Създаване, редактиране или изтриване на релация

След като сте създали таблица за всяка тема във вашата база данни, трябва да предоставите на Office Access 2007 средства, с които да ви връща тази информация, когато ви е нужна. Можете да направите това, като поставите общи полета в таблиците, които са свързани, и дефинирате релации между вашите таблици. Тогава можете да създавате заявки, формуляри и отчети, които показват информация от няколко таблици едновременно.

Тази статия описва стъпките на процедури за създаване, редактиране и изтриване на релации между таблици. Ще научите как да поддържате целостта на връзките, за да не допускате създаване на висящи записи, как да задавате типове съединения, за да определяте кои записи от всяка страна на релациите са включени в резултатите от заявките, и как да задавате каскадните опции, за да поддържате препратките синхронизирани.

За повече информация за релациите на таблици вж. статията Ръководство за релации между таблици.

В тази статия

Създаване на релация между таблици

Създаване на релация между таблици с помощта на раздела "Релации"

Създаване на релация между таблици с помощта на екрана "Списък на полетата"

Редактиране на релация между таблици

Поддържане на целостта на връзките

Изтриване на релация между таблици

Създаване на релация между таблици

Можете да създадете релация между таблици в прозореца "Релации" или като плъзнете поле в лист с данни от екрана Списък на полетата. Когато създавате релация между таблици, общите полета не е необходимо да имат едни и същи имена, въпреки че това често се случва. Необходимо е общите полета трябва да имат един и същ тип данни. Ако обаче полето с първичния ключ е поле с автоматично номериране, полето с външния ключ може да бъде числово поле, ако свойството Размер на полето на двете полета е едно и също. Можете например да съпоставите поле с автоматично номериране и числово поле, ако свойството Размер на полето на двете полета е Long Integer. Когато двете общи полета са числови полета, те трябва да имат една и съща настройка на свойството Размер на полето.

Най-горе на страницата

Създаване на релация между таблици с помощта на раздела "Релации"

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за база данни, в групата Покажи/Скрий щракнете върху Зависимости.

  Изображение на лентата на Access

 4. Ако още не сте дефинирали релации, автоматично се появява диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако не се покаже, в раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Показване на таблица.

  Групата ''Релации'' в раздела ''Проектиране'' на лентата

  Диалоговият прозорец Показване на таблица показва всички таблици и заявки в базата данни. За да видите само таблиците, щракнете върху Таблици. За да видите само заявките, щракнете върху Заявки. За да видите и двете групи, щракнете върху И двете.

 5. Изберете една или повече таблици или заявки и след това щракнете върху Добавяне. След като завършите добавянето на таблиците и заявките в раздела "Релации", щракнете върху Затвори.

 6. Плъзнете поле (обикновено първичния ключ) от една таблица в общото поле (външния ключ) в друга таблица. За да плъзнете няколко полета, натиснете клавиша CTRL, щракнете върху всяко от тях и след това ги плъзнете.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

  Диалогов прозорец "Редактиране на релации"

 7. Проверете дали показаните имена на полета са общи полета за релацията. Ако някое име на поле е неправилно, щракнете върху него и изберете подходящото поле от списъка.

  За да се поддържа целостта на връзките за тази релация, поставете отметка в квадратчето Поддържай целостта на връзките. За повече информация за целостта на връзките вж. раздела Поддържане на целостта на връзките

  Освен това вижте статията Ръководство за релации на таблици.

 8. Щракнете върху Създай.

  Access начертава релационна линия между двете таблици. Ако сте избрали квадратчето за отметка Поддържай целостта на връзките, линиите се показват удебелени в краищата си. Освен това ако сте избрали Поддържай целостта на връзките, над удебелената част в едната страна на релационната линия се показва цифрата 1, а над удебелената част в другата страна на линията се показва символът за безкрайност (), както е показано на следващата фигура.

Плъзгане на поле от таблица в съответстващото поле в друга таблица

Забележки: 

 • За да създадете релация "един към един"    И двете общи полета (обикновено полето за първичния ключ и полетата за външните ключове) трябва да имат уникален индекс. Това означава, че свойството Индексирано за тези полета трябва да бъде настроено на Да (без дублиране). Ако и двете полета имат уникален индекс, Access създава релация "един към един".

 • За да създадете релация "един към много"    Полето в едната страна (обикновено първичния ключ) на релацията трябва да има уникален индекс. Това означава, че свойството Индексирано за това поле трябва да бъде настроено на Да (без дублиране). Полето от страната "много" не трябва да има уникален индекс. То може да има индекс, но трябва да разрешава дублиране. Това означава, че свойството Индексирано за това поле трябва да бъде настроено или на Не, или на Да (с дублиране). Когато едното поле има уникален индекс, а другото няма, Access създава релация "един към много".

