглавна лента на таблица или
от клетка в клетка вътре в таблица

TAB

Разгъване на списък вътре в таблица

ALT + СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане през елементите в падащ списък отгоре надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния елемент в списък

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избиране на елемент в списък и преминаване към следващата клетка

ENTER

Променяне на настройката в квадратче за отметка

ИНТЕРВАЛ

Преминаване към първата клетка в реда или
към началото на текущата клетка

HOME

Преминаване към последната клетка в реда или
към края на текущата клетка

END

Превъртане към следващата "страница" вътре в таблица или
към следващата "страница" на диаграмата

PAGE DOWN

Превъртане към предишната "страница" вътре в таблица или
към предишната "страница" на диаграмата

PAGE UP

Навигация в конструктора на заявки в проект на Access

Всеки екран

За да направите това

Натиснете

Придвижване между екраните на конструктора на заявки

F6, SHIFT+F6

Екран на диаграма

За да направите това

Натиснете

Придвижване между таблици, изгледи и функции (и към линии на съединения, ако има такива)

TAB или SHIFT+TAB

Придвижване между колони в таблица, изглед или функция

Клавишите със стрелки

Избиране на селектираната колона с данни за изход

Клавиш ИНТЕРВАЛ или ПЛЮС

Премахване на селектираната колона с данни от изхода на заявката

Клавиш ИНТЕРВАЛ или МИНУС

Премахване на избраната таблица, изглед или функция или линия на съединение

DELETE

Забележка : Ако са избрани множество елементи, натискането на ИНТЕРВАЛ влияе върху всички избрани елементи. За да изберете множество елементи, задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато щраквате върху тях. За да превключите избраното състояние на отделен елемент, задръжте натиснат клавиша CTRL докато щраквате върху върху него.

Екран на мрежа

За да направите това

Натиснете

Придвижване между клетките

Клавиши със стрелки или TAB или SHIFT+TAB

Преминаване към последния ред в текущата колона

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към първия ред в текущата колона

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към горната лява клетка във видимата част на мрежата

CTRL+HOME

Преминаване към долната дясна клетка

CTRL+END

Преместване в падащ списък

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на цяла колона на мрежата

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Превключване между режим на редактиране и режим на избор на клетки

F2

Копиране на избрания текст от клетка в клипборда (в режим на редактиране)

CTRL+C

Изрязване на избрания текст от клетка и поставяне в клипборда (в режим на редактиране)

CTRL+X

Поставяне на текст от клипборда (в режим на редактиране)

CTRL+V

Превключване между режим на вмъкване и заместване при редактиране в клетка

INS

Превключване на квадратчето за отметка в изходна колонаБележка    Ако са избрани множество елементи, натискането на този клавиш влияе върху всички избрани елементи.

ИНТЕРВАЛ

Изчистване на избраното съдържание на клетка

DELETE

Премахване на ред, съдържащ избрана колона с данни от заявката Забележка    Ако са избрани множество елементи, натискането на този клавиш влияе върху всички избрани елементи.

DELETE

Изчистване на всички стойности за избрана колона на мрежата

DELETE

Вмъкване на ред между съществуващи редове

INS ( след като изберете ред от мрежата)

Добавяне на Or … колона

INS ( след като изберете Or ... колона)

SQL Екран

Когато работите в SQL екран, можете да използвате стандартните клавиши за редактиране на Windows, например CTRL+ клавишите със стрелки, за да се придвижвате между думите, и командите Изрежи, Копирай и Постави в менюто Редактиране.

Забележка :  Можете само да вмъквате текст; няма режим на заместване.

Работа с изгледи за обобщени таблици

Изглед за обобщена таблица

Клавиши за избиране на елементи в изглед за обобщена таблица

За да направите това

Натиснете

Преместване на селекцията отляво надясно и след това надолу

Клавишът TAB

Преместване на селекцията отгоре надолу и след това надясно

ENTER

Избиране на клетката отляво. Ако текущата клетка е най-лявата клетка, SHIFT+ TAB избира последната клетка в предишния ред.

SHIFT+TAB

Избиране на клетката над текущата клетка. Ако текущата клетка е най-горната клетка, SHIFT+ ENTER избира последната клетка в предишната колона.

