Въведение в изразите

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате изрази за голямо разнообразие от задачи в Microsoft Office Access 2007, например извършване на математически изчисления, комбиниране или извличане на текст или проверка на данните. Тази статия предоставя обща информация за изразите – кога да използвате ги как те сравняват с Microsoft Office Excel формули и какви са техните съставни части.

В тази статия

Общ преглед на изразите

Защо се използват изрази?

Сравнение между изрази на Access и формули на Excel

Компоненти на израз

Примери на изрази

Общ преглед на изразите

Израз е комбинация от някои или всички от следните неща: вградени или дефинирани от потребителя функции, идентификатори, оператори и константи, които се оценява на една стойност.

Съвет : В Access 2010 конструктора има IntelliSense, така че да можете да видите какви аргументи изисква вашия израз.

компонентите на израз

Например следният израз съдържа всичките четири компонента:

= Sum ( [Покупка цена]) * 0, 08

В този пример Sum () е вградена функция, [Продажната цена] е идентификатор, * е математически оператор и 0,08 е константа. Този израз може да се използва в текстово поле във формуляр за долен колонтитул или долен колонтитул на отчет, за да изчислите данъка върху продажбите за група от елементи.

Изразите може да бъдат много по-сложни или много по-прости от този пример. Например този булев израз се състои само от оператор и константа:

>0

Този израз връща True, когато се сравни с число, по-голямо от 0, и връща False, когато се сравни с число, по-малко от 0. Можете да използвате този израз в свойството Валидиращо правило на поле на контрола или таблица, за да осигурите въвеждането само на положителни стойности.

В Access изразите се използват на много места за извършване на изчисления, действия със знаци или тестови данни. Всички таблици, заявки, формуляри, отчети и макроси имат свойства, които приемат изрази. Можете например да използвате изрази в свойствата Източник за контролата и Default Value за контрола. Можете също да използвате изрази в свойството Validation Rule за поле на таблица. Освен това, когато пишете код на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) за процедура за обработка на събитие или за модул, често използвате изрази, които са подобни на тези, които използвате в обект на Access, например таблица или заявка.

Забележка : За повече информация за компонентите на един израз вж. раздела Компоненти на израз по-нататък в тази статия.

Най-горе на страницата

Защо се използват изрази?

В Access можете да използвате изрази, за да направите някое от следните неща:

 • Изчисляване на стойности, които не съществуват директно във вашите данни. Можете да изчислявате стойности за полетата за заявка и контроли във формуляри и отчети.

 • Да зададете стойност по подразбиране за поле от таблица или за контрола във формуляр или отчет. Тези стойности по подразбиране след това ще се появяват винаги, когато отворите за използване таблица, формуляр или отчет.

 • Да създадете валидиращо правило. Валидиращите правила контролират какви стойности могат да въвеждат потребителите в поле или контрола.

 • Да зададете критерии за заявка.

Един от най-често използваните начини за използване на изрази в Access е да изчислявате стойности, които не съществуват директно във вашите данни. Например можете да създадете колона в заявка, която изчислява общия елемент на линия и след това използвайте тази стойност във формуляр или отчет. Колона в заявка, която произлиза от това изчисление се нарича изчисляемо поле. Например следният израз в заявка изчислява общите суми елемент с приложени отстъпка:

Крайна цена : CCur ()[Подробна информация за поръчката]. [ Единична цена] * [количество] *(1-[Discount])/100) * 100

Този израз дава на получената колона, или изчисляемото поле, името Крайна цена.

Не можете да създадете поле в таблица, която автоматично изчислява собствена стойност. Ако е необходимо, можете да използвате поле в таблица за съхраняване на резултатите от изчисление, което е направено друго място (например в заявка или на формуляр). Въпреки това освен ако няма конкретни причина да го направите, е по-ефективно да съхранявате само стойностите, които трябва да извършите изчисление и след това да изчисли резултатите, когато имате нужда от тях.

