Уеб компонент с редактор на съдържание

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате уеб частта на редактор на съдържание, за да добавите форматиран текст, таблици, хипервръзки и изображения към страница с класически уеб части. Тази уеб част не е налична за страници с модерен.

Важно: 

 • Уеб частта на редактор на съдържание е предназначен за добавяне на HTML съдържание към класически страница с уеб части, които могат да включват хипервръзки. Въпреки това тази уеб част не е предназначена да се свържете с уеб сайт. Ако трябва да свържете уеб част към уеб сайт, помислете за използване на уеб частта за преглед на страницата.

 • Уеб частта за редактор на съдържание не приема HTML елемента FORM. Ако трябва да добавите уеб част, която използва елемента FORM, помислете дали да не използвате уеб частта за преглед на страници или уеб частта на формуляр.

 • Публикуване на сайтове и свързаните уеб части, освен уеб частта на редактор на съдържание не поддържа функцията за многоезичния потребителски интерфейс (MUI) със съдържание на SharePoint. Вместо това използвайте функцията за вариации, което ще пренасочва потребителите към подходящите вариация сайт, въз основа на настройката за език на своя уеб браузър. Ако вариации се използва в сайта, съдържащ уеб частта за редактор на съдържание, не разрешавайте функцията MUI в сайта също. За повече информация вижте Създаване на уеб сайт на много езици.

 • След като функцията MUI е разрешена на сайта, където се намира на уеб част за редактор на съдържание, всяко съществуващо съдържание ще копират съхранява и се показвани отделно за разрешен език. Редактиране на съдържание в контекста на един език няма да повлияе на съдържанието на екрана в друг език контекст в уеб частта за редактор на съдържание.

В тази статия

Начини, по които можете да използвате уеб частта за редактор на съдържание

Добавяне на съдържание към уеб частта за редактор на съдържание

Комбиниране на редактирано и свързано съдържание

Свойства по избор на уеб частта за редактор на съдържание

Общи свойства на уеб частите

Начини, по които можете да използвате уеб частта за редактор на съдържание

Можете да използвате уеб частта за редактор на съдържание, за да добавите:

 • Въвеждащ форматиран абзац към страница.

 • Таблица с инструкции, за да обясните диаграма на своята страница, данните, които се използват в диаграмата, и как е бил създадена диаграмата.

 • Набор от хипервръзките към повече информация.

Най-горе на страницата

Добавяне на съдържание към уеб частта за редактор на съдържание

Има три начина за добавяне на съдържание към уеб частта за редактор на съдържание:

 • Редактор на RTF текст    Можете да използвате редактор на RTF текст, за да въведете автоматично форматирано съдържание без предварителни познания за синтаксиса на HTML. Щракнете върху бутоните на лентите с инструменти Стандартни и Форматиране в горния край на прозореца, за да въведете и форматирате съдържанието. Щракнете върху Помощ на лента с инструменти Стандартни, за да се покаже резюме на задачите, които можете да изпълнявате, и съответстващите им бутони.

 • Редактор на първичен текст    Можете да използвате редактора на първичен текст, за да въведете или промените първичния HTML код. Редакторът на първичен текст е редактор на обикновен текст и е предназначен за потребители, които са запознати със синтаксиса на HTML.

 • Връзка към съдържание    Вместо да редактирате съдържание, можете да свържете към съществуващото съдържание чрез въвеждане на хипервръзка към текстов файл, съдържащ първичния HTML код. Двата валидни протокола за хипервръзка, които можете да използвате, са:

  • Протокол за предаване на хипертекст (HTTP протокол) (http://)

  • Протокол за предаване на хипертекст с поверителност, който използва шифроване чрез слой със защитени сокети (SSL) (https://)

   Можете да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Не можете обаче да използвате път към файл.

Забележка: Ако въведете URL адрес в уеб частта за редактор на съдържание като относителна връзка, връзката ще се преобразува в абсолютен URL адрес, когато записът бъде съхранен. Това автоматично преобразуване може да бъде проблем, ако разполагате съдържание от транзитна към производствена среда, където абсолютните URL адреси препращат към името на първоначалния сървър. За да решите този проблем с автоматичното преобразуване, трябва да редактирате уеб частта за редактор на съдържание на производствения сървър и ръчно да актуализирате URL адресите.

Важно: Ако от свойството "Връзка към съдържание" има връзка към файл, който се намира извън сайта, а сайтът не е с разрешен анонимен потребителски достъп, няма да получите достъп до файла. За помощ се обърнете към администратора на своя сайт.

Най-горе на страницата

Комбиниране на редактирано и свързано съдържание

Можете да комбинирате редактирано и свързано съдържание, за да предоставите основна и допълнителна информация. Можете например да предоставите съобщение за грешка като допълнителна информация в редактираното съдържание, в случай че свързаното съдържание или основната информация не е налична. Когато комбинирате редактирано и свързано съдържание, винаги се използва първо свързаното съдържание. Ако свързаното съдържание не е достъпно, се използва редактираното съдържание.

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб частта за редактор на съдържание

Свойствата по избор на уеб частта за редактор на съдържание са изброени по-долу.

Забележка: Не можете да преглеждате или редактирате никое от тези свойства по избор в персонален изглед.

Свойство

Описание

Редактор на RTF текст

Използвайте, за да въведете форматиран текст, таблици, хипервръзки и изображения. Не са необходими познания за синтаксиса на HTML.

Редактор на първичен текст

Използвайте, за да въведете първичния HTML код в редактор на обикновен текст. Необходими са познания за синтаксиса на HTML.

Връзка към съдържание

Използвайте, за да въведете хипервръзка към текстов файл, който съдържа първичен HTML код. Двата валидни протокола за хипервръзка, които можете да използвате, са:

 • Протокол за предаване на хипертекст (HTTP протокол) (http://)

 • Протокол за предаване на хипертекст с поверителност, който използва шифроване чрез слой със защитени сокети (SSL) (https://)

Можете да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Не можете обаче да използвате път към файл.

Важно: Ако от свойството "Връзка към съдържание" има връзка към файл, който се намира извън сайта, а сайтът не е с разрешен анонимен потребителски достъп, няма да получите достъп до файла. За помощ се обърнете към администратора на своя сайт.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб частите

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Някои разрешения и настройки на свойства може да забранят или да скрият свойства на уеб частта.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×