Създаване, редактиране или изтриване на релация

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като създадете таблица за всеки обект във вашата база данни, трябва да предоставите Office Access 2007 с начините, по които да обедини тази информация обратно отново, когато е необходимо. Можете да направите това, като поставите общи полета в таблици, които са свързани и като дефинирате таблица релации между таблиците. След това можете да създадете заявки, формуляри и отчети, които показват информация от няколко таблици едновременно.

Тази статия предоставя подробни процедури за създаване, редактиране и изтриване на релация между таблици. Ще научите как да Поддържай целостта на връзките за предотвратяване на създаването на лекарства записи, как да зададете типа да определи кои записи от всяка страна на зависимости са включени в резултат от заявката и как да зададете на каскадните опции, за да запазите препратки синхронизирани.

За повече информация за релациите между таблиците вижте статията ръководство за релации на таблици.

В тази статия

Създаване на релация между таблици

Създаване на релация между таблици с помощта на раздела връзки документ

Създаване на релация между таблици с помощта на екрана "Списък на полетата"

Редактиране на релация между таблици

Поддържане на целостта на връзките

Изтриване на релация между таблици

Създаване на релация между таблици

Можете да създадете релация между таблиците в прозореца "Релации", или чрез плъзгане на поле към таблица с данни от екрана Списък на полетата. Когато създавате релация между таблици, общите полета не се изисква да имат едни и същи имена, въпреки че често е така, че те. Вместо това общите полета трябва да са от един и същ тип. Ако полето за първичен ключ е поле за автономериране, обаче външното ключово поле можете да числово поле ако свойството числово на двете полета е същото. Например можете да съпоставите поле с автоматично номериране и числово поле, ако свойството числово на двете полета е Long Integer. Когато двете общи полета са числови полета, трябва да имат един и същ настройките на свойството .

Нагоре

Създаване на релация между таблици с помощта на раздела връзки документ

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Покажи/Скрий щракнете върху релации.

  Изображение на лентата на Access

 4. Ако още не сте дефинирали релации, автоматично се появява диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако не се покаже, в раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Показване на таблица.

  Изображение на бутон

  Диалоговият прозорец Показване на таблица показва всички таблици и заявки в базата данни. За да видите само таблиците, щракнете върху Таблици. За да видите само заявките, щракнете върху Заявки. За да видите и двете групи, щракнете върху И двете.

 5. Изберете една или повече таблици или заявки и след това щракнете върху Добавяне. След като завършите добавянето на таблиците и заявките в раздела "Релации", щракнете върху Затвори.

 6. Плъзнете поле (обикновено първичния ключ) от една таблица в общото поле (външния ключ) в друга таблица. За да плъзнете няколко полета, натиснете клавиша CTRL, щракнете върху всяко от тях и след това ги плъзнете.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

  Диалогов прозорец "Редактиране на релации"

 7. Проверете дали показаните имена на полета са общи полета за релацията. Ако някое име на поле е неправилно, щракнете върху него и изберете подходящото поле от списъка.

  За поддържане на целостта на връзките за тази връзка, поставете отметка в квадратчето Поддържай целостта . За повече информация за целостта на връзките вижте раздела Целостта на връзките

  Освен това вижте статията ръководство за релации на таблици.

 8. Щракнете върху Създай.

  Access начертава линия на релацията между двете таблици. Ако сте избрали квадратчето за отметка Поддържай целостта на данните, линиите се показват удебелени в краищата си. Освен това, ако сте избрали Поддържай целостта на данните, над удебелената част в едната страна на линия на релацията се показва цифрата 1, а над удебелената част в другата страна на линията се показва символът за безкрайност (), както е показано на следващата фигура.

Плъзгане на поле от таблица в съответстващото поле в друга таблица

Забележки: 

 • За да създадете релация "един към един"    И двете общи полета (обикновено полето за първичния ключ и полетата за външните ключове) трябва да имат уникален индекс. Това означава, че свойството Индексирано за тези полета трябва да бъде настроено на Да (без дублиране). Ако и двете полета имат уникален индекс, Access създава релация "един към един".

 • За да създадете релация "един към много"    Полето в едната страна (обикновено първичния ключ) на релацията трябва да има уникален индекс. Това означава, че свойството Индексирано за това поле трябва да бъде настроено на Да (без дублиране). Полето от страната "много" не трябва да има уникален индекс. То може да има индекс, но трябва да разрешава дублиране. Това означава, че свойството Индексирано за това поле трябва да бъде настроено или на Не, или на Да (с дублиране). Когато едното поле има уникален индекс, а другото няма, Access създава релация "един към много".

