Създаване или персонализиране на тип съдържание на сайт

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия се обяснява как да създадете нови типове съдържание на сайт или да промените съществуващи типове съдържание на сайт.

В тази статия

Информация за типовете съдържание на сайта и наследяване

Създаване на тип съдържание на сайт

Асоцииране на шаблон на документ с тип съдържание на сайт

Направете промени в колоните за тип съдържание

Добавяне на работен поток към тип съдържание на сайт

Направете само за четене от тип съдържание

Изтриване на тип съдържание на сайт

С необходимите разрешения можете да създадете нов сайт на типове съдържание. След това можете да добавите тези типове съдържание към списъци и библиотеки на нивото на сайта, на който сте ги създали, освен ниско ниво сайтове. Например тип съдържание на сайт, който сте създали сайт от високо ниво е достъпна за списъци и библиотеки във всички сайтове в колекцията от сайтове. Типове съдържание, които са създадени в по-ниско ниво сайт не са достъпни за сайтовете на по-високо ниво.

Важно: За да създавате и променяте типове съдържание на сайт, трябва да имате ниво на разрешение Пълен контрол , като например по подразбиране собствениците на сайта име на група и имат следните права за достъп на потребителя:

 • Родителски сайт    Управление на списъци, Добавяне и персонализиране на страници

 • Дъщерни сайтове    Управление на списъци, Добавяне и персонализиране на страници

 • Списък или библиотека с документи    Управление на списъци

Най-горе на страницата

За типовете съдържание на сайт и наследяването

По време на изпълнение на проект едно предприятие може да създаде няколко различни вида съдържание, например предложения, юридически договори, работни отчети и спецификации за проекти на продукти. Предприятието може да иска да събира и поддържа различни типове метаданни за всеки вид съдържание. Метаданните могат да включват например номер на бизнес партньор, номер на проект или ръководител на проект. Въпреки че документите могат да се съхраняват заедно, тъй като са свързани с отделен проект, те могат да се създават, използват, споделят и да се съхраняват по различни начини. Организациите могат да дефинират различни набори документи като типове съдържание.

Типове съдържание позволяват на организациите да организирате, да управлявате и да боравите със съдържание по съгласуван начин през колекция от сайтове. Като дефинирате типове съдържание за определени видове документи или информационни продукти, една организация може да гарантира, че се управлява съдържанието по подходящ начин. Типове съдържание могат да се видят като шаблони, които прилагате към списък или библиотека и да приложите няколко шаблони към списък или библиотека, така че те могат да съдържат множество типове елементи или документи.

Съдържание типове са организирани в йерархия    Типове съдържание са организирани в йерархия, която позволява един тип съдържание да наследи характеристиките си от друг. Тази структура ви позволява да обработва цели категории документи последователно във вашата организация.

Нови типове съдържание на сайта се базират на родителски тип съдържание    Когато дефинирате нов тип съдържание на сайт по избор в сайт на галерията с типове съдържание за сайт, да започнете като изберете съществуващ родителски тип съдържание в сайт на галерията с типове съдържание като отправна точка. Нов тип съдържание на сайт, който създавате наследява всички атрибути на неговия родителски тип съдържание, като шаблон на документ, настройка само за четене, работни потоци и колони. След като създадете този нов тип съдържание на сайт, можете да правите промени в него, като добавяте или премахвате колони.

Съдържание на сайт на детето типове наследяват от родителския    Типове съдържание, които създавате се базират на родителски тип съдържание и следователно наследяват атрибути от родителския тип съдържание. Пример за тип съдържание на наследник ще бъде списък тип съдържание, въз основа на родителски тип съдържание, които прилагате към списък или библиотека. Промените, направени директно към тип на съдържание на списък това дете не засягат родителския тип съдържание, върху който се базира. Атрибути, които могат да се наследяват от родителски тип съдържание, са:

 • Шаблон на документ

 • Настройка само за четене

 • Работни потоци

 • Колони

 • Разширяеми атрибути, добавени от други приложения

Когато актуализирате родителски тип съдържание, можете да изберете дали дъщерните типове съдържание да наследят тези промени. Когато изберете да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват родителски тип съдържание, всички настройки на страницата се актуализират за типовете съдържание, които са наследници на променения тип съдържание. Тази актуализация замества всички предишни персонализации на списъка и типовете съдържание на сайта, които се наследяват от този родител.

