Урок: Разширяване на релациите в модела на данни чрез Excel, Power Pivot и DAX

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Абстрактни:    Това е вторият урок в серия. В първия урок Импортиране на данни в и създаване на модел на данни, работна книга на Excel е създаден с помощта на данните, импортирани от няколко източника.

Забележка: Тази статия описва модели на данни в Excel 2013. Обаче същите модели на данни и функции на Power Pivot, въведени в Excel 2013, са в сила и за Excel 2016.

В този урок използвате Power Pivot, за да разширите модела на данните, създадете йерархии и изградите изчисляеми полета от съществуващи данни, за да създадете нови релации между таблиците.

Разделите в този урок са следните:

Добавяне на релация чрез използване на "Изглед на диаграма" в Power Pivot

Разширяване на модела на данни чрез изчисляеми колони

Създаване на йерархия

Използване на йерархии в обобщени таблици

Контролна точка и тест

В края на този урок има тест, с който можете да проверите какво сте научили.

Тази серия използва данни, описващи олимпийски медали, страни домакини и различни олимпийски спортни състезания. Серията включва следните уроци:

 1. Импортиране на данни в Excel и създаване на модел на данни

 2. Разширяване на релациите в модела на данни чрез Excel, Power Pivotи DAX

 3. Създаване на базирани на карта отчети на Power View

 4. Включване на данни от интернет и задаване на настройки по подразбиране за отчетите на Power View

 5. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 1

 6. Създаване на удивителни отчети на Power View – част 2

Препоръчваме ви да следвате уроците подред.

Тези уроци използват Excel 2013 с Power Pivot разрешени. За повече информация за Excel 2013, щракнете тук. За указания за разрешаването на Power Pivot, щракнете тук.


Добавяне на релация чрез използване на "Изглед на диаграма" в Power Pivot

В този раздел използвате добавката Microsoft Office Power Pivot в Excel 2013, за да разширите модела. Използването на Изглед на диаграма в Microsoft SQL Server Power Pivot за Excel улеснява създаването на релации. Първо, трябва да се уверите, че добавката Power Pivot е разрешена.

Забележка: Добавката Power Pivot в Microsoft Excel 2013 е част от Office Professional Plus. Вижте Стартиране на добавката Power Pivot in Microsoft Excel 2013 за повече информация.

Добавяне на Power Pivot към лентата на Excel чрез разрешаване Power Pivot добавки

Когато Power Pivot е разрешено, ще видите раздел от лентата в Excel 2013, наречен POWER PIVOT. За да разрешите Power Pivot, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Отидете на ФАЙЛ > Опции > Добавки.

 2. В полето Управление близо до долния край щракнете върху COM добавки > Започване

 3. Сложете отметка в квадратчето Microsoft OfficePower Pivot в Microsoft Excel 2013, след което щракнете върху OK.

Лентата на Excel вече има раздела POWER PIVOT.

разделът power pivot в лентата

Добавяне на релация чрез използване на изглед на диаграма в Power Pivot

Работната книга на Excel включва таблица, наречена Hosts. Импортирахме Hosts, като копирахме и поставихме в Excel, след което форматирахме данните като таблица. За да добавим таблицата Hosts към модела на данни, трябва да установим релация. Нека използваме Power Pivot, за да представим визуално релациите в модела на данни, след което ще създадем релацията.

 1. В Excel щракнете върху раздела Hosts, за да го направите активен работен лист.

 2. В лентата изберете POWER PIVOT > Таблици > Добавяне към модела за данни. Тази стъпка добавя таблицата Hosts към модела на данни. Ще се отвори също и добавката Power Pivot, която ще използвате, за да изпълните оставащите стъпки в тази задача.

 3. Обърнете внимание, че Power Pivot прозорец показва всички таблици в модела, включително Hosts. Щракнете върху през няколко таблици. В Power Pivot можете да видите всички данни, която съдържа вашия модел, дори ако те не се показват във всички работни листове в Excel, като например дисциплини, събитияи медали данни по-долу, както и S_Teams,W_Teams, и спорт.

  Всички таблици са показани в Power Pivot

 4. В прозореца на Power Pivot, в секцията Изглед, щракнете върху Изглед на диаграма.

