Избиране на графика SmartArt

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Всяко оформление на SmartArt предоставя друг начин да изрази вашето съдържание и подчертаване на съобщението. Някои оформления, просто добавете визуални полски списък с водещи символи и други оформления (например организационни диаграми и диаграми на Вен) са предназначени да се определени видове информация.

Съвет : Щракнете върху следните заглавия за повече информация за всяка тема.

Преди да изберете оформление за вашата графика SmartArt, запитайте се какво искате да изразите и дали искате вашата информация да се показва по определен начин. Тъй като можете бързо и лесно да превключвате оформления, пробвайте различни оформления (с различни типове), докато не намерите това, което най-добре илюстрира идеята ви. Типът е подобен на категория, която ви помага да избирате бързо подходящото за вашата информация оформление. Експериментирайте с различни типове. Таблицата по-долу не представлява изчерпателен списък, но може да ви помогне като отправна точка.

За да направите това

Използвайте този тип

Показване на неподредена информация.

Списък

Показване на стъпки в процес или времева скала; създаване на блоксхема.

Процес

Показване на непрекъснат процес.

Цикъл

Създаване на организационна диаграма.

Йерархия

Показване на дърво на решенията.

Йерархия

Илюстриране на връзки.

Зависимост

Показване как частите се отнасят към цялото.

Матрица

Показване на пропорционални зависимости, с най-големия компонент отгоре или отдолу.

Пирамида

Използване на картини за изразяване или за наблягане на съдържание.

Картина

Също така Помислете за размера на текст, който имате, тъй като размера на текста се отразява облика и броя на фигурите, които имате нужда в оформление. Има няколко основни точки с подточки под тях? Включването на подробностите по-голяма важност от точките на изложението, и обратно? Като цяло графики SmartArt са най-ефективни, когато броят на фигури и размера на текста са ограничени до ключови точки. По-големи количества текст може да отвлича вниманието от външен вид на вашата графика SmartArt и да го направите по-трудно да визуалното. Въпреки това някои оформления, като например оформлението Списък трапецоиди в типа на списъка , работят добре с по-големи количества текст.

За всеки тип графика SmartArt има на разположение многобройни уникални оформления. Някои имат контейнери за картини. Някои оформления са изградени от отделни фигури за всеки елемент на информацията, включително за подточките. Други оформления комбинират подточки със съответните им точки на изложението. Разглеждането на позиционирането на информацията на изложението във връзка с елементите ви помага да усетите кои части от информацията ще привличат най-много вниманието на вашите читатели. Уверете се, че най-важните данни са разположени на място, привличащо най-голямо внимание.

Някои оформления за графики SmartArt съдържат ограничен брой фигури. Например оформлението с Насрещни стрелки в типа Зависимост е проектирано да показва две противоположни идеи или понятия. Само две фигури могат да съдържат текст и оформлението не може да бъде променено, за да показва повече идеи или понятия. Ако изберете оформление с ограничен брой фигури, можете да познаете кое съдържание няма да се показва във вашата графика SmartArt, понеже до такива елементи ще се покаже червен "X" (вместо водещ символ) в текстовия екран.

Текстов екран с червени X

оформление ''насрещни стрелки'' с 2 фигури за текст

Ако трябва да изразите повече от две идеи, превключете на друго оформление на графиките SmartArt, което има повече от две фигури за текст, например оформлението Базова пирамида в типа Пирамида. Помнете, че смяната на оформлението или типа може да промени смисъла на информацията. Например оформление със стрелки, сочещи надясно, като Базов процес в типа Процес, има различен смисъл от графика SmartArt със стрелки, въртящи се в кръг, като Непрекъснат цикъл в типа Цикъл.

Когато превключите към друго оформление на графика SmartArt, по-голямата част от цветовете, стиловете, ефектите и форматирането на вашия текст и другото съдържание се пренася автоматично върху новото оформление.

Или пък можете да преоцените вашето съдържание, за да видите дали някаква информация е по-малко съществена за вашата тема. Често графиките SmartArt с по-малко понятия и по-малко думи са най-сполучливи.

