Импортиране или връзка към друга база данни на Access

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да пренесете данни от една база данни на Access в друга по много начини. Копиране и поставяне е най-простият начин, но импортиране и свързване ви предложи по-добър контрол и гъвкавост отново данните, които можете вземете, и как можете да пренесете тези данни в базата данни местоназначение.

В тази статия обяснява как да импортиране или свързване към данни в друга база данни на Access.

Какво искате да направите?

Разбиране на импортиране и свързване към данни от друга база данни на Access

Импортиране на данни от друга база данни на Access

Връзка към данни в друга база данни на Access

Разбиране на импортиране и свързване към данни от друга база данни на Access

Когато импортирате от друга база данни, Access създава копие на данни или обекти в базата данни местоназначение без да се променя на източника. По време на операцията за импортиране можете да изберете обектите, които искате да копирате, контролира как се импортират таблици и заявки, задайте дали релации между таблиците трябва да бъдат импортирани и т.н.

Общи сценарии за импортиране на данни или обекти от база данни на Access

Обикновено импортирате данни по следните причини:

 • Искате да обедините две бази данни чрез копиране на всички обекти в една база данни в друга. Когато импортирате, можете да копирате всички таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули, както и релации на таблици, към друга база данни в една операция.

 • Трябва да създадете някои таблици, които са подобни на таблиците, които съществуват в друга база данни. Може да искате да копирате цялата таблица или само таблицата дефиниции за избягване на ръчно проектирането на всяка от тези таблици. Когато изберете да импортирате само дефиницията на таблицата, получавате празна таблица. С други думи полета и свойства на полето се копират в базата данни местоназначение, но не и данните в таблицата. Друго предимство на импортирането (в сравнение с операция на копиране и поставяне) е, че можете да изберете да импортирате релациите между таблиците заедно с таблиците си.

 • Трябва да копирате набор от свързани обекти към друга база данни. Например искате да копирате таблица служители и формуляр за служители към втората база данни. Импортиране на ви позволява да копирате обект и всички му свързани обекти към друга база данни в една операция.

Забележка : Ако целта ви е да добавите записи от една база данни към съществуваща таблица в друга база данни, трябва да имате предвид импортирането на записи към нова таблица и след това създаване на заявка за добавяне. Не може да добавите записи към съществуваща таблица, по време на операцията за импортиране. За повече информация за заявки за добавяне вижте статията Създаване на заявка за добавяне.

Общи сценарии за свързване към таблица в база данни на Access

Помислете за свързване към данни при следните условия:

 • Вашата организация използва няколко бази данни на Access, но данните в някои таблици, като например служители, трябва да се споделят между различните бази данни. Вместо да дублира таблица във всяка такава база данни, можете да запазите таблицата в една база данни и връзка към него от други бази данни.

 • Друга работна група или отдел трябва да може да добавите към и използвате данните във вашата база данни, но искате да продължите да притежавате структурата на таблиците.

Специални съображения за импортиране от бази данни на Access 2.0 и Access 95

Можете да свържете таблици от всяка база данни на Access в Access 2007, независимо от формата на файла на базата данни източник. Но има някои ограничения на типовете обекти, можете да импортирате от бази данни на Access 2.0 или Access 95.

Access 2.0    Можете да импортирате таблици, заявки и макроси от база данни на Access 2.0 (.mdb) в база данни на Access 2007 (.accdb). Въпреки това можете да импортирате формуляри, отчети или модули от база данни на Access 2.0.

Access 95    Можете да импортирате таблици, заявки и макроси от база данни на Access 95 (.mdb) в база данни на Access 2007 (.accdb). Ако Vbacv20.dll файлът е инсталиран на вашия компютър, можете да импортирате формуляри, отчети и модули от база данни на Access 95. Vbacv20.dll файлът е инсталиран от по-ранните версии на Microsoft Office. Microsoft не предоставя този файл с Access 2007.

Ако Vbacv20.dll файл не е инсталиран на вашия компютър, можете да импортирате формуляри, отчети и модули от база данни на Access 95. В този случай ако вашата база данни на Access 95 съдържа формуляри, отчети и модули, които не можете да ръчно конвертиране и да създадете отново в Access 2007, трябва да използвате по-стара версия на Access, като например Microsoft Office Access 2003, за да конвертирате файла на Access 2000 или Access 2002-2003 файлов формат.