 5. Използвайте лентата за слайда, за да преоразмерите диаграмата, така че да можете да видите всички обекти в диаграмата. Пренареждане на таблиците, като плъзнете техните заглавна лента, така че те са видими и разположени един до друг. Обърнете внимание, че четири таблици са свързани с останалата част от таблиците: Hosts, събития, W_Teamsи S_Teams.

  на power pivot в "изглед на диаграма"

 6. Забелязвате, че таблицата Medals и таблицата Events имат поле, наречено DisciplineEvent. При допълнителна проверка определяте, че полето DisciplineEvent в таблицата Events се състои от уникални, неповтарящи се стойности.

Забележка: Полето DisciplineEvent представлява уникална комбинация от всяка дисциплина (Discipline) и състезание (Event). В таблицата Medals обаче полето DisciplineEvent се повтаря много пъти. В това има смисъл, защото всяка комбинация "Дисциплина + Състезание" води до три спечелени медала (златен, сребърен, бронзов), които са спечелени във всеки едни Олимпийски игри, в които състезанието се е провело. Така че релацията между тези таблици е една (един уникален запис за "Дисциплина+Състезание в таблицата за дисциплини) към много (няколко записа за всяка стойност Дисциплина+Състезание).

 1. Създайте релация между таблицата Medals и таблицата Events. Докато сте в изгледа на диаграма плъзнете полето DisciplineEvent от таблицата Events в полето DisciplineEvent в Medals. Линия се появява между тях, което показва, че е установена релация.

 2. Щракнете върху линията, която свързва Events и Medals. Осветените полета определят релацията, както е показано на екрана по-долу.

  Показани връзки в изгледа на диаграма

 3. За да свържем Hosts към модела на данни, ни трябва поле със стойности, които уникално идентифицират всеки ред в таблицата Hosts. След това можем да търсим в нашия модел на данни, за да се види дали същите тези данни съществуват в друга таблица. Гледането в изгледа на диаграма не ни позволява да направим това. С избрана Hosts превключете обратно към изгледа за данни.

 4. След преглеждане на колоните разбираме, че Hosts няма колона с уникални стойности. Ще трябва да я създадем чрез изчисляема колона и изрази за анализ на данни (DAX).

Хубаво е, когато данните във вашия модел на данни имат всички полета, необходими за създаване на връзки, и когато се смесват данни за визуализиране в Power View или обобщени таблици. Но таблиците не винаги са така "отзивчиви", така че следващата секция описва как да създадете нова колона, използвайки DAX, която може да се използва за създаване на релация между таблици.

Разширяване на модела на данни чрез изчисляеми колони

За да създадем релация между таблицата Hosts и модела на данни и съответно да разширим нашия модел на данни да включва таблицата Hosts, Hosts трябва да има поле, което уникално идентифицира всеки ред. В допълнение, всяко поле трябва да съответства на дадено поле в модела на данни. Тези съответстващи полета, по едно във всяка таблица, са това, което позволява на данните в таблиците да се свързват.

Тъй като в таблицата Hosts няма такова поле, трябва да го създадете. За да запазите целостта на модела на данни, не можете да използвате Power Pivot, за да редактирате или изтриете съществуващи данни. Можете обаче да създадете нови колони с помощта на изчисляеми полета въз основа на съществуващите данни.

Като погледнем в таблицата Hosts и след това погледнем други таблици на модела на данни, намираме добър "кандидат" за уникално поле, което бихме могли да създадем в Hosts, след което да го свържем с таблица в модела на данни. Двете таблици ще изискват нова, изчисляема колона, за да отговарят на изискванията, необходими за установяване на релация.

В Hosts можем да създадем уникална изчисляема колона, като комбинираме полето Edition (годината на провеждане на Олимпийските игри) и полето Season (летни или зимни). В таблицата Medals също има поле Edition и поле Season, така че, ако създадем изчисляема колона във всяка от тези таблици, комбинираща полетата Edition и Season, ще можем да установим релация между Hosts и Medals. Екранът по-долу показва таблицата Hosts с избрани полетата Edition и Season


Таблицата Hosts с избрани Edition и Season

Създаване на изчисляеми колони чрез DAX

Да започнем с таблицата Hosts. Целта е да създадете изчисляема колона в таблицата Hosts, след което в таблицата Medals, която може да се използва за установяване на релация между тях.

