Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Щракнете върху буква, за да отидете на функциите, започващи с нея. Или натиснете Ctrl+F, за да намерите функция, като въведете първите няколко букви или описателна дума. За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии.

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Име на функцията

Тип и описание

ABS функция

Математически и тригонометрични:    Връща абсолютната стойност на число

ACCRINT функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща периодична лихва

ACCRINTM функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща лихва при падежа

ACOS функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркускосинуса на число

ACOSH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен косинус от число

ACOT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния аркускотангенс на число

AGGREGATE функция

Математически и тригонометрични:    Връща сбор в списък или база данни

ADDRESS функция

Търсене и препратки:    Връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист

AMORDEGRC функция

Финансови:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация

AMORLINC функция

Финансови:    Връща амортизацията за всеки счетоводен период

AND функция

Логически:    Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE

ARABIC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Преобразува римско число в арабско, като число

AREAS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на областите в препратка

ASC функция

Текстови:    Променя английските букви или катакана с пълна ширина (двубайтови) в низ от знаци с половин ширина (еднобайтови)

ASIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркуссинуса на число

ASINH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен синус от число

ATAN функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркустангенса на число

ATAN2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща аркустангенса от x– и y-координати

ATANH функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратния хиперболичен тангенс на число

AVEDEV функция

Статистически:    Връща средната стойност на абсолютните отклонения на точки от данни от тяхната средна стойност

AVERAGE функция

Статистически:    Връща средната стойност на аргументите

AVERAGEA функция

Статистически:    Връща средната стойност на аргументите, включително числа, текст и логически стойности

AVERAGEIF функция

Статистически:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки в диапазон, които отговарят на дадени критерии

AVERAGEIFS функция

Статистически:    Връща средната стойност (средноаритметичното) на всички клетки, които отговарят на много критерии.

BAHTTEXT функция

Текстови:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат ß (baht)

BASE функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база)

BESSELI функция

Инженерни:    Връща модифицираната беселова функция In(x)

BESSELJ функция

Инженерни:    Връща беселовата функция Jn(x)

BESSELK функция

Инженерни:    Връща модифицираната беселова функция Kn(x)

BESSELY функция

Инженерни:    Връща беселовата функция Yn(x)

BETADIST функция

Съвместимост:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BETA.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната функция на бета разпределението

BETAINV функция

Съвместимост:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BETA.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратната на кумулативната функция на разпределение за зададено бета разпределение

BIN2DEC функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в десетично

BIN2HEX функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в шестнадесетично

BIN2OCT функция

Инженерни:    Преобразува двоично число в осмично

BINOMDIST функция

Съвместимост:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

В Excel 2007 това е статистическа функция.

BINOM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите

BINOM.DIST.RANGE функция
Excel 2013

Статистически:    Връща вероятността за пробен резултат с използване на биномиално разпределение

BINOM.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

BITAND функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "И" на две числа

BITLSHIFT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща число, изместено наляво с размер_на_изместване бита

BITOR функция
Excel 2013

Инженерни:   Връща побитово "ИЛИ (OR)" на 2 числа

BITRSHIFT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща число, изместено надясно с размер_на_изместване бита

BITXOR функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща побитово "Изключващо ИЛИ" на две числа.

CALL функция

Добавки и автоматизация:    Извиква процедура в библиотека за динамично свързване или кодов ресурс

CEILING функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

CEILING.MATH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CEILING.PRECISE функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

CELL функция

Информационни:    Връща информация за форматирането, местоположението или съдържанието на клетка

Тази функция не е налична в Excel Online.

CHAR функция

Текстови:    Връща знака, зададен с кода му

CHIDIST функция

Съвместимост:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHIINV функция

Съвместимост:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHITEST функция

Съвместимост:    Връща теста за независимост

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

CHISQ.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща едностранната вероятност на разпределението хи-квадрат

CHISQ.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.INV.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратната функция на едностранната вероятност за хи-квадрат разпределението

CHISQ.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща теста за независимост

CHOOSE функция

Търсене и препратки:    Избира стойност от списък със стойности

CLEAN функция

Текстови:    Премахва всички непечатаеми знаци от текст

CODE функция

Текстови:    Връща числовия код на първия знак в текстов низ

COLUMN функция

Търсене и препратки:    Връща номера на колоната на препратка

COLUMNS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на колоните в препратка

COMBIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща броя на комбинациите за даден брой обекти

COMBINA функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:   
Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COMPLEX функция

Инженерни:    Преобразува реална и имагинерна част в комплексно число

CONCAT функция
Excel 2016

Текстови:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове, но не предоставя аргументите "разделител" или "игнорирай_празните".