Най-горе на страницата

Създаване на релация между таблици с помощта на екрана "Списък на полетата"

В Office Access 2007 можете да добавите поле към съществуваща таблица, отворена в табличен изглед, като го плъзнете от екрана Списък на полетата . Екранът Списък на полетата показва полета, достъпни в свързани таблици, и полета, достъпни в други таблици в базата данни. Когато плъзнете поле от "друга" (несвързана) таблица и след това изпълните съветника за справки, автоматично се създава нова релация "един към много" между таблицата в екрана Списък на полетата и таблицата, в която плъзгате полето. Тази релация, създаден от Access, не поддържа по подразбиране целостта на връзките. За да се поддържа целостта на връзките, трябва да редактирате релацията. За повече информация вж. раздела Редактиране на релация между таблици.

Отваряне на таблица в табличен изглед

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, в която искате да добавите полето и да създадете релацията, и след това щракнете върху Табличен изглед в контекстното меню.

Отваряне на екрана ''Списък на полетата''

 • В раздела Таблица с данни, в групата Полета и колони щракнете върху Добавяне на съществуващи полета.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се екранът Списък на полетата.

  Екранът ''Списък на полетата''

Екранът Списък на полетата показва всички други таблици във вашата база данни, групирани в категории. Когато работите с таблица в табличен изглед, Access показва полета в една от следните две категории в екрана Списък на полетата: Полета, достъпни в свързани таблици и Полета, достъпни в други таблици. В първата категория се съдържат всички таблици, които имат релации с таблицата, с която работите в момента. Във втората категория се съдържат всички таблици, с които вашата таблица няма релации.

Когато в екрана Списък на полетата щракнете върху знака плюс (+) до име на таблица, виждате списък на всички полета, налични в тази таблица. За да добавите поле към вашата таблица, плъзне желаното полето от екрана Списък на полетата в таблицата, отворена в табличен изглед.

Добавяне на поле и създаване на релация от екрана "Списък на полетата"

 1. В раздела Таблица с данни, в групата Полета и колони щракнете върху Добавяне на съществуващи полета.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се екранът Списък на полетата.

 2. Под Полета, достъпни в други таблици щракнете върху знака плюс (+) до име на таблица, да покажете списъка на полетата в тази таблица.

 3. Плъзнете желаното поле от екрана Списък на полетата в таблицата, която е отворена в табличен изглед.

 4. Когато се покаже редът за вмъкване, пуснете полето на мястото му.

  Стартира съветникът за справки.

 5. Следвайте инструкциите, за да завършите съветника за справки.

  Полето се появява в таблицата, отворена в табличен изглед.

Когато плъзнете поле от "друга" (несвързана) таблица и след това изпълните съветника за справки, автоматично се създава нова релация "един към много" между таблицата в екрана Списък на полетата и таблицата, в която плъзгате полето. Тази релация, създадена от Access, не поддържа по подразбиране целостта на връзките. За да се поддържа целостта на връзките, трябва да редактирате релацията. За повече информация вж. раздела Редактиране на релация между таблици.

Най-горе на страницата

Редактиране на релация между таблици

Можете да промените релация между таблици, като я изберете в раздела "Релации" и след това я редактирате.

 1. Внимателно поставете курсора, така че да сочи към релационната линия, и след това щракнете върху линията, за да я изберете.

  Когато се избере, релационната линия се удебелява.

 2. Когато релационната линия е избрана, щракнете двукратно върху нея.

  или

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на релации.

Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

Отваряне на диалоговия прозорец "Редактиране на релации"

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за база данни, в групата Покажи/скрий щракнете върху Зависимости.

  Показва се разделът "Релации".

  Ако още не сте дефинирали релации и това е първият път, когато отваряте раздела "Релации", се показва диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако диалоговият прозорец се покаже, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Релации щракнете върху Всички релации.

  Групата ''Релации'' в раздела ''Проектиране'' на лентата

  Всички таблици с релации се показват заедно с релационните линии. Забележете, че скритите таблици (таблиците, за които е избрано квадратчето за отметка Скрита в диалоговия прозорец Свойства на таблицата) и техните релации няма да бъдат показани, освен ако в диалоговия прозорец Опции за навигация е избрана опцията "Покажи скритите обекти".