В Power Pivot можете да използвате изрази за анализ на данни (DAX), за да създадете изчисления. DAX е език за формули за Power Pivot и обобщени таблици, разработен за релационните данни и контекстни анализи, налични в Power Pivot. Можете да създавате формули на DAX в нова колона на Power Pivot, както и в областта за изчисляване в Power Pivot.

 1. В Power Pivot изберете НАЧАЛО > Изглед > Изглед на данните, за да сте сигурни, че е избрано "Изглед на данните" и не сте в "Изглед на диаграма".

 2. Изберете таблицата Hosts в Power Pivot. Точно до съществуващите колони има празна колона с името Добавяне на колона. Power Pivot предоставя тази колона като контейнер. Има много начини да добавите нова колона към дадена таблица в Power Pivot, един от които е просто да изберете празната колона с името Добавяне на колона.


  Използване на "Добавяне на колона" за създаване на изчисляемо поле чрез DAX

 3. В лентата за формули въведете следната формула DAX. Функцията CONCATENATE обединява два или повече полета в една. Докато въвеждате, "Автодовършване" ви помага да въведете напълно квалифицираните имена на таблици и колони и показва функциите, които са налични. Използвайте tab, за да изберете "Автодовършване" предложения. Можете също просто да щракнете върху колоната, докато пишете вашата формула и Power Pivot вмъква името на колоната във вашата формула.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Когато приключите със съставянето на формулата, натиснете клавиша Enter, за да я приемете.

 5. Стойностите се попълват във всички редове на изчисляемата колона. Ако превъртите надолу през таблицата, виждате, че всеки ред е уникален – така успешно създадохме поле, което уникално идентифицира всеки ред в таблицата Hosts. Тези полета се наричат първичен ключ.

 6. Нека преименуваме изчисляемата колона на EditionID. Можете да преименувате всяка колона, като щракнете двукратно върху нея или като щракнете с десния бутон върху колоната и изберете Преименуване на колоната. Когато е готово, таблицата Hosts в PowerPoint изглежда като екрана по-долу.

  Таблица Hosts със създадено изчисляемо поле на DAX

Таблицата Hosts е готова. След това нека създадем изчисляема колона в Medals, която съвпада с формата на колоната EditionID, която създадохме в Hosts, така че да можем да създадем релация между тях.

 1. Започнете, като създадете нова колона в таблицата Medals – както направихме за Hosts. В Power Pivot изберете таблицата Medals, след което щракнете върху Проектиране > Колони > Добавяне. Забележете, че Добавяне на колона е избрано. Това има същия ефект като обикновеното избиране на Добавяне на колона.

 2. Колоната Edition в Medals има формат, различен от този на колоната Edition в Hosts. Преди да комбинираме (или обединим) колоната Edition с колоната Season, за да създадем колоната EditionID, трябва да създадем междинно поле, което поставя Edition в правилния формат. В лентата за формули над таблицата въведете DAX формулата по-долу.

  = YEAR([Edition])
 3. Когато приключите със съставянето на формулата, натиснете клавиша Enter. Стойностите се попълват във всички редове на изчисляемата колона на база въведената формула. Ако сравните тази колона с колоната Edition в Hosts, ще видите, че тези колони са с еднакъв формат.

 4. Преименувайте колоната, като щракнете с десния бутон на мишката върху CalculatedColumn1 и изберете Преименуване на колоната. Въведете Year и натиснете клавиша Enter.

 5. Когато сте създали нова колона, Power Pivot добавя друг контейнер колона, наречена Добавяне на колона. След искаме да създадете изчисляема колона, издание, така че изберете Добавяне на колона. В лентата за формули въведете следната формула DAX и натиснете клавиша Enter.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. Преименувайте колоната, като щракнете двукратно върху CalculatedColumn1 и въведете EditionID.

 7. Сортирайте колоните във възходящ ред. Таблицата Medals в Power Pivot вече изглежда като екрана по-долу.

  таблицата medals с изчисляемо поле, създадено с dax

Забележете, че много стойности се повтарят в полето EditionID в таблицата Medals. Това е нормално и е очаквано, тъй като по време на всяко издание на Олимпийските игри (представени от стойността на EditionID) са раздадени много медали. Това, което е уникално в таблицата Medals, е всеки раздаден медал. Еднозначният идентификатор за всеки запис в таблицата Medals и неговият присвоен първичен ключ е полето MedalKey.

