Сценарии за управление на потребител за Office 365 PowerShell

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използвайте тези PowerShell сценарии за бързо Добавяне на потребителски акаунти от файл, даване на лицензи, управление на членството в група за разпространение и задаване на пароли.

Автоматизиране на импортирането на множество потребители

Можете да автоматизирате импортирането на множество потребители в Office 365 и да спестите много време. За да импортирате голям брой потребители, трябва да първо да подготвите стойност, разделени със запетая (CSV) файл със съответната информация за потребителя. Минимална информация, необходима за създаване на потребителски акаунт е показвано име и потребителски основно име (UPN).

UPN е името на потребителя в формат за имейл адрес. Потребителско име (или "потребителско име") е последвана от "в знака", последван от името на интернет домейн от вашия абонамент за Office 365. Пример UPN е belindan@contoso.com. Можете също да предоставите данни за всички записваем потребителски акаунт свойство, например местоположение, се свържете с номера и адреси.

За свойствата на основни потребителски акаунт, например UPN и показвано име подготовка на CSV файл със следните две заглавия:

 • UserPrincipalName, показвано име

След това добавяне на нов потребителски акаунт за всеки ред на CSV чрез въвеждане на основно потребителско име и показвано име, разделени със запетаи.

Забележка: Тъй като не задавате парола за всеки нов акаунт, Office 365 ще генерира ги.

Съхраняване на CSV файла в местоположение, можете да отваряте, например C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Сега сте готови да създадете потребителски акаунти.

За да започнете, трябва да се свържете към Office 365 с Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell. Вижте Свързване към Office 365 PowerShell за инструкции.

След това попълнете името и пътя на файла между двойни кавички, премахването на текста на Инструкция и < и > знаци.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Изпълнете получената командите от прозореца на Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell.

За по-подробна информация за акаунта на потребителя подготовка на CSV файл със следните заглавки на колони и попълните толкова потребителски редове, ако е необходимо:

 • UserPrincipalName, показвано име, собствено име, фамилия, заглавие, парола, UsageLocation, Office, отдел, мобилен телефон, StreetAddress, град, държава, пощенски код, страна

Забележка: Заглавията на колоните трябва да има без интервали, както всеки трябва да се препраща от $_. елемент на командата Импортиране на Csv . Само UserPrincipalName и DisplayName полета са необходими и празни стойности ще бъдат пропуснати. UsageLocation код е двата знака ISO код за регион на потребителя.

Съхраняване на CSV файла в местоположение, можете да отваряте, например C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Сега сте готови да ги импортирате като потребителски акаунти.

Попълнете името на файла за вашия CSV файл и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Даване на лицензи в Office 365

За да имате пълен достъп до Office 365 потребителите те трябва да бъдат възлагани на лиценз за Office 365. В този случай можете да давате лицензи на потребителски акаунти.

За да започнете, трябва да се свържете към Office 365 с Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell. Вижте Свързване към Office 365 PowerShell за инструкции.

Преди да дадете лиценз на потребител, трябва да зададете местоположение на използване за този акаунт въз основа на две букви ISO кода за техния регион. Местоположение на използване указва страната, в която услугата трябва да се използва и определя кои лицензиран функции са налични за този регион. Например САЩ е за Съединените щати. Ето пример за задаване на местоположение на използване, въз основа на потребителски акаунт UPN:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

За да прегледате списъка с налични лицензи, си акаунт пакети, както и останалите за присвояване, изпълнете следната команда:

Get-MsolAccountSku

След това попълнете лиценз и UPN на потребителския акаунт и след това изпълнете получената команди от прозореца на Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Даване на лицензи на множество потребители

В предишния сценарий който дава лиценз към отделен потребителски акаунт. Присвояване на лицензи за няколко потребители да изисква няколко стъпки, но време, прекарано ще бъде заслужава за голям брой потребителски акаунти.

За да започнете, трябва да се свържете към Office 365 с Windows Azure Active Directory модул за Windows PowerShell. Вижте Свързване към Office 365 PowerShell за инструкции.