Наследяване на тип съдържание

Например ако промените само шаблона на документа на страницата "Разширени настройки" и изберете да актуализирате типовете съдържание за списъка и типовете съдържание за дъщерния сайт, шаблонът на документа и настройката само за четене се актуализира за всички типове съдържание, тъй като и двете настройки са на една и съща страница. По същия начин всички промени, направени на страницата "Настройки на работния поток" ще бъдат заедно актуализирани на дъщерните типове съдържание. Всяка колона има собствена страница "Промяна на колона за типа съдържание на сайта"'; затова настройките за всяка колона трябва да се актуализират отделно.

Обърнете внимание, че всички атрибути на съдържание тип, които се показват на родителския тип съдържание – освен име, описание и група – могат да бъдат актуализирани на дъщерните типове. Колоните или настройките, които не се показват на родителския тип не могат да бъдат актуализирани.

За да се уверите, че промените в родителски тип съдържание не презаписват настройките на дъщерните типове съдържание, може да маркирате дъщерния тип съдържание само за четене. Въпреки че в някои случаи това се предпочита, така ще се намали възможността да управлявате централно вашата йерархия на типа съдържание.

Ако зададете тип съдържание само за четене, настройките на родителя може да пренебрегнат тези на наследника, ако ясно укажете родителят да не е само за четене и след това актуализирате промените на дъщерните типове съдържание.

В групи се съхраняват типове съдържание на сайт    Когато създавате нов тип съдържание на сайт, трябва да изберете дали да го съхраните в съществуваща група или да го съхраните в нова група, която създавате. Ако не искате вашия нов тип съдържание на сайт да се използва от други хора, можете да създадете група, наречена _Скрити и съхранява вашия тип съдържание на сайт в него.

Най-горе на страницата

Създаване на тип съдържание на сайт

За да създадете типове съдържание за сайт, трябва да имате разрешения за Пълно управление за този сайт. За да създадете типове съдържание на сайт от най-високо ниво в колекция от сайтове, трябва да бъдете администратор на колекцията от сайтове.

 1. Отидете на сайта, където искате да създадете новия тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта

 3. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

  Появява се страницата "Галерия на типа съдържание за сайта".

 4. На страницата "Галерия на типа съдържание за сайта" щракнете върху Създаване.

  Появява се страницата "Нов тип съдържание на сайт".

  Прозорец ''Нов тип съдържание на сайт''

 5. В секцията Име и описание въведете име и описание за новия тип съдържание на сайта.

 6. В списъка Избор на родителски тип съдържание от изберете групата, от която искате да изберете родителския тип съдържание за новия тип съдържание. Този списък съдържа всички групи с типове съдържание на сайт, използвани в текущия сайт.

 7. В списъка Родителски тип съдържание изберете родителския тип съдържание, на който искате да се основата вашият тип съдържание. Списъкът с родителски типове съдържание се различава в зависимост от групата с типове съдържание на сайта, която сте избрали от списъка Изберете родителски тип съдържание от.

 8. В раздела Групиране изберете дали искате да съхранявате новия тип съдържание на сайта в съществуваща, или в нова група.

 9. Щракнете върху OK.

  Тип съдържание на сайт: Име на страницата си нов тип съдържание се показва. Можете да изберете Опции на тази страница, за да уточните вашия нов тип съдържание.

Най-горе на страницата

Свързване на шаблон за документ с тип съдържание на сайт

Забележка: Шаблоните за документи може да се асоциират само с типове съдържание на документи, а не на папки, списъци или дъски за обсъждане.

 1. Отидете на сайта, на който е дефиниран типът съдържание на сайт, който искате да промените.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. На страницата "Галерия на типове съдържание на сайт" щракнете върху връзката за типа съдържание на сайта, който искате да промените.