Следващата стъпка е създаването на релация между Hosts и Medals.

Създаване на релация чрез изчисляеми колони

Сега нека използваме изчисляемите колони, които създадохме, за да установим релация между Hosts и Medals.

 1. В прозореца Power Pivot изберете Начало > Изглед > Изглед на диаграма от лентата. Също така можете да превключите между изглед на мрежа и изглед на диаграма, като използвате бутоните в дъното на прозореца PowerView, както е показано на екрана по-долу.

  бутон за изглед на диаграма в power pivot

 2. Разгънете Hosts, така че да можете да виждате всичките й полета. Създадохме колоната EditionID, която да действа като първичен ключ (уникално, неповтарящо се поле) на таблицата Hosts, след което създадохме колона EditionID в таблицата Medals, за да позволим установяването на релация между тях. Трябва да намерим и двете и да създадем релация. Power Pivot предоставя функцията за Търсене в лентата, така че можете да търсите в своя модел на данни за съответните полета. Екранът по-долу показва прозореца Намиране на метаданни с въведено EditionID в полето Намиране на.
  използване на търсенето в изгледа на диаграма на power pivot

 3. Позиционирайте таблицата Hosts, така че да е до Medals.

 4. Плъзнете колоната EditionID в Medals до колоната EditionID в Hosts. Power Pivot създава релация между таблиците на база колоната EditionID и начертава линия между двете колони, указваща релацията.

  Изглед на диаграма, показващ релация между таблиците

В тази секция научихте нова техника за добавяне на нови колони, създадохте изчисляема колона чрез DAX и използвахте тази колона за установяване на релация между таблици. Таблицата Hosts вече е интегрирана в модела на данни и нейните данни са налични в обобщената таблица в Sheet1. Можете също да използвате свързаните данни за създаване на допълнителни обобщени таблици, обобщени диаграми, отчети на Power View и др.

Създаване на йерархия

Повечето модели на данни включват данни, които са йерархични по природа. Често срещаните примери включват календарни данни, географски данни и продуктови категории. Създаването на йерархии в рамките на Power Pivot е полезно, защото можете да плъзнете един елемент в отчет – йерархията – вместо да трябва да сглобявате и подреждате едни и същи полета отново и отново.

Данните на Олимпийските игри също са йерархични. Това е полезно да се разбере йерархията на Олимпийските игри по отношение на спорт, дисциплини и състезания. За всеки спорт има една или повече свързани дисциплини (понякога има много). И за всяка дисциплина има едно или повече състезания (отново, понякога има много състезания във всяка дисциплина). Изображението по-долу показва йерархията.

логичната йерархия в данните за олимпийски медали

В тази секция създавате две йерархии в данните за Олимпийските игри, които използвате в този урок. След това използвате тези йерархии, за да видите как йерархиите правят организирането на данните лесно в обобщени таблици, а в следващия урок – в Power View.

Създаване на йерархия на спорта

 1. В Power Pivot превключете към Изглед на диаграма. Разгънете таблицата Events, така че по-лесно да виждате всичките й полета.

 2. Натиснете и задръжте Ctrl, след което щракнете върху полетата Sport, Discipline и Event. Когато сте избрали тези три полета, щракнете с десния бутон и изберете Създаване на йерархия. В дъното на таблицата се създава йерархичен родителски възел, Hierarchy 1, а избраните колони се копират под йерархията като дъщерни възли. Уверете се, че Sport се показва първо в йерархията, след това Discipline и след това Event.

 3. Щракнете двукратно върху заглавието, Hierarchy1, след което въведете SDE, за да преименувате своята нова йерархия. Вече имате йерархия, която включва Sport, Discipline и Event. Таблицата Events вече изглежда като на екрана по-долу.

  йерархия, показана в изгледа на диаграма в power pivot

Създаване на йерархия за място

 1. Докато все още сте в изгледа на диаграма в Power Pivot, изберете таблицата Hosts и щракнете двукратно върху бутона за създаване на йерархия в заглавката на таблицата, както е показано на екрана по-долу.
  бутонът за създаване на йерархия

  В дъното на таблицата се появява празен йерархичен родителски възел.