Първо да покажете списъка с наличните лицензи, техните акаунт пакети и количество оставаща за задача с тази команда:

Get-MsolAccountSku

За да покажете списък с нелицензирани потребители, използвайте следната команда:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

За да запишете списъка на нелицензираните потребители в CSV файл, от който можете да използвате, за да изберете потребителски акаунти, за да присвоите лицензи, попълнете името и пътя на файла и след това изпълнете получената команди.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Можете също да използвате командата къде да се покаже списък с нелицензирани потребителски акаунти, въз основа на по-конкретни критерии, като например тези в Съединените щати. Ето един пример:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Използвайте тези команди, за да зададете свойство на потребителски акаунт и необходимите стойност и да покажете определен набор от нелицензирани потребители, и след това изпълнете получената командите.:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

За да получите списък на свойства на потребителски акаунт, попълнете всички потребителски акаунт UPN и след това изпълнете получената команди.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Следващият пример показва всички нелицензирани потребители в Лондон:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

След като сте определили набор от потребителски акаунти, можете да го комбинирате с кратката команда Set-MsolUserLicense да присвоите лицензи на всеки от тях. Попълнете лиценза, името на свойството и нейните vale и след това изпълнете получената команди.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Ето пример, който възлага на Contoso в Office 365 E5 лиценз на всички нелицензирани потребителски акаунти в Лондон:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Управление на получатели на група за разпространение

Можете да използвате групи за разпространение, за да създадете имейл списъци за разпространение. Групи за разпространение, може да се използва само с имейл приложения – например Microsoft Outlook да изпращате имейл съобщения до колекции от потребителите. В този случай можете да използвате PowerShell за управление на получателите на група за разпространение.

За да започнете, трябва да се свържете с Exchange Online. За да се свържете към Exchange Online с акаунт за потребителско име и парола, вижте Свързване към Exchange Online за PowerShell. За да инсталирате Microsoft Exchange Online отдалечен PowerShell модул и се свържете с MFA, вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online чрез многофакторно удостоверяване.

За да добавите получател на група за разпространение, попълване на име на група за разпространение и UPN на потребителския акаунт и след това изпълнете получената команди.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

За да премахнете получател на група за разпространение, попълване на име на група за разпространение и UPN на потребителския акаунт и след това изпълнете получената команди.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Задаване на пароли за множество потребителски акаунти

Използвайте този сценарий, за да зададете парола на група от потребителски акаунти. Например имате нова група от доброволци, които идват по веднъж седмично да ви помогне или които предоставяте демонстрация работни места за използване по време на конференция.

Смяна на паролата за групово може да бъде полезен за нулиране на пароли за многократна употреба акаунти периодично. Чрез означаването на група потребители по отдел или други критерии, можете групово нулиране на пароли на базата на този критерии. Първата стъпка е да експортирате имена на потребителски акаунти за Office 365 в CSV файл.

За да експортирате списък на базата на свойство на потребителски акаунт и определена стойност в CSV файл, попълнете името на свойството, стойността му и името на файла на CSV и след това изпълнете получената команди.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Ето един пример, който експортира всички членове на отдела за доброволци в файла с име c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Прегледайте имената, които се съдържат в CSV файла, за да гарантирате, че сте определили правилните потребители преди да възстановите всички пароли. След като имаме проверяваната списък на потребители в CSV формат, има три прости методи за създаване и присвояване на нова парола за всеки потребител.

 1. Задайте нова парола и присвояване на една и съща парола за всички потребители в CSV файл.

  Въведете новата парола и името на файла на CSV и след това изпълнете получената команди.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Ръчно Задайте нова парола за всеки потребител в CSV файла.

  За тази опция трябва да промените CSV файла. Добавяне на колона до UserPrincipalName обозначено с парола и след това да присвоите парола на всички потребители в списъка. Попълнете името на файла на CSV и след това изпълнете получената команди.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Имате Office 365 автоматично генериране на парола за всеки потребителски акаунт в CSV файл.

  Попълнете името на файла на CSV и след това изпълнете получената команди.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Забележка: Всички три от тези опции за налагане смяна на паролата за първи път потребителят влезе с потребителския акаунт. За да предотвратите това, премахнете - ForceChangePassword $True от командата Set-MSolUserPassword .

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

PowerShell за администратори на Office 365

Сценарии за Office 365 PowerShell

Сценарии за Office 365 PowerShell за конфигуриране

Отчитане на сценарии за Office 365 PowerShell

Още функционалност сценарии за Office 365 PowerShell

Ресурси на Общността на Office 365 PowerShell

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×