Нагоре

Създаване на релация между таблици с помощта на екрана "Списък на полетата"

В Office Access 2007можете да добавите поле към съществуваща таблица, която е отворена в изглед на лист с данни, като го плъзнете от екрана Списък на полетата. Екранът Списък на полетата показва полета, достъпни в свързани таблици и също полета, достъпни в други таблици в базата данни. Когато плъзнете поле от "друго" (несвързани) таблица и след това изпълнете съветника за справки, автоматично се създава нова един към много връзка между таблицата в екрана Списък на полетата и таблицата, към която чрез плъзгане полето. В тази релация, създаден от достъп, не Поддържай целостта на връзките по подразбиране. За поддържане на целостта на връзките, трябва да редактирате релацията. Вижте раздела Редактиране на релация между таблици за повече информация.

Отваряне на таблица в изглед на лист с данни

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран с десния бутон върху таблицата, към която искате да добавите полето и да създадете релация и след това щракнете върху Изглед на лист с данни в контекстното меню.

Отваряне на екрана ''Списък на полетата''

 • В раздела Лист с данни, в групата Полета и колони щракнете върху Добавяне на съществуващи полета.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се екранът Списък на полетата.

  Екранът ''Списък на полетата''

Екранът Списък на полетата показва всички други таблици във вашата база данни, групирани в категории. Когато работите с таблица в изглед на лист с данни, Access показва полета в една от следните две категории в екрана Списък на полетата: Полета, достъпни в свързани таблици и Полета, достъпни в други таблици. В първата категория се съдържат всички таблици, които имат релации с таблицата, с която работите в момента. Във втората категория се съдържат всички таблици, с които вашата таблица няма релации.

Когато в екрана Списък на полетата щракнете върху знака плюс (+) до име на таблица, виждате списък на всички полета, налични в тази таблица. За да добавите поле към вашата таблица, плъзне желаното полето от екрана Списък на полетата в таблицата, отворена в изглед на лист с данни.

Добавяне на поле и създаване на релация от екрана "Списък на полетата"

 1. В раздела Лист с данни, в групата Полета и колони щракнете върху Добавяне на съществуващи полета.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се екранът Списък на полетата.

 2. Под Полета, достъпни в други таблици щракнете върху знака плюс (+) до име на таблица, за да се покаже списъкът на полетата в тази таблица.

 3. Плъзнете желаното поле от екрана Списък на полетата в таблицата, която е отворена в изглед на лист с данни.

 4. Когато се покаже редът за вмъкване, пуснете полето на мястото му.

  Стартира се Съветник за справки.

 5. Следвайте инструкциите, за да изпълните Съветник за справки.

  Полето се появява в таблицата, отворена в изглед на лист с данни.

Когато плъзнете поле от "друго" (несвързани) таблица и след това изпълнете съветника за справки, автоматично се създава нова един към много връзка между таблицата в Списъка с полета и таблицата, към която чрез плъзгане полето. В тази релация, създаден от достъп, не Поддържай целостта на връзките по подразбиране. За поддържане на целостта на връзките, трябва да редактирате релацията. Вижте раздела Редактиране на релация между таблици за повече информация.

Нагоре

Редактиране на релация между таблици

Промяна на релация между таблици като го изберете в раздела връзки документ и след това я редактирате.

 1. Внимателно поставете курсора, така че да сочи към релационната линия, и след това щракнете върху линията, за да я изберете.

  Когато бъде избрана, релационната линия се удебелява.

 2. Когато релационната линия е избрана, щракнете двукратно върху нея.

  –или–

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на релации.

Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

Отваряне на диалоговия прозорец "Редактиране на релации"

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Покажи/Скрий щракнете върху релации.

  Появява се разделът релации документ.

  Ако все още не сте дефинирали всички релации и това е първият път, който отваряте, раздела на документа зависимости, появява се диалоговият прозорец Показване на таблица . Ако се покаже диалоговия прозорец, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Всички релации.

  Изображение на бутон

  Всички таблици с релации се показват заедно с релационните линии. Забележете, че скритите таблици (таблиците, за които е избрано квадратчето за отметка Скрита в диалоговия прозорец Свойства на таблицата) и техните релации няма да бъдат показани, освен ако в диалоговия прозорец Опции за навигация не е избрана опцията "Покажи скритите обекти".

