За архивите на телефонните разговори в Business Contact Manager

Може да използвате регистрационен файл на телефонните разговори в Business Contact Manager за Outlook, за да поддържате запис на вашите телефонни взаимодействия с акаунт; сметка; бизнес партньор или бизнес контакт. Когато отворите формуляр за архива на телефонните разговори от запис за запис за бизнес партньор или запис на бизнес контакт, или от менюто Business Contact Manager, може да записвате дължината на разговора и да въвеждате коментари за разговора. Архивите на телефонните разговори, които се създават от записи, се свързват автоматично към хронологията на връзката на тези записи, но архивите на телефонните разговори, които се създават от менюто Business Contact Manager трябва да бъдат свързани ръчно към запис. Може да видите също архивите на телефонните разговори, които сте записали при показването им в Папка за хронология на комуникация.

Какво искате да направите?

Създаване на архив на телефонните разговори и свързването му към запис

Свързване на съществуващ архив на телефонните разговори към запис

Редактиране на архив на телефонен разговор

Преместване на архива на телефонните разговори

Премахване или прекъсване на връзката на архив на телефонните разговори от запис

Изтриване на архив на телефонните разговори

Създаване на архив на телефонните разговори и свързването му към запис

Когато създавате архив на телефонните разговори от изглед "Хронология на връзката" на запис в Business Contact Manager за Outlook, той ще бъде свързан автоматично към този запис. Може също да създадете архив на телефонните разговори и след това да го свържете към един или повече записи.

Създаване на архив на телефонните разговори от запис

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори, Бизнес контакти, възможност или бизнес проект.

 2. Щракнете двукратно върху записа, към който искате да добавите архив на телефонните разговори.

 3. В лента, в групата Свързване щракнете върху Нов елемент от хронологията и изберете Архив на телефонните разговори.

 4. В раздела Бизнес архив на телефонните разговори въведете темата и изберете типа на обаждането.

 5. В раздела Час на обаждането въведете начална дата и час, час на приключване на обаждането и обща продължителност на разговора.

  Забележка : За да отчетете времето на телефонното обаждане, в групата Таймер щракнете върху Таймер. Когато използвате таймера, продължителността на обаждането се въвежда автоматично.

 6. В раздела Свързан бизнес партньор, бизнес контакт, възможност или проект щракнете върху Връзка към, за да свържете архива на телефонните разговори към един или повече други записи.

  Съвет : За да изберете съседни имена, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху първото и последното име. За да изберете несъседни имена, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху отделните имена.

 7. В раздела Запис на дата и час при записване на архива на телефонните разговори се въвеждат автоматично датата и часът на обаждането.

 8. В полето Коментари въведете бележките си.

  Ако искате да запишете датата и часа на въвеждане на коментари, щракнете върху бутона Добави клеймо.

 9. В лентата, в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

  Забележка : За да отпечатате един архив на телефонните разговори, преди да го затворите, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Печат.

Създаване на архив на телефонните разговори и свързването му към запис

 1. В менюто Файл посочете Създай и след това щракнете върху Архив на телефонните разговори.

 2. В раздела Бизнес архив на телефонните разговори посочете темата и типа на телефонното повикване.

 3. В раздела Час на обаждане въведете начална дата и час и след приключване на разговора, общата продължителност на обаждането.

 4. В раздела Свързан бизнес партньор, бизнес контакт, възможност или проект, щракнете върху Връзка към.

 5. В диалоговия прозорец Връзка към запис на Business Contact Manager, в списъка Папка, изберете типа на записа, към който искате да свържете архива на телефонните разговори.

 6. Въведете име на запис или изберете име от списъка. За да изберете съседни имена, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху първото и последното име. За да изберете несъседни имена, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху отделни имена.

 7. Щракнете върху Връзка към и след това щракнете върху OK.

 8. В раздела Запис на дата и час автоматично ще бъдат въведени датата и часът на телефонното обаждане веднага след като запишете архива на телефонните разговори.

 9. Въведете бележките си в полето Коментари.

  Ако искате да показвате датата и часа на въвеждане на коментарите, щракнете върху бутона Добави клеймо.