Да предположим например, че трябва да изчислите общата долар сума за отделен ред в фактура. Вместо да съхранявате елемент от общия в базата данни, можете да изчислите го при необходимост от два други елементи, които съхранявате в базата данни – цена и количество. В контрола текстово поле във фактурата отчет можете да използвате следния израз за изчисляване на стойността на:

= CCur () [Quantity]*[Price])

Този израз умножава количеството по цена и след това да използва за преобразуване на валута (CCur) функция, за да преобразувате резултата във валутен тип данни. Можете също да изчислите отстъпка за всяка поръчка.

Можете да създадете изчисляемо поле, когато трябва да се изчисли или извършвате операции на данните в две или повече полета на таблица. Например много таблици съхранява собствено и фамилно име в отделни полета. Ако искате да комбинирате тези собствено и фамилно име и след това да ги покажете в едно и също поле, можете да създадете изчисляемо поле в заявка. Както беше споменато по-рано, създаване на този тип изчисляемо поле директно в таблица може да изглежда логически, но таблици не поддържат този тип на операцията. Те не предоставят поле или свойство в която искате да добавите необходимите израз.

Изчисляемо поле, което съчетава собственото и фамилното име ще изглежда така: [FirstName] & "" & [Фамилия]. В този случай амперсанд (&) комбиниране на стойността в полето " име ", знак за интервал (интервал, заграден с кавички) и стойността в полето " Фамилия ".

Можете също да използвате изрази в Access, за да предоставите на стойност по подразбиране за поле в таблица или за контрола. Например, за да зададете стойността по подразбиране за поле за дата от текущата дата, въведете Дата () в полето на свойството Стойност по подразбиране за това поле.

Освен това можете да използвате израз, за да зададете правило за проверка. Например можете да използвате правило за проверка в контрола или поле от таблица да изискват датата, която се въвежда е по-голямо или равно на текущата дата. В този случай можете да зададете стойността в полето на свойството Правило за проверка за > = Дата ().

И накрая, можете да използвате израз, за да зададете критерии за заявка. Нека например да искате да видите продажбите на продукти за поръчките, експедирани в определен интервал от време. Можете да въведете критерии, за да определите диапазон от дати, и Access ще върне само редовете, отговарящи на критериите. Вашият израз може например да изглежда по следния начин:

Между #1/1/2007 # И #12/31/2007 #

Когато добавите критерии към заявката и след това изпълните заявката, тя ще върне само стойностите, които съвпадат със зададените дати.

Най-горе на страницата

Сравнение между изрази на Access и формули на Excel

Изразите на Access приличат на формулите Excel по това, че и двете използват сходни елементи за получаване на резултат. Както формулите на Excel, така и изразите на Access съдържат едно или повече от следните неща:

 • Идентификатори    В Excel идентификатори са имената на отделни клетки или диапазони от клетки в работна книга, например A1, B3:C6или Лист2! C32. В Access, идентификатори са имената на полетата на таблицата (например [контакти]! [Собствено име]), контролите на формуляри или отчети (например формуляри! [ Списък със задачи]! [Описание]), или на свойствата на тези полета или контроли (например формуляри! [ Списък със задачи]! [Описание].ColumnWidth).

 • Оператори    Както в Access, така и в Excel операторите се използват за сравняване на стойности или за извършване на прости изчисления във вашите данни. Примерите включват + (плюс) или - (минус).

 • Функции и аргументи    Както в Access, така и в Excel функциите и аргументите се използват за изпълнение на задачи, които не могат да се изпълнят само с използване на оператори  – например можете да намерите средната стойност в дадено поле или да преобразувате резултата на изчисление във формат на валута. Примерите на функции включват SUM и STDEV. Аргументите са стойности, които предават информация на функциите. Както в Access, така и в Excel има много функции, от които да се избира, но имената на сходните функции в програмите понякога са различни. Например функцията AVERAGE в Excel отговаря на функцията AVG в Access.