  За повече информация за опцията "Покажи скритите обекти" вж. статията Ръководство за навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия на релацията, която искате да промените. Когато се избере, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  -или-

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на зависимости.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

  Диалогов прозорец "Редактиране на релации"

 7. Направете промените и щракнете върху OK.

  Диалоговият прозорец Редактиране на релации ви позволява да промените релация между таблици. По-конкретно, можете да промените таблиците или заявките от всяка страна на релацията, както и полетата от всяка страна. Можете също да зададете типа на съединенията или поддържането на целостта на връзките и да изберете каскадна опция. За повече информация за типа на съединението и начина на задаването му вж. раздела Задаване на типа на съединение. За повече информация за поддържането на целостта на връзките и избирането на каскадна опция вж. раздела Поддържане на целостта на връзките.

Задаване на типа на съединение

Когато дефинирате релация между таблици, фактите за релацията представляват информация за проектирането на вашите заявки. Ако например дефинирате релация между две таблици и след това създадете заявка, която използва и двете таблици, Access автоматично избира по подразбиране съответстващите си полета на базата на полетата, зададени в релацията. Можете да промените тези начални стойности по подразбиране във вашата заявка, но стойностите, определени от релацията, често ще се оказват правилните. Тъй като съгласуването и обединяването на данни от повече от една таблица е нещо, което често ще правите във всички, освен в най-простите бази данни, задаването на настройки по подразбиране чрез създаване на релации може да бъде ефективно и полезно.

Заявките към няколко таблици комбинират информация от повече от една таблица, като съпоставят стойностите в общи полета. Операцията, която извършва съпоставянето и комбинирането, се нарича съединение. Нека например да искате да покажете поръчки на клиенти. Създайте заявка, която съединява таблицата "Клиенти" и таблицата "Поръчки" по полето "Идентификатор на клиент". Резултатът от заявката съдържа информация за клиенти и информация за поръчки само тези редове, за които е намерено съответствие.

Една от стойностите, което можете да зададете за всяка релация, е типът на съединението. Типът на съединението информира Access кои записи да включи в резултата от заявката. Да разгледаме например отново заявка, съединяваща таблицата "Клиенти" и таблицата "Поръчки" по общите полета "ИД на клиент". Като използва типа на съединение по подразбиране (наречен вътрешно съединение), заявката връща само редовете от "Клиенти" и редовете от "Поръчки", в които общите полета (наричани също съединени полета) са равни.

Да предположим обаче, че искате да включите всички клиенти  – дори тези, които още не са направили поръчки. За тази цел трябва да промените типа на съединението от вътрешно съединение на това, което е известно като ляво външно съединение. Лявото външно съединение връща всички редовете в таблицата от лявата страна на релацията и само тези в таблицата отдясно, за които има съответствие. Дясното външно съединение връща всички редове отдясно и само тези в отляво, за които има съответствие.

Забележка: В този случай "ляво" и "дясно" се отнасят за позицията на таблиците в диалоговия прозорец Редактиране на релации, а не в раздела "Релации".

Трябва да мислите за резултата, който най-често ще искате от заявката, съединяваща таблиците в тази релация, и в зависимост от това да зададете типа на съединението.

Задаване на типа на съединение

 1. В диалоговия прозорец Редактиране на релации щракнете върху Тип на съединение.

  Появява се диалоговият прозорец Свойства на съединението.

 2. Щракнете върху вашия избор и след това щракнете върху OK.

Следващата таблица (ако използвате таблиците "Клиенти" и "Редове") показва трите възможности за избор, които са показани в полето Свойства на съединението , типа съединение, които използват, и дали се връщат всички редове или съответстващите си редове за всяка таблица.

Избор

Релационно съединение

Лява таблица

Дясна таблица

Включват се редове само когато съединените полета от двете таблици са еднакви.

Вътрешна връзка

Съответстващите си редове

Съответстващите си редове

2. Включва ВСИЧКИ записи от "Клиенти" и само тези записи от "Поръчки", в които съединените полета са равни.

Ляво външно съединение

Всички редове

Съответстващите редове

3. Включва ВСИЧКИ записи от "Поръчки" и само тези записи от "Клиенти", в които съединените полета са равни.

Дясно външно съединение

Съответстващите редове

Всички редове

Когато изберете опция 2 или опция 3, на релационната линия се показва стрелка. Тази стрелка сочи към страната на релацията, показваща само съответстващите редове.

Извършване на промени в диалоговия прозорец "Свойства на съединението"

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за база данни, в групата Покажи/Скрий щракнете върху Зависимости.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се разделът "Релации".

  Ако още не сте дефинирали релации и това е първият път, когато отваряте раздела "Релации", се показва диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако диалоговият прозорец се покаже, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Зависимости щракнете върху Всички зависимости.

