Въведение в работните потоци

Работните потоци помагат на хората да си сътрудничат по документи и да управляват задачи от проекти, като реализират определени бизнес процеси на документи и елементи в сайта на Windows SharePoint Services 3.0. Работните потоци помагат на организациите да се придържат към последователни бизнес процеси, както и подобряват организационната ефективност и продуктивност, като се управляват задачите и стъпките, включени в даден бизнес процес. Това позволява на хората, които изпълняват тези задачи, да се съсредоточат върху изпълнението на работата, а не върху управлението на работния поток.

В тази статия

Какво представляват работните потоци?

Работен поток, предварително дефиниран за сайт

Поддръжка за потребителски работни потоци

Стъпки, включени в използването на работни потоци

Какво представляват работните потоци?

Понякога работният поток се описва като серия от задачи, които водят до резултат. В контекста на Microsoft SharePoint Products and Technologies работният поток е по-тясно дефиниран като автоматизирано движение на документи или елементи през определена поредица от действия или задачи, които са свързани към даден бизнес процес. Работните потоци може да се използват за последователно управление на общи бизнес процеси в рамките на организацията, като се разреши на организациите да прилагат бизнес логика към документи или елементи в списък или библиотека на SharePoint. Бизнес логиката е основно множество от инструкции, които задават и контролират какво се случва с даден документ или елемент.

Работните потоци помагат да се намалят цената и времето, необходими за координиране на общи бизнес процеси, например одобрение на проект или преглед на документ, като се управляват и проследяват задачите, включени в тези процеси. Например като използва Windows SharePoint Services 3.0, организацията може да създава и разполага основен потребителски работен поток, за да управлява процеса на одобрение за черновите на документите в библиотека. Работният поток може да насочи документ към определен човек или група от хора за преглед и одобрение. След това работният поток може да предприеме определени действия по документа въз основа на резултата на работния поток. Ако документът е одобрен, състоянието му може да се актуализира от Чернова на Окончателно и документът може да се копира автоматично в друга библиотека с документи. Ако документът е отхвърлен, състоянието му може да остане Чернова и няма по-нататъшни действия.

Когато стартира работният поток за одобрение, той може да създаде задачи за одобрение на документи, да възложи тези задачи на определени участници в работния поток и след това да изпрати имейл предупреждения до участниците с инструкции за задачата и връзка към документа, който трябва да бъде одобрен. По време на текущия работен поток неговият собственик (в този случай това е авторът на документа) или участниците в работния поток може да проверят страницата "Състояние на работния поток", за да видят участниците, които са завършили задачите си от работния поток. Когато участниците в работния поток завършат своите задачи, като одобрят или отхвърлят документа, работният поток свършва. Автоматично работният поток предприема подходящите действия на документа и предупреждава собственика на работния поток за изхода от работния поток.

Действията в работния поток за одобрение с този пример следват следния процес:

Блоксхема на потребителски работен поток за одобрение

Най-горе на страницата

Работен поток, предварително дефиниран за сайт

Сайтът Windows SharePoint Services 3.0 включва предварително дефиниран работен поток с три състояния. Работният поток с три състояния поддържа бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват състоянието на проблем или елемент в различни етапи. По-точно, работният поток проследява елемент от списъка в три различни състояния, като се включват два прехода. При всеки преход между състоянията работният поток възлага задача на лице и му изпраща имейл предупреждение за задачата. Когато тази задача завърши, работният поток актуализира съответно състоянието на елемента и преминава на следващото състояние. Работният поток с три състояния е предназначен за работа с шаблона на списъка Проследяване на проблем, но може да се използва с всеки списък, настроен да съдържа колоната "Избор" с три или повече стойности. Стойностите в тази колона с избор служат за състояния, които проследява работният поток.

Работният поток с три състояния може да се използва за управление на бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват голямо количество от проблеми или елементи, например проблеми при поддръжката за клиенти, ръководствата за продажби или задачи от проекти. За повече информация относно работата с работен поток с три състояния вж. Използване на работен поток с три състояния.

Най-горе на страницата

Поддръжка за потребителски работни потоци

Вашата организация може да изберете да разработи и разположи изцяло потребителски работни потоци, които са уникални за бизнес процесите във вашата организация. Работните потоци може да са прости или сложни, както изискват бизнес процесите в организацията. Разработчиците може да създадат работни потоци, които се стартират от хората, използващи сайта, или може да създадат работни потоци, които стартират автоматично въз основа на конкретно събитие, например когато се създава или променя елемент от списъка. Ако вашата организация е разработила и разположила потребителски работни потоци, те са налични за използване само на вашия сайт.

Има два начина, по които може да се създадат работни потоци по избор за Windows SharePoint Services 3.0:

  • Професионалните разработчици на софтуер може да създават работни потоци, като използват Microsoft Visual Studio 2005 Extensions за Windows Workflow Foundation    . Тези работни потоци може да съдържат персонализиран код и действия за работен поток. След като професионален разработчик създаде потребителски работни потоци, сървърният администратор може да ги разполага на множество сайтове.