Ако не можете да намерите точно това оформление, което искате, може да добавяте и премахвате фигури във вашата графика SmartArt, за да нагодите структурата на оформлението. Например оформлението Базов процес в типа Процес е с три фигури, но вашият процес може да има нужда само от две или от пет фигури. С добавянето или премахването на фигури и с редактирането на текста, подреждането на фигурите и количеството на текста вътре в тези фигури се актуализира автоматично – поддържайки първоначалния дизайн и граница на оформлението за вашата графика SmartArt.

Когато избирате ново оформление, се появява текст в контейнер (като например [Текст]). Текстът в контейнер не се отпечатва и не се показва по време на PowerPoint презентацията. Можете да заместите текста в контейнер с ваше собствено съдържание. Ако превключвате оформления с показващ се текст в контейнер, ще видите текста в контейнер в новото оформление. Отбележете, че фигурите винаги се показват и се отпечатват, освен ако не ги изтриете.

Разгледайте също така големината на мястото, където ще поставите графиката SmartArt. Например ако разполагате с високо и тясно място, изберете вертикално оформление, подобно на Каскаден процес в типа Процес, а не хоризонтално оформление, подобно на Стрелки на процеси в типа Процес.

Някои оформления имат фиксирани пропорции, така че може да не заемат цялото място. Пропорцията засягат отношението между ширина и височина. Например ако поставите оформлението Матрица на мрежата в типа Матрица на място, което е по-широко, отколкото високо, графиката SmartArt няма да използва цялата ширина на празното място. За да промените пропорцията, трябва да промените оформлението на вашия слайд или документ, да промените големината на мястото, където поставяте графиката SmartArt (променяйки по този начин изгледа на графиката SmartArt) или да превключите към друго оформление на графика SmartArt с различна пропорция.

Най-горе на страницата

Галерията избор на графика SmartArt показва всички налични оформления, разделен на 11 различни типа – всички, списък, процес, цикъл, йерархия, връзка, матрица, пирамида, картина, Office.comи други. (Типа Office.com показва допълнителни оформления, които са налични в Office.com. Друг тип се показва само ако добавите потребителски графики SmartArt и да ги добавите към един от другите видове). Описания на иконите, които показват какъв тип информация е подходяща за дадено оформление, се появяват под по-голямо изображение от едната страна на галерията избор на графика SmartArt .

Вижте Описания на графики SmartArt за списъка на имената и описанията на оформленията.

Избор на оформление

В типа Всички се показват всички налични оформления за графики SmartArt.

Когато избирате оформление, помнете следното:

  • Оформления, които съдържат стрелки, загатват за поток или движение в определена посока.

  • Оформления, които съдържат свързващи линии вместо стрелки, загатват за връзки, а не непременно за поток или движение.

  • Оформления, които не съдържат свързващи линии или стрелни, показват колекция от обекти или идеи, които не са строго свързани едни с други.

Вижте Описания на графики SmartArt за списъка на имената и описанията на оформленията.

Ако искате текстът с водещи символи да изпъква, можете лесно да прехвърлите текст към фигури, които можете да оцветите, да им придадете размерност и да ги подчертаете с визуални ефекти или анимация. Използването на оформление в типа Списък придава на основните точки повече видимост и въздействие в цветни фигури, което подчертава тяхната важност. Оформленията на Списък групират информация, която не следва постъпков или последователен процес. За разлика от оформленията на Процес, оформленията на Списък обикновено нямат стрелки или насочващ поток.

Както пояснява примерът по-долу, списъкът с водещи символи може да бъде много по-изразителен, когато го конвертирате в графика SmartArt.

Списък с водещи символи и съответната графика SmartArt

Някои оформления на Списък включват фигури на картини, така че да можете да подчертаете вашия текст с малка картина или рисунка. Въпреки че фигурите на контейнери за картини са предназначени да показват картини, можете да добавите картина като запълване към коя да е фигура.

Оформление ''Списък акценти на вертикални картини''
Оформлението "Списък с акценти на вертикални картини" с контейнери за картини (малките кръгове отляво)

Съвет : Вместо да слагате големи количества текст в графиката SmartArt, поставете в нея само основните точки и след това вземете друг слайд или документ, който разяснява вашите основни пунктове.