  Появява се страницата за конфигуриране на избрания тип съдържание на сайт.

 5. В раздела Настройки щракнете върху Разширени настройки.

  Появява се страницата "Разширени настройки на типа съдържание за сайта".

  Прозорец ''Разширени настройки на типа съдържание за сайта''

 6. За да предоставите URL адрес за съществуващ шаблон на документ, в раздела Шаблон на документ, въведете URL адреса на местоположението на шаблона на документа, който искате да използвате. Следващата таблица предоставя примери на типовете URL адреси, които можете да използвате. Примерите се базират на сайт на тип съдържание ресурс папка се http://Server NameSite/_cts/име на тип / и шаблона на документа е docname.doc.

Име на URL адрес

Пример

Относителен път до сървъра

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Абсолютен път до сървъра

http://contoso/Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Ако искате да качите шаблона на документа, който искате да използвате, в раздела Шаблони на документи, щракнете върху Качване на нов шаблон на документ и след това щракнете върху Преглед. В диалоговия прозорец Избор на файл преминете към местоположението на файла, който искате да използвате, изберете го и щракнете върху Отвори.

  При качване на нов шаблон на документ, шаблонът автоматично се съхранява в папката по подразбиране документа шаблон ресурс разположени в http://Server име/сайт/_cts/име на тип /

 2. В раздела Актуализиране на сайтове и списъци задайте дали типовете съдържание, които се наследяват от типа съдържание, ще се актуализират с промените ви.

  Ако изберете Да, другите типове съдържание (дъщерните типове съдържание), които са наследени от този тип съдържание (родителски тип съдържание), ще използват избрания от вас шаблон на документ.

 3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Извършване на промени в колони за тип съдържание

Може да зададете свойствата или метаданните, които искате да съберете за елемент от определен тип съдържание, като добавите колоните към типа съдържание на сайт. Например вашата организация може да иска да проследи определен набор от метаданни за всичките й заявки за закупуване, например номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект. Ако добавите колони за номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект към типа съдържание на заявката за закупуване, потребителите ще бъдат подканяни да предоставят метаданните за елементите от този тип съдържание.

Има няколко начина, по които можете да промените колоните за даден тип съдържание. Можете:

Добавяне на съществуваща колона към тип съдържание на сайт

Следвайте тази процедура, за да добавите колоната, която е вече дефинирана на вашия сайт или на родителския сайт, към типа съдържание на сайта. Добавянето на колона към тип съдържание гарантира, че колоната или полето се показва в списъка или библиотеката, към която сте свързали типа съдържание.

 1. Отидете на сайта, на който е дефиниран типът съдържание на сайт, който искате да промените.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. На страницата "Галерия на типове съдържание на сайт" щракнете върху връзката за типа съдържание на сайта, който искате да промените.

  Появява се страницата за конфигуриране на избрания тип съдържание на сайт.

  Ако имената на тип съдържание на сайта не са хипервръзки или налични да бъдат избрани, това означава, че този сайт наследява му типове съдържание на сайт от друг сайт, и типа съдържание на сайта ще трябва да бъдат актуализирани в този сайт.

 5. В раздела Колони щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

  Появява се страницата "Добавяне на колони към тип съдържание на сайт".

 6. В раздела Избор на колони изберете групата, която искате да филтрирате, от списъка Избор на колони от.

  Следната таблица описва групите, налични по подразбиране, и типовете колони, които съдържат.

Изберете това

За да се показва това

Всички групи

Всички колони, налични в дадена група.

Основни колони

Колони, които се използват в много типове списъци или библиотеки.

Вътрешни колони за контактите и календара

Колони, които са полезни за контакти и списъци на календари. Обикновено се използват за синхронизиране на метаданни от клиентски контакт и календарни програми, съвместими с технологиите на SharePoint, например Microsoft Office Outlook 2007.

Вътрешни колони документ

Стандартни колони на документи от набора метаданни на Dublin Core.