SHIFT+ENTER

Избиране на клетките с подробности за следващия елемент в областта за редовете

CTRL+ENTER

Избиране на клетките с подробности за предишния елемент в областта за редовете

SHIFT+CTRL+ENTER

Преместване на селекцията в посоката на клавиша със стрелката. Ако е избрано поле за редове или за колони, натиснете СТРЕЛКАТА НАДОЛУ, за да преминете в първия елемент от данните в полето, и след това натиснете клавиш със стрелка, за да преминете към следващия или предишния елемент или назад към полето. Ако е избрано поле за подробни данни, натиснете СТРЕЛКАТА НАДОЛУ или СТРЕЛКАТА НАДЯСНО, да преминете към първата клетка в областта за подробности.

Клавишите със стрелки

Разширяване или намаляване на селекцията в посоката на клавиша със стрелката

SHIFT+клавиши със стрелки

Преместване на селекцията до последната клетка в посоката на клавиша със стрелката.

CTRL+клавиши със стрелки

Преместване на избрания елемент в посоката на клавиша със стрелката.

SHIFT+ALT+клавиши със стрелки

Избиране на най-лявата клетка на текущия ред

HOME

Избиране на най-дясната клетка на текущия ред

END

Избиране на най-лявата клетка на първия ред

CTRL+HOME

Избиране на последната клетка на последния ред

CTRL+END

Разширяване на селекцията до най-лявата клетка на първия ред

SHIFT+CTRL+HOME

Разширяване на селекцията до последната клетка на последния ред

SHIFT+CTRL+END

Избиране на полето за текущо избрания елемент от данните, обобщена стойност или подробност

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Избиране на целия ред, съдържащ текущо избраната клетка

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Избиране на целия Изглед на обобщена таблица

CTRL+A

Показване на следващия екран

PAGE DOWN

Показване на предишния екран

PAGE UP

Разширяване на селекцията с един екран надолу

SHIFT+PAGE DOWN

Намаляване на селекцията с един екран

SHIFT+PAGE UP

Показване на следващия екран отдясно

ALT+PAGE DOWN

Показване на предишния екран отляво

ALT+PAGE UP

Разширяване на селекцията до страницата отдясно

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Разширяване на селекцията до страницата отляво

SHIFT+ALT+PAGE UP

Клавиши за изпълняване на команди

За да направите това

Натиснете

Показване на помощни теми

F1

Показване на контекстното меню за избрания елемент от изглед за обобщена таблица. Използвайте контекстните менюта, за да изпълнявате команди в изглед за обобщена таблица.

SHIFT+F10

Изпълняване на команда в контекстното меню

Подчертана буква

Затваряне на контекстното меню без изпълняване на команда

ESC

Показване на диалоговия прозорец Свойства

ALT+ENTER

Затваряне на диалоговия прозорец Свойства

ALT+F4

Отменяне на изпълнявана операция за опресняване

ESC

Копиране на избраните данни от изглед за обобщена таблица в клипборда

CTRL+C

Експортиране на съдържанието на изглед за обобщена таблица в Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

Клавиши за показване, скриване, филтриране или сортиране на данни

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на индикаторите за разгъване ( Поле плюс и поле със знак минус ) до елементите

CTRL+8

Разгъване на текущо избрания елемент

CTRL+ЗНАК ПЛЮС (от цифровата клавиатура)

Скриване на текущо избрания елемент

CTRL+ЗНАК МИНУС (от цифровата клавиатура)

Отваряне на списъка за текущо избраното поле

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Алтернативно преминаване към последния избран елемент, бутона OK и бутона Отказ в падащия списък за поле

Клавишът TAB

Преминаване към следващия елемент в падащия списък за поле

Клавишите със стрелки

Избиране или изчистване на квадратчето за отметка за текущия елемент в падащия списък за поле

ИНТЕРВАЛ

Затваряне на падащия списък за поле и прилагане на всички направени промени

ENTER

Затваряне на падащия списък за поле без прилагане на промените

ESC

Включване и изключване на автофилтрирането

CTRL+T

Сортиране на данните в избраното поле във възходящ ред (A – Z 0 – 9)

CTRL+SHIFT+A

Сортиране на данните в избраното поле в низходящ ред (Z – A 9 – 0)

CTRL+SHIFT+Z

Преместване на избрания член нагоре или наляво

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на избрания член надолу или надясно

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ или ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Клавиши за добавяне на полета и обобщени стойности и променяне на оформлението на изглед за обобщена таблица