Научете повече: Списък въведете описания на SmartArt графики

За разлика от оформленията на Списък, оформленията в типа Процес обикновено имат насочващ поток и се използват, за да илюстрират стъпки или етапи на процес или работен поток, като например последователните стъпки за изпълнение на задача, основните етапи в разработването на продукт, времева скала или в разписание. Използвайте оформленията на Процес, когато искате да покажете как стъпките или етапите следват един след друг, за да дадат резултат. Оформленията на Процес са достъпни при показване на процес с вертикални стъпки, хоризонтални стъпки или комбинация от извивки.

Оформление ''Вертикален процес''
Оформление "Вертикален процес"

оформление ''базов процес''

Оформление "Базов процес" (хоризонтално)

изображение на оформлението ''процес на кръгово прегъване''

Оформление "Кръгов процес с чупка" (и вертикално, и хоризонтално)

Можете също така да използвате оформленията на Процес, за да покажете главните дати в разписанието на производството или времева скала с километрични жалони.

Оформление ''Базова линия на времето''
Оформление "Базова времева линия"

Друго оформление, което работи добре за показване на дати и номерирани стъпки, е оформлението Стрелки на процеси. Можете да поставите числата или датите в основни фигури (кръгове), а текста за стъпките – в придружаващи фигури на стрелки.

оформление ''стрелки на процеси''
Оформление "Стрелки на процеси"

Забележка : За да създадете блоксхема, използвайте оформление като Процес на вертикално прегъванеи след това Подменете с различни фигури фигурите на блоксхема.

Оформление ''Процес на вертикално прегъване''
Оформление "Вертикален процес с чупка"

Научете повече: Описания на SmartArt от типа процес

Въпреки че можете да използвате оформлението Процес, за да предадете постъпкова информация, оформлението в типа Цикъл обикновено илюстрира кръгов или повтарящ се процес. Можете да използвате оформленията на Цикъл, за да покажете продукт или цикли от живота на животните, цикли на обучение, многократни или нарастващи процеси (като например непрекъснатия цикъл на писане и публикуване за уеб сайт) или годишен цикъл за поставяне на цели и преглед на производителността на даден служител.

Оформление ''Базов цикъл''
Оформление "Базов цикъл"

Научете повече: Описания на SmartArt от типа цикъл

Може би най-разпространеното използване за оформления в типа Йерархия е това на организационна диаграма на фирма. Но оформленията на Йерархия могат да се използват и за показване на дървета на решенията, дървета на фамилии или на фамилии от продукти.

Оформление ''Хоризонтално обозначена йерархия''
Оформление "Хоризонтално обозначена йерархия"

Забележка : Ако искате да създадете организационна диаграма, използвайте оформлението на Организационна диаграма , оформление на SmartArt за организационна или оформление на Организационна диаграма с картини . Когато използвате тези оформления, допълнителна функционалност, като например фигурата на помощник и висящите оформления, става достъпен. Можете да научите повече за създаването на организационни диаграми, като прочетете Създаване на организационна диаграма, като използвате графики SmartArt.

Оформление ''Организационна диаграма''
Оформление "Организационна диаграма"

Оформление ''Организационна диаграма с име и длъжност''

Оформление ''Организационна диаграма с име и длъжност''

Оформления ''Организационна диаграма с картини''

Оформления ''Организационна диаграма с картини''

Научете повече: Описания на SmartArt графики типа "йерархия"

Оформления в типа зависимост покажете nonprogressive, nonhierarchical зависимости между части (например заключване или припокриващи се концепции) и обикновено изобразяват концептуално релации или връзки между набори от две или повече от следните неща. Примери за оформления на релацията са Вен диаграми, които показват как области или концепции се припокриват и се събират в центъра за сечение; целеви оформления, които показват контролиране; и радиална оформления, които показват връзките към централното ядро или концепция. Можете да научите повече за създаването на диаграми на Вен като прочетете Създаване на диаграма на Вен.

