Въведение в изразите

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате изрази за редица разнообразни задачи в Microsoft Access, например за извършване на математически изчисления, за комбиниране и извличане на текст или за валидиране на данни. В тази статия е дадена основна информация за изразите – кога да се използват, по какво се различават от формулите на Microsoft Excel и какви са съставните им части.

В тази статия

Общ преглед на изразите

Защо се използват изрази?

Сравнение между изрази на Access и формули на Excel

Компоненти на израз

Примери на изрази

Общ преглед на изразите

Израз е комбинация от някои или всички от следните неща: вградени или дефинирани от потребителя функции, идентификатори, оператори и константи, които се оценява на една стойност.

компонентите на израз

Например следният израз съдържа всичките четири компонента:

=Sum([Продажна цена])*0,08

В този пример Sum() е вградена функция, [Продажната цена] е идентификатор, * е математически оператор и 0,08 е константа. Този израз може да се използва в текстово поле във формуляр за долен колонтитул или долен колонтитул на отчет, за да изчислите данъка върху продажбите за група от елементи.

Изразите може да бъдат много по-сложни или много по-прости от този пример. Например този булев израз се състои само от оператор и константа:

>0

Този израз връща True , когато тя се сравнява с число, което е по-голямо от 0 и връща False , когато се сравнява число, което е по-малко от 0. Можете да използвате този израз в свойството Правило за проверка на поле за контрола или таблица, за да се уверите, че са въведени само положителни стойности.

В Access изрази се използват на много места за извършване на изчисления, манипулиране знаци или тестване на данни. Таблици, заявки, формуляри, отчети и макроси имат свойства, които приемат израз. Например можете да използвате изрази в свойствата на Източник за контролата и Стойност по подразбиране за контрола. Можете също да използвате изрази в свойството Валидиращо правило за поле в таблица. Освен това когато пишете Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) кодът за процедура за събитие или за модул, често използвате изрази, които са подобни на тези, които използвате в Access обект, като например таблица или заявка.

Забележка : За повече информация за компонентите на един израз вж. раздела Компоненти на израз по-нататък в тази статия.

Най-горе на страницата

Защо се използват изрази?

В Access можете да използвате изрази, за да направите някое от следните неща:

 • Да изчислите стойности, които не съществуват директно във вашите данни. Можете да изчислявате стойности в полета на таблици и заявки и също да изчислявате стойности в контроли във формуляри и отчети.

 • Да зададете стойност по подразбиране за поле от таблица или за контрола във формуляр или отчет. Тези стойности по подразбиране след това ще се появяват винаги, когато отворите за използване таблица, формуляр или отчет.

 • Да създадете валидиращо правило. Валидиращите правила контролират какви стойности могат да въвеждат потребителите в поле или контрола.

 • Да зададете критерии за заявка.

Един от най-честите начини за използване на изрази в Access е да се изчисляват стойности, които не съществуват директно във вашите данни. Можете например да създадете колона в таблица или заявка, което изчислява сумата за реда, и след това да използвате тази стойност във формуляр или отчет. Колоната в таблицата или заявката, която се получава от такова изчисление, се нарича изчисляемо поле. Например следният израз в заявка изчислява общите суми на редовете с направената отстъпка:

Крайна цена : CCur ([Подробни данни за поръчки]. [ Единична цена] * [количество] *(1-[Discount])/100) * 100

Този израз дава на получената колона, или Изчисляемото поле, името крайна цена.

Можете да създадете изчисляемо поле винаги, когато трябва да изчислите или да изпълните операции върху данните от две или повече полета от таблица. Например много таблици съхраняват собствените и фамилните имена в отделни полета. Ако искате да комбинирате тези имена и да ги покажете в общо поле, създайте изчисляемо поле в таблица или заявка.

Изчисляемо поле, което съчетава собственото и фамилното име ще изглежда така: [FirstName] & "" & [Фамилия]. В този случай амперсанд (&) комбиниране на стойността в полето " име ", знак за интервал (интервал, заграден с кавички) и стойността в полето " Фамилия ".

Можете също да използвате изрази в Access, за да предоставите на стойност по подразбиране за поле в таблица или за контрола. Например за да зададете стойността по подразбиране за поле за дата от текущата дата, въведете Date() в полето на свойството Стойност по подразбиране за това поле.

Освен това можете да използвате израз, за да зададете правило за проверка. Например можете да използвате правило за проверка в контрола или поле от таблица да изискват датата, която се въвежда е по-голямо или равно на текущата дата. В този случай можете да зададете стойността в полето на свойството Правило за проверка за > = Date().