Клавиши за работа с екрана Списък на полетата

За да направите това

Натиснете

Показване на екрана Списък на полетата или активирането му, ако вече е показан

CTRL+L

Преминаване към следващия елемент в екрана Списък на полетата

Клавишите със стрелки

Преминаване към предишния елемент и включване на елемента в селекцията

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия елемент и включване на елемента в селекцията

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния елемент, но без включване на елемента в селекцията

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия елемент, но без включване на елемента в селекцията

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Премахване на елемента от селекцията, ако елементът, върху който е фокусът, е включен в селекцията, и обратно

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Разгъване на текущия елемент в екрана Списък на полетата, за да се покаже съдържанието му. Или разгъване на обобщени стойности, за да се покажат наличните сумарни полета.

ЗНАК ПЛЮС (цифрова клавиатура)

Свиване на текущия елемент в екрана Списък на полетата, за да се скрие съдържанието му. Или свиване на обобщени стойности, за да се скрият наличните сумарни полета.

ЗНАК МИНУС (цифрова клавиатура)

Алтернативно преминаване към последния избран елемент, бутона Добави към и списъка до бутона Добави към в екрана Списък на полетата

Клавишът TAB

Отваряне на падащия списък до бутона Добави към в екрана Списък на полетата. Използвайте клавишите със стрелки, за да преминете към следващия елемент в списъка и след това натиснете клавиша ENTER, за да изберете елемент.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Добавяне на осветеното поле в екрана Списък на полетата към областта в изгледа за обобщена таблица, която се показва в списъка Добави към

ENTER

Затваряне на екрана Списък на полетата

ALT+F4

Клавиши за добавяне на полета и обобщени стойности

За да направите това

Натиснете

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Сума

CTRL+SHIFT+S

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Брой

CTRL+SHIFT+C

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Минимум

CTRL+SHIFT+M

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Максимум

CTRL+SHIFT+X

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Средна стойност

CTRL+SHIFT+E

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Стандартното отклонение

CTRL+SHIFT+D

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Стандартното отклонение на генерална съвкупност

CTRL+SHIFT+T

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Дисперсия

CTRL+SHIFT+V

Добавяне на ново сумарно поле за избраното поле в изглед за обобщена таблица с помощта на обобщаващата функция Дисперсия на генерална съвкупност

CTRL+SHIFT+R

Включване и изключване на междинни суми и общи суми за избраното поле в изглед за обобщена таблица

CTRL+SHIFT+B

Добавяне на изчисляемо поле за подробни данни

CTRL+F

Клавиши за променяне на оформлението

Забележка : Следващите четири клавишни комбинации не работят, ако натиснете клавишите 1, 2, 3 или 4 от числовия панел на вашата клавиатура.

За да направите това

Натиснете

Преместване на избраното поле в изглед за обобщена таблица в областта за редове

CTRL+1

Преместване на избраното поле в изглед за обобщена таблица в областта за колони

CTRL+2

Преместване на избраното поле в изглед за обобщена таблица в областта за филтриране

CTRL+3

Преместване на избраното поле в изглед за обобщена таблица в областта за подробности

CTRL+4

Преместване на избраното поле от ред или колона в изглед за обобщена таблица на по-високо ниво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на избраното поле от ред или колона в изглед за обобщена таблица на по-ниско ниво

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Клавиши за форматиране на елементи в изглед за обобщена таблица

За да използвате следващите клавишни комбинации, първо изберете поле за подробни данни или клетка с данни за сумарно поле.

Първите седем клавишни комбинации променят числовия формат на избраното поле.

За да направите това

Натиснете

Прилагане на общия числов формат към стойности в избраното поле за обобщени или подробни данни

CTRL+SHIFT+~ (тилда)

Прилагане на валутен формат с две цифри след десетичния знак и отрицателни числа в скоби към стойности в избраното поле за обобщени или подробни данни

CTRL+SHIFT+$

Прилагане на процентен формат без цифри след десетичния знак към стойности в избраното поле за обобщени или подробни данни

CTRL+SHIFT+%

Прилагане на експоненциален числов формат с две цифри след десетичния знак към стойности в избраното поле за обобщени или подробни данни

CTRL+SHIFT+^

Прилагане на формата за дата с деня, месеца и годината към стойности в избраното поле за обобщени или подробни данни

CTRL+SHIFT+#

Прилагане на формата за час с часа, минутата и AM или PM към стойности в избраното поле за обобщени или подробни данни

CTRL+SHIFT+@

Прилагане на числовия формат с две цифри след десетичния знак, разделител за хиляди и знак минус за отрицателни стойности към стойности в избраното поле за обобщени или подробни данни

CTRL+SHIFT+!

