Въведение в работните потоци

Работните потоци помагат на хората да работят съвместно по документи и да управляват задачи в проект, като изпълняват бизнес процеси върху документи и елементи в сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007. Работните потоци помагат на организациите да спазват последователни бизнес процеси и те подобряват също ефикасността и производителността на организацията, управлявайки задачите и стъпките, включени в бизнес процесите. Това разрешава на хората, които изпълняват тези задачи, да се концентрират върху изпълнението на работата, а не върху управлението на работния поток.

В тази статия

Какво представляват работните потоци?

Работни потоци, които са включени в Office SharePoint Server 2007

Поддръжка за потребителски работни потоци

Стъпки, които включва използването на работни потоци

Какво представляват работните потоци?

Работният поток понякога се описва като серия от задачи, които произвеждат резултат. В контекста на продукти и технологии на Microsoft SharePoint работният поток се дефинира по-строго като автоматизирано движение на документи или елементи през поредица от действия и задачи, които са свързани с бизнес процес. Работните потоци могат да се използват при последователно управление на общи бизнес процеси в организация, като разрешат на организацията да прикачва бизнес логика към документи или елементи в списък или в библиотека на SharePoint. Бизнес логиката е основно множество от инструкции, което задава и управлява действията, които се случват в документ или елемент.

Работните потоци могат да опростят разходите и времето, което се изисква за координиране на общи бизнес процеси, като одобрение на проект или преглед на документ, управлявайки и проследявайки човешките задачи, включени в тези процеси. Например в сайт на Office SharePoint Server 2007 можете да добавите работен поток към библиотека с документи, който маршрутизира документа към група от хора за одобрение. Когато авторът на документа стартира този работен поток, работният поток създава задачи за одобрение на документа, възлага тези задачи на участниците в работния поток, а после изпраща имейл предупреждения към участниците с инструкции за задачите и с връзка към документа, който се одобрява. Докато работният поток се изпълнява, собственикът на работния поток (в този случай авторът на документа) или участниците в работния поток могат да проверят страницата "Състояние на работния поток", за да видят кои участници са завършили своите задачи в работния поток. Когато участниците в работния поток завършат своите задачи в работния поток, работният поток завършва и собственикът на работния поток бива уведомен автоматично, че работният поток е завършил.

Действията в потока "Одобрение" в този пример следват процеса, показан в следната илюстрация.

Блоксхема на работния поток ''Одобрение''

Работните потоци не само поддържат съществуващи човешки работни процеси, но и разширяват начините, по които хората могат да си сътрудничат и да работят с документи, списъци и библиотеки. Потребителите на сайт могат да стартират и участват в работни потоци, като използват формуляри по избор, които са налични в документ или елемент в списък или библиотека на SharePoint. Освен това функционалността на работния поток в Office SharePoint Server 2007 е плътно интегрирана с 2007 Microsoft Office system. Следните задачи на работен поток могат да се изпълняват или в сайт на Office SharePoint Server 2007, или директно в определени клиентски програми, които са част от Издание на Office 2007:

 • Преглеждане на списъка на работните потоци, които са налични за документ или елемент.

 • Стартиране на работен поток в документ или елемент.

 • Преглеждане, редактиране или повторно възлагане на задача от работен поток.

 • Завършване на задача от работен поток.

Най-горе на страницата

Работни потоци, които са включени в Office SharePoint Server 2007

Сайтът на Office SharePoint Server 2007 включва няколко работни потока, които са свързани с общи бизнес сценарии:

 • Одобрение     Този работен поток маршрутизира документ или елемент към група от хора за одобрение. По подразбиране работният поток "Одобрение" се свързва с типа съдържание на документа и така автоматично става наличен в библиотеките с документи. Версията на работния поток "Одобрение" също е свързана по подразбиране с библиотеката "Страници" в сайта за публикуване и може да се използва за управление на процеса на одобрение на публикуването на уеб страници

 • Събиране на обратна информация     Този работен поток маршрутизира документ или елемент към група от хора за обратна информация. Преглеждащите могат да предоставят обратна информация, която след това се обобщава и изпраща на лицето, което е инициирало работния поток. По подразбиране работният поток "Събиране на обратна информация" е свързан с типа съдържание на документа и така става наличен автоматично в библиотеките с документи

 • Събиране на подписи    Този работен поток маршрутизира документ на Microsoft Office към група хора за събиране на цифровите им подписи. Този работен поток трябва да се стартира в клиентска програма, която е част от Издание на Office 2007. Участниците трябва да завършат задачите си за подпис, като добавят цифровия си подпис към документа в подходяща програма на Microsoft Office. По подразбиране работният поток "Събиране на подписи" е свързан с типа съдържание на документ и така става наличен автоматично в библиотеките с документи. Обаче работният поток "Събиране на подписи" се появява за документ или библиотека с документи само ако този документ съдържа един или повече редове за подпис на Microsoft Office.