Оформление ''Базова на Вен''
Оформление "Базова на Вен"

оформление ''базова цел''

Оформление "Базова цел"

Оформление ''Базова радиална''

Оформление "Базова радиална"

Радиалните оформления могат също така да се използват за показване на срещащи се части от една главна или централна идея.

Оформление ''Събираща се радиална''
Оформление "Събираща се радиална"

Научете повече: Описания на SmartArt от типа релация

Оформленията от типа Матрица се използват обикновено за класифициране на информация и са двуизмерни. Те се използват за показване на зависимост на части от цялото или от централно понятие. Оформленията "Матрица" са добър избор, ако имате четири или по-малко основни точки и големи количества текст.

оформление ''базова матрица''
Оформление "Базова матрица"

Научете повече: Матрица въведете описания на SmartArt графики

Оформленията в типа Пирамида показват пропорционални или йерархични зависимости, за които е типично да нарастват нагоре. Те работят най-добре с информация, която искате да показвате отгоре-надолу или отдолу-нагоре. Ако искате да покажете хоризонтална йерархия, трябва да изберете оформление на Йерархия.

оформление ''базова пирамида''
Оформление "Базова пирамида"

Можете също да използвате оформленията на Пирамида, за да предадете концептуална информация, като например оформлението Списък пирамиди, което ви позволява да пишете текст във фигури извън пирамидата.

Оформление ''Списък пирамиди''
Оформление "Списък пирамиди"

Научете повече: Пирамида въведете описания на SmartArt графики

Оформленията в типа Картина се използват, когато искате някоя картина да илюстрира ваше съобщение с или без пояснителен текст, или искате да използвате картини като допълнение на списък или процес.

Оформление на графика SmartArt ''Картина на текст в рамка''
Оформление "Картина на текст в рамка"

изображение на оформлението ''списък с надписи на картини''

Оформление "Списък надписи на картини"

Оформление на графика SmartArt ''Процес на акцентиране на картини по възходящ ред''

Оформление "Процес на акцентиране на картини по възходящ ред"

Научете повече: Описания на SmartArt от типа картина

Допълнителните оформления от Office.com са показани в типа Office.com. Този тип ще се актуализира периодично с нови оформления.

Научете повече: Описания на SmartArt графики от типа Office.com

Този тип може да се използва за потребителски графики SmartArt, които не подхождат на никой от по-горе описаните типове.

След като сте избрали графиката SmartArt, която е точно за вас, можете да редактирате и да го персонализирате за по-нататъшно отговарят на нуждите ви. Вижте следните статии, за да научите повече за работата с графики SmartArt, които създавате:

Най-горе на страницата

Вж. също

Заместване на текст с водещи символи с красив графичен списък

Конвертиране на картини от слайд в графика SmartArt

Конвертиране на текст от слайд в графика SmartArt

Кога трябва да използвам графика SmartArt и кога трябва да използвам диаграма?

Най-горе на страницата

Всяко оформление на SmartArt предоставя друг начин да изрази вашето съдържание и подчертаване на съобщението. Някои оформления, просто добавете визуални полски списък с водещи символи и други оформления (например организационни диаграми и диаграми на Вен) са предназначени да се определени видове информация.

В тази статия

Неща, които трябва да имате предвид, когато избирате оформление за вашата графика SmartArt

Типове оформления

Неща, които трябва да имате предвид, когато избирате оформление за вашата графика SmartArt

Преди да изберете оформление за вашата графика SmartArt, запитайте се какво искате да изразите и дали искате информацията да се показва по определен начин. Тъй като можете бързо и лесно да превключвате оформления, пробвайте различни оформления (измежду всички типове), докато намерите този, който най-добре илюстрира съобщението си. Тип е подобно на категория, която може да ви помогне бързо да изберете подходящия оформление за вашата информация. Експериментирайте с различни типове с помощта на таблицата по-долу като отправна точка.

Забележка : В таблицата е предназначена да ви помогнат да започнете и не е изчерпателен списък. За нови оформления за графики SmartArt графики вижте безплатно! Нови графики SmartArt налични.