Следващата таблица обобщава кои импортиране и свързване възможности се поддържат между Access 2007 и бази данни, създадени в по-ранните версии на Access:

Източник на файлов формат

Импортиране на таблици, заявки и макроси в Access 2007

Импортиране на формуляри, отчети и модули в Access 2007

Свързване на таблици

Access 2.0

Поддържа се

Не се поддържа

Поддържа се

Access 95

Поддържа се

Поддържани, ако Vbacv20.dll файл е инсталиран на вашия компютър

Поддържа се

Access 97 до Access 2003

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

За повече информация за импортиране от Access 2.0 и Access 95 бази данни щракнете върху връзките в раздела Вж .

Стъпките в следващите раздели обясняват как да импортирате и връзка към обекти на бази данни.

Най-горе на страницата

Импортиране на данни от друга база данни на Access

Процесът на импортиране на данни съдържа следните общи стъпки:

 • Подготовка за операцията за импортиране

 • Изпълнение на съветника за импортиране

 • Ако желаете да запишете настройките на импортиране като импортиране на параметри за по-късна употреба

Следващите групи стъпки обясняват как да изпълните всяко действие.

Подготовка за операцията за импортиране

 1. Намерете базата данни източник и идентифициране на обекти, които искате да импортирате.

  Ако базата данни източник е .mdb или .accdb файл, можете да импортирате таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули. Ако файлът източник е .mde или .accde файл, можете да импортирате само таблици.

 2. Ако това е първият път импортирате данни от база данни на Access, вижте таблицата по-долу за някои полезни съвети.

Елемент

Описание та

Няколко обекта

Можете да импортирате няколко обекта в операция по едно импортиране.

Нов обект

Всяка операция за импортиране създава нов обект в базата данни местоназначение. Не можете да заместите съществуващия обект или да добавите записи към съществуваща таблица с помощта на операцията за импортиране.

Импортиране на свързана таблица

Ако таблицата източник (например, Employees1 в базата данни за продажби) е всъщност свързана таблица (таблица, която сочи към таблица със служителите в базата данни на заплати), текущата операция за импортиране се замества от операция за свързване. В края на операцията ще видите свързана таблица (име, например Employees1), която сочи към таблицата първоначалния източник (служители в базата данни на заплати).

Пропускане на полета и записи

Не може да пропуснете конкретни полета и записи при импортиране на данни от таблица или заявка. Въпреки това ако не искате да импортирате всички записи в таблица, можете да изберете да импортирате само дефиницията на таблицата.

Календар с изглед ''Седмица''

Можете да изберете да импортирате релации между таблиците източник.

Дефиниция на таблица

Можете да изберете да импортирате цяла таблица или само таблицата дефиниция. Когато импортирате само дефиницията на, Access създава таблица, която има същите полета като таблицата източник, но няма данни.

Обекти на източник на записи

Импортиране на заявка, формуляр или отчет не автоматично импортиране на базовите източници на записи. Трябва да импортирате всички основните източници на записи, или пък заявка, формуляр или отчет, няма да работи.

Полета за справки

Ако едно поле в таблицата източник търси стойности в друга таблица или заявка, трябва да импортирате свързана таблица или заявка, ако искате полето местоназначение, за да показва стойности за справка. Ако импортирате не свързана таблица или заявка, полето местоназначение ще се показват само важните справки идентификатори.

Подформуляри, подотчети

Когато импортирате формуляр или отчет, подформуляри и подотчети, включени в формуляр или отчет не автоматично се импортират. Трябва да импортирате всеки подформуляр, подотчет, и техните осъществяващ записва източници за формуляр или отчет за работа в базата данни местоназначение.

Заявки

Можете да импортирате заявка, като заявка или таблица. Ако импортирате заявка като заявка, трябва да импортирате в основата таблици.

 1. Затворете базата данни източник. Уверете се, че не е отворен потребител в монополен режим.

 2. Отворете базата данни местоназначение. Уверете се, че базата данни не е само за четене и че имате необходимите разрешения, за да добавяте обекти и данни в базата данни.

  Ако базата данни източник е защитен с парола, получавате подкана да въведете парола всеки път, когато я използвате като източник на за операция за импортиране.

  Забележка : Ако искате да импортирате данни в нова база данни, трябва да създадете празна база данни, която не съдържа таблици, формуляри, отчети или преди започване на операцията за импортиране. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Създай.

  Операцията за импортиране не презапишете или модифициране на съществуващи таблици или обекти. Ако в базата данни местоназначение вече съществува обект със същото име като обекта на източника, Access добавя число (1, 2, 3 и т.н.) към името на импортирането на обекта. Например ако импортирате проблеми таблица в база данни, която вече има таблица с име проблеми, импортирана таблица ще бъде наречена Issues1. Ако името Issues1 вече се използва, новата таблица ще се нарича Issues2 и т.н.