  За повече информация за опцията Показвай скритите обекти вижте статията ръководство в навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да промените. Когато бъде избрана, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  - или -

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на релации.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

  Диалогов прозорец "Редактиране на релации"

 7. Направете промените и щракнете върху OK.

  Диалоговият прозорец Редактиране на релации ви позволява да промените релация между таблици. По-конкретно, можете да промените таблиците или заявките от всяка страна на релацията, както и полетата от всяка страна. Можете също да зададете типа на съединенията или поддържането на целостта на връзките и да изберете каскадна опция. За повече информация за типа на съединението и начина на задаването му вж. раздела Задаване на типа на съединението. За повече информация за поддържането на целостта на връзките и избирането на каскадна опция вж. раздела Поддържане на целостта на връзките.

Задаване на типа на съединението

Когато дефинирате релация между таблици, фактите за релацията представляват информация за проектирането на вашите заявки. Ако например дефинирате релация между две таблици и след това създадете заявка, която използва и двете таблици, Access автоматично избира по подразбиране съответстващите си полета на базата на полетата, зададени в релацията. Можете да промените тези начални стойности по подразбиране във вашата заявка, но стойностите, определени от релацията, често ще се оказват правилните. Тъй като съгласуването и обединяването на данни от повече от една таблица е нещо, което често ще правите във всички, освен в най-простите бази данни, задаването на настройки по подразбиране чрез създаване на релации може да бъде ефективно и полезно.

Заявките към няколко таблици комбинират информация от повече от една таблица, като съпоставят стойностите в общи полета. Операцията, която извършва съпоставянето и комбинирането, се нарича съединение. Нека например да искате да покажете поръчки на клиенти. Създайте заявка, която съединява таблицата "Клиенти" и таблицата "Поръчки" по полето "ИД на клиента". Резултатът от заявката съдържа информация за клиенти и информация за поръчки само за тези редове, за които е намерено съответствие.

Една от стойностите, което можете да зададете за всяка релация, е типът на съединението. Типът на съединението информира Access кои записи да включи в резултата от заявката. Да разгледаме например отново заявка, съединяваща таблицата "Клиенти" и таблицата "Поръчки" по общите полета "ИД на клиент". Като използва типа съединение по подразбиране (наречен вътрешно съединение), заявката връща само редовете от "Клиенти" и редовете от "Поръчки", в които общите полета (наричани също съединени полета) са равни.

Да предположим обаче, че искате да включите всички клиенти  – дори тези, които още не са направили поръчки. За тази цел трябва да промените типа на съединението от вътрешно съединение на това, което е известно като ляво външно съединение. Лявото външно съединение връща всички редовете в таблицата от лявата страна на релацията и само тези в таблицата отдясно, за които има съответствие. Дясното външно съединение връща всички редове отдясно и само тези в отляво, за които има съответствие.

Забележка: В този случай "ляво" и "дясно" се отнасят за позицията на таблиците в Редактиране на релации диалоговия прозорец не раздела връзки документ.

Трябва да обмислите резултата, който най-често ще искате от заявката, съединяваща таблиците в тази релация, и в зависимост от това да зададете типа на съединението.

Задаване на типа на съединение

 1. В диалоговия прозорец Редактиране на релации щракнете върху Тип съединение.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на съединението.

 2. Щракнете върху вашия избор и след това щракнете върху OK.

Следващата таблица (ако използвате таблиците "Клиенти" и "Редове") показва трите възможности за избор, които са показани в полето Свойства на съединението, типа съединение, които използват, и дали се връщат всички редове, или съответстващите си редове за всяка таблица.

Избор

Релационно съединение

Лява таблица

Дясна таблица

Включват се редове само когато съединените полета от двете таблици са еднакви.

Вътрешна връзка

Съответстващите редове

Съответстващите редове

2. Включва ВСИЧКИ записи от "Клиенти" и само тези записи от "Поръчки", в които съединените полета са равни.

Ляво външно съединение

Всички редове

Съответстващите редове

3. Включва ВСИЧКИ записи от "Поръчки" и само тези записи от "Клиенти", в които съединените полета са равни.

Дясно външно съединение

Съответстващите редове

Всички редове

Когато изберете опция 2 или опция 3, на релационната линия се показва стрелка. Тази стрелка сочи към страната на релацията, показваща само съответстващите редове.