Получер текст в избраното поле на изглед за обобщена таблица

CTRL+B

Подчертан текст в избраното поле на изглед за обобщена таблица

CTRL+U

Курсивен текст в избраното поле на изглед за обобщена таблица

CTRL+I

Изглед за обобщена диаграма

Клавиши за избиране на елементи в диаграма

За да направите това

Натиснете

Избиране на следващия елемент в диаграмата

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране на предишния елемент в диаграмата

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране на следващата група елементи

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на предишната група елементи

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Клавиши за работа със свойства и опции

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Свойства

ALT+ENTER

Затваряне на диалоговия прозорец Свойства

ALT+F4

Когато диалоговият прозорец Свойства е активен, избиране на следващия елемент в активния раздел

Клавишът TAB

Когато раздел в диалоговия прозорец Свойства е активен, избиране на следващия раздел

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Когато раздел в диалоговия прозорец Свойства е активен, избиране на предишния раздел

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Показване на списък или палитра, когато е избран бутон, съдържащ списък или палитра

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Изпълняване на команда в контекстното меню

Подчертана буква

Затваряне на контекстното меню без изпълняване на команда

ESC

Клавиши за работа с полета

За да направите това

Натиснете

Отваряне на списъка за текущо избраното поле

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

В падащия списък за поле – алтернативно преминаване към последния избран елемент, бутона OK и бутона Отказ

Клавишът TAB

В падащия списък за поле – преминаване към следващия елемент

Клавишите със стрелки

В падащия списък за поле – избиране или изчистване на квадратчето за отметка за текущия елемент

ИНТЕРВАЛ

Затваряне на падащия списък за поле и прилагане на всички направени промени

ENTER

Затваряне на падащия списък за поле без прилагане на промените

ESC

Клавиши за работа с екрана Списък на полетата

За да направите това

Натиснете

Показване на екрана Списък на полетата или активиране на екрана, ако вече е показан

CTRL+L

Преминаване към следващия елемент в екрана Списък на полетата

Клавишите със стрелки

Преминаване към предишния елемент и включване на елемента в селекцията

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия елемент и включване на елемента в селекцията

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния елемент, но без включване на елемента в селекцията

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия елемент, но без включване на елемента в селекцията

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Премахване на елемента от селекцията, ако елементът, върху който е фокусът, е включен в селекцията, и обратно

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Разгъване на текущия елемент в екрана Списък на полетата, за да се покаже съдържанието му, или разгъване на обобщени стойности, за да се покажат наличните сумарни полета.

ЗНАК ПЛЮС (цифрова клавиатура)

Свиване на текущия елемент в екрана Списък на полетата, за да се скрие съдържанието му, или свиване на обобщени стойности, за да се скрият наличните сумарни полета.

ЗНАК МИНУС (цифрова клавиатура)

Алтернативно преминаване към последния избран елемент, бутона Добави към и списъка до бутона Добави към в екрана Списък на полетата

Клавишът TAB

Отваряне на падащия списък до бутона Добави към в екрана Списък на полетата. Използвайте клавишите със стрелки, за да преминете към следващия елемент в списъка и след това натиснете клавиша ENTER, за да изберете елемент.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Добавяне на осветеното поле в екрана Списък на полетата към областта за пускане, която се показва в списъка Добави към

ENTER

Затваряне на екрана Списък на полетата

ALT+F4

Лентата на Microsoft Office Fluent

Лентата на Office Fluent

 1. Натиснете ALT.

  Над всяка функция, която е достъпна в текущия изглед, се показват бързи клавиши. Следващият пример е от Office Word 2007.

 2. Натиснете буквата, показана в бързия клавиш над функцията, която искате да използвате.

 3. В зависимост от буквата, която натиснете, може да ви бъдат показани допълнителни бързи клавиши. Ако например разделът Начало е активен и натиснете I, показва се разделът Вмъкване заедно с бързите клавиши за групите в този раздел.

 4. Продължете да натискате букви, докато натиснете буквата на командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата на групата, съдържаща командата.

  Забележка : За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете бързите клавиши, натиснете ALT.

