Управление на аудитории на SharePoint Online

Аудиториите представляват групиране на потребители, което можете да използвате, за да насочвате целево съдържание към хората във вашата организация. Групирането се определя от членството в групи за разпространение на Exchange Online, членството в групи на SharePoint или правила, конфигурирани от администратора на SharePoint Online с помощта на центъра за администриране на SharePoint. Администраторите на SharePoint Online могат да добавят, редактират и изтриват аудитории чрез центъра за администриране на SharePoint.

Забележка:  Трябва да имате разрешения на глобален администратор на Office 365, за да имате достъп до центъра за администриране на SharePoint и да можете да изпълнявате задачите, посочени в тази статия.

Аудиториите позволяват на организациите да насочват съдържание към конкретни потребители. Можете да прилагате аудитории към съдържание на ниво елемент от списък или на ниво списък.

В SharePoint Online правилата на аудиторията могат да се базират на информация в следните хранилища:

 • Потребителски акаунт за справочната услуга на Office 365, която е екземпляр на Microsoft Azure Active Directory

 • Членство в система за управление на идентичност, например домейнови услуги на Active Directory (AD DS)

 • Структура на отчитане на организация (ако тази информация е записана в AD DS).

Аудиториите са дефинирани и се съдържат в сервизни приложения за потребителски профил.

Всяка аудитория трябва да бъде съставена, преди съдържанието да може да бъде насочено към нея. Съставянето идентифицира членството в аудитория чрез обхождане на последно получените данни от системата за управление на идентичност. В SharePoint Online съставянето на аудитория е конфигурирано предварително и се извършва на регулярни предварително определени интервали от справочния указател на Office 365.

Забележка относно защитата:  Аудиториите са само удобен начин за предоставяне на съдържание на определени групи хора. Съдържанието продължава да е достъпно и видимо за всеки, който има подходящи разрешения. За повече информация прочетете Планиране на вашата стратегия за разрешения.

Добавяне, редактиране или изтриване на аудитория

Аудиториите групират потребителите в организация, така че да можете да персонализирате информацията, за да сте сигурни, че е релевантна. Когато добавите нова аудитория, вие добавяте също правило за аудитория, което определя членството на аудиторията. Аудиториите винаги имат поне едно правило за аудитория. За повече информация за правилата за аудитория вж. "Добавяне, редактиране или изтриване на правило за аудитория".

Когато добавите нова аудитория, вие избирате също собственик на аудиторията. Собственикът трябва да бъде някой, който разбира защо е създадена аудиторията и с който може да бъде установен контакт, ако има проблем с аудиторията. Лицето, което създава аудиторията, често се определя като собственик, но това не е задължително. Наличието на собственици на аудитории е полезно в предприятия, които имат голям брой аудитории, създадени от няколко различни администратори.

Важно: Когато добавите нова аудитория, не можете да видите нейните членове, докато новата аудитория не бъде компилирана.

Най-горе на страницата

Добавяне на аудитория

Можете да добавите аудитория, когато искате да филтрирате доставянето на съдържание, така че да е видимо само за избрани потребители.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Въпреки че не можете да изтривате правила, можете да ги забранявате. Забраната на правилата води в действителност до прекратяване на тяхното прилагане.

 5. Под Хора изберете Управление на аудитории.

 6. На страницата "Преглед на аудиториите" изберете Нова аудитория.

 7. На страницата "Създаване на аудитория", в секцията Свойства, в полето Име въведете име за новата аудитория.

 8. В полето Описание въведете подробно описание на новата аудитория.

 9. В полето Собственик въведете името на акаунта на потребителя, който ще притежава и ще управлява тази аудитория. Можете да изберете Проверка на имената, за да проверите дали сте въвели правилно името, или да изберете Преглед, за да извършите търсене на име на акаунт.

 10. Изберете Удовлетворяване на всички правила или Удовлетворяване на някое от правилата, за да определите членовете на тази аудитория.

 11. Изберете OK.

 12. На страницата "Добавяне на правило за аудитория" извършете едно от следните действия:

  • За да добавите правило, базирано на свойствата на потребител:

   1. В секцията Операнд изберете Потребител.

   2. В секцията Оператор изберете Отчети под, за да създадете правило на базата на организационна йерархия, или изберете Член на, за да се насочите чрез група или списък за разпространение.

   3. В полето Стойност въведете или изберете потребителя, когото искате да използвате да тества това правило.

    • За правило "Отчети под" изберете лицето, което е ръководител на потребителите, които искате да включите в аудиторията.

    • За аудитория Член на изберете групата или списъка за разпространение за включване за правилото за аудитория.

  • За да добавите правило на базата на свойство на потребителски профил:

   1. В секцията Операнд изберете Свойство и след това изберете свойство от списъка.

   2. От списъка Оператор изберете оператор за свойството. Въпреки че всяко свойство има малко по-различен набор от оператори, общите оператори включват = и Съдържа.

   3. В секцията Стойност въведете стойност за използване, когато се оценява свойството спрямо това правило.

 13. Изберете OK.