  Групата ''Релации'' в раздела ''Проектиране'' на лентата

  Всички таблици, които имат релации, се показват заедно с релационните линии. Забележете, че скритите таблици (таблиците, за които е избрано квадратчето за отметка Скрита в диалоговия прозорец Свойства на таблицата) и техните релации няма да бъдат показани, освен ако в диалоговия прозорец Опции за навигация е избрана опцията "Покажи скритите обекти".

  За повече информация за опцията "Покажи скритите обекти" вж. статията Ръководство за навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да промените. Когато се избере, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  -или-

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на зависимости.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

 7. Щракнете върху Тип на съединение

 8. В диалоговия прозорец Свойства на съединението щракнете върху опцията и след това щракнете върху OK.

  Диалогов прозорец "Свойства на съединението"

 9. Направете евентуални допълнителни промени в релацията и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Поддържане на целостта на връзките

Предназначението на целостта на връзките е да не позволява появата на изолирани записи и да запази препратките синхронизирани, така че няма записи, препращащи към други записи, които вече не съществуват. Поддържането на целостта на връзките се осъществява, като го разрешите за релация между таблици. След като е разрешено, Access отказва всяка операция, която би нарушила целостта на връзките за тази релация между таблиците. Това означава, че Access ще отказва актуализирания, които променят целта на препратка, и изтривания, които премахват целта на препратка. За да накарате Access да продължи актуализирането и изтриването на препратките, така че всички свързани редове се променят съответно, вж. раздела Задаване на каскадните опции.

Включване и изключване на целостта на връзките.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за база данни, в групата Покажи/Скрий щракнете върху Зависимости.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се разделът "Релации".

  Ако още не сте дефинирали релации и това е първият път, когато отваряте раздела "Релации", се показва диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако диалоговият прозорец се покаже, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Зависимости щракнете върху Всички зависимости.

  Всички таблици с релации се показват заедно с релационните линии. Забележете, че скритите таблици (таблиците, за които е избрано квадратчето за отметка Скрита в диалоговия прозорец Свойства на таблицата) и техните релации няма да бъдат показани, освен ако в диалоговия прозорец Опции за навигация е избрана опцията "Покажи скритите обекти".

  За повече информация за опцията "Покажи скритите обекти" вж. статията Ръководство за навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да промените. Когато се избере, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  -или-

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на зависимости.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

 7. Изберете Поддържай целостта на връзките.

 8. Направете допълнителни промени в релацията и след това щракнете върху OK.

След като разрешите поддържането на целостта на връзките, в сила са следните правила:

 • Не може да въведете стойност в полето външен ключ на свързана таблица, ако тази стойност не съществува в полето първичен ключ на първичната таблица  – това би създало изолирани записи.

 • Не може да изтриете запис от първична таблица, ако съществуват съответстващи записи в свързана таблица. Например не може да изтриете запис за служител от таблицата "Служители", ако има редове, присвоени на този служител в таблицата "Поръчки". Можете обаче да изтриете с една операция първичен запис и всички свързани записи, като поставете отметка в квадратчето Каскадно изтриване на свързаните записи.

 • Не може да промените стойност на първичен ключ в първичната таблица, защото това би създало изолирани записи. Например не може да промените номер на поръчка в таблицата "Поръчки", ако има редове, съответстващи на тази поръчка в таблицата "Подробни данни за редове". Можете обаче да актуализирате с една операция първичния запис и всички свързани записи, като поставете отметка в квадратчето "Каскадно актуализиране на свързаните полета".

  Забележки: Ако имате затруднения при разрешаване на целостта на връзките, забележете, че за поддържането на целостта на връзките са необходими следните условия:

  • Общото поле от първичната таблица трябва да бъде първичен ключ или да има уникален индекс.

  • Общите полета трябва да имат един и същ тип данни. Единственото изключение е това, че поле с автоматично номериране може да бъде свързано с числово поле, чиято настройка на свойството Размер на полето е Long Integer.

  • Двете таблици се намират в една и съща база данни на Access. Целостта на връзките не може да бъде наложена за свързани таблици. Ако обаче таблиците източници са във формат за Access, можете да отворите базата данни, в която се съхраняват, и да разрешите целостта на връзките в тази база данни.

