Допълнителни опции

Опции за редактиране

След натискане на Enter премести селекцията     Прави съседната клетка следваща активна клетка след натискане на ENTER в текущата активна клетка. В полето Посока укажете коя от съседните клетки да става активна.

Посока     Прави съседната клетка следваща активна клетка след натискане на ENTER в текущата активна клетка. В полето Посока укажете коя от съседните клетки да става активна.

Автоматично вмъкване на десетична точка     Отметнете това квадратче, за да показвате по подразбиране числата с десетична точка.

 • Позиция     Въведете броя на цифрите след десетичния знак в полето Позиция, за да укажете къде Microsoft Office Excel да поставя автоматично десетичната точка в числата, които въвеждате като константи в работен лист. Положителните числа преместват десетичната точка наляво; отрицателните числа преместват десетичната точка надясно. Ако полето Позиция е оставено празно или е зададено като 0 (нула), трябва да въвеждате десетичната точка ръчно. За да отмените тази опция, въведете десетична точка в клетката, когато въвеждате числото.

Разреши манипулатор за попълване и плъзгане и пускане на клетки     Отметнете това квадратче, за да преместите и да копирате клетки и данни чрез плъзгане. Когато тази опция е избрана, можете също да плъзгате манипулатора за попълване, за да копирате данни и да попълвате съседни клетки с последователности от данни.

 • Сигнализирай преди презаписване на клетки     Показва съобщение, ако пуснете клетки върху други клетки, съдържащи данни.

Позволи редактиране направо в клетките     Отметнете това квадратче, за да разрешавате редактирането вътре в клетка чрез двукратно щракване върху клетката вместо редактиране на съдържанието на клетки в лентата за формули.

Продължавай форматите и формулите за диапазон от данни     Когато е избрано, автоматично форматира новите елементи, добавени в края на списък, във формата на останалата част на списъка. Формулите, които се повтарят във всеки ред, също се копират. За да бъдат разширени, форматите и формулите трябва да се появяват в поне три от петте последни реда, предхождащи новия ред.

Разреши автоматичното въвеждане на проценти     Когато е избрано, умножава по 100 всички числа, по-малки от 1, които са въведени в клетките, форматирани с формата “Процент”. Когато квадратчето е изчистено, всички числа, въведени в клетки, които са форматирани с формата “Процент”, включително числата, равни на или по-големи от 1, се умножават по 100.

Разреши автоматичното дописване на стойностите в клетките     Довършва изписването на текстовите елементи, които започвате да въвеждате в колона от данни. Ако първите няколко въведени букви съвпадат със съществуващ елемент от същата колона, Excel допълва останалия текст вместо вас.

Мащабиране и превъртане с IntelliMouse     Ако имате посочващо устройство Microsoft IntelliMouse, указва колелото на устройството да мащабира вместо да превърта вашия работен лист или лист с диаграма.

Сигнализирай на потребителя, когато се появи потенциално времеемка операция     Когато е избрано, ще бъдете уведомявани , когато операцията засяга голям брой клетки и може да изисква дълго време за обработка.

 • Когато този брой клетки (в хиляди) е повлиян     Позволява ви да зададете максималния брой клетки, които се влияят от операция, без да бъдете уведомявани. Ако се засягат клетки, които са повече максималния брой, ще бъдете уведомени.

 • Използвай системните разделители     Отметнете квадратчето, за да използвате разделителите по подразбиране за дробната част и за хилядите. Изчистете го, за да въведете алтернативни разделители.

  • Десетичен разделител     За да промените десетичния разделител по подразбиране, изчистете Използвай системните разделители, изберете разделителя по подразбиране в полето Десетичен разделител, а след това въведете разделителя, който желаете да използвате.

  • Разделител за хилядите     За да промените разделителя за хилядите по подразбиране, изчистете Използвай системните разделители, изберете разделителя по подразбиране в полето Разделител за хилядите, а след това въведете разделителя, който желаете да използвате.

Изрязване, копиране и поставяне

Показвай бутоните с опции при поставяне     Когато е избрано, Excel автоматично предоставя диалогов прозорец със специални опции при поставяне, например Само форматиране и Свържи клетки.

Показвай бутоните с опции при вмъкване     Когато е избрано, Excel автоматично предоставя диалогов прозорец със специални опции при вмъкване на клетки, редове или колони, например Форматирай както отгоре и Изчисти форматирането.

Изрязване, копиране и сортиране на вмъкнатите обекти с родителските им клетки     Прикрепва графичните обекти, бутоните, текстовите прозорци и картините към клетките, с които са свързани, винаги, когато изрежете, копирате, филтрирате или сортирате в работния лист.