 10. В лентата, в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

  Забележка : За да отпечатате архив на телефонните разговори, преди да го затворите, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Печат.

Най-горе на страницата

Свързване на съществуващ архив на телефонните разговори към запис

Когато създавате архив на телефонните разговори от запис, Business Contact Manager за Outlook свързва автоматично архива на телефонните разговори към хронологията на връзката на този запис.

Може да свържете архиви на телефонните разговори към няколко записа. Всеки път, когато свързвате архив на телефонните разговори към запис, в папката Хронология на връзката се появява едно допълнително копие на архива на телефонните разговори.

Добавяне на връзки към архив на телефонните разговори от запис

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори, Бизнес контакти, Възможности или Бизнес проекти.

 2. Щракнете двукратно върху записа, съдържащ архива на телефонните разговори, който искате да свържете към друг запис.

 3. В лентата, в групата Покажи, щракнете върху Хронология и след това щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, който искате да свържете към друг запис.

 4. Щракнете върху Връзка към.

 5. В диалоговия прозорец Връзка към запис на Business Contact Manager, в списъка Папка, изберете типа на записа, към който искате да свържете архива на телефонните разговори.

 6. Въведете име или изберете име от списъка. За да изберете съседни имена, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху първото и последното име. За да изберете несъседни имена, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху отделни имена.

  Добавяне на връзки към архив на телефонните разговори от папката "Хронология на връзката"

 7. Щракнете върху Връзка към и след това щракнете върху OK.

 8. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Хронология на връзката.

 9. Щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, който искате да добавите към няколко записа.

 10. Щракнете върху Връзка към.

 11. В диалоговия прозорец Връзка към запис на Business Contact Manager, изберете типа на записа, към който искате да добавите архива на телефонните разговори, в списъка Папка.

 12. Въведете име или изберете име от списъка. За да изберете съседни имена, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху първото и последното име. За да изберете несъседни имена, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху отделните имена.

 13. Щракнете върху бутона Връзка към и след това щракнете върху OK.

Добавяне на връзки към архив на телефонните разговори от папката "Хронология на връзката"

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Хронология на връзката.

 2. Щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, който искате да свържете към друг запис.

 3. Щракнете върху Връзка към.

 4. В диалоговия прозорец Връзка към запис на Business Contact Manager, изберете типа на записа, който искате да свържете към архива на телефонните разговори, в списъка Папка.

 5. Въведете име или изберете име от списъка. За да изберете съседни имена, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху първото и последното име. За да изберете несъседни имена, натиснете клавиша CTRL и щракнете върху отделните имена.

 6. Щракнете върху Връзка към и след това щракнете върху OK.

 7. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Хронология на връзката.

 8. Щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, който искате да свържете към няколко записа.

 9. Щракнете върху Връзка към.

 10. В диалоговия прозорец Връзка към запис на Business Contact Manager, изберете типа на записа, който искате да свържете към архива на телефонните разговори, в списъка Папка.

 11. За да изберете съседни имена, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху първото и последното име. За да изберете несъседни имена, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху отделните имена.

 12. Щракнете върху бутона Връзка към и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Редактиране на архив на телефонен разговор

Може да редактирате архив на телефонните разговори в записа, към който е свързан, или в папката "Хронология на връзката".

За да редактирате архив на телефонните разговори

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори, Бизнес контакти, Възможности или Бизнес проекти.

 2. Щракнете двукратно върху записа, съдържащ архива на телефонните разговори, който искате да редактирате.

 3. В изгледа Архив на телефонните разговори, в групата Покажи, щракнете върху Хронология и след това щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, който искате да редактирате.

 4. Направете промените във формуляра Архив на телефонните разговори и след това в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

За да редактирате един архив на телефонните разговори в папката "Хронология на връзката"

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Хронология на връзката.

 2. Щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, който искате да редактирате.