CONCATENATE функция

Текстови:    Обединява няколко текстови елемента в общ текстов елемент

CONFIDENCE функция

Съвместимост:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

CONFIDENCE.NORM функция
Excel 2010

Статистически:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генерална съвкупност

CONFIDENCE.T функция
Excel 2010

Статистически:    Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт

CONVERT функция

Инженерни:    Преобразува число от една мерна система в друга

CORREL функция

Статистически:    Връща коефициента на корелация между два набора данни

COS функция

Математически и тригонометрични:    Връща косинуса от число

COSH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косинус от число

COT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косинус от число

COTH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща котангенса на ъгъл

COUNT функция

Статистически:    Преброява колко числа има в списъка с аргументи

COUNTA функция

Статистически:    Преброява колко стойности има в списъка с аргументи

COUNTBLANK функция

Статистически:    Преброява празните клетки в диапазон

COUNTIF функция

Статистически:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на зададен критерий

COUNTIFS функция

Статистически:    Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарят на няколко критерия

COUPDAYBS функция

Финансови:    Връща броя на дните от началото на купонен период до датата на сделката

COUPDAYS функция

Финансови:    Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката

COUPDAYSNC функция

Финансови:    Връща броя на дните от датата на сделката до датата на следващия купон

COUPNCD функция

Финансови:    Връща следващата купонна дата след датата на сделката

COUPNUM функция

Финансови:    Връща броя на купоните, платими между датата на сделката и датата на падежа

COUPPCD функция

Финансови:    Връща предишната купонна дата преди датата на сделката

COVAR функция

Съвместимост:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

В Excel 2007 това е статистическа функция.

COVARIANCE.P функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ковариацията, средната стойност на произведенията на съответните отклонения

COVARIANCE.S функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

CRITBINOM функция

Съвместимост:    Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-малко или равно на зададена като критерий стойност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

CSC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

CUBEKPIMEMBER функция

Куб:    Връща име, свойство и мярка на "Водещ показател на представянето" (KPI) и показва името и свойството в клетката. KPI е количествено измерване, подобно на месечен брутен приход или брой постъпили и напуснали за тримесечие, което се използва за контрол на представянето на организация.

CUBEMEMBER функция

Куб:    Връща член или кортеж в йерархията на куба. Служи за потвърждаване на това, че членът или кортежът съществуват в куба.

CUBEMEMBERPROPERTY функция

Куб:    Връща стойността на свойство на член в куба. Служи за потвърждение, че името на члена съществува в куба и да връща определеното за този член свойство.

CUBERANKEDMEMBER функция

Куб:    Връща n-тия по ред член на едно множество. Служи за връщане на един или повече елементи в множество, като например извършилия най-много продажби или десетте най-добри обучавани.

CUBESET функция

Куб:    Определя изчисляемо множество от членове или кортежи посредством изпращане на израз за множеството в куба на сървъра, който създава множеството, и след това връща това множество на Microsoft Office Excel.

CUBESETCOUNT функция

Куб:    Връща броя на елементите в множество.

CUBEVALUE функция

Куб:    Връща една агрегирана стойност от куб.

CUMIPMT функция

Финансови:    Връща натрупаната лихва, платена между два периода

CUMPRINC функция

Финансови:    Връща натрупаната главница, платена по заем между два периода

DATE функция

Дата и час:    Връща поредния номер на зададената дата

DATEDIF функция

Дата и час:    Изчислява броя на дните, месеците или годините между две дати. Тази функция е полезна във формули, където трябва да изчислите възраст.

DATEVALUE функция

Дата и час:    Преобразува дата от текстов вид в пореден номер

DAVERAGE функция

База данни:    Връща средната стойност на избраните записи от базата данни

DAY функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в ден от месеца

DAYS функция
Excel 2013

Дата и час:    Връща броя на дните между две дати.

DDAYS360 функция

Дата и час:    Изчислява броя на дните между две дати на базата на година от 360 дни

DB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен период с използване на балансния метод с фиксирано намаление

DBCS функция
Excel 2013

Текстови:    Променя английските букви или катакана с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

DCOUNT функция

База данни:    Преброява клетките, съдържащи числа, в база данни

DCOUNTA функция

База данни:    Преброява непразните клетки в база данни

DDB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен период, като използва метода за баланс с двойно намаление или друг зададен от вас метод

DEC2BIN функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в двоично

DEC2HEX функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в шестнадесетично

DEC2OCT функция

Инженерни:    Преобразува десетично число в осмично

DECIMAL функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

DEGREES функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува радиани в градуси

DELTA функция

Инженерни:    Проверява дали две стойности са равни

DEVSQ функция

Статистически:    Връща сумата от квадратите на отклоненията

DGET функция

База данни:    Извлича от база данни единичен запис, който отговаря на зададени критерии

DISC функция

Финансови:    Връща дисконтовата ставка на ценна книга

DMAX функция

База данни:    Връща максималната стойност от избрани записи в база данни

DMIN функция

База данни:    Връща минималната стойност от избрани записи в база данни

DOLLAR функция

Текстови:    Преобразува число в текст, като използва валутния формат $ (долар)