Помощ онлайн

Клавишни комбинации за използване на прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго помощно съдържание.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ"

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане към началния екран Име на програма.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощта за Име на програма на прозореца "Помощ" – избиране на следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

В секцията Преглед на помощта за Име на програма на прозореца "Помощ" – разгъване или свиване на избрания елемент,.

ENTER

Избиране на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всички или Скрий всички в началото на тема

TAB

Избиране на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връщане в предишната тема за помощ (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващата тема за помощ (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане с малка стъпка съответно нагоре или надолу в текущо показаната тема за помощ.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане с по-голяма стъпка съответно нагоре или надолу в текущо показаната тема за помощ.

PAGE UP И PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква активният фокус да е върху прозореца "Помощ" (щракнете в прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Опресняване на прозореца (бутон Обнови).

F5

Печат на текущата тема за помощ.

Забележка : Ако курсорът не е в текущата тема за помощ, натиснете F6 и след това натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Променяне на състоянието на връзката.

F6 и след това натиснете клавиша ENTER, за да отворите списъка с възможности за избор

Превключване между областите в прозореца "Помощ"; например превключване между лентата с инструменти и списъка Търси.

F6

В съдържанието във вид на дърво – избиране съответно на следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

В съдържанието във вид на дърво – съответно разгъване или свиване на избрания елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец

CTRL+W или CTRL+F4

Преминаване към прозорец на задачите от друг екран в програмния прозорец (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка : Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, опитайте с натискане на ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менютата или лентата на Microsoft Office Fluent, и след това натиснете CTRL+TAB, за да преминете в прозореца на задачите.

F6

Превключване към следващия прозорец, когато е отворен повече от един прозорец,.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец

CTRL+SHIFT+F6

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнение на командата Размер (в менюто Управление за прозореца ). Натискайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца, и когато сте готови, натиснете ENTER.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избрания прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина от екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картината на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Придвижване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване нагоре с един ред

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване надолу с един ред

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на ред

END

Преместване в началото на ред

HOME

Преместване нагоре с един параграф

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване надолу с един параграф

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле

CTRL+HOME

В Microsoft Office PowerPoint 2007 – преминаване към контейнера на следващото заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер в слайд, ще се вмъкне нов слайд със същото оформление като първоначалния слайд.

CTRL+ENTER

Повтаряне на последното действие Търсене.

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване в следващата клетка

TAB

Преминаване в предишната клетка

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на табулация в клетка.

CTRL+TAB

Започване на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в края на таблицата.

TAB в края на последния ред

Достъп до и използване на прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминаване към прозореца на задачите от друг екран в програмния прозорец. Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка : Ако натискането на F6 не покаже нужния прозорец на задачите, опитайте с натискане на ALT, за да поставите фокуса върху лентата с менютата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да преминете в прозореца на задачите.

F6

Когато е активно меню или лента с инструменти, преминаване към прозорец на задачите. (Може да се наложи да натиснете клавиша CTRL+ TAB повече от веднъж.)

CTRL+TAB

Когато е активен прозорец на задачите, избиране на следващата или предишната опция в прозореца на задачите.

TAB или SHIFT+TAB

Показване на пълния набор от команди в менюто на прозореца на задачите.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Придвижване между възможности за избор в избраното подменю; придвижване между определени опции в група опции в диалогов прозорец.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избраното меню или да извършване на действието, присвоено на избрания бутон

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за избрания елемент от галерия.

SHIFT+F10

Когато се вижда меню или подменю, избиране на първата или последната команда в менюто или подменюто.

HOME или END

Превъртане нагоре или надолу в избрания списък на галерия.

PAGE UP или PAGE DOWN

Преминаване в началото или края на избрания списък на галерия.

CTRL+HOME или CTRL+END

Достъп до и използване на умни етикетчета

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто или съобщението за умно етикетче. Ако има повече от едно умно етикетче, превключване към следващото умно етикетче и показване на неговото меню или съобщение.

ALT+SHIFT+F10

Избиране на следващия елемент в менюто на умно етикетче.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на предишния елемент в менюто на умно етикетче.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Извършване на действието за избрания елемент в менюто на умно етикетче.

ENTER

Затваряне на менюто или съобщението на умното етикетче.

ESC

Съвети

 • Можете да поискате да бъдете уведомявани със звуков сигнал, когато се покаже умно етикетче. За да чувате сигналите, трябва да имате звукова карта. Трябва също да сте инсталирали на вашия компютър звуците на Microsoft Office.

