Вмъкване или изтриване на клетки, редове и колони

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да вмъквате празни клетки над или отляво на активна клетка в работен лист. Когато вмъквате празни клетки, Excel измества другите клетки в същата колона надолу или другите клетки в същия ред надясно, за да намести новите клетки. По подобен начин можете да вмъквате редове над избрания ред или колони, отляво на избраната колона. Можете също да изтривате клетки, редове и колони.

Microsoft Office Excel 2007 има повече редове и колони от преди, със следните нови ограничения: 16 384 (от A до ZZZ) колони ширина на 1 048 576 реда височина.

Какво искате да направите?

Вмъкване на празни клетки в работен лист

Вмъкване на редове в работен лист

Вмъкване на колони в работен лист

Изтриване на клетки, редове или колони

Вмъкване на празни клетки в работен лист

 1. Изберете клетката или диапазон от клетки, където искате да вмъкнете новите празни клетки. Изберете същия брой клетки, като този, който искате да вмъкнете. Например за да вмъкнете пет празни клетки, трябва да изберете пет клетки.

  Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  бутон ''избери всички''

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

  Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

  Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката до Вмъкни, а след това щракнете върху Вмъкване на клетки.

  изображение на лентата на excel

  Можете също да щракнете с десния бутон върху избраните клетки и след това да щракнете върху Вмъкване.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване щракнете върху посоката, в която искате да се изместят околните клетки.

 • Когато вмъквате клетки в работен лист, всички препратки, които се засягат от вмъкването, се настройват съобразно с това, дали са относителни, или абсолютни препратки към клетки. Същото поведение се прилага за изтриването на клетки, с изключение на случая, когато изтритите клетки са директно посочвани от формула. Ако искате препратките да се настройват автоматично, би било добре да използвате във вашите формули препратки към диапазони, винаги когато е подходящо, вместо да задавате отделни клетки.

 • Можете да вмъквате клетки, съдържащи данни и формули, посредством копирането или изрязването на клетките, с последващо щракване с десния бутон върху мястото, където искате да ги поставите, и щраквайки накрая върху Вмъкване на копираните клетки или Вмъкване на изрязаните клетки.

Съвети    

 • За бързо повтаряне на действието за вмъкване на клетка, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете клетката, и след това натиснете CTRL+Y.

 • Ако има форматиране, което е приложено към клетките, които сте копирали, можете да използвате Опции за вмъкване Изображение на бутон , за да изберете как да се настрои форматирането на вмъкнатите клетки.

Най-горе на страницата

Вмъкване на редове в работен лист

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете единичен ред, изберете или целия ред, или клетка в реда над мястото, където искате да вмъкнете новия ред. Например за да вмъкнете нов ред над ред 5, щракнете върху клетка в ред 5.

  • За да вмъкнете няколко реда, изберете редовете над мястото, където искате да вмъкнете редовете. Изберете същия брой редове, като този, който искате да вмъкнете. Например за да вмъкнете три нови реда, избирате три реда.

  • За да вмъкнете несъседни редове, задръжте натиснат клавиша CTRL докато избирате несъседните редове.

   Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

   За да изберете

   Направете следното

   Единична клетка

   Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

   Диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

   Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

   Голям диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

   Всички клетки в работен лист

   Щракнете върху бутона Избери всички.

   бутон ''избери всички''

   За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

   Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

   Несъседни клетки или диапазони от клетки

   Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

   Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

   Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

   Цял ред или колона

   Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

   Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

   1. Заглавие на ред

   2. Заглавие на колона

   Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

   Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

   Съседни редове или колони

   Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

   Несъседни редове или колони

   Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

   Първа или последна клетка от ред или колона

   Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

   Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

   Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

   Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

   Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

   Клетките до началото на работния лист

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

   Повече или по-малко клетки от активната селекция

   Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

   За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката до Вмъкни, а след това щракнете върху Вмъкване редове на лист.

  изображение на лентата на excel

  Можете също да щракнете с десния бутон върху избраните редове и след това да щракнете върху Вмъкване.

Забележка : Когато вмъквате редове във вашия работен лист, всички препратки, които се засягат от вмъкването, се настройват съобразно с това дали са относителни, или абсолютни препратки. Същото поведение се прилага за изтриването на редове, с изключение на случая, когато изтритите клетки са директно посочвани от формула. Ако искате препратките да се настройват автоматично, би било добре да използвате във вашите формули препратки към диапазони, винаги когато е подходящо, вместо да задавате отделни клетки.

Съвети    

 • За бързо повтаряне на действието за вмъкване на ред, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете реда, и след това натиснете CTRL+Y.

 • Ако има форматиране, можете да използвате Опции за вмъкване Изображение на бутон , за да изберете как да се настрои форматирането на вмъкнатите редове.