DOLLARDE функция

Финансови:    Преобразува цена в долари, изразена като дроб, в цена в долари, изразена като десетично число

DOLLARFR функция

Финансови:    Преобразува цена в долари, изразена като десетично число, в цена в долари, изразена като дроб

DPRODUCT функция

База данни:    Умножава стойностите в определено поле от записите, които отговарят на критериите, в база данни

DSTDEV функция

База данни:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка от избрани записи в база данни

DSTDEVP функция

База данни:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност от избрани записи в база данни

DSUM функция

База данни:    Сумира числата в колоната на поле от записи в базата данни, които отговарят на критериите

DURATION функция

Финансови:    Връща годишното времетраене на ценна книга с периодични плащания на лихва

DVAR функция

База данни:    Оценява дисперсията на базата на извадка от избрани записи в база данни

DVARP функция

База данни:    Изчислява дисперсията на базата на цялата генерална съвкупност от избраните записи в база данни

EDATE функция

Дата и час:    Връща поредния номер на датата, която е със зададения брой месеци преди или след началната дата

EFFECT функция

Финансови:    Връща действителната годишна лихва

ENCODEURL функция
Excel 2013

Уеб:    Връща URL кодиран низ.

Тази функция не е налична в Excel Online.

EOMONTH функция

Дата и час:    Връща поредния номер на последния ден от месеца преди или след зададен брой месеци

ERF функция

Инженерни:    Връща функцията на грешката

ERF.PRECISE функция
Excel 2010

Инженерни:    Връща функцията на грешката

ERFC функция

Инженерни:    Връща допълнителната функция на грешката

ERFC.PRECISE функция
Excel 2010

Инженерни:    Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност

ERROR.TYPE функция

Информационни:    Връща число, съответстващо на тип грешка

EUROCONVERT функция

Добавки и автоматизация:    Преобразува число в евро, преобразува число от евро във валута, която е член на еврозоната, или преобразува число от една валута, която е член на еврозоната, в друга с помощта на еврото като посредник (триангулация).

EVEN функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото четно цяло число

EXACT функция

Текстови:    Проверява дали две текстови стойности са идентични

EXP функция

Математически и тригонометрични:    Връща числото e, повдигнато на зададена степен

EXPON.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща експоненциалното разпределение

EXPONDIST функция

Съвместимост:    Връща експоненциалното разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

FACT функция

Математически и тригонометрични:    Връща факториела на число

FACTDOUBLE функция

Математически и тригонометрични:    Връща двойния факториел от число

FALSE функция

Логически:    Връща логическата стойност FALSE

F.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятностното разпределение F

FDIST функция

Съвместимост:    Връща вероятностното разпределение F

В Excel 2007 това е статистическа функция.

F.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятностното разпределение F

FILTER функция

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Филтри на диапазон от данни, на базата на критерии, които дефинират

FILTERXML функция
Excel 2013

Уеб:    Връща точно определени данни от XML съдържанието, като използва зададения XPath.

Тази функция не е налична в Excel Online.

FIND, FINDB функции

Текстови:    Намира една текстова стойност в друга (различава малките и главните букви)

F.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

F.INV.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

FINV функция

Статистически:    Връща обратното на вероятностното разпределение F

FISHER функция

Статистически:    Връща трансформацията на Фишер

FISHERINV функция

Статистически:    Връща трансформацията, обратна на трансформацията на Фишер

FIXED функция

Текстови:    Форматира число като текст с фиксиран брой десетични знаци

FLOOR функция

Съвместимост    Закръглява число надолу, към нулата

В Excel 2007 и Excel 2010, това е математическа и тригонометрична функция.

FLOOR.MATH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FLOOR.PRECISE функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

FORECAST функция

Статистически:    Връща стойност от линейна тенденция

В Excel 2016 тази функция е заместена с FORECAST.LINEAR като част от новите функции за прогнозиране, но все още е налична за съвместимост с по-старите версии.

FORECAST.ETS функция
Excel 2016

Статистически:    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи (хронологически) стойности с помощта на AAA версията на алгоритъма на експоненциално изглаждане (ETS)

FORECAST.ETS.CONFINT функция
Excel 2016

Статистически:    Връща доверителния интервал за прогнозната стойност на посочената целева дата

FORECAST.ETS.SEASONALITY функция
Excel 2016

Статистически:    Връща дължината на повтарящия се модел, който Excel разпознава за определената времева серия

FORECAST.ETS.STAT функция
Excel 2016

Статистически:    Връща статистическа стойност като резултат от прогнозиране на времева серия

FORECAST.LINEAR функция
Excel 2016

Статистически:    Връща бъдеща стойност на базата на съществуващи стойности

FORMULATEXT функция
Excel 2013

Търсене и препратки:    Връща формулата в дадена препратка като текст

FREQUENCY функция

Статистически:    Връща честотно разпределение като вертикален масив

F.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща резултата от F-тест

FTEST функция

:Съвместимост    Връща резултата от F-тест

В Excel 2007 това е статистическа функция.