Извършване на промени в диалоговия прозорец "Свойства на съединението"

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Релации.

  Изображение на лентата на Access

  Появява се разделът релации документ.

  Ако все още не сте дефинирали всички релации и това е първият път, който отваряте, раздела на документа зависимости, появява се диалоговият прозорец Показване на таблица . Ако се покаже диалоговия прозорец, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Всички релации.

  Изображение на бутон

  Всички таблици, които имат релации се показват заедно с релационните линии. Имайте предвид, че скритите таблици (таблиците, за които квадратчето скрита в таблицата свойства в диалоговия прозорец е избран) и техните зависимости няма да бъде показана освен ако не Показвай скритите обекти е избрано в диалоговия прозорец Опции за навигация .

  За повече информация за опцията Показвай скритите обекти вижте статията ръководство в навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да промените. Когато бъде избрана, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  - или -

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на релации.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

 7. Щракнете върху присъединяване към тип

 8. В диалоговия прозорец Свойства на съединението щракнете върху опцията и след това щракнете върху OK.

  Диалогов прозорец "Свойства на съединението"

 9. Направете допълнителни промени в релацията и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Поддържане на целостта на връзките

Предназначението на целостта на връзките е да да предотвратите лекарства записи и да поддържа препратките синхронизирани, така че нямате всички записи, които препращат към други записи, които вече не съществуват. Поддържане на целостта на връзките като разрешава зависимост на таблица. След като в сила, Access отхвърли всяка операция, която ще наруши целостта на връзките за тази релация между таблици. Това означава, че Access ще отхвърли и актуализации, които се променят на целта на препратка и изтривания, които премахват целта на препратка. За да имат достъп се разпространи референтна актуализации и изтривания, така че всички свързани редове се променят съответно, вижте раздела Задаване на каскадните опции .

Включване и изключване на целостта на връзките.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Релации.

  Изображение на лентата на Access

  Появява се разделът релации документ.

  Ако все още не сте дефинирали всички релации и това е първият път, който отваряте, раздела на документа зависимости, появява се диалоговият прозорец Показване на таблица . Ако се покаже диалоговия прозорец, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Всички релации.

  Всички таблици с релации се показват заедно с релационните линии. Забележете, че скритите таблици (таблиците, за които е избрано квадратчето за отметка Скрита в диалоговия прозорец Свойства на таблицата) и техните релации няма да бъдат показани, освен ако в диалоговия прозорец Опции за навигация не е избрана опцията "Покажи скритите обекти".

  За повече информация за опцията Показвай скритите обекти вижте статията ръководство в навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да промените. Когато бъде избрана, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  - или -

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на релации.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации .

 7. Проверка на целостта на данните.

 8. Направете допълнителни промени в релацията и след това щракнете върху OK.

След като разрешите поддържането на целостта на връзките, в сила са следните правила:

 • Не може да въведете стойност в полето външен ключ на свързана таблица, ако тази стойност не съществува в полето първичен ключ на първичната таблица  – това би създало изолирани записи.

 • Не можете да изтриете запис от първична таблица, ако съществуват съответстващи записи в свързана таблица. Например не можете да изтриете запис за служител от таблицата "Служители", ако има редове, присвоени на този служител в таблицата "Поръчки". Можете обаче да изтриете с една операция първичен запис и всички свързани записи, като поставете отметка в квадратчето Изтривай каскадно свързаните записи.

 • Не може да промените стойност на първичен ключ в първичната таблица, защото това би създало висящи записи. Например не може да промените номер на поръчка в таблицата "Поръчки", ако има редове, съответстващи на тази поръчка в таблицата "Подробни данни за редове". Можете обаче да актуализирате с една операция първичния запис и всички свързани записи, като поставете отметка в квадратчето "Каскадно актуализиране на свързаните полета".

  Забележки: Ако имате затруднения при разрешаване на целостта на връзките, обърнете внимание, че за поддържането на целостта на връзките са необходими следните условия:

  • Общото поле от първичната таблица трябва да бъде първичен ключ или да има уникален индекс.

  • Общите полета трябва да имат един и същ тип данни. Единственото изключение е това, че поле с автоматично номериране може да бъде свързано с числово поле, чиято настройка на свойството Размер на полето е Дълго цяло число.

  • Двете таблици се намират в една и съща база данни на Access. Целостта на връзките не може да бъде наложена за свързани таблици. Ако обаче таблиците източници са във формат за Access, можете да отворите базата данни, в която се съхраняват, и да разрешите целостта на връзките в тази база данни.