 • Одобрение на ликвидиране     Този работен поток, който поддържа процесите на управление на записи, управлява изтичането на срока и съхранението на документ, като разрешава на участниците да решат дали да запазят, или изтрият документи с изтекъл срок. Работният поток "Одобрение на ликвидиране" е предназначен за използване предимно в сайт "Център за записи".

 • Три състояния     Този работен поток може да се използва при управление на бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват голям обем от проблеми или елементи, като проблеми на потребителската поддръжка, потенциални продажби или задачи в проект.

 • Групово одобрение     Този работен поток е подобен на работния поток "Одобрение", но той използва определена библиотека с документи и предлага персонализиран изглед на процесите на одобрение, в които участва потребителят. Този работен поток предоставя йерархична организационна диаграма, от която се избират одобряващите, и разрешава на одобряващите да използват контрол с печат, вместо подпис. Това решение е налично само за източноазиатски версии на Office SharePoint Server 2007.

 • Управление на превода    Този работен поток управлява процеса на ръчен превод на документи, като създава копия на документа, които се превеждат, и възлага задачи за превод на преводачи. Този работен поток е наличен само за библиотеки за управление на преводи.

Всеки от горните потоци може да се персонализира за организацията ви по няколко начина. Например когато добавяте работен поток към списък, библиотека или тип съдържание, за да го направите наличен за използване в документи или елементи, можете да персонализирате списъците със задачи, където се съхранява информацията за работния поток.

Когато потребител на сайт стартира работен поток в документ или елемент, потребителят може да има възможността да персонализира по-нататък работния поток, като зададе списък с участниците, крайна дата и инструкции за задачата. Намерете връзки към повече информация за работата с типови работни потоци, описани по-горе, в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Поддръжка за потребителски работни потоци

Въпреки че типовите работни потоци, които се предлагат в Office SharePoint Server 2007, могат да се персонализират така, че да посрещнат различни нужди, организацията ви може да избере да проектира и развие работни потоци, които са уникални за бизнес процесите в организацията. Работните потоци могат да бъдат прости или сложни според изискванията на бизнес процесите. Разработчиците могат да създават работни потоци, които се стартират от хора, които използват сайта, или могат да създадат работни потоци, които стартират автоматично на базата на събитие, например създаване или промяна на списъчен елемент. Ако организацията ви разработи и разположи потребителски работни потоци, тези работни потоци могат да са налични в допълнение към или вместо типовите работни потоци, вече описани по-горе.

Има два начина, по които могат да бъдат създавани персонализирани работни потоци за Office SharePoint Server 2007:

 • Специалистите по софтуерна разработка могат да създават работни потоци, използвайки Visual Studio 2005 Extensions за Windows Workflow Foundation     Тези работни потоци могат да съдържат персонализиран код и дейности на работните потоци. След като разработчикът създаде персонализирани работни потоци, сървърният администратор може да ги разполага на повече от един сайт.

 • Уеб дизайнерите могат да създават работни процеси без код за използване в определен списък или библиотека, посредством програма за уеб дизайн като Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Тези работни процеси се създават от списък с налични дейности на работните процеси и уеб дизайнерът, който създава работния процес, може да го разполага на списъка или библиотеката, където ще се използва.

Ако искате да разработите персонализиран работен поток, се обърнете към администратора на вашия сайт за информация за това, какви ресурси могат да са налични в организацията ви. За повече информация за разработването на потребителски работни потоци за Office SharePoint Server 2007, вижте софтуерния развоен пакет за Microsoft Office SharePoint Server 2007, който е наличен от портала за разработчици на SharePoint Server 2007 в MSDN.

Най-горе на страницата

Стъпки, които включва използването на работни потоци

Има няколко стъпки, включва използването на работен поток в документи или списъчен елемент. Всяка стъпка може да се завърши от лица в различни роли. Например администратор на сайт може да направи работния поток наличен за използване в библиотека с документи, създател на съдържание може да стартира работен поток или да модифицира работен поток в ход, а трето лице (например преглеждащ или одобряващ документ) може да завърши задачата на работния поток.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток към списък, библиотека или тип съдържание

Преди да може да се използва един работен поток, той трябва да се добави към списък, библиотека или тип съдържание, за да стане наличен за документи или елементи в конкретно местоположение. Трябва да имате разрешения за управление на списъци, за да добавите работен поток към списък, библиотека или тип съдържание. В повечето случаи тази задача изпълняват администраторите на сайт или лица, които управляват конкретни списъци или библиотеки.