FV функция

Финансови:    Връща бъдещата стойност на инвестиция

FVSCHEDULE функция

Финансови:    Връща бъдещата стойност на първоначална главница след прилагане последователност от сложни лихви

GAMMA функция
Excel 2013

Статистически:    Връща стойността на гама функцията

GAMMA.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща гама разпределението

GAMMADIST функция

Съвместимост:    Връща гама разпределението

В Excel 2007 това е статистическа функция.

GAMMA.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

GAMMAINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на кумулативното гама разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

GAMMALN функция

Статистически:    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAMMALN.PRECISE функция
Excel 2010

Статистически:    Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Γ(x)

GAUSS функция
Excel 2013

Статистически:    Връща с 0,5 по-малко от стандартното нормално кумулативно разпределение

GCD функция

Математически и тригонометрични:    Връща най-големия общ делител

GEOMEAN функция

Статистически:    Връща геометричната средна стойност

GESTEP функция

Инженерни:    Проверява дали число е по-голямо от прагова стойност

GETPIVOTDATA функция

Търсене и препратки:    Връща данни, съхранени в отчет с обобщена таблица

GROWTH функция

Статистически:    Връща стойности от експоненциална тенденция

HARMEAN функция

Статистически:    Връща хармоничната средна стойност

HEX2BIN функция

Инженерни:    Преобразува шестнадесетично число в двоично

HEX2DEC функция

Инженерни:    Преобразува шестнадесетично число в десетично

HEX2OCT функция

Инженерни:    Преобразува шестнадесетично число в осмично

HLOOKUP функция

Търсене и препратки:    Търси в най-горния ред от масив и връща стойността на зададената клетка

HOUR функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в час

HYPERLINK функция

Търсене и препратки:    Създава пряк път или преход, който отваря документ, съхранен в мрежов сървър, интранет или интернет

HYPGEOM.DIST функция

Статистически:    Връща хипергеометричното разпределение

HYPGEOMDIST функция

Съвместимост:    Връща хипергеометричното разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

IF функция

Логически:    Задава извършването на логическа проверка

IFERROR функция

Логически:    Връща зададена от вас стойност, ако дадена формула изчисли грешка; в противен случай връща резултата от формулата

IFNA функция
Excel 2013

Логически:    Връща стойността, която задавате, ако изразът дава #N/A, в противен случай връща резултата от израза

IFS функция
Excel 2016

Логически:    Проверява дали са спазени едно или повече условия и връща стойност, която съответства на първото условие TRUE (ИСТИНА).

IMABS функция

Инженерни:    Връща абсолютната стойност (модула) на комплексно число

IMAGINARY функция

Инженерни:    Връща имагинерната част на комплексно число

IMARGUMENT функция

Инженерни:    Връща аргумента тета, ъгъл, изразен в радиани

IMCONJUGATE функция

Инженерни:    Връща комплексно спрегнатата стойност на комплексно число

IMCOS функция

Инженерни:    Връща косинуса от комплексно число

IMCOSH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния косинус от комплексно число

IMCOT функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща котангенса от комплексно число

IMCSC функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща косеканса от комплексно число

IMCSCH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния косеканс от комплексно число

IMDIV функция

Инженерни:    Връща частното на две комплексни числа

IMEXP функция

Инженерни:    Връща експонентата на комплексно число

IMLN функция

Инженерни:    Връща натуралния логаритъм от комплексно число

IMLOG10 функция

Инженерни:    Връща логаритъма с основа 10 от комплексно число

IMLOG2 функция

Инженерни:    Връща логаритъма с основа 2 от комплексно число

IMPOWER функция

Инженерни:    Връща комплексно число, повдигнато на цяла степен

IMPRODUCT функция

Инженерни:    Връща произведението на комплексни числа

IMREAL функция

Инженерни:    Връща реалната част на комплексно число

IMSEC функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща секанса от комплексно число

IMSECH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния секанс от комплексно число

IMSIN функция

Инженерни:    Връща синуса от комплексно число

IMSINH функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща хиперболичния синус от комплексно число

IMSQRT функция

Инженерни:    Връща квадратния корен от комплексно число

IMSUB функция

Инженерни:    Връща разликата между две комплексни числа

IMSUM функция

Инженерни:    Връща сумата на комплексни числа

IMTAN функция
Excel 2013

Инженерни:    Връща тангенса от комплексно число

INDEX функция

Търсене и препратки:    Използва индекс, за да избере стойност от препратка или масив

INDIRECT функция

Търсене и препратки:    Връща препратка, зададена с текстова стойност

INFO функция

Информационни:    Връща информация за текущата работна среда

Тази функция не е налична в Excel Online.