Най-горе на страницата

Редактиране на аудитория

Можете да промените името, описанието или собственика на аудитория. Можете също да промените дали членовете на аудитория трябва да удовлетворяват всички правила на аудиторията, или може да удовлетворяват някои от правилата.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Въпреки че не можете да изтривате правила, можете да ги забранявате. Забраната на правилата води в действителност до прекратяване на тяхното прилагане.

 5. Под Хора изберете Управление на аудитории.

 6. На страницата "Преглед на аудиториите", в списъка с аудитории посочете името на аудиторията, която искате да редактирате, изберете стрелката, която се показва, а след това изберете Редактиране.

 7. На страницата "Редактиране на аудитория" можете да направите следните промени:

  • В секцията Свойства можете да промените името или описанието на аудиторията.

  • В полето Собственик можете да въведете името на акаунта на потребителя, който ще притежава и ще управлява тази аудитория. Можете да изберете Проверка на имената, за да проверите дали сте въвели правилно името, или можете да изберете Преглед, за да извършите търсене за име на акаунт.

  • Можете да изберете Удовлетворяване на всички правила или Удовлетворяване на някое от правилата, за да определите членството за тази аудитория.

 8. Изберете OK, за да приложите промените.

Най-горе на страницата

Изтриване на аудитория

Може да поискате да изтриете аудитория, когато вече няма нужда да насочвате съдържание към потребителите и групите в тази аудитория.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Въпреки че не можете да изтривате правила, можете да ги забранявате. Забраната на правилата води в действителност до прекратяване на тяхното прилагане.

 5. Под Хора изберете Управление на аудитории.

 6. На страницата "Преглед на аудиториите", в списъка с аудитории изберете аудиторията, която искате да изтриете, и след това изберете Изтрий.

 7. Изберете OK, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Добавяне, редактиране или изтриване на правило за аудитория

Когато добавите аудитория, вие създавате също правило за аудитория, което определя членството на аудиторията. Аудиториите винаги имат поне едно правило за аудитория, но вие можете по всяко време да променяте правила за аудитория. Новите или редактираните правила за аудитория не са е прилагат, докато аудиторията не се компилира отново по време на следващото синхронизиране на справочния указател на Office 365.

Всяко правило за аудитория включва следните елементи:

 • Операнд идентифицира потребителя или свойството, които искате да включите в заявката за правилото.

 • Оператор определя дали потребителите, които се сравняват със стойността, се включват или изключват от аудиторията.

 • Стойност е точката на сравнение, която се използва при заявката.

Аудиториите с няколко правила използват една от следните логически схеми:

 • Удовлетворяване на всички правила: Потребителите трябва да отговарят на всички правила, за да станат членове на аудиторията. Добавянето на правила обикновено намалява размера на аудиторията.

 • Удовлетворяване на някое от правилата: Потребителите, които отговарят на някое от правилата, стават членове на аудиторията. Добавянето на правила обикновено увеличава размера на аудиторията.

Най-горе на страницата

Добавяне на правило за аудитория

Добавянето на правила на аудиторията е подходящо в следните ситуации:

 • Нова стойност за операнда "Потребител"    Насочвате се към аудитория по членството или структурата на отчитане и искате да добавите потребители в различен списък за разпространение или отчитането да се извършва пред друг ръководител.

 • Нов оператор за операнда "Потребител"    В момента се насочвате по структурата на йерархията на отчитане, а искате да се насочвате по членството в списък за разпространение.

 • Нов операнд    В момента се насочвате към аудиторията по членството или структурата на отчитане и искате да разширите или ограничите членството на базата на свойство на потребителски профил.

 • Ново операнд "Свойство"    Насочвате се към аудитория на базата на едно свойство и искате да разширите или ограничите членството на базата на допълнително свойство.

За да добавите правило за аудитория, следвайте следните инструкции.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Въпреки че не можете да изтривате правила, можете да ги забранявате. Забраната на правилата води в действителност до прекратяване на тяхното прилагане.

 5. Под Хора изберете Управление на аудитории.

 6. На страницата "Преглед на аудиториите" посочете името на аудиторията, която искате да конфигурирате, изберете стрелката, която се показва, а след това изберете Преглед на свойствата.

 7. На страницата "Преглед на свойствата на аудиторията", в секцията Правила на аудиторията изберете Добавяне на правило.

 8. На страницата "Добавяне на правило за аудитория" извършете едно от следните действия:

  • За да добавите правило, базирано на потребител:

   1. В секцията Операнд изберете Потребител.

   2. В секцията Оператор изберете Отчети под, за да създадете правило на базата на организационна йерархия, или изберете Член на, за да се насочите чрез група или списък за разпространение.

   3. В полето Стойност въведете или изберете потребителя, когото искате да използвате да тества това правило.

    • За правило Отчети под изберете лицето, което е ръководител на потребителите, които искате да включите в аудиторията.

    • За аудитория Член на изберете групата или списъка за разпространение за включване за правилото за аудитория.

  • За да добавите правило на базата на свойство на потребителски профил:

   1. В секцията Операнд изберете Свойство и след това изберете свойство от списъка.