Достъпността на работния процес в един сайт може да е различна в зависимост от това къде е добавен:

 • Ако добавите работен процес директно към списък или библиотека, той е достъпен само за елементи в този списък или библиотека.

 • Ако добавите работен процес тип съдържание списък (копие на този тип съдържание на сайт, добавено към определен списък или библиотека), той е достъпен само за елементи от този тип съдържание в конкретния списък или библиотека, с която е свързан този тип съдържание.

 • Ако добавите работен процес към тип съдържание на сайт, този работен процес е достъпен за всички типове съдържание във всички списъци и библиотеки, към които е добавено копие на този тип съдържание на сайт. Ако искате работният процес да бъде широко достъпен сред списъците или библиотеките в една колекция от сайтове за елементи от определен тип съдържание, най-ефикасният начин да го постигнете е да добавите този работен процес директно към типа съдържание на сайта.

Когато добавяте работен поток към списък, библиотека или тип съдържание, можете да персонализирате работния поток за конкретното му местоположение, като зададете различни опции:

 • Името на този екземпляр на работния поток

 • Списък със задачи, където се съхраняват задачите, свързани с работния поток

 • Списък с хронологии, който записва всички събития, свързани с работния поток

 • Начинът, по който искате да стартира работният поток

 • Допълнителни опции, които са специфични за отделен работен поток, например как се маршрутизират задачите до участниците, какви обстоятелства завършват работния поток и какви действия възникват, след като работният поток завърши.

Когато добавяте работен поток към списък, библиотека или тип съдържание, можете да го направите наличен за документи или елементи в конкретно местоположение; вие не стартирате действителния работен поток. Намерете връзки към повече информация за добавянето на работни потоци към списъци, библиотеки или типове съдържание в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Стартиране на работен поток в документ или елемент.

След като работен поток се добави към списък, библиотека или тип съдържание и така се направи наличен за използване, можете да стартирате този работен поток за документи или елемент (ако работният поток е конфигуриран да разрешава ръчно стартиране). За да стартирате работен поток, можете да изберете работния поток, който искате, от списъка на работни потоци, които са налични за документа или елемента. Ако е необходимо, може би също трябва да попълните формуляр с информацията, която работният поток изисква. В зависимост от това, как е проектиран и конфигуриран работният поток, можете да имате възможност да персонализирате по-нататък работния поток, когато го стартирате за документ или елемент, като персонализирате такива опции, като участници, крайна дата и инструкции за задачата.

Най-горе на страницата

Модифициране на работен поток в изпълнение

След като работният поток е стартиран за елемент, може би трябва да направите промени върху това, как се държи работният поток. Например след като работният поток стартира, лицето, което е стартирало работния поток, може би трябва да добави допълнителни участници. Или, на участник в работния поток може да се налага да възложи повторно своята задача на друго лице или да помоли за промяна в документ или елемент, който е целта на работния поток. Можете да модифицирате някои от типовите работни потоци, които са включени в Office SharePoint Server 2007, докато работният поток се изпълнява. Ако организацията ви е разработила и разположила персонализирани работни потоци, е възможно да са разрешени промени в работните потоци в изпълнение.

Най-горе на страницата

Завършване на задачи от работен поток

Всяко събитие на работен поток, което изисква човешко взаимодействие, се представя от задача на работния поток. Когато работният поток възлага задача на участник в работния поток, получателят на задачата може или да завърши тази задача, или да помоли за промени в самия работен поток, като редактира формуляра със задачата на работния поток. В Office SharePoint Server 2007 участниците в работния поток могат да завършват задачи на работния поток в сайт на SharePoint или директно в клиентска програма, която е част от Издание на Office 2007. Когато участник в работния поток завърши задача от работния поток или помоли за промяна в работния поток, това подканва сървъра да премести работния поток в следващата съответна стъпка.

Най-горе на страницата

Проследяване на състояние на работни потоци

Собствениците и участниците в работен поток могат да проследят изпълнението на работния поток, като проверят страницата за състояние, която е свързана с работния поток. Страницата за състояние включва информация за състоянието на незавършени задачи на работния поток. Тя включва също така и информация за хронологията, която е съответна на работния поток.

Office SharePoint Server 2007 включва също и инструменти за отчет, които предоставят обобщен анализ на хронологията на работния поток. Организациите могат да използват този анализ за намиране на забавящи ситуации в процесите или да определят дали една група удовлетворява целите на производството за даден бизнес процес. Office SharePoint Server 2007 включва няколко типови отчети на Microsoft Office Excel, които могат да се използват във всеки работен поток. Освен това, информация за хронологията на работния поток е налична като списък на източник данни, който може да се използва и анализира в други програми, като Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007, или потребителски решения за мониторинг на бизнес процес.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×