 • Ако имате достъп до Интернет, можете да изтеглите звуците на Microsoft Office от уеб сайта на Microsoft Office Online. След като инсталирате файловете със звуците, направете следното в Access, Office Excel 2007 и Office Word 2007:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Програма Опции.

  2. Щракнете върху Разширени.

  3. Под Общи поставете отметка в квадратчето Обратна връзка със звук и след това щракнете върху OK.

   Забележка : Когато изберете или изчистите това квадратче за отметка, настройката влияе върху всички програми на Office, които поддържат звук.

Преоразмеряване и преместване на ленти с инструменти, менюта и прозорци на задачите

 1. Натиснете ALT, за да изберете лентата с менютата.

 2. Натискайте многократно CTRL+TAB, за да изберете нужната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 3. Направете едно от следните неща:

  Преоразмеряване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти .

  2. Щракнете върху командата Размер и след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, да преоразмерите лентата с инструменти. Натискайте CTRL+ клавишите със стрелки, за да променяте размерите с по един пиксел.

  Преместване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти .

  2. Щракнете върху командата Преместване и след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да разположите лентата с инструменти. Натискайте CTRL+ клавишите със стрелки, за да променяте размерите с по един пиксел. За да откачите лентата с инструменти, натиснете многократно насочената надолу стрелка. За да фиксирате лентата с инструменти вертикално в левия или десния край, натиснете съответно СТРЕЛКАТА НАЛЯВО или СТРЕЛКАТА НАДЯСНО, когато лентата с инструменти е разположена в левия или десния край.

  Преоразмеряване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете меню с допълнителни команди.

  2. Използвайте СТРЕЛКАТА НАДОЛУ, за да изберете командата Размер, и след това натиснете клавиша ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. Използвайте CTRL+ клавишите със стрелки, за да променяте размерите с по един пиксел.

  Преместване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете меню с допълнителни команди.

  2. Използвайте СТРЕЛКАТА НАДОЛУ, за да изберете командата Преместване, и след това натиснете клавиша ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да разположите прозореца на задачите. Използвайте CTRL+ клавишите със стрелки, за да премествате с по един пиксел.

 4. Когато завършите да премествате или преоразмерявате, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преместване към следващата опция или група опции

TAB

Преместване към предишната опция или група опции

SHIFT+TAB

Превключване към следващия раздел в диалоговия прозорец

CTRL+TAB

Превключване към предишния раздел в диалоговия прозорец

CTRL+SHIFT+TAB

Придвижване между опции в отворен падащ списък или между опции в група опции.

Клавишите със стрелки

Изпълняване на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на избраното квадратче за отметка

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към тази опция в списъка.

Първата буква на опция в падащ списък

Избиране на опция; избиране или изчистване на квадратчето за отметка.

ALT+ подчертаната буква в опция

Отваряне на избраното падащо списъчно поле

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избрания падащ списък; отменяне на команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Извършване на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно поле, в което се въвежда или поставя запис, например вашето потребителско име или пътя към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа

HOME

Преместване в края на записа

END

Преместване с един знак наляво или надясно

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване с една дума наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Увеличаване или намаляване на селекция с един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Увеличаване или намаляване на селекция с един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Увеличаване или намаляване на селекция с една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Увеличаване или намаляване на селекция с една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране от точката на вмъкване до началото на записа

SHIFT+HOME

Избиране от точката на вмъкване до края на записа

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отвори и Запиши като

За да направите това

Натиснете

Преминаване към предишната папка ( Изображение на бутон )

ALT+1

Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : отваряне на папката едно ниво над отворената папка.

ALT+2

Бутон Търсене в уеб Изображение на бутон : затваряне на диалоговия прозорец и отваряне на страница за търсене в уеб

ALT+3

Бутон Изтрий Изображение на бутон : изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3

Бутон Създаване на нова папка Изображение на бутон : създаване на нова папка.

ALT+4

Бутон Изгледи Изображение на бутон : превключване между наличните изгледи на папки.

ALT+5

Бутон Инструменти: показване на менюто Инструменти.

ALT+L

Показване на контекстно меню за избрания елемент, например папка или файл.

SHIFT+F10

Придвижване между опции или области в диалоговия прозорец.

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+I

Обновяване на списъка с файлове.

F5

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×