 • Константи    Както в Access, така и в Excel константите са стойности, които не се променят  – например низове от текст или числа, които не се изчисляват с помощта на израз.

Използване на изрази на Access, оператори и константи, които са подобни на тези, използвани във формули на Excel, но изрази на Access Използвайте функциите и различни идентификатори. Можете да използвате формула на Excel в само на едно място – клетка в работен лист. Въпреки това можете да използвате израз достъп на много места за голямо разнообразие от задачи, включващи следното:

 • Създаване на изчисляеми контроли във формуляри и отчети

 • Създаването на изчисляеми полета в заявки

 • Използване като критерии в заявките

 • Валидиране на данните, въвеждани в поле или в контрола на формуляр

 • Групиране на данни в отчети

Можете са използвате както израз на Access, така и формула на Excel за изчисляване на цифрови стойности или стойности на дата/час с използването на математически оператори. Например за да изчислите цена с отстъпка за даден клиент, можете да използвате формулата на Excel =C2*(1-D2) или израза на Access = [Единична цена]*(1-[Отстъпка]).

Можете са използвате израз на Access или формула на Excel за комбиниране, разделяне или друго манипулиране с използването на оператори за низове. Например за да комбинирате собствено и фамилно име в един низ, можете да използвате формулата на Excel =D3 & " " & D4 или израза на Access = [Собствено име] & " " & [Фамилно име].

Най-горе на страницата

Компоненти на израз

Изразите могат да се състоят от идентификатори, оператори, функции и аргументи, константи и стойности. Следващите раздели описват тези компоненти по-подробно. Примерите в тези раздели също съдържат кратки описания на синтаксиса, използван от изразите.

Идентификатори

Идентификатор е името на поле, свойство или контрола. Можете да използвате идентификатор в израз да препраща към стойността, която е свързана с поле, свойство или контрола. Например, разгледайте изразът = [крайна дата]-[Дата на експедиране]. Този израз изважда стойността на полето Дата на експедиране или контрола от стойността на полето крайна дата или контрола. В този израз крайна дата и Дата на експедиране служи като идентификатори.

Оператори

Access поддържа различни оператори, включително очакваните аритметични оператори, например +, -, * (умножение) и / (деление). Можете да използвате и оператори за сравнение, например < (по-малко от) или > (по-голямо от) за сравнение на стойности, текстови оператори, например & и + за конкатениране (комбиниране) на текст, логически оператори, например Not и And за определяне на стойности "истина" (true) и "неистина" (false) и други оператори, специфични за Access.

Функции и аргументи

Функциите са вградени процедури, които можете да използвате във ваши изрази. Можете да използвате функции за широк кръг операции, например изчисляване на стойности, обработка на текст и дати и обобщаване на данни. Например една често използвана функция е Date, която връща текущата дата. Можете да използвате функцията Date по различни начини, например като в израз, задаващ стойност по подразбиране за поле в таблица. В този пример, винаги когато някой добавя нов запис, стойността за полето се задава по подразбиране на текущата дата.

Някои функции изискват аргументи. Аргументът е стойност, която се използва като входни данни за функцията. Ако функцията изисква повече от един аргумент, аргументите се разделят със запетаи. Да разгледаме например функцията Date в следния израз:

= Формат ( Date(), " ММММ д, гггг ")

Този пример използва два аргумента. Първият аргумент е Дата () функция, която връща текущата дата. Вторият аргумент ("ММММ д, гггг"), която е отделена от първия аргумент със запетая, указва текстов низ да възложи функцията Format как да форматирате дата на върнатата стойност. Обърнете внимание, че трябва да бъде поставен текстов низ в кавички. Този израз също показва, че можете да използвате често стойността, върната от една функция като аргумент на друга функция. В този случай Дата () функционира като аргумент.