Вътрешни колони за задачите и проблемите

Колони, които са полезни за задачи и списъци с проблеми. Обикновено се използват за синхронизиране на метаданни от клиентска задача и програми за проблеми, съвместими с технологиите на SharePoint, например Microsoft Office Outlook 2007.

Колони за групова работа

Колони, които са полезни в списъците на работни групи, използвани в работната област на групово табло.

Разширени колони

Набор от колони със специална цел.

 1. Изберете колоната, която искате да добавите от списъка Налични колони и след това щракнете върху Добави.

  За да добавите бързо множество типове колони, натиснете CTRL и щракнете върху всяка налична колона, която искате да добавите.

 2. В секцията Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци задайте дали дъщерните типове съдържание на сайт, които наследяват от този тип съдържание на сайт, ще се актуализират с промените.

 3. След като приключите добавянето на желаните колони, щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Добавяне на нова колона към тип съдържание на сайт

Следвайте тази процедура, за да дефинирате нова колона и да я добавите към тип съдържание на сайта. Отбележете, че новата колона, която създавате, става налична за сайта, в който сте я създали, и за дъщерните му сайтове. След като създадете новата си колона, можете да я добавите към други типове съдържание, а също и към списъци и библиотеки. Ако не искате новата ви колона да се използва от други, можете да я скриете, като я добавите към нова група, наречена "_Скрити."

 1. Отидете на сайта, на който е дефиниран типът съдържание на сайт, който искате да промените.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. На страницата "Галерия на типове съдържание на сайт" щракнете върху връзката за типа съдържание на сайта, който искате да промените.

  Появява се страницата за конфигуриране на избрания тип съдържание на сайт.

 5. В раздела Колони щракнете върху Добавяне от колона на новия сайт.

  Появява се страницата "Нова колона на сайт".

 6. В раздела Име и тип въведете името за новия тип колона и след това изберете типа информация, която ще се съхранява в тази колона.

  Имената на колоните не са малки и главни букви. Например ако вашата колекция от сайтове вече е дефинирана колона, наречена "Описание", не може да създадете нова колона, наречена "Описание".

 7. В раздела Група изберете или съществуваща група, или въведете името на новата група, в която ще съхраните новата колона.

 8. В раздела Допълнителни настройки на колона укажете желаните допълнителни настройки за колона. Например може да въведете описание за вашата колона, да укажете дали се изисква информация за тази колона, както и да въведете максималния брой знаци, който може да съхранява в колоната и да зададете стойността по подразбиране за колоната.

 9. В раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци задайте дали дъщерните типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт, ще се актуализират с промените.

 10. В секцията Проверка на колона въведете формулата, която искате да използвате за проверка на данните в тази колона, когато към списъка бъдат добавяни нови елементи. Можете например да зададете максимално число, което потребителят да може да въвежда в колона, или да използвате формула, за да е сигурно, че кодът на областта за телефонен номер е включен в колоната.

 11. След като приключите добавянето на желаните колони, щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Премахване на колона

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

Ако имената на тип съдържание на сайта не са хипервръзки или налични да бъдат избрани, това означава, че този сайт наследява му типове съдържание на сайт от друг сайт, и типа съдържание на сайта ще трябва да бъдат актуализирани в този сайт.

Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да премахнете от типа съдържание.

 1. Щракнете върху Премахни и след това щракнете върху OK, когато бъдете запитани дали искате да премахнете колоната от типа съдържание.

Промяна на реда на колоната за типа съдържание на сайта

Можете да промените реда, в който се показват колоните, за тип съдържание на сайта, така че например да следват логическо групиране.

 1. Отидете на сайта, на който е дефиниран типът съдържание на сайт, който искате да промените.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. На страницата "Галерия на типове съдържание на сайт" щракнете върху връзката за типа съдържание на сайта, който искате да промените.

  Появява се страницата за конфигуриране на избрания тип съдържание на сайт.

 5. В раздела Колони щракнете върху Ред на колона.

 6. В секцията Ред на колони използвайте падащите списъци в колоната Позиция отгоре, за да преподредите колоните по начина, по който желаете.