За да направите това

Използвайте този тип

Показване на неподредена информация.

Списък

Показване на стъпки в процес или времева скала.

Процес

Показване на непрекъснат процес.

Цикъл

Създаване на организационна диаграма.

Йерархия

Показване на дърво на решенията.

Йерархия

Илюстриране на връзки.

Зависимост

Показване как частите се отнасят към цялото.

Матрица

Показване на пропорционални зависимости, с най-големия компонент отгоре или отдолу.

Пирамида

Вземете предвид и количеството на текста, който имате, тъй като количеството на текста засяга изгледа и броя на фигурите, от които се нуждаете в оформлението. Има ли няколко главни точки с подточки под тях? Включването на подробностите по-голяма важност ли има от точките на изложението, или обратното? В общия случай, графиките SmartArt са по-ефективни, когато броят на фигурите и количеството на текста са ограничени до основни точки. По-големите количества текст могат да отвличат вниманието от визуалната привлекателност на вашата графика SmartArt и да направят по-трудно визуалното изразяване на идеята ви. Обаче някои оформления, като например оформлението Списък трапецоиди в типа Списък, работят добре с по-големи количества текст.

За всеки тип на графика SmartArt много уникални оформления са налични. Някои оформления са съставени от отделни фигури за всеки елемент на информация, включително подточки. Други подредби комбинирате подточки с техните Резюме точки. Разглеждат позиционирането на обобщената информация във връзка с подробните данни ви помага да се ориентирате, чиято информация ще акцентирате повечето от вашата аудитория. Уверете се, че най-важните данни е в позицията на най-сериозно внимание.

Някои оформления за графики SmartArt съдържат ограничен брой фигури. Например оформлението Насрещни стрелки в типа зависимост е предназначена да показва два конфликтните идеи или концепции. Само две фигури могат да съдържат текст и оформлението не може да бъде променен за да покажете повече идеи или концепции. Ако изберете оформление с ограничен брой фигури, можете да разберете какво съдържание няма да се показват във вашата графика SmartArt, защото червен X (а не на водещ символ) ще се появи до тези елементи в текстовия екран.

Текстов екран с червени X

оформление ''насрещни стрелки'' с 2 фигури за текст

Ако трябва да изразите повече от две идеи, превключете на друго оформление , което има повече от две фигури за текст, като например оформлението с Базова пирамида в типа пирамида . Имайте предвид, че променянето на оформления или типове може да промени значението на вашата информация. Например оформлението със стрелки, сочещи надясно, като например базов процес в типа процес , има различно значение от графика SmartArt със стрелки, обикалящи в кръг, като например Непрекъснат цикъл в типа цикъл .

Когато превключвате оформления, повечето от вашия текст и други съдържание, цветове, стилове, ефекти и форматиране на текст се пренася автоматично върху новото оформление.

Или пък можете да преоцените вашето съдържание, за да видите дали някаква информация е по-малко съществена за вашата тема. Често графиките SmartArt с по-малко понятия и по-малко думи са най-сполучливи.

Ако не можете да намерите точното оформление, което искате, можете да добавяте или премахвате фигури във вашата графика SmartArt, за да приспособите структурата на оформлението. Например оформлението базов процес в типа процес се появява с три фигури, но ви процес може да се наложи само две фигури, или може да се наложи пет фигури. Докато добавяте или премахвате фигури и редактирате текста си, подреждането на фигурите и размера на текста вътре в тези фигури се актуализира автоматично – поддържане на първоначалния дизайн и граница на оформлението за вашата графика SmartArt.

Когато изберете ново оформление, се появява текст в контейнер (като например [текст]). Текст в контейнер не се отпечатва и не се показва по време на Microsoft Office PowerPoint 2007 презентация. Можете да заместите текста в контейнера с ваши собствени съдържание. Ако превключвате оформления с контейнер за текста, ще видите текста в контейнера в новото оформление. Обърнете внимание, че фигурите винаги се появяват и се отпечатват, освен ако не ги изтриете.