Задаване на каскадните опции

Възможни са случаи, когато имате нужда да промените стойността в страната "един" на релация. В този случай е необходимо Access да актуализира автоматично всички засегнати редове като част от единична операция. По този начин актуализирането се извършва изцяло, така че вашата база данни не остава в противоречиво състояние  – с някои редове актуализирани, а други – не. Access ви помага да избегнете този проблем, като поддържа опцията "Каскадно актуализиране на свързаните полета". Когато поддържате целостта на връзките и изберете тази опция и след това актуализирате първичен ключ, Access автоматично актуализира всички полета, които препращат към първичния ключ.

Може също да се наложи да изтриете един ред и всички свързани с него записи  – например запис за един спедитор и всички редове, свързани с него. За тази цел Access поддържа опцията "Изтривай каскадно свързаните записи". Когато поддържате целостта на връзките и изберете квадратче за отметка Изтривай каскадно свързаните записи, Access автоматично изтрива всички записи, които препращат към първичния ключ, когато изтриете записа, съдържащ първичния ключ.

Включване и изключване на каскадно актуализиране и/или каскадно изтриване

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Релации.

  Изображение на лентата на Access

  Появява се разделът релации документ.

  Ако все още не сте дефинирали всички релации и това е първият път, който отваряте, раздела на документа зависимости, появява се диалоговият прозорец Показване на таблица . Ако се покаже диалоговия прозорец, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Всички релации.

  Всички таблици, които имат релации се показват заедно с релационните линии. Имайте предвид, че скритите таблици (таблиците, за които квадратчето скрита в таблицата свойства в диалоговия прозорец е избран) и техните зависимости няма да бъде показана освен ако не Показвай скритите обекти е избрано в диалоговия прозорец Опции за навигация .

  За повече информация за опцията Показвай скритите обекти вижте статията ръководство в навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да промените. Когато бъде избрана, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  - или -

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на релации.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

 7. Поставете отметка в квадратчето Поддържай целостта на данните.

 8. Изберете едното или и двете квадратчета за отметка Актуализирай каскадно свързаните полета и Изтривай каскадно свързаните записи.

 9. Направете допълнителни промени в релацията и след това щракнете върху OK.

Забележка: Ако първичният ключ е поле за автономериране, избирането на Актуализирай каскадно свързаните полета няма да има ефект, защото не може да промени стойността в поле с автоматично номериране.

Най-горе на страницата

Изтриване на релация между таблици

За да премахнете релация между таблиците, трябва да изтриете релационната линия в раздела връзки документ внимателно позиция курсора, така че да сочи към релационната линия и след това щракнете върху линията. Когато е избрана, релационната линия се удебелява. Релационната линия е избран, натиснете клавиша DELETE. Обърнете внимание, че когато премахнете връзка, премахвате също поддръжка на целостта на връзките за тази връзка, ако е разрешено. Като резултат Access вече не автоматично ще попречи на създаването на лекарства записи от страната "много" на релация.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отваряне изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Покажи/Скрий щракнете върху релации.

  Изображение на лентата на Access

  Появява се разделът релации документ.

  Ако все още не сте дефинирали всички релации и това е първият път, който отваряте, раздела на документа зависимости, появява се диалоговият прозорец Показване на таблица . Ако се покаже диалоговия прозорец, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Всички релации.

  Всички таблици, които имат релации се показват заедно с релационните линии. Имайте предвид, че скритите таблици (таблиците, за които квадратчето скрита в таблицата свойства в диалоговия прозорец е избран) и техните зависимости няма да бъде показана освен ако не Показвай скритите обекти е избрано в диалоговия прозорец Опции за навигация .

  За повече информация за опцията Показвай скритите обекти вижте статията ръководство в навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да изтриете. Когато бъде избрана, релационната линия се удебелява.

 6. Натиснете клавиша DELETE.

  -или-

  Щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Изтрий.

 7. Access може да покаже съобщението Наистина ли искате окончателно да изтриете избраната релация от вашата база данни?. Ако това съобщение се покаже, щракнете върху Да.

Забележка: Ако някоя от таблиците, участваща в релацията, се използва  – от друго лице или процес или е в отворен обект от база данни, например формуляр  – няма да да можете да изтриете релацията. Преди да се опитате да премахнете релацията, трябва да затворите всички отворени обекти, които използват тези таблици.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×