INT функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число надолу до най-близкото цяло число

INTERCEPT функция

Статистически:    Връща пресечената точка на линията на линейна регресия

INTRATE функция

Финансови:    Връща лихвата при напълно изплатена ценна книга

IPMT функция

Финансови:    Връща лихвеното плащане за инвестиция за даден период

IRR функция

Финансови:    Връща вътрешната норма на печалба за последователност от парични потоци

ISBLANK функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е празна

ISERR функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е някоя стойност за грешка, освен #N/A

ISERROR функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е която и да е стойност за грешка

ISEVEN функция

Информационни:    Връща TRUE, ако числото е четно

ISFORMULA функция
Excel 2013

Информационни:    Връща TRUE, ако е препратка към клетка, която съдържа формула

ISLOGICAL функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е логическа

ISNA функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е стойността на грешката #N/A

ISNONTEXT функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността не е текст

ISNUMBER функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е число

ISODD функция

Информационни:    Връща TRUE, ако числото е нечетно

ISREF функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е препратка

ISTEXT функция

Информационни:    Връща TRUE, ако стойността е текст

ISO.CEILING функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

ISOWEEKNUM функция
Excel 2013

Дата и час:    Връща номера на седмицата на годината по ISO за дадена дата

ISPMT функция

Финансови:    Изчислява лихвата, платена по време на определен период на инвестиция

JIS функция

Текстови:    Променя знаците с половин ширина (еднобайтови) в низ от знаци с пълна ширина (двубайтови)

KURT функция

Статистически:    Връща ексцеса на набор данни

LARGE функция

Статистически:    Връща k-тата по големина стойност в набор данни

LCM функция

Математически и тригонометрични:    Връща най-малкото общо кратно

LEFT, LEFTB функции

Текстови:    Връща най-левите знаци от текстова стойност

LEN, LENB функции

Текстови:    Връща броя на знаците в текстов низ

LINEST функция

Статистически:    Връща параметрите на линейна тенденция

LN функция

Математически и тригонометрични:    Връща натуралния логаритъм от число

LOG функция

Математически и тригонометрични:    Връща логаритъма на число при зададена основа

LOG10 функция

Математически и тригонометрични:    Връща логаритъма на число при основа 10

LOGEST функция

Статистически:    Връща параметрите на експоненциална тенденция

LOGINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORMDIST функция

Съвместимост:    Връща логонормалното кумулативно разпределение

LOGNORM.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на логонормалното кумулативно разпределение

LOOKUP функция

Търсене и препратки:    Търси стойности във вектор или масив

LOWER функция

Текстови:    Преобразува текст в малки букви

MATCH функция

Търсене и препратки:    Търси стойности в препратка или масив

MAX функция

Статистически:    Връща максималната стойност в списък от аргументи

MAXA функция

Статистически:    Връща максималната стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MAXIFS функция
Excel 2016

Статистически:    Връща максималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии

MDETERM функция

Математически и тригонометрични:    Връща детерминантата на матрица, съдържаща се в масив

MDURATION функция

Финансови:    Връща модифицираното времетраене на Macauley за ценна книга с предполагаема номинална стойност от $100

MEDIAN функция

Статистически:    Връща медианата на дадените числа

MID, MIDB функции

Текстови:    Връща определен брой знаци от текстов низ, започвайки от зададена от вас позиция

MIN функция

Статистически:    Връща минималната стойност в списък от аргументи

MINIFS функция
Excel 2016

Статистически:    Връща минималната стойност от зададени клетки по зададен набор от условия или критерии.

MINA функция

Статистически:    Връща най-малката стойност в списък от аргументи, включително числа, текст и логически стойности

MINUTE функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в минута

MINVERSE функция

Математически и тригонометрични:    Връща обратната матрица на матрица в масив

MIRR функция

Финансови:    Връща вътрешната норма на печалба при положителен и отрицателни парични потоци с различни лихви

MMULT функция

Математически и тригонометрични:    Връща матричното произведение на два масива

MOD функция

Математически и тригонометрични:    Връща остатъка от деление

MODE функция

Съвместимост:    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

MODE.MULT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни

MODE.SNGL функция
Excel 2010

Статистически:    Връща най-често срещаната стойност в набор данни

MONTH функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в месец

MROUND функция

Математически и тригонометрични:    Връща число, закръглено до желаното кратно

MULTINOMIAL функция

Математически и тригонометрични:    Връща мултиномиала на набор от числа

MUNIT функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща единичната матрица за зададената размерност.