  Промяна в реда на колоните

 7. В секцията Актуализиране на сайтове и списъци задайте дали дъщерните типове съдържание на сайта, които се наследяват от този тип съдържание на сайта, ще се актуализират с промените ви.

Задаване на колона като задължителна, опционална или скрита

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

Изберете предупреждение и въведете текст тук. Можете също да настроите това е AlertPosition свойство.

 1. Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да направите задължителна.

 2. В раздела Настройки на колона направете едно от следните неща:

  • За да изисквате потребителите да задават информация за колона, щракнете върху Задължително.

  • За да направите опционално задаването на информация за колона, щракнете върху По желание.

  • За да скриете колона, така че да не се появява във формулярите "Създаване", "Редактиране" или "Показване" за типа съдържание, щракнете върху Скрито.

  • В раздела Актуализиране на сайтове и списъци, под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт.

 3. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток към тип съдържание на сайт

Забележка: Работният поток трябва да е разположен на колекцията със сайтове, преди да я добавите към типа съдържание на сайт. Обърнете се към сървърния администратор, ако работният поток, който искате да добавите, не е наличен.

 1. Отидете на сайта, на който е дефиниран типът съдържание на сайт, който искате да промените.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В секцията Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. На страницата "Галерия на типове съдържание на сайт" щракнете върху връзката за типа съдържание на сайта, който искате да промените.

  Появява се страницата за конфигуриране на избрания тип съдържание на сайт.

 5. В раздела Настройки щракнете върху Настройки на работен поток.

  Появява се страницата "Промяна на настройки на работен поток".

 6. Щракнете върху Добавяне на работен поток.

 7. На страницата за добавяне на работен поток изберете шаблона на работния поток, който искате да добавите, както и настройките, които желаете за работния поток.

  Прозорец ''Добавяне на работен поток''

 8. Направете едно от следните неща:

  • Ако работният поток, който добавяте, има страница "Персонализиране на работен поток", щракнете върху Напред, за да преминете към страницата за персонализиране на работния поток, изберете желаните настройки и след това щракнете върху ОК.

  • Ако работният поток, който добавяте, няма страница "Персонализиране на работен поток", щракнете върху ОК.

   За да научите повече за добавянето на работни потоци към списъци, библиотеки и типове съдържание, вижте връзки също.

Най-горе на страницата

Задаване на тип съдържание само за четене

 1. Отидете в сайта, за който искате да промените тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да промените.

  Ако имената на тип съдържание на сайта не са хипервръзки или налични да бъдат избрани, това означава, че този сайт наследява му типове съдържание на сайт от друг сайт, и типа съдържание на сайта ще трябва да бъдат актуализирани в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Разширени настройки.

 6. В раздела Само за четене под Трябва ли този тип съдържание да е само за четене? щракнете върху Да.

 7. В раздела Актуализиране на сайтове и списъци, под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип? щракнете върху Да, ако искате да актуализирате всички типове съдържание, които се наследяват от този тип съдържание на сайт.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Изтриване на тип съдържание на сайт

Когато изтриете тип на сайт от списък или библиотека, потребителите вече няма да могат да добавят нови екземпляри от този тип съдържание към списъци или библиотеки. Изтриването на тип съдържание на сайт не премахва екземплярите на този тип съдържание на сайт, които преди това са били свързани със списъци или библиотеки и които сега съществуват като типове съдържание на списък, нито пък изтрива елементите, създадени от типа съдържание.

 1. Отидете в сайта, за който искате да изтриете тип съдържание на сайт.

 2. В менюто Действия за сайта Математически символ щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание на сайт, който искате да изтриете.

  Ако имената на тип съдържание на сайта не са хипервръзки или налични да бъдат избрани, това означава, че този сайт наследява му типове съдържание на сайт от друг сайт, и типа съдържание на сайта ще трябва да бъдат актуализирани в този сайт.

 5. Под Настройки щракнете върху Изтриване на този тип съдържание на сайт.

 6. Когато бъдете попитани дали искате да изтриете типа съдържание на сайт, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×