  • Уеб дизайнерите може да създадат работни потоци без програмен код за използване с определен списък или библиотека, като използват програма за уеб проектиране, съвместима с Windows SharePoint Services, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007    . Работните потоци се създават от списък с наличните действия за работен поток, а уеб дизайнерът, който създава работния поток, може да го разположи директно в списъка или библиотеката, където ще се използва.

Ако искате да разположите потребителски работен поток, се обърнете към администратора на вашия сайт за информация относно ресурсите, които са налични в организацията ви за разработване на потребителски работен поток. За повече информация относно разработването на потребителски работни потоци за Windows SharePoint Services 3.0 вж. Център за разработчици на Windows SharePoint Services на MSDN (на английски език).

Най-горе на страницата

Стъпки, включени в използването на работни потоци

Има няколко стъпки, включени в използването на работен поток за документ или елемент от списък. Всяка от тези стъпки може да се извърши от лица с различни роли. Например администраторът на сайта може да направи работния поток да бъде наличен за използване в определена библиотека с документи, собственикът на списъка или авторът на документа може да стартират работен поток за документ или елемент, а трето лице (например преглеждащ или одобряващ документа) може да завърши задачата от работния поток.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток за списък, библиотека или тип на съдържание

Въпреки че работен поток без код, създаден в програма за уеб проектиране, съвместима с Windows SharePoint Services, например Office SharePoint Designer 2007, може да се разположи директно в списъка или библиотеката, където ще се използва, всеки потребителски работен поток, инсталиран на сървъра, трябва да се добави към списъка, библиотеката или тип съдържание, а да бъде наличен за документи или елементи на определено място. Трябва да имате разрешение "Управление на списъци" разрешения за да добавите работен поток към списък, библиотека или тип съдържание. В повечето случаи администраторите на сайта или лицата, които управляват определени списъци или библиотеки, изпълняват тази задача. Наличността на работния поток в рамките на сайта варира според това къде е добавен:

  • Ако добавите работен поток директно към списък или библиотека, той е наличен само за елементите в този списък или библиотека. Може да добавите работен поток директно към списък или библиотека, ако работният поток ще се използва само от определен екип или за конкретни типове съдържание.

  • Ако добавите работен поток към тип съдържание на списък (копие на типа на съдържание на сайта, добавено към определен списък или библиотека), той ще е наличен само за елементите от типа съдържание в конкретния списъка или библиотека, с които е свързан типът съдържание. Може да добавите директно работен поток към тип съдържание на списък, ако този работен поток ще се използва само за конкретни типове съдържание.

  • Ако добавите работен поток към тип съдържание на сайт, работният поток е наличен за елементите от този тип съдържание във всеки списък или библиотека, към които е добавено копие на типа съдържание на сайта. Ако искате работният поток да бъде широко достъпен сред списъците и библиотеките в колекцията със сайтове за елементи от конкретен тип съдържание, най-ефективният начин да постигнете резултата е, като добавите този работен поток директно към типа съдържание на сайта. Може да добавите работен поток към типа съдържание на сайта, ако искате то да бъде широко достъпно до различни екипи в различни сайтове.

Когато добавите работен поток към списък, библиотека или тип съдържание, може да персонализирате работния поток за конкретното местоположение, като зададете различни опции:

  • Име на работния поток

  • Списък със задачите, където се съхраняват задачите, свързани с работния поток

  • Списък с хронологиите, където се записват всички събития, свързани с работния поток

  • Как искате да се стартира работният поток

  • Допълнителни опции, специфични за отделния работен поток (например: как се насочват задачите към участниците, какви обстоятелства завършват работния поток, както и какви действия се случват след успешното завършване на работния поток)

Когато добавите работен поток към списък, библиотека или тип съдържание, го правите наличен за документите или елементите на конкретното местоположение. Не стартирате действителния работен поток. Връзки към повече информация относно добавянето на работни потоци към списъци, библиотеки или типове съдържание може да се намерят в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Начало на работен поток за документ или елемент

След като се добави работен поток към списък, библиотека или тип съдържание и така стане наличен за използване, може да стартирате работния поток на определен документ или елемент (ако работният поток е конфигуриран да позволява да се стартира ръчно). За да стартирате работен поток, изберете работния поток, който искате, от списъка с работните потоци, налични за документа или елемента. При необходимост може да попълните формуляр с информацията, която изисква работният поток. В зависимост от това как е проектиран и конфигуриран работният поток, може да имате възможността да персонализирате впоследствие работния поток, когато го стартирате на документ или елемент, като персонализирате опциите, например участници, крайна дата и инструкции на задачите.

Най-горе на страницата

Завършване на задачи от работния поток

Всяко събитие от работният поток, което изисква човешко взаимодействие, е представен като задача от работен поток. Когато работен поток присвои задача на участник в работния поток, получателят на задачата може или да изпълни задачата, или (според работния поток) да изиска промени в елемента от работния поток, като редактира формуляра на задачата от работния поток. Когато участник в работния поток изпълни задачата, сървърът бива подканен да прехвърли работния поток на следващата релевантна стъпка.

Най-горе на страницата

Проследяване състоянието на работни потоци

Собствениците и участниците на работни потоци може да следват развитието на работния поток, като проверяват страницата, която е свързана с работния поток. Страницата на състоянието включва информация на състоянията относно отличителни задачи от работния поток. Също включва информация за хронологията, свързана с работния поток.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×