N функция

Информационни:    Връща стойност, преобразувана в число

NA функция

Информационни:    Връща стойността за грешка #N/A

NEGBINOM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща отрицателното биномиално разпределение

NEGBINOMDIST функция

Съвместимост:    Връща отрицателното биномиално разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NETWORKDAYS функция

Дата и час:    Връща броя на целите работни дни между две дати

NETWORKDAYS.INTL функция
Excel 2010

Дата и час:    Връща броя на пълните работни дни между две дати като използва параметри за посочване на това кои и колко на брой са почивните дни

NOMINAL функция

Финансови:    Връща годишната номинална лихва

NORM.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща нормалното кумулативно разпределение

NORMDIST функция

Съвместимост:    Връща нормалното кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORMINV функция

Статистически:    Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

NORM.INV функция
Excel 2010

Съвместимост:    Връща обратното на нормалното кумулативно разпределение

Забележка: В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORM.S.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSDIST функция

Съвместимост:    Връща стандартното нормално кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NORM.S.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

NORMSINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на стандартното нормално кумулативно разпределение

В Excel 2007 това е статистическа функция.

NOT функция

Логически:    Връща логическата стойност, противоположна на аргумента

NOW функция

Дата и час:    Връща поредния номер на текущата дата и час

NPER функция

Финансови:    Връща броя на периодите за инвестиция

NPV функция

Финансови:    Връща настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на последователност от периодични парични потоци и дисконтова ставка

NUMBERVALUE функция
Excel 2013

Текстови:    Преобразува текст в число по независим от локалните настройки начин.

OCT2BIN функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в двоично

OCT2DEC функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в десетично

OCT2HEX функция

Инженерни:    Преобразува осмично число в шестнадесетично

ODD функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до най-близкото нечетно цяло число

ODDFPRICE функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDFYIELD функция

Финансови:    Връща доходността на ценна книга с нерегулярен първи период

ODDLPRICE функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга с нерегулярен последен период

ODDLYIELD функция

Финансови:    Връща доходността на ценна книга с нерегулярен последен период

OFFSET функция

Търсене и препратки:    Връща препратка, отместена спрямо зададена препратка

OR функция

Логически:    Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE

PDURATION функция
Excel 2013

Финансови:    Връща броя на периодите, изисквани от дадена инвестиция, за да достигне посочена стойност

PEARSON функция

Статистически:    Връща коефициента на корелация на Pearson

PERCENTILE.EXC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки

PERCENTILE.INC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

PERCENTILE функция

Съвместимост:    Връща k-ия процентил на стойности в диапазон

В Excel 2007 това е статистическа функция.

PERCENTRANK.EXC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни

PERCENTRANK.INC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

PERCENTRANK функция

Съвместимост:    Връща ранга в проценти на една стойност от набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

PERMUT функция

Статистически:    Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти

PERMUTATIONA функция
Excel 2013

Статистически:    Връща броя на пермутациите за даден брой обекти (с повторения), които могат да бъдат избрани измежду "число" обекта

PHI функция
Excel 2013

Статистически:    Връща стойността на функцията на плътността за стандартното нормално разпределение

PHONETIC функция

Текстови:    Извлича фонетичните (фуригана) знаци от текстов низ

PI функция

Математически и тригонометрични:    Връща стойността на числото пи

PMT функция

Финансови:    Връща периодичната вноска за анюитет

POISSON.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща разпределението на Поасон

POISSON функция

Съвместимост:    Връща разпределението на Поасон

В Excel 2007 това е статистическа функция.

POWER функция

Математически и тригонометрични:    Връща резултата от повдигането на число на степен

PPMT функция

Финансови:    Връща плащането по главницата на инвестиция за даден период

PRICE функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща периодична лихва

PRICEDISC функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на сконтирана ценна книга

PRICEMAT функция

Финансови:    Връща цената за $100 номинална стойност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

PROB функция

Статистически:    Връща вероятността стойности в един диапазон да са между две граници

PRODUCT функция

Математически и тригонометрични:    Умножава аргументите си

PROPER функция

Текстови:    Преобразува в главна първата буква на всяка дума в текст

PV функция

Финансови:    Връща настоящата стойност на инвестиция

QUARTILE функция

Съвместимост:    Връща квартила на набор данни

В Excel 2007 това е статистическа функция.

QUARTILE.EXC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки

QUARTILE.INC функция
Excel 2010

Статистически:    Връща квартила на набор данни

QUOTIENT функция

Математически и тригонометрични:    Връща цялата част на резултат от деление

RADIANS функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува градуси в радиани

RAND функция

Математически и тригонометрични:    Връща случайно число между 0 и 1

RANDARRAY функция

Бутон за Office 365

Математически и тригонометрични:    Връща масив от случайни числа между 0 и 1

RANDBETWEEN функция

Математически и тригонометрични:    Връща случайно число между числата, които зададете

RANK.AVG функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга на число в списък с числа

RANK.EQ функция
Excel 2010

Статистически:    Връща ранга на число в списък с числа

RANK функция

Съвместимост:    Връща ранга на число в списък с числа

В Excel 2007 това е статистическа функция.