И накрая, можете да използвате израз, за да зададете критерии за заявка. Нека например да искате да видите продажбите на продукти за поръчките, експедирани в определен интервал от време. Можете да въведете критерии, за да определите диапазон от дати, и Access ще върне само редовете, отговарящи на критериите. Вашият израз може например да изглежда по следния начин:

Между #1/1/20 11 # И #12/31/20 11 #

Когато добавите критерии към заявката и след това изпълните заявката, тя ще върне само стойностите, които съвпадат със зададените дати.

Най-горе на страницата

Сравнение между изрази на Access и формули на Excel

Изразите на Access приличат на формулите Excel по това, че и двете използват сходни елементи за получаване на резултат. Както формулите на Excel, така и изразите на Access съдържат едно или повече от следните неща:

 • Идентификатори    В Excel идентификатори са имената на отделни клетки или диапазони от клетки в работна книга, например A1, B3:C6или Лист2! C32. В Access, идентификатори са имената на полетата на таблицата (например [контакти]! [ Собствено име]), контролите на формуляри или отчети (например формуляри! [ Списък със задачи]! [Описание]), или на свойствата на тези полета или контроли (например формуляри! [ Списък със задачи]! [Описание].ColumnWidth).

 • Оператори    В Access и Excel оператори се използват за сравняване на стойности или за извършване на прости изчисления на вашите данни. Примери са + (плюс) или (със знак минус).

 • Функции и аргументи    В Access и Excel, функции и аргументи се използват за изпълнението на задачи, които можете да правите с помощта на оператори за самостоятелно – например, можете да намерите средната стойност на стойностите в поле или да преобразувате резултата от изчисление в валутен формат. Примери за функции включват SUM и STDEV. Аргументите са стойности, които предоставят информация за функции. Достъп и Excel имат много функции, от които да избирате, но имената на подобни функции в програми понякога се различават. Например функцията AVERAGE в Excel съответства на AVG функция в Access.

 • Константи    Както в Access, така и в Excel константите са стойности, които не се променят  – например низове от текст или числа, които не се изчисляват с помощта на израз.

В изразите на Access се използват оператори и константи, които са подобни на тези, използвани във формули на Excel, но в изразите на Access се използват различни идентификатори и функции. Докато формулите на Excel като правило се използват само в клетки на работен лист, изразите на Access се използват на много места в рамките на Access за широко разнообразие от задачи, включително следните:

 • Създаване на изчисляеми контроли във формуляри и отчети

 • Създаване на изчисляеми полета в таблици и заявки

 • Използване като критерии в заявките

 • Валидиране на данните, въвеждани в поле или в контрола на формуляр

 • Групиране на данни в отчети

Можете да използвате израз достъп или формула на Excel за изчисляване числови или дата/час стойности с помощта на математически оператори. Например, за да изчислите намалената цена за клиент, можете да използвате Excel формула =C2*(1-D2) или достъп изразът = [единица Price]*(1-[Discount]).

Можете също да използвате израз достъп или формула на Excel да обедините, разделяне, или в противен случай манипулиране на низове с помощта на оператора за низове. Например, за да комбинирате собствено и фамилно име в един низ, можете да използвате Excel формула = D3 & "" & D4 или Access изразът = [име] & "" & [фамилно име].

Най-горе на страницата

Компоненти на израз

Изразите могат да се състоят от идентификатори, оператори, функции и аргументи, константи и стойности. Следващите раздели описват тези компоненти по-подробно. Примерите в тези раздели също съдържат кратки описания на синтаксиса, използван от изразите.

Идентификатори

Идентификатор е името на поле, свойство или контрола. Можете да използвате идентификатор в израз да препраща към стойността, която е свързана с поле, свойство или контрола. Например, разгледайте изразът = [крайна дата]-[дата на експедиране]. Този израз изважда стойността на полето Дата на експедиране или контрола от стойността на полето крайна дата или контрола. В този израз крайна дата и Дата на експедиране служи като идентификатори.

Оператори

Access supports a variety of operators, including common arithmetic operators, such as +, -, * (multiply), and / (divide). You can also use comparison operators such as < (less than) or > (greater than) for comparing values, text operators such as & and + for concatenating (combining) text, logical operators such as Not and And for determining true or false values, and other operators specific to Access.

Функции и аргументи

Функции са вградени процедури, които можете да използвате във вашата изрази. Използване на функции за голямо разнообразие от операции, като например изчисляване на стойности, манипулиране на текст и дати и обобщаване на данни. Например един често използван функция е Дата, която връща текущата дата. Можете да използвате функцията Date по различни начини, като например в израз, който задава стойността по подразбиране за поле в таблица. В този пример всеки път, когато някой ви добави нов запис, стойността за полето е зададено до текущата дата по подразбиране.