Показване

Показва броя на последно използваните документи     Показва списък на наскоро използваните работни книги под Наскоро отваряни документи, когато щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , така че можете да бързо отворите тези работни книги. Въведете броя на работните книги, които искате да се показват в полето Показвай този брой последни документи. Въведете или изберете положително число между 0 и 50.

Единици на линийката     Позволява ви да избирате единиците, които искате да се показват за линийката в изгледа "Оформление".

Покажи всички прозорци в лентата на задачите      Отметнете квадратчето, за да покажете повече от една работна книга в лентата на задачите на Windows.

Покажи лентата за формули     Показва лентата за формули. Лентата за формули се появява в горния край на работния лист.

Показвай екранните пояснения за функциите     Показва кратки описания на функциите, които избирате в списъка на функции, който се показва, когато "Автодовършване на формули" е включено.

Показвай имената на елементите на диаграмите при задържане над тях     Показва името на елемент от диаграма, когато поставите показалеца върху него.

Показвай стойностите точките от данни при задържане над тях     Показва стойността на точки от данни, когато оставите показалеца над него.

За клетки с коментари показвай     Изберете една от следващите опции, за да определите как да се показват коментарите в работния лист.

 • Няма коментари или индикатори     Скрива коментарите и прикачените индикаторите за коментари.

 • Само индикатори, а коментари при задържане над обектите     Показва малък триъгълник в горния десен ъгъл на клетката, когато в нея има прикачен коментар. Коментари се показват само когато задържите показалеца върху клетка, която има коментар.

 • Коментари и индикатори     Показва коментар и индикатора за коментар – малък триъгълник в горния десен ъгъл на клетката, когато за нея има прикачен коментар.

Покажи опциите за тази работна книга

Покажи опциите за тази работна книга     Изберете работната книга в това списъчно поле, което се влияе от следните опции.

Покажи лентата за хоризонтално превъртане     Показва хоризонталния плъзгач в дъното на работния лист.

Покажи лентата за вертикално превъртане     Показва вертикалната лента за превъртане от дясната страна на работния лист (когато използвате езиковия режим отляво-надясно) или от лявата страна (когато използвате езиковия режим отдясно-наляво).

Покажи разделите на листа     Показва етикетите на разделите на работния лист, за да можете да избирате отделни работни листове. Разделите на работния лист се показват в дъното на прозореца на работния лист.

Групирай датите в менюто "Автофилтриране"     Променя йерархичното групиране по дати в нейерархичен списък на дати в списъка на датите в дъното на менюто "Автофилтриране" във филтър на дата. Например можете да филтрирате точно за двуцифрени години посредством ръчно избиране на двуцифрени години от нейерархичен списък.

За обекти показвай     Изберете една от следващите опции, за да покажете или скриете графични обекти в работната книга.

 • Всички     Показва всички графични обекти, бутони, текстови прозорци и картини.

 • Нищо (скриване на обекти)     Скрива всички графични обекти, бутони, текстови прозорци и картини. Скритите обекти не се отпечатват.

Показване на опции за работния лист

Покажи опциите за този работен лист    Изберете работния лист в това списъчно поле, което се влияе от следните опции.

Покажи заглавките на редовете и колоните     Показва номерата на редовете от лявата страна (когато използвате езиковия режим отляво-надясно) или от дясната страна (когато използвате езиковия режим отдясно-наляво) на работния лист и буквите на колониите в горния край на работния лист.

Показвай формулите в клетките вместо резултатите, изчислени с тях     Показва формулите в клетките вместо стойностите, които формулите пораждат.

Показвай край на страница     Показва преминаването на нова страница, поставено автоматично от Excel.

Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност     Показва 0 (нула) в клетките, които съдържат нулеви стойности.

Показвай символите за структуриране, ако е приложено такова     Показва символите за структуриране. Символите за структуриране не се показват, освен ако работният лист съдържа структура.

Показвай линиите на мрежата     Показва помощната мрежа на клетките. За да отпечатате помощната мрежа, трябва да е отметнато квадратчето Печат под Помощна мрежа в групата Опции за листа на раздела Оформление на страница.

 • Цвят на помощната мрежа     Задава цвета на линиите на помощната мрежата. Ако щракнете върху Автоматично, цветът се базира на цвета на текста, дефиниран в контролния панел на Windows.

Формули

Разреши многопоточно изчисление     Избрана по подразбиране, тази опция разрешава бързо изчисляване с използването на всички процесори на вашия компютър или използвайки броя на процесорите, които въвеждате ръчно.

Брой на изчислителните потоци     Позволява ви да зададете броя на процесорите, които се използват за изчисляване.

 • Използвай всички процесори на този компютър     Избрана по подразбиране, тази опция използва всичките налични процесори в компютъра ви.