 3. Направете промените във формуляра на архива на телефонните разговори и след това, в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Преместване на архива на телефонните разговори

Когато премахвате архив на телефонните разговори от Хронология на връзката, Business Contact Manager за Outlook го изтрива автоматично от папката "Хронология на връзката". Поради това, ако искате да премахнете един архив на телефонните разговори от един запис и да го свържете след това към друг запис, най-напред трябва да свържете архива на телефонните разговори към втория запис, преди да го премахнете от първия запис.

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори, Бизнес контакти, Възможности или Бизнес проекти.

 2. Щракнете двукратно върху записа, съдържащ свързания архив на телефонните разговори, който искате да преместите.

 3. В групата Покажи щракнете върху Хронология.

 4. Щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, който искате да преместите.

 5. Щракнете върху Връзка към.

 6. В диалоговия прозорец Връзка към запис на Business Contact Manager, изберете типа на записа, към който искате да свържете архива на телефонните разговори, в списъка Папка.

 7. За да изберете съседни имена, натиснете клавиша SHIFT и след това щракнете върху първото и последното име. За да изберете несъседни имена, натиснете клавиша CTRL и след това щракнете върху отделните имена.

 8. За да премахвам връзка на един архив на телефонните разговори от записа, изберете я и в списъка с Елементи от хронологията на връзката и след това щракнете върху Премахни.

 9. В лентата, в групата Действия, щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Премахване или прекъсване на връзката на архив на телефонните разговори от запис

Когато един архив на телефонните разговори е свързан само към един запис и връзката се прекъсне, архивът на телефонните разговори се премахва както от хронологията на връзката на този запис, така и от папката "Хронология на връзката" на този запис и от папката "Хронология на връзката" и не може да се възстанови. Ако един архив на телефонните разговори е свързан към повече от един запис, във всеки запис има отделно копие. Когато връзката на един архив на телефонните разговори се прекъсне от един запис, тези копия остават свързани към другите записи.

Прекъсване на връзката на един архив на телефонните разговори от запис

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори, Бизнес контакти, Възможности или Бизнес проекти.

 2. Щракнете двукратно върху записа, чиято връзка с архива на телефонните разговори искате да прекъснете.

 3. В групата Покажи, щракнете върху Хронология.

 4. Щракнете двукратно върху архива на телефонните разговори, чиято връзка искате да прекъснете.

 5. Щракнете върху Връзка към.

 6. В диалоговия прозорец Връзка към запис на Business Contact Manager изберете типа на записа, към който искате да свържете архива на телефонните разговори, в списъка Папка.

 7. Ако искате да свържете архив на телефонните разговори към друг запис, въведете или изберете име в списъка и след това щракнете върху Връзка към.

 8. За да прекъснете връзката на архива на телефонните разговори от записа, изберете я в списъка Елементи от хронологията на връзката и след това щракнете върху Премахни.

 9. Щракнете върху OK.

 10. Щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Изтриване на архив на телефонните разговори

Когато премахнете връзката към архив на телефонните разговори от един запис и съществуват връзки към този архив на телефонните разговори в други записи, ще бъде изтрита само връзката, а не архивът на телефонните разговори. За да изтриете архив на телефонните разговори от Business Contact Manager за Outlook, трябва да прекъснете връзката с всеки запис, към който е свързан архивът на телефонните разговори.

Важно : След като всички връзки към един запис се премахнат, архивът на телефонните разговори се изтрива и не може да се възстанови.

Изтриване на архив на телефонните разговори с връзка към единичен запис

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори, Бизнес контакти, Възможности или Бизнес проекти.

 2. Щракнете двукратно върху записа, който съдържа свързания архив на телефонните разговори, който искате да изтриете.

 3. В групата Покажи щракнете върху Хронология.

 4. Изберете архива на телефонните разговори, който искате да изтриете, и след това щракнете върху Премахни.

Изтриване на архив на телефонните разговори с няколко връзки

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Хронология на връзката.

 2. Изберете едно или повече копия на архива на телефонните разговори, който искате да изтриете. Обърнете внимание, че ако архивът на телефонните разговори е свързан към повече от един запис, във всеки запис има отделно копие.

 3. След като сте избрали копията, щракнете с десния бутон и щракнете върху Изтрий.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×