RATE функция

Финансови:    Връща лихвения процент за един период от анюитет

RECEIVED функция

Финансови:    Връща сумата, получена при падежа за напълно инвестирана ценна книга

REGISTER.ID функция

Добавки и автоматизация:    Връща ИД на регистъра на зададената библиотека за динамично свързване (DLL) или кодовия ресурс, които са били предварително регистрирани

REPLACE, REPLACEB функции

Текстови:    Замества знаци в текст

REPT функция

Текстови:    Повтаря текст зададен брой пъти

RIGHT, RIGHTB функции

Текстови:    Връща най-десните знаци от текстова стойност

ROMAN функция

Математически и тригонометрични:    Преобразува арабско число в запис с римски цифри във вид на текст

ROUND функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до зададен брой цифри

ROUNDDOWN функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число надолу, към нулата

ROUNDUP функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число в посока, обратна на нулата

ROW функция

Търсене и препратки:    Връща номера на реда на препратка

ROWS функция

Търсене и препратки:    Връща броя на редовете в препратка

RRI функция
Excel 2013

Финансови:    Връща еквивалентен лихвен процент за нарастването на инвестицията

RSQ функция

Статистически:    Връща квадрата на коефициента на корелация на Pearson

RTD функция

Търсене и препратки:    Извлича в реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация

SEARCH, SEARCHB функции

Текстови:    Намира една текстова стойност в друга (не различава малки и главни букви)

SEC функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща секанса на ъгъл

SECH функция
Excel 2013

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SECOND функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в секунда

SEQUENCE функция

Бутон за Office 365

Математически и тригонометрични:    Създава списък на поредни номера в масив, като 1, 2, 3, 4

SERIESSUM функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата на степенен ред съгласно формулата

SHEET функция
Excel 2013

Информационни:    Връща номера на листа в препратката

SHEETS функция
Excel 2013

Информационни:    Връща броя на листовете в препратка

SIGN функция

Математически и тригонометрични:    Връща знака на число

SIN функция

Математически и тригонометрични:    Връща синуса от даден ъгъл

SINGLE функция

Търсене и препратки:    Връща една стойност с помощта на логика, известно като неявна пресечна точка

SINH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния синус от число

SKEW функция

Статистически:    Връща асиметрията на разпределение

SKEW.P функция
Excel 2013

Статистически:    Връща несиметричността на разпределение на базата на генерална съвкупност: характеризация на степента на асиметрията на разпределение около средната му стойност

SLN функция

Финансови:    Връща праволинейната амортизация на актив за един период

SLOPE функция

Статистически:    Връща наклона на линията на линейна регресия

SMALL функция

Статистически:    Връща k-тата най-малка стойност в набор данни

SORT функция

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Сортира на съдържанието на диапазон или масив

SORTBY функция

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Сортира на съдържанието на диапазон или масив, въз основа на стойностите в съответната диапазон или масив

SQRT функция

Математически и тригонометрични:    Връща положителен квадратен корен

SQRTPI функция

Математически и тригонометрични:    Връща квадратния корен от число, умножено по пи

STANDARDIZE функция

Статистически:    Връща нормализирана стойност

STDEV функция

Съвместимост:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEV.P функция
Excel 2010

Статистически:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

STDEV.S функция
Excel 2010

Статистически:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка

STDEVA функция

Статистически:    Оценява стандартното отклонение на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

STDEVP функция

Съвместимост:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

STDEVPA функция

Статистически:    Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

STEYX функция

Статистически:    Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията

SUBSTITUTE функция

Текстови:    Замества стар текст с нов текст в текстов низ

SUBTOTAL функция

Математически и тригонометрични:    Връща междинна сума в списък или в база от данни

SUM функция

Математически и тригонометрични:    Сумира аргументите си

SUMIF функция

Математически и тригонометрични:    Сумира зададени клетки по зададен критерий

SUMIFS функция

Математически и тригонометрични:    Сумира клетките в диапазон, който отговаря на няколко критерия

SUMPRODUCT функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от произведенията на съответните елементи на масивите

SUMSQ функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от квадратите на аргументите

SUMX2MY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от разликите между квадратите на съответните стойности в два масива

SUMX2PY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от сумите на квадратите на съответните стойности в два масива

SUMXMY2 функция

Математически и тригонометрични:    Връща сумата от квадратите на разликите между съответните стойности в два масива

SWITCH функция
Excel 2016

Логически:    Оценява израз спрямо списък със стойности и връща резултата, който съответства на първата съвпадаща стойност. Ако няма съвпадение, може да се върне опционална стойност по подразбиране.