 • Ръчно     Позволява ви да зададете броя на процесорите, които искате да използвате. Въведете положително число между 1 и 1024 в полето Ръчно.

Когато се правят изчисления в тази работна книга

Когато се правят изчисления в тази работна книга    Изберете работната книга в това списъчно поле, което се влияе от следните опции.

Актуализация на връзките към други документи     Изчислява и актуализира формули, които съдържат препратки към други приложения.

Задай точността, както е показано     Окончателно променя съхранените стойности в клетките от пълна точност (15 цифри) във формата, включително цифрите след десетичния знак, който в момента е показан.

Използвай система за дати от типа 1904     Променя началната дата, от която се изчисляват всички дати, от 1 януари 1900 г. на 2 януари 1904 г.

Записвай стойностите на външните връзки     Записва копия от стойностите, съдържащи се във външен документ, свързан към работен лист на Excel. Ако един работен лист с връзки към големи диапазони във външен документ изисква необичайно много място на диска или отнема много време, за да се отвори, изчистването на квадратчето Записвай стойностите на външните връзки може да намали дисковата памет и времето, което е необходимо за отваряне на работния лист.

Общи

Обратна връзка със звук     Възпроизвежда налични звуци, които са свързани със събития в програма на Microsoft Office, като отваряне, записване и отпечатване на файлове и показване на съобщения за грешки. Звуците, присвоени на различните събития, могат да бъдат променени в контролния панел. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Контролен панел. В Windows Vista щракнете върху Хардуер и звук, след което щракнете върху Звук. Щракнете върху раздела Звуци. За да промените звук, свързан със събитие, щракнете върху програмното събитие в списъка и изберете звук, който да приложите. В Windows XP щракнете върху Звукови, речеви и аудиоустройства. Щракнете върху Промяна на звуковата схема, след което щракнете върху раздела Звуци. Ако поставите или изчистите отметката от квадратчето Предоставяне на обратна връзка със звук в някоя програма на Office, то се включва или изключва за всички други програми на Office. Вашият компютър трябва да има звукова карта, за да възпроизвежда повечето звуци.

Показвай промените с анимация     Показва движение и промени на работния лист, когато вмъквате или изтривате клетки, редове или колони. Анимацията може да забави визуализацията в някои системи.

Игнорирай други приложения, използващи динамичен обмен на данни (DDE)     Предотвратява обмяната на данни с други приложения, които използват динамичен обмен на данни (DDE).

Искай разрешение за актуализиране на автоматичните връзки     Показва съобщение, което ви позволява да потвърдите, преди свързаните елементи да бъдат актуализирани.

Показвай грешки в потребителския интерфейс за добавки     Показва грешки в потребителския интерфейс за добавки, който сте инсталирали и използвате.

Мащабирай съдържанието за размери хартия A4 или 8,5 x 11"     За някои страни и региони стандартният размер на хартията е Letter; за други стандартният размер е A4. Отметнете това квадратче, ако искате Excel автоматично да настройва документи, форматирани за стандартния размер на хартията за друга страна или регион (например A4), така че да се отпечатват правилно върху стандартния размер на хартията за вашата страна или регион (например Letter). Тази опция засяга само отпечатването. Тя не засяга форматирането на документа ви.

При стартиране отваряй всички файлове в     При стартирането си Excel автоматично ще отвори файлове от папката, която зададете в това текстово поле. Въведете пълния път до папката в текстовото поле, за да укажете местоположението на файловете.

Уеб опции      Задава опции за начина, по който данните от Excel ще изглеждат и ще реагират, когато се показват в уеб браузър.

Опции за услуги     Позволява ви да задавате потребителска обратна връзка и опции за управление на документи.

Съвместимост с Lotus

Клавиш за менюто на Microsoft Office Excel     Задава клавиша, който можете да използвате за достъп до командите на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

Алтернативни клавиши за навигация     Активира алтернативен набор от клавиши за навигация в работен лист, формули, етикети на елементи и други действия.

Настройки за съвместимост с Lotus за

Настройки за съвместимост с Lotus за     Изберете работния лист в това списъчно поле, което се влияе от следните опции.

Алтернативно изчисление на формули     Отваря и изчислява файлове на Lotus 1-2-3, без да губи или или променя информация. Когато тази опция е избрана, Excel изчислява текстовите низове като 0 (нула), булевите изрази като 0 или 1 и критериите за база данни според правилата, използвани в Lotus 1-2-3.

Алтернативно въвеждане на формули     Преобразува формулите, въведени със синтаксиса на Lotus 1-2-3 издание 2.2, в синтаксиса на Excel и третира имената, дефинирани в Excel, като имена, дефинирани в Lotus 1-2-3.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×