Уеб компонент за изглед на страница

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Може да използвате уеб компонента за изглед на страница, за да покажете уеб страница, файл или папка на страницата с уеб компоненти. Въвеждате хипервръзка, път до файла или име на папката, за да се свържете със съдържанието.

Забележки: 

 • Може да използвате уеб компонента за изглед на страница само в браузър, който поддържа елемента HTML IFRAME.

 • Показването на файл или папка изисква Microsoft Internet Explorer.

В тази статия

Начини, по които можете да използвате уеб частта за преглед на страници

Как уеб частта за преглед на страници показва уеб страница на страница с уеб части

Свойства по избор на уеб частта за преглед на страници

Общи свойства на уеб частите

Начини, по които може да използвате уеб компонента за изглед на страница

Може да използвате уеб компонента за изглед на страница, за да покажете:

 • Предпочитания Интернет източник на новини в раздела на резюме за новини на страницата с уеб компоненти.

 • Списък с активните файлове на работната група на мрежовия сървър, който искате да разглеждате редовно.

 • Често използван документ или електронна таблица.

Най-горе на страницата

Как уеб компонентът за изглед на страница показва уеб страницата в рамките на страницата с уеб компоненти

Свързаното съдържание на уеб компонента за изглед на съдържание е изолирано от друго съдържание на страницата с уеб компоненти чрез употребата на елемента HTML IFRAME. Този елемент проверява дали всички HTML елементи, които се показват като съдържание в уеб компонента за изглед на страница, не се припокриват с други HTML елементи на страницата с уеб компоненти. Например страницата с уеб компоненти може вече да съдържа елемента HTML FORM и страницата няма да се показва правилно, ако свързаното съдържание също съдържа елемента HTML FORM, който не е в елемента HTML IFRAME.

Уеб компонентът за изглед на страница показва съдържанието асинхронно от останалата страница. Това означава, че може да видите и използвате други уеб компоненти на страницата, ако на връзката отнема много време, за да върне съдържанието.

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб компонента за изглед на страница

Свойствата по избор на уеб компонента за изглед на страница са изброените по-долу.

Забележка: Не можете да преглеждате или редактирате никое от тези свойства по избор в персонален изглед.

Свойство

Описание

Уеб страница, Папка или група на Файл

Задава се типът на съдържанието, който искате да се показва в уеб компонента за изглед на страница.

Изберете едно от следните неща:

 • Уеб страница     Изберете тази опция, ако искате да се показва уеб страницата като съдържание на уеб компонента за изглед на страница. Тази опция автоматично въвежда протокола за пренасяне на хипертекст (http://) в диалоговия прозорец Връзка и скрива бутона Преглед, ако е видим. Това е стойността по подразбиране.

 • Папка     Изберете тази опция, ако искате да се показва списъкът на файловете в папка. Тази опция скрива бутона Преглед, ако е видим.

 • Файл     Изберете тази опция, за да се показва съдържанието на файл. Тази опция показва бутона Преглед под текстовото поле Връзка. Файлът се отваря или в отделен прозорец на браузъра, или в уеб компонента, ако приложението, което отваря файла, поддържа вътрешно активиране на файла в прозореца на браузъра.

Връзка

Задава се хипервръзка, папка или файл, за да се установи връзка със съдържанието, което искате да се показва в уеб компонента за изглед на страница:

 • Ако изберете Уеб страница по-горе, трябва да въведете валидна хипервръзка. Двата валидни протокола на хипервръзките, които може да използвате, са:

  • Протокол за пренасяне на хипертекст (http://)

  • Протокол за пренасяне на хипертекст с поверителност, който използва шифроване на слой със защитени сокети (SSL) (https://)

   Може да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Но не може да използвате път до файл.

 • Ако изберете Папка по-горе, трябва да въведете валидна локална или мрежова папка. Показването на папка изисква Microsoft Internet Explorer.

 • Ако изберете Файл по-горе, трябва да въведете валиден път. Показването на файла изисква Microsoft Internet Explorer. Може и да щракнете върху Преглед, за да намерите файла.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб части

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Възможно е някои разрешения и настройки на свойства да забранят или скрият свойства на уеб части.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрит

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например, на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Разширено

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Импортиране на съобщение за грешка

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×