Свойство Properties

Отнася се за

Обект AccessObject

Обект Control

Обект Label

Обект Page

Обект SubForm

Обект BoundObjectFrame

Обект CurrentProject

Обект Line

Обект PageBreak

Колекция TabControl

Обект CheckBox

Обект CustomControl

Обект ListBox

Обект Rectangle

Обект TextBox

Обект CodeProject

Обект Form

Обект ObjectFrame

Обект Report

Обект ToggleButton

Обект ComboBox

Обект GroupLevel

Обект OptionButton

Обект Section

Обект CommandButton

Обект Image

Обект OptionGroup

Обект SmartTag

Свойството Properties, както се отнася за обекти AccessObject, CodeProject и CurrentProject.

Връща препратка към колекцията AccessObjectProperties на обект AccessObject, CurrentProject или CodeProject.

израз.Properties

израз Задължителен. Израз, който връща един от гореизброените обекти.

Забележки

Обектът на колекцията AccessObjectProperties е колекция от всички свойства, свързани с обект AccessObject, CurrentProject или CodeProject. Можете да прегледате отделните членове на колекцията с помощта на индекса на обекта член или низов израз, който е името на обект член. Първият обект член в колекцията от сайтове има стойност на индекса 0, а общият брой обекти членове в колекцията е стойността на свойствотоCount на колекцията AccessObjectProperties минус 1.

Не можете да използвате свойството Properties, за да връщате свойствата от обект AccessObject, който е член на колекция с достъп от обекта CurrentData.

Свойството Properties, както се отнася за обекта SmartTag.

Връща колекция SmartTagProperties, която представлява колекцията от свойства за конкретен SmartTag.

израз.Properties()

израз Задължителен. Израз, който връща обект SmartTag .

Свойството Properties, както се отнася за всички други обекти в списъка "Отнася се до".

Връща препратка към обекта на колекцията Properties на дадена контрола.

израз.Properties

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Обектът на колекция Properties е колекция от всички свойства, свързани с контрола. Можете да прегледате отделните членове на колекцията с помощта на индекса на обекта член или низов израз, който е името на обект член. Първият обект член в колекцията има стойност на индекса на 0, а общият брой член обекти в колекцията от сайтове е стойността на свойството Countна колекцията Properties минус 1.

Пример

Процедурата по-долу използва свойството Properties, за