Някои функции изискват аргументи. Аргументът е стойност, която осигурява входни данни за функция. Ако функция изисква повече от един аргумент, разделяйте аргументите със запетая. Например Разгледайте функцията Date в следния пример израз:

= Format(Date(), " ММММ д, гггг")

Този пример използва два аргумента. Първият аргумент е Date() функция, която връща текущата дата. Вторият аргумент ("ММММ д, гггг"), която е отделена от първия аргумент със запетая, указва текстов низ да възложи функцията Format как да форматирате дата на върнатата стойност. Обърнете внимание, че трябва да бъде поставен текстов низ в кавички. Този израз също показва, че можете да използвате често стойността, върната от една функция като аргумент на друга функция. В този случай Date() функционира като аргумент.

Връзки към повече информация за синтаксиса на функциите и изразите можете да намерите в раздела Вж. също.

Константи

Константата е даден елемент, чиито стойности не се променя, докато се изпълнява достъп. True, Falseи Null константи често се използват в изрази. Можете също да дефинирате ваши собствени константи във VBA код, който можете да използвате във VBA процедури. VBA е програмен език, който Access използва.

Забележка : Не може да използвате константи на VBA в потребителски функции, които използвате във ваши изрази. Например VBA има константи за деня на седмицата: vbSunday се използва за "неделя", vbMonday – за "понеделник" и т. н. Всяка от тези константи има съответната числова стойност. Например числовата стойност за vbSunday е 1, а за vbMonday е 2. Не може да използвате тези константи в потребителска функция, която е извикана в израз. Трябва вместо това да използвате числови стойности.

Стойности

Можете да използвате във вашите изрази литерални стойности, например числото 1254 или низа "Въведете число между 1 и 10". Можете да използвате и стойности, които могат да бъдат последователност от цифри, включваща, ако е нужно, знак и десетична запетая. Когато липсва знак, Access предполага положителна стойност. За да направите една стойност отрицателна, поставете знака минус (-). Можете също да използвате научна нотация. За да направите това, включете "E" или "e" и знака на степента (например 1,0E-6).

Когато използвате текстови низове като константи, поставете ги в кавички, за да е сигурно, че Access ще ги интерпретира правилно. В някои случаи Access поставя кавичките вместо вас. Например когато въведете текст в израз за валидиращо правило или за критерии за заявка, Access автоматично огражда вашите текстови низове с кавички.

Например ако въведете текста на Париж, Access показва "Париж" в израза. Ако искате израз се получава низ, който всъщност е ограден в кавички, вие оградите вложени низ в кавички единични (') или три набора от двукратно ("") кавички. Например следните изрази са еквивалентни:

Формуляри! [Контакти]! [Град]. Стойността по подразбиране = '"Париж" '

Формуляри! [Контакти]! [Град]. Стойността по подразбиране = "" "Париж" ""

За да използвате стойности за дата/час, трябва да ги заградите със знака #. Например низовете #3-7-11#, #7-мар-11# и #мар-7-2011# са валидни стойности за дата/час. Когато Access се натъкне на валидни стойности за дата/час, заградени със знаци #, автоматично разглежда стойността като данни от тип дата/час.

Най-горе на страницата

Примери на изрази

В следващата таблица са дадени някои примерни изрази на Access и начинът, по който обикновено се използват:

Израз

Предназначение

=[Крайна дата]-[Дата на експедиране]

Изчислява разликата между датите в две текстови полета (с имена "Крайна дата" и "Дата на експедиране") от отчет.

Date()

Настройва на текущата дата стойността по подразбиране за поле за дата и час от таблица.

Крайна цена: CCur([Подробни данни за поръчки].Единична цена*[Количество]*(1-[Отстъпка])/100)*100

Създава изчисляемо поле с име "Крайна цена" в заявка.

Between #1/1/2011# And #12/31/2011#

Задава критерии за поле за дата/час в заявка.

=[Подформуляр поръчки].Формуляр!Сума_поръчка'

Връща стойността на контролата "Сума_поръчка" в подформуляра "Поръчки" от формуляра "Поръчки".

>0

Задава валидиращо правило за числово поле в таблица – потребителите трябва да въвеждат стойности, по-големи от нула.

Някои изрази започват с оператора за равенство (=), а други не. Когато изчислявате стойност за контрола на формуляр или отчет, можете да използвате оператора = да започнете израза. В други случаи, например когато въвеждате израз в заявка или в свойството DefaultValue или правило за проверка на поле или контрола не използвайте оператора = , освен ако добавяте израза към текстово поле в таблица. В някои случаи, например когато добавяте изрази в заявки Access автоматично премахва = оператор.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×