Връзки към повече информация за синтаксиса на функциите и изразите можете да намерите в раздела Вж. също.

Константи

Константа е елемент, чиято стойност не се променя по време на изпълнението на Access. Константите True, False и Null се използват често в изрази. Можете също да дефинирате ваши собствени константи в код на VBA (Visual Basic for Applications), които можете да използвате във VBA процедури. VBA е езикът за програмиране, използван от Access.

Забележка : Не може да използвате константи на VBA в потребителски функции, които използвате във ваши изрази. Например VBA има константи за деня на седмицата: vbSunday се използва за "неделя", vbMonday – за "понеделник" и т. н. Всяка от тези константи има съответната числова стойност. Например числовата стойност за vbSunday е 1, а за vbMonday е 2. Не може да използвате тези константи в потребителска функция, която е извикана в израз. Трябва вместо това да използвате числови стойности.

Стойности

Можете да използвате във вашите изрази литерални стойности, например числото 1254 или низа "Въведете число между 1 и 10". Можете да използвате и стойности, които могат да бъдат последователност от цифри, включваща, ако е нужно, знак и десетична запетая. Когато липсва знак, Access предполага положителна стойност. За да направите една стойност отрицателна, поставете знака минус (-). Можете също да използвате научна нотация. За да направите това, включете "E" или "e" и знака на степента (например 1,0E-6).

Когато използвате текстови низове като константи, поставете ги в кавички, за да е сигурно, че Access ще ги интерпретира правилно. В някои случаи Access поставя кавичките вместо вас. Например когато въведете текст в израз за валидиращо правило или за критерии за заявка, Access автоматично огражда вашите текстови низове с кавички.

Ако например въведете текста Париж, Access показва в израза "Париж". Ако искате един израз да създаде низ, който е поставен в кавички, поставяте вложения низ или в единични (') кавички, или в три комплекта двойни (") кавички. Например следните изрази са еквивалентни:

Формуляри ! [ Контакти]! [Град]. Стойността по подразбиране = '"Париж" '

Формуляри ! [ Контакти]! [Град]. Стойността по подразбиране = " " "Paris" " "

За да използвате стойности за дата/час, поставяйте стойностите между знаци (#). Например, #3-7-07 #, № 7-Мар-07 # и #Mar-7-2007 # са всички стойности, валидни дата/час. Когато Access срещне валидна дата/час стойност, която е оградена с # знаци, тя автоматично третира стойността като дата/час данни тип.

Най-горе на страницата

Примери на изрази

В следващата таблица са дадени някои примерни изрази на Access и начинът, по който обикновено се използват:

Израз

Предназначение

=[Крайна дата]-[Дата на експедиране]

Изчислява разликата между датите в две текстови полета (с имена "Крайна дата" и "Дата на експедиране") от отчет.

Date()

Настройва на текущата дата стойността по подразбиране за поле за дата и час от таблица.

Крайна цена: CCur([Подробни данни за поръчки].Единична цена*[Количество]*(1-[Отстъпка])/100)*100

Създава изчисляемо поле с име "Крайна цена" в заявка.

Между #1/1/2007 # и #12/31/2007 #

Задава критерии за поле за дата/час в заявка.

=[Подформуляр поръчки].Формуляр!Сума_поръчка'

Връща стойността на контролата "Сума_поръчка" в подформуляра "Поръчки" от формуляра "Поръчки".

>0

Задава валидиращо правило за числово поле в таблица – потребителите трябва да въвеждат стойности, по-големи от нула.

Някои изрази започват с оператора за равенство (=). Когато изчислявате стойност за контрола във формуляр или отчет, използвате оператора =, за да започнете израза. В други случаи, например когато въвеждате израз в заявка или в свойството Default Value или Validation Rule на поле или контрола, не трябва да използвате оператора =, освен ако не добавяте израза към текстово поле в таблица. В някои случаи, например когато добавяте изрази към заявки, Access премахва оператора = автоматично.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×