  Важно е да обърнете внимание, че ако искате да добавите записи в таблицата източник в таблица в базата данни местоназначение, трябва да използвате заявка за добавяне вместо изпълнение на операцията за импортиране. За повече информация за заявки за добавяне вижте статията Създаване на заявка за добавяне.

Импортиране на данни

 1. В раздела Външни данни , в групата Импортиране щракнете върху Access. Изображение на бутон

  Забележка : Раздела Външни данни е налична само когато базата данни е отворена.

 2. В текстовото поле име на файл въведете името на базата данни източник или щракнете върху Преглед , за да покажете диалоговия прозорец Отваряне на файл .

 3. Импортиране на таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули в текущата база данни и щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Импортиране на обекти щракнете върху всеки раздел и изберете обектите, които желаете.

  За да отмените избран обект, щракнете отново върху обекта.

 5. Щракнете върху Опции , за да зададете допълнителни настройки.

  Следващата таблица описва как всяка опция влияе върху резултатите от операцията.

Елемент

Описание

Връзки "

Изберете да импортирате релациите между избраните таблици.

" Менютата и лентите с инструменти "

Изберете да импортирате всички персонализирани менюта и ленти с инструменти, които съществуват в базата данни източник. Менютата и лентите с инструменти се показват в раздела Име Добавки.

Импортиране/експортиране спецификациите отметнете квадратчето

Изберете да импортирате всички записано импортиране или експортиране на спецификации, които съществуват в базата данни източник.

Квадратчето за отметка на Навигационната екран групи

Изберете да импортирате всички потребителски групи от навигационния екран, които съществуват в базата данни източник.

Бутон за избор на дефиниция и данни

Изберете да импортирате структурата и данните на всички избрани таблици.

Дефиниция само бутон за избор

Изберете да импортирате само полета в избраните таблици. Източник на записи не се импортират.

Бутон за избор на Като заявки

Изберете да импортирате избраната заявки като заявки. В този случай не забравяйте да импортирате всички основата таблици заедно с заявки.

Бутон за избор на Като таблици

Изберете да импортирате заявки като таблици. В този случай вие не трябва да импортирате в основата таблици.

 1. Щракнете върху OK, за да завършите операцията.

  Достъп до копия на данните и показва съобщения за грешка, ако срещне някакви проблеми. Ако операцията успее импортирането на данни, последната страница на съветника ви позволява да запишете подробните данни за операцията като импортиране на параметри за бъдеща употреба. Следващите стъпки обясняват как да запишете подробните данни за операцията като спецификация.

Записване на спецификацията за импортиране

 1. Щракнете върху Запиши стъпките на импортирането да запишете подробните данни за операцията.

  Записване на подробните данни ви помага да повторите операцията по-късно, без да се налага да изпълните стъпките в съветника всеки път.

 2. В полето Запиши като въведете име на спецификацията. По желание въведете описание в полето Описание.

 3. Поставете отметка в квадратчето Създаване на задача на Outlook , ако искате да изпълните операция на фиксирани интервали, като например седмични или месечни.

  Това ще създаде Microsoft Office Outlook 2007 задача, която ви позволява изпълнение на спецификацията.

 4. Щракнете върху Запиши импортирането.

  Ако не сте избрали квадратчето за отметка за Създаване на задача в Outlook , Access записва на спецификацията за импортиране и импортира обекти, които сте задали. Сега можете да прегледате импортираните таблици и други обекти, за да се уверите, че те са импортирани правилно.

Ако сте избрали квадратчето за отметка за Създаване на задача в Outlook , Access стартира Outlook. Използвайте тази процедура, за да изпълните стъпките, които следват.

Забележка : Ако Outlook не е инсталиран, Access показва съобщение за грешка. Ако Outlook не е конфигуриран правилно, се стартира съветникът за стартиране на Outlook. Следвайте инструкциите в съветника за конфигуриране на Outlook.

 1. В Outlook прегледайте и модифицирайте настройките на задачите от типа на Срок и Напомняне.

  За да се повтаря задачата, щракнете върху повторяемост. Тази фигура показва планировчика с някои типични настройки:

  планировчик на задачите на outlook

  За информация за планиране на задачи на Outlook вижте статията планиране на импортиране или експортиране.

 2. Щракнете върху Запиши и затвори.

  За да изпълните спецификацията по-късно, Отворете задачата в Outlook и в раздела задача , в групата на Microsoft Office Access , щракнете върху Изпълнение на импортирането Изображение на бутон .

 3. В Access преглед на импортираните таблици и други обекти, за да се уверите, че всички данни и обекти са копирани.