Най-горе на страницата

Вмъкване на колони в работен лист

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да вмъкнете единична колона, изберете колоната или клетка в колоната непосредствено вдясно от мястото, където искате да вмъкнете новата колона. Например за да вмъкнете нова колона отляво на колона B, щракнете върху клетка в колона B.

  • За да вмъкнете няколко колони, изберете колоните непосредствено отдясно на тези, където искате да вмъкнете новите колони. Изберете същия брой колони като този, който искате да вмъкнете. Например за да вмъкнете три нови колони, избирате три колони.

  • За да вмъкнете несъседни колони, задръжте натиснат клавиша CTRL докато избирате несъседните колони.

   Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

   За да изберете

   Направете следното

   Единична клетка

   Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

   Диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

   Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

   Голям диапазон от клетки

   Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

   Всички клетки в работен лист

   Щракнете върху бутона Избери всички.

   бутон ''избери всички''

   За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

   Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

   Несъседни клетки или диапазони от клетки

   Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

   Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

   Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

   Цял ред или колона

   Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

   Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

   1. Заглавие на ред

   2. Заглавие на колона

   Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

   Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

   Съседни редове или колони

   Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

   Несъседни редове или колони

   Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

   Първа или последна клетка от ред или колона

   Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

   Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

   Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

   Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

   Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

   Клетките до началото на работния лист

   Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

   Повече или по-малко клетки от активната селекция

   Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

   За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху стрелката до Вмъкни, а след това щракнете върху Вмъкване колони на лист.

  изображение на лентата на excel

  Можете също да щракнете с десния бутон върху избраните клетки и след това да щракнете върху Вмъкване.

Забележка : Когато вмъквате колони във вашия работен лист, всички препратки, които се засягат от вмъкването, се настройват съобразно с това, дали са относителни, или абсолютни препратки. Същото поведение се прилага за изтриването на колони, с изключение на случая, когато изтритите клетки са директно посочвани от формула. Ако искате препратките да се настройват автоматично, би било добре да използвате във вашите формули препратки към диапазони, винаги когато е подходящо, вместо да задавате отделни клетки.

Съвети    

 • За бързо повтаряне на действието за вмъкване на колона, щракнете върху мястото, където искате да вмъкнете колоната, и след това натиснете CTRL+Y.

 • Ако има форматиране, можете да използвате Опции за вмъкване Изображение на бутон , за да изберете как да се настрои форматирането на вмъкнатите колони.

Най-горе на страницата

Изтриване на клетки, редове или колони

 1. Изберете клетките, редовете или колоните, които искате да изтриете.

  Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш SHIFT щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  бутон ''избери всички''

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете CTRL+A.

  Ако в него има данни, с клавишите CTRL+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на CTRL+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш CTRL изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете SHIFT+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново SHIFT+F8

  Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА (СТРЕЛКА НАДЯСНО или СТРЕЛКА НАЛЯВО за редове, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона; след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция; след това натиснете и задръжте CTRL и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите CTRL+СТРЕЛКА (ДЯСНА или ЛЯВА за редовете, НАГОРЕ или НАДОЛУ за колоните).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете CTRL+HOME, за да изберете първата клетка на работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете CTRL+END, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+END, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете CTRL+SHIFT+HOME, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки направете едно от следните неща:

  изображение на лентата на excel

  • За да изтриете избрани клетки, щракнете върху стрелката до Изтриване, а после върху Изтриване на клетки.

  • За да изтриете избрани редове, щракнете върху стрелката до Изтриване, а после върху Изтриване на редове от лист.

  • За да изтриете избрани колони, щракнете върху стрелката до Изтриване, а после върху Изтриване на колони от лист.

   Можете да щракнете с десния бутон върху селекцията от клетки, да щракнете върху Изтрий, а после да щракнете върху желаната от вас опция. Можете също така да щракнете с десния бутон върху селекцията от редове или колони и след това да щракнете върху Изтрий.

 3. Ако изтривате клетка или диапазон от клетки, щракнете върху Премести клетките наляво, Премести клетките нагоре, Целия ред или Цялата колона в раздела Изтриване.

  Ако изтривате редове или колони, другите редове или колони автоматично се изместват нагоре или наляво.

Съвети    

 • За бързо повтаряне на изтриване на клетки, редове или колони, изберете следващите клетки, редове или колони и след това натиснете CTRL+Y.

 • Ако е необходимо, можете да възстановите изтритите данни непосредствено след изтриването им. В Лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху Отмени изтриването или натиснете CTRL+Z.

 • Натискането на клавиша DELETE изтрива само съдържанието на избраните клетки, а не самите клетки.

 • Excel поддържа формулите актуални, като коригира препратките към изместените клетки, за да отрази новото им местоположение. Обаче формула, която препраща към изтрита клетка, показва стойността за грешка #REF!.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×