 2. Въведете Locations за име на вашата нова йерархия.

 3. Има много начини да добавите колони към йерархията. Плъзнете полетата Season, City и NOC_CountryRegion върху името на йерархията (в този случай Locations), докато името на йерархията се освети, след което пуснете, за да ги добавите.

 4. Щракнете с десен бутон върху EditionID и изберете Добавяне към йерархията. Изберете Locations.

 5. Уверете се, че дъщерните възли на йерархията са подредени. От горе надолу редът трябва да бъде: Season, NOC, City, EditionID. Ако дъщерните възли не са подредени, просто ги плъзнете в подходящото място в йерархията. Таблицата трябва да изглежда като екрана по-долу.
  Таблицата Hosts с йерархия

Моделът на данните вече има йерархии, които може добре да се използват в отчети. В следващата секция ще научите как тези йерархии могат да направа създаването на отчети по-бързо и по-последователно.

Използване на йерархии в обобщени таблици

Сега, след като имаме йерархия Sports и йерархия Locations, можем да ги добавим в обобщени таблици или в Power View и бързо да получим резултати, които включват полезно групиране на данни. Преди създаването на йерархиите трябваше да добавите отделни полета в обобщената таблица и да организирате тези полета, както искате да се видят.

В този раздел се използват йерархиите, създадени в предишния раздел, за бързо прецизиране на вашата обобщена таблица. След това създавате същия изглед на обобщена таблица чрез отделните полета в йерархията, просто за да можете да сравнявате използването на йерархиите с използването на отделни полета.

 1. Върнете се в Excel.

 2. В Лист1 премахнете полетата от областта РЕДОВЕ на Полета на обобщената таблица, след което премахнете всички полета от областта КОЛОНА. Уверете се, че обобщената таблица е избрана (която вече е доста малка, така че можете да изберете клетката A1, за да сте сигурни вашата обобщена таблица е избрана). Единствените оставащи полета в полетата на обобщената таблица са Medal в областта ФИЛТРИ и Count of Medal в областта СТОЙНОСТИ. Вашата почти празна обобщена таблица трябва да изглежда като на екрана по-долу.

  почти празна обобщена таблица

 3. От областта с полета на обобщената таблица плъзнете SDE от таблицата Events в областта РЕДОВЕ. След това плъзнете Locations от таблицата Hosts в областта КОЛОНИ. Просто като плъзнете тези две йерархии, обобщената таблица се попълва с много данни, всички от които са подредени в йерархията, дефинирана в предишните стъпки. Екранът ви трябва да изглежда като екрана по-долу.
  обобщена таблица с добавена йерархия

 4. Нека да филтрираме данните малко и просто да видим първите десет реда на състезанията. В обобщената таблица щракнете върху стрелката в Етикети на редове, щракнете върху (Избери всички), за да премахнете всичко избрано, след което щракнете върху квадратчетата до първите десет спорта. Обобщената таблица вече изглежда като на екрана по-долу.
  филтрираните обобщена таблица

 5. Можете да разгънете всеки от тези спортове в обобщената таблица, който е в най-горното ниво на SDE йерархията, и да видите информация в следващото ниво надолу в йерархията (дисциплина). Ако по-ниско ниво в йерархията съществува за тази дисциплина, можете да разгънете дисциплината, за да видите нейните състезания. Можете да направите същото за йерархията Location, най-горното ниво на която е Season, което се показва като Summer и Winter в обобщената таблица. Когато разгъваме спорта Aquatics, ние виждаме всички елементи на дъщерната му дисциплина и съответните данни. Когато разгъваме дисциплината Diving под Aquatics, ние също виждаме съответните дъщерни състезания, както е показано на екрана по-долу. Можем да направим същото за Water Polo и да видим, че тази дисциплина има само едно състезание.
  разучаване на йерархията в обобщената таблица

Чрез плъзгането на тези две йерархии вие бързо създадохте обобщена таблица с интересни и структурирани данни, които можете задълбочено да проучвате, филтрирате и подреждате.

Сега нека създадем същата обобщена таблица без преимуществото от йерархиите.

 1. В областта с полета на обобщената таблица премахнете Locations от областта КОЛОНИ. След това премахнете SDE от областта РЕДОВЕ. Вие сте отново в основната обобщена таблица.