Разгледайте също така големината на мястото, където ще поставите графиката SmartArt. Например ако разполагате с високо и тясно място, изберете вертикално оформление, подобно на Каскаден процес в типа Процес, а не хоризонтално оформление, подобно на Стрелки на процеси в типа Процес.

Някои оформления имат фиксирани пропорции, така че да не може да заемат цялата място. Пропорции се отнася до съотношение между ширина и височина. Например ако поставите оформлението на Матрица на мрежата в типа матрица в пространството, която е повече широка, отколкото висока, графиката SmartArt няма да използва всички празното място ширина. За да промените пропорциите, можете да промените оформлението на слайда или документ, промяна на размера на мястото, където сте пускането графика SmartArt (което се променят външния вид на графиката SmartArt) или превключете на оформление с различни пропорции.

Най-горе на страницата

Типове оформления

Всяко оформление осигурява различен начин за изразяване на вашето съдържание и подчертаване на идеята ви. Някои оформления просто добавят визуална елегантност към списъка с водещи символи, а други оформления (като например организационните диаграми и диаграмите на Вен) са предназначени да описват определени видове информация.

Галерията избор на графика SmartArt показва всички налични оформления, разделен на девет различни типа – всички, списък, процес, цикъл, йерархия, връзка, матрица, пирамидалнаи други. ( Друг тип се появява, само ако добавите потребителски графики SmartArt и да ги добавите към един от другите видове.) Описания на иконите, които показват какъв тип информация е подходяща за дадено оформление, се появяват под по-голямо изображение от едната страна на галерията избор на графика SmartArt . За списък на оформление на имената и описанията вижте описания на графики SmartArt.

Най-горе на страницата

Всички

В типа Всички се показват всички налични оформления за графики SmartArt.

Когато избирате оформление, помнете следното:

  • Оформления, които съдържат стрелки, загатват за поток или движение в определена посока.

  • Оформления, които съдържат свързващи линии вместо стрелки, загатват за връзки, а не непременно за поток или движение.

  • Оформления, които не съдържат свързващи линии или стрелни, показват колекция от обекти или идеи, които не са строго свързани едни с други.

За списък на оформление на имената и описанията вижте описания на графики SmartArt.

Най-горе на страницата

Списък

Ако искате текстът с водещи символи да изпъква, можете лесно да прехвърлите текст към фигури, които можете да оцветите, да им придадете размерност и да ги подчертаете с визуални ефекти или анимация. Използването на оформление в типа Списък придава на основните точки повече видимост и въздействие в цветни фигури, което подчертава тяхната важност. Оформленията на Списък групират информация, която не следва постъпков или последователен процес. За разлика от оформленията на Процес, оформленията на Списък обикновено нямат стрелки или насочващ поток.

Както пояснява примерът по-долу, списъкът с водещи символи може да бъде много по-изразителен, когато го конвертирате в графика SmartArt.

Списък с водещи символи и съответната графика SmartArt

Някои оформления на списъци включват фигури, картина, така че да можете да наблягане на текст с малки картина или чертеж. Въпреки че картината контейнер фигури са предназначени за показване на картини, можете да добавите картина като запълванекъм всяка фигура.

Оформление ''Списък акценти на вертикални картини''
Оформлението "Списък с акценти на вертикални картини" с контейнери за картини (малките кръгове отляво)

Съвет : Вместо да слагате големи количества текст в графиката SmartArt, поставете в нея само основните точки и след това вземете друг слайд или документ, който разяснява вашите основни пунктове.

Най-горе на страницата

Процес

За разлика от оформленията на Списък, оформленията в типа Процес обикновено имат насочващ поток и се използват, за да илюстрират стъпки или етапи на процес или работен поток, като например последователните стъпки за изпълнение на задача, основните етапи в разработването на продукт, времева скала или в разписание. Използвайте оформленията на Процес, когато искате да покажете как стъпките или етапите следват един след друг, за да дадат резултат. Оформленията на Процес са достъпни при показване на процес с вертикални стъпки, хоризонтални стъпки или комбинация от извивки.