SYD функция

Финансови:    Връща сумарната амортизация на актив за зададен период

T функция

Текстови:    Преобразува аргументите си в текст

TAN функция

Математически и тригонометрични:    Връща тангенса от число

TANH функция

Математически и тригонометрични:    Връща хиперболичния тангенс от число

TBILLEQ функция

Финансови:    Връща дохода на съкровищен бон, еквивалентен на дохода на облигация

TBILLPRICE функция

Финансови:    Връща цената на съкровищен бон за $100 номинална стойност

TBILLYIELD функция

Финансови:    Връща дохода на съкровищен бон

T.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.2T функция
Excel 2010

Статистически:    Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.DIST.RT функция
Excel 2010

Статистически:    Връща t-разпределението на Стюдънт

TDIST функция

Съвместимост:    Връща t-разпределението на Стюдънт

TEXT функция

Текстови:    Форматира число и го преобразува в текст

TEXTJOIN функция
Excel 2016

Текстови:    Комбинира текста от множество диапазони и/или низове и включва разделител, който сте задали, между всяка текстова стойност, която ще се комбинира. Ако разделителят е празен текстов низ, тази функция ефективно ще комбинира диапазоните.

TIME функция

Дата и час:    Връща поредния номер на зададен час

TIMEVALUE функция

Дата и час:    Преобразува час от текстов вид в пореден номер

T.INV функция
Excel 2010

Статистически:    Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода

T.INV.2T функция
Excel 2010

Статистически:    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TINV функция

Съвместимост:    Връща обратното на t-разпределението на Стюдънт

TODAY функция

Дата и час:    Връща поредния номер на днешната дата

TRANSPOSE функция

Търсене и препратки:    Връща транспонирания масив

TREND функция

Статистически:    Връща стойности от линейна тенденция

TRIM функция

Текстови:    Премахва интервали от текст

TRIMMEAN функция

Статистически:    Връща средната стойност на вътрешната част на набор данни

TRUE функция

Логически:    Връща логическата стойност TRUE

TRUNC функция

Математически и тригонометрични:    Закръглява число до цяло число

T.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

TTEST функция

Съвместимост:    Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт

В Excel 2007 това е статистическа функция.

TYPE функция

Информационни:    Връща число, показващо типа данни на стойност

UNICHAR функция
Excel 2013

Текстови:    Връща Unicode знака, сочен от дадената числова стойност

UNICODE функция
Excel 2013

Текстови:    Връща числото (кодова точка), което съответства на първия знак на текста

UNIQUE функция

Бутон за Office 365

Търсене и препратки:    Връща списък с уникални стойности в списък или диапазон

UPPER функция

Текстови:    Преобразува текст в главни букви

VALUE функция

Текстови:    Преобразува текстов аргумент в число

VAR функция

Съвместимост:    Оценява дисперсия на базата на извадка

В Excel 2007 това е статистическа функция.

VAR.P функция
Excel 2010

Статистически:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

VAR.S функция
Excel 2010

Статистически:    Оценява дисперсия на базата на извадка

VARA функция

Статистически:    Оценява дисперсия на базата на извадка, включително числа, текст и логически стойности

VARP функция

Съвместимост:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност

В Excel 2007 това е статистическа функция.

VARPA функция

Статистически:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

VDB функция

Финансови:    Връща амортизацията на актив за зададен или частичен период с използване на метод с намаляващ баланс

VLOOKUP функция

Търсене и препратки:    Намира стойност в първата колона от масив и връща стойността на клетка от същия ред

WEBSERVICE функция
Excel 2013

Уеб:    Връща данни от уеб услуга.

Тази функция не е налична в Excel Online.

WEEKDAY функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в ден от седмицата

WEEKNUM функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в число, показващо номера на седмицата в рамките на годината

WEIBULL функция

Съвместимост:    Изчислява дисперсия на базата на цялата генерална съвкупност, включително числа, текст и логически стойности

В Excel 2007 това е статистическа функция.

WEIBULL.DIST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща разпределението на Weibull

WORKDAY функция

Дата и час:    Връща поредния номер на датата преди или след зададен брой работни дни

WORKDAY.INTL функция
Excel 2010

Дата и час:    Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни

XIRR функция

Финансови:    Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XNPV функция

Финансови:    Връща настоящата нетна стойност за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични

XOR функция
Excel 2013

Логически:    Връща логическо "Изключващо ИЛИ" на всички аргументи

YEAR функция

Дата и час:    Преобразува пореден номер в година

YEARFRAC функция

Дата и час:    Връща частта от годината, която представлява периодът между зададени начална и крайна дата

YIELD функция

Финансови:    Връща доходността на ценна книга, която изплаща периодична лихва

YIELDDISC функция

Финансови:    Връща годишната доходност на сконтирана ценна книга, например съкровищен бон

YIELDMAT функция

Финансови:    Връща годишната доходност на ценна книга, която изплаща лихва при падежа

Z.TEST функция
Excel 2010

Статистически:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

ZTEST функция

Съвместимост:    Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест

В Excel 2007 това е статистическа функция.

Най-горе на страницата

Имате въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в User Voice за Excel

Сродни теми

Общ преглед на формулите в Excel
начини за избягване на повредени формули
откриване на грешки във формули
функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×