 2. От таблицата Hosts плъзнете Season, City, NOC_CountryRegion и EditionID в областта КОЛОНИ, след което ги подредете в този ред – от горе надолу.

 3. От таблицата Events плъзнете Sport, Discipline и Event в областта РЕДОВЕ и ги подредете в този ред – от горе надолу.

 4. В обобщената таблица филтрирайте етикетите на редовете за най-горните десет спорта.

 5. Свийте всички редове и колони, след което разгънете Aquatics и след това Diving и Water Polo. Работната книга трябва да изглежда като екрана по-долу.
  Обобщена таблица, създадени без йерархия

Екранът изглежда по подобен начин с изключение на това, че плъзнахте седем отделни полета в областите Полета на обобщената таблица, вместо просто да плъзнете две йерархии. Ако вие сте единственият човек, който създава обобщени таблици или отчети на Power View на база тези данни, създаването на йерархии може само да изглежда удобно. Но когато много хора създават отчети и трябва да се намери правилното подреждане на полетата, за да се получат правилните изгледи, йерархиите бързо стават инструмент за подобряване на производителността и позволяват съгласуваност.

В друг урок ще научите как да използвате йерархии и други полета във визуално привличащи отчети, създадени с помощта на Power View.

Контролна точка и тест

Преглед на наученото

Вашата работна книга на Excel вече има модел на данните, който включва данни от множество източници, свързани с използване на съществуващи полета и изчисляеми колони. Също така имате йерархии, които отразяват структурата на данните в рамките на вашите таблици, които правят създаването на завладяващи отчети бързо, съгласувано и лесно.

Научихте, че създаването на йерархии ви позволява да укажете свойствена структура в рамките на вашите данни, и бързо да използвате йерархични данни в отчетите си.

В следващия урок в тази серия създавате визуално привличащи отчети за олимпийски медали чрез Power View. Също така ще направите още изчисления, ще оптимизирате данни за бързо създаване на отчет и ще импортирате допълнителни данни, за да направите тези отчети дори по-интересни. Ето една връзка:

Урок 3: Създаване на отчети на базирани на карта на Power View

ТЕСТ

Искате да проверите какво сте запомнили от изучаваното? Ето вашия шанс. Следващият тест набляга на функции, възможности или изисквания, с които се запознахте в този урок. Най-долу на страницата ще намерите отговорите. Успех!

Въпрос 1: Кои от следните изгледи ви позволяват да създадете релации между две таблици?

А: Създавате релации между таблици в Power View.

Б: Създавате релации между таблици чрез изгледа за проектиране в Power Pivot.

В: Създавате релации между таблици чрез изгледа за мрежа в Power Pivot.

Г: Всички от горните

Въпрос 2: ВЯРНО или ГРЕШНО: Можете да установявате релации между таблици въз основа на еднозначен идентификатор, който е създаден с помощта на DAX формули.

А: ВЯРНО

Б: НЕВЯРНО

Въпрос 3: В кое от следните можете да създавате DAX формула?

А: В областта за изчисляване на Power Pivot.

Б: В нова колона в Power Pivotf.

В: Във всяка клетка на Excel 2013.

Г: И "А", и "Б".

Въпрос 4: Кое от следните е вярно за йерархиите?

А: Когато създавате йерархия, включените полета вече не са налични поотделно.

Б: Когато създавате йерархия, включените полета, включително тяхната йерархия, може да се използват в клиентски инструменти, като просто плъзнете йерархията в Power View или в област на обобщена таблица.

В: Когато създавате йерархия, прилежащите данни в модела на данни се комбинират в едно поле.

Г: Не можете да създавате йерархии в Power Pivot.

Отговори на теста

 1. Правилен отговор: Г

 2. Правилен отговор: А

 3. Правилен отговор: Г

 4. Правилен отговор: Б

Забележки: Данните и изображенията в тази поредица уроци са базирани на следното:

 • Набор от данни за Олимпийските игри от Guardian News & Media Ltd.

 • Изображения на флаговете от Factbook на CIA (cia.gov)

 • Данни за населението от Световната банка (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms (Пиктограми за олимпийските спортове) от Thadius856 и Parutakupiu

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×