Оформление ''Вертикален процес''
Оформление "Вертикален процес"
оформление ''базов процес''
Оформление "Базов процес" (хоризонтално)
изображение на оформлението ''процес на кръгово прегъване''
Оформление "Кръгов процес с чупка" (и вертикално, и хоризонтално)

Можете също така да използвате оформленията на Процес, за да покажете главните дати в разписанието на производството или времева скала с километрични жалони.

Оформление ''Базова линия на времето''
Оформление "Базова времева линия"

Друго оформление, което работи добре за показване на дати и номерирани стъпки, е оформлението Стрелки на процеси. Можете да поставите числата или датите в основни фигури (кръгове), а текста за стъпките – в придружаващи фигури на стрелки.

оформление ''стрелки на процеси''
Оформление "Стрелки на процеси"

Съвет : За да създадете блоксхема, използвайте оформление като Процес на вертикално прегъванеи след това Подменете с различни фигури фигурите на блоксхема.

Оформление ''Процес на вертикално прегъване''
Оформление "Вертикален процес с чупка"

Най-горе на страницата

Циклична

Въпреки че можете да използвате оформлението Процес, за да предадете постъпкова информация, оформлението в типа Цикъл обикновено илюстрира кръгов или повтарящ се процес. Можете да използвате оформленията на Цикъл, за да покажете продукт или цикли от живота на животните, цикли на обучение, многократни или нарастващи процеси (като например непрекъснатия цикъл на писане и публикуване за уеб сайт) или годишен цикъл за поставяне на цели и преглед на производителността на даден служител.

Оформление ''Базов цикъл''
Оформление "Базов цикъл"

Най-горе на страницата

Йерархия

Може би най-често срещаните употребата за оформления в йерархията на типа е фирма организационна диаграма. Но йерархични оформления могат да се използват за показване на решение дървета или група продукти.

Оформление ''Хоризонтално обозначена йерархия''
Оформление "Хоризонтално обозначена йерархия"

Съвет : Ако искате да създадете организационна диаграма, използвайте оформлението на Организационна диаграма . Когато използвате тази оформление, допълнителна функционалност, като например фигурата на помощник и висящите оформления, става достъпен.

Оформление ''Организационна диаграма''
Оформление на организационна диаграма

Най-горе на страницата

Зависимост

Оформленията от типа Зависимост показват неподвижни, нейерархични зависимости между части (като например понятията за блокиране или припокриване) и обикновено изобразяват зависимости на понятия или връзки между две или повече неща. Добър пример на оформленията на Зависимост са диаграмите на Вен, които показват как области или понятия се припокриват и се срещат в централното сечение, целевите оформления, които показват ограничения, и радиалните оформления, които показват зависимости от централно ядро или понятие.

Оформление ''Базова на Вен''
Оформление "Базова на Вен"
оформление ''базова цел''
Оформление "Базова цел"
Оформление ''Базова радиална''
Оформление "Базова радиална"

Радиалните оформления могат също така да се използват за показване на срещащи се части от една главна или централна идея.

Оформление ''Събираща се радиална''
Оформление "Събираща се радиална"

Най-горе на страницата

Матрица

Оформленията от типа Матрица се използват обикновено за класифициране на информация и са двуизмерни. Те се използват за показване на зависимост на части от цялото или от централно понятие. Оформленията "Матрица" са добър избор, ако имате четири или по-малко основни точки и големи количества текст.

оформление ''базова матрица''
Оформление "Базова матрица"

Най-горе на страницата

Пирамида

Оформления в типа пирамида покажете пропорционална или йерархична зависимости, които обикновено изграждат нагоре. Те работят най-добре с информацията, която искате да се появи от горе надолу или отдолу. Ако искате да покажете Хоризонтална йерархия, трябва да изберете оформление на йерархии.

оформление ''базова пирамида''
Оформление "Базова пирамида"

Можете също да използвате оформленията на Пирамида, за да предадете концептуална информация, като например оформлението Списък пирамиди, което ви позволява да пишете текст във фигури извън пирамидата.

Оформление ''Списък пирамиди''
Оформление "Списък пирамиди"

Най-горе на страницата

Други

Този тип може да се използва за потребителски графики SmartArt, които не подхождат на никой от по-горе описаните типове.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×