Най-горе на страницата

Връзка към данни в друга база данни на Access

Свързване ви позволява да се свържете с данни в друга база данни, без да импортирате, така че да можете да прегледате и промените най-новите данни в източника на и местоназначение бази данни без създаване и поддържане на две копия на едни и същи данни. Можете да свържете само към таблици в друга база данни на Access. Не може да се свързвате към заявки, формуляри, отчети, макроси или модули.

Когато свързвате към таблица в база данни на Access, Access създава нова таблица, наречена свързана таблица, която поддържа връзка към източник на записи и полета. Всички направени промени в данните в базата данни източник се отразяват в свързаната таблица в базата данни местоназначение и обратно. Обаче не можете да променяте структурата на свързаната таблица в базата данни местоназначение. С други думи не можете да правите промени в свързана таблица, като например добавяне или изтриване на поле или промяна на типа на данните на поле.

Подготовка за свързване на таблици в база данни на Access

 1. Намерете базата данни източник.

  Файлов формат може да бъде MDB, MDE, ACCDB или ACCDE. Ако базата данни източник е защитен с парола, ще получите подкана да въведете парола по време на операцията за свързване.

 2. Идентифициране на таблици, към който искате да се свържете.

  Можете да свържете към таблици, но не може да се свързвате към заявки, формуляри, отчети, макроси или модули.

  Ако това е първият път, които се свързвате към таблици в друга база данни на Access, вижте таблицата по-долу за някои полезни съвети.

Елемент

Описание

Няколко обекта

Можете да създадете връзки към множество таблици в една операция за свързване. Свързана таблица се създава за всяка таблица източник.

Свързани таблици като източник

Не може да се свързвате към таблица, която вече е свързана таблица в базата данни източник.

Например ако Employees1 таблица, която искате да се свържете в базата данни за продажби е действително свързана таблица, която сочи към таблица със служителите в заплати базата данни, можете да използвате Employees1 таблицата в базата данни за продажби като таблицата източник. Вместо това трябва да свързвате директно към таблица със служителите в базата данни на заплати.

Нова или съществуваща таблица

Всяка операция на свързване създава нова свързана таблица за всяка таблица източник. Не можете да презапишете или добавяне към съществуваща таблица с помощта на операция на свързване.

Календар с изглед ''Седмица''

Ако изберете няколко източника таблици, релации между таблиците се пренася автоматично пренасочване към базата данни местоназначение. Обаче не можете да промените или изтриете релация в базата данни местоназначение.

Полета за справки

Ако едно поле в таблицата източник търси стойности в друга таблица, трябва да запомните да се свърже към свързана таблица, ако искате полето местоназначение, за да показва стойности за справка. Ако нямате връзка към свързана таблица или заявка, полето местоназначение показва само lookup идентификатори.

 1. Затворете базата данни източник. Уверете се, че никой друг потребител има базата данни се отвори в монополен режим.

 2. Отворете базата данни местоназначение. Уверете се, че базата данни местоназначение не е само за четене и че имате необходимите разрешения, за да добавяте обекти и данни в базата данни.

  Забележка : Ако искате да създадете връзките в нова база данни, трябва да създадете празна база данни (какъвто не съдържа таблици, формуляри или отчети) преди започване на операцията за импортиране.

  Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Създай.

  Операцията не презапишете или промяна на съществуващи таблици или обекти. Ако в базата данни местоназначение вече съществува обект със същото име като обекта на източника, Access добавя число (1, 2, 3 и т.н.) към името на свързаната таблица. Например ако имате връзка към таблицата проблеми от база данни, която вече има таблица с име проблеми, свързаната таблица ще бъде наречена Issues1. Ако името Issues1 вече се използва, новата таблица ще се нарича Issues2 и т.н.

  Не забравяйте, че ако искате да добавите записи в таблицата източник в таблица в базата данни местоназначение, трябва да използвате заявка за добавяне вместо изпълнение на операция на свързване.

  За повече информация за заявки за добавяне вижте статията Създаване на заявка за добавяне.

Връзка към данни

 1. В раздела Външни данни , в групата Импортиране щракнете върху Access. Изображение на бутон

  Забележка : Раздела Външни данни е налична само когато базата данни е отворена.

 2. В текстовото поле име на файл въведете името на базата данни източник или щракнете върху Преглед , за да покажете диалоговия прозорец Отваряне на файл .

 3. Щракнете върху връзката към източника на данни чрез създаване на свързана таблицаи след това щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Свързване на таблици изберете таблиците, които искате да се свържете.

  За да отмените селекция, щракнете отново върху таблицата.

 5. Щракнете върху OK, за да завършите операцията.

  Access създава свързани таблици.

 6. Отворете свързани таблици в изглед на лист с данни да се уверите, че данните изглежда правилно.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×