Задаване на каскадните опции

Възможни са случаи, когато имате нужда да промените стойността в страната "един" на релация. В този случай е необходимо Access да актуализира автоматично всички засегнати редове като част от единична операция. По този начин актуализирането се извършва изцяло, така че вашата база данни не остава в противоречиво състояние  – с някои редове актуализирани, а други – не. Access ви помага да избегнете този проблем, като поддържа опцията "Каскадно актуализиране на свързаните полета". Когато поддържате целостта на връзките и изберете тази опция и след това актуализирате първичен ключ, Access автоматично актуализира всички полета, които препращат към първичния ключ.

Може също да се наложи да изтриете един ред и всички свързани с него записи  – например запис за един спедитор и всички редове, свързани с него. За тази цел Access поддържа опцията "Каскадно изтриване на свързаните записи". Когато поддържате целостта на връзките и изберете квадратче за отметка Каскадно изтриване на свързаните записи, Access автоматично изтрива всички записи, които препращат към първичния ключ, когато изтриете записа, съдържащ първичния ключ.

Включване и изключване на каскадно актуализиране и/или каскадно изтриване

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за база данни, в групата Покажи/Скрий щракнете върху Зависимости.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се разделът "Релации".

  Ако още не сте дефинирали релации и това е първият път, когато отваряте раздела "Релации", се показва диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако диалоговият прозорец се покаже, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Зависимости щракнете върху Всички зависимости.

  Всички таблици, които имат релации, се показват заедно с релационните линии. Забележете, че скритите таблици (таблиците, за които е избрано квадратчето за отметка Скрита в диалоговия прозорец Свойства на таблицата) и техните релации няма да бъдат показани, освен ако в диалоговия прозорец Опции за навигация е избрана опцията "Покажи скритите обекти".

  За повече информация за опцията "Покажи скритите обекти" вж. статията Ръководство за навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да промените. Когато се избере, релационната линия се удебелява.

 6. Щракнете двукратно върху релационната линия.

  -или-

  В раздела Проектиране, в групата Инструменти щракнете върху Редактиране на зависимости.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

 7. Поставете отметка в квадратчето Поддържай целостта на връзките.

 8. Изберете едното или и двете квадратчета за отметка Каскадно актуализиране на свързаните полета и Каскадно изтриване на свързаните записи.

 9. Направете допълнителни промени в релацията и след това щракнете върху OK.

Забележка: Ако първичният ключ е поле за Тип данни "Автономериране", избирането на Каскадно актуализиране на свързаните полета няма да има ефект, защото не може да промени стойността в поле с автоматично номериране.

Най-горе на страницата

Изтриване на релация между таблици

За да премахнете релация между таблици, трябва да изтриете релационната линия в раздела "Релации". Внимателно поставете курсора, така че да сочи към релационната линия, и след това щракнете върху линията. Когато се избере, релационната линия се удебелява. При избрана релационна линия натиснете DELETE. Забележете, че когато премахнете релация, премахвате също поддръжката на целостта на връзките за тази релация, ако тя е е разрешена. В резултат на това Access престава да забранява автоматично създаването на изолирани записи в страната "много" на релация.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец Отвори изберете и отворете базата данни.

 3. В раздела Инструменти за база данни, в групата Покажи/скрий щракнете върху Зависимости.

  Изображение на лентата на Access

  Показва се разделът "Релации".

  Ако още не сте дефинирали релации и това е първият път, когато отваряте раздела "Релации", се показва диалоговият прозорец Показване на таблица. Ако диалоговият прозорец се покаже, щракнете върху Затвори.

 4. В раздела Проектиране, в групата Зависимости щракнете върху Всички зависимости.

  Всички таблици, които имат релации, се показват заедно с релационните линии. Забележете, че скритите таблици (таблиците, за които е избрано квадратчето за отметка Скрита в диалоговия прозорец Свойства на таблицата) и техните релации няма да бъдат показани, освен ако в диалоговия прозорец Опции за навигация е избрана опцията "Покажи скритите обекти".

  За повече информация за опцията "Покажи скритите обекти" вж. статията Ръководство за навигационния екран.

 5. Щракнете върху релационната линия за релацията, която искате да изтриете. Когато се избере, релационната линия се удебелява.

 6. Натиснете клавиша DELETE.

  -или-

  Щракнете с десния бутон и след това щракнете върху DELETE .

 7. Access може да покаже съобщението Наистина ли искате окончателно да изтриете избраната релация от вашата база данни?. Ако това съобщение се покаже, щракнете върху Да.

Забележка: Ако някоя от таблиците, участваща в релацията, се използва  – от друго лице или процес или е в отворен обект от база данни, например формуляр  – няма да да можете да изтриете релацията. Преди да се опитате да премахнете релацията, трябва да затворите всички отворени обекти, които използват тези таблици .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×