   2. От списъка Оператор изберете оператор за свойството. Въпреки че всяко свойство има малко по-различен набор от оператори, общите оператори включват = и Съдържа.

   3. В секцията Стойност въведете стойност за използване, когато се оценява свойството спрямо това правило.

 9. Изберете OK.

Най-горе на страницата

Редактиране на правило за аудитория

Редактирането на правило за аудитория е подходящо в следните ситуации:

 • Операнд    Това е най-малко вероятната промяна, защото почти винаги е по-добре да добавите ново правило. Можете обаче да промените операнд "Потребител", базиран на структурата на отчитане или членството в списък за разпространение, на операнд "Свойство", базиран на ръководител, заглавие или друго свойство, което е предназначено да създаде аудитория с подобно, но по-добре насочено членство.

 • Оператор    Можете да промените оператора, ако текущото членство на списъка е твърде ограничено или разширено. Например можете да смените оператора = (равно на) на оператора "Съдържа", за да разширите членството на аудиторията.

 • Стойност    Можете да промените стойността на целта на правило за аудитория, ако оценявате правилния операнд или свойство на потребителя, но членството е по-широко или по-тясно от предвиденото или има потребители или групи, които искате да включите или изключите на базата на променени бизнес изисквания. Ако свойството е многозначно, можете също да добавите една или повече допълнителни стойности.

Забележка: Правилата за промени в аудиторията няма да се отразят, докато аудиторията не се компилира отново според нейния предварително определен времеви интервал в SharePoint Online.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Въпреки че не можете да изтривате правила, можете да ги забранявате. Забраната на правилата води в действителност до прекратяване на тяхното прилагане.

 5. Под Хора изберете Управление на аудитории.

 6. На страницата "Преглед на аудиториите" посочете аудиторията, която искате да конфигурирате, изберете стрелката, която се показва, а след това изберете Преглед на свойствата.

 7. На страницата "Преглед на свойствата на аудиторията", в секцията Правила на аудиторията изберете правилото, което искате да редактирате.

 8. На страницата "Редактиране на правило за аудитория" извършете едно от следните действия:

  • За да базирате членството в аудитория върху потребител:

   1. В секцията Операнд изберете Потребител.

   2. В секцията Оператор изберете Отчети под, за да създадете правило на базата на организационна йерархия, или изберете Член на, за да се насочите чрез група или списък за разпространение.

   3. В полето Стойност въведете или изберете потребителя, когото искате да използвате да тества това правило.

    1. За правило Отчети под изберете лицето, което е ръководител на потребителите, които искате да включите в аудиторията.

    2. За аудитория Член на изберете групата или списъка за разпространение за включване за правилото за аудитория.

  • За да базирате членството в аудитория върху свойство на потребителски профил:

   1. В секцията Операнд изберете Свойство и след това изберете свойство от списъка.

   2. От списъка Оператор изберете оператор за свойството. Въпреки че всяко свойство има малко по-различен набор от оператори, общите оператори включват = и Съдържа.

   3. В секцията Стойност въведете стойност за използване, когато се оценява свойството спрямо това правило.

 9. Изберете OK.

Най-горе на страницата

Изтриване на правило за аудитория

Членството на списък може да бъде разширено или намалено, ако нуждите за насочване на съдържание се променят. Ако една аудитория трябва да отговаря на всички правила, изтриването на правило за аудитория разширява членството. Ако една аудитория може да отговаря на някое от правилата, изтриването на правило за аудитория намалява членството. Ако самата аудитория вече не е нужна, трябва да изтриете цялата аудитория, а не само отделни правила.

Забележка: Аудиториите ще продължат да включват аудитории, които съответстват на изтритите правила, докато компилирането завърши.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Въпреки че не можете да изтривате правила, можете да ги забранявате. Забраната на правилата води в действителност до прекратяване на тяхното прилагане.

 5. Под Хора изберете Управление на аудитории.

 6. На страницата "Преглед на аудиториите" посочете аудиторията, която искате да конфигурирате, изберете стрелката, която се показва, а след това изберете Преглед на свойствата.

 7. На страницата "Преглед на свойствата на аудиторията", в секцията Правила на аудиторията изберете правилото, което искате да изтриете.

 8. В края на страницата "Редактиране на правило за аудитория" изберете Изтрий.

 9. Изберете OK, за да потвърдите изтриването.

Най-горе на страницата

Преглед на аудиториите

Можете да покажете списък с аудитории, за да изберете аудитория или правило за аудитория, които да редактирате или изтриете. Използвайте следната процедура, за да покажете всички аудитории.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата за стартиране на приложения в Office 365 в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. Въпреки че не можете да изтривате правила, можете да ги забранявате. Забраната на правилата води в действителност до прекратяване на тяхното прилагане.

 5. Под Хора изберете Управление на аудитории.

  Екранна снимка на центъра за администриране на SharePoint Online, когато е избрана страницата за потребителски профили.

 6. За да намерите конкретна аудитория в списък с аудитории, въведете първите няколко букви от името на аудиторията в полето Търсене на аудитории, които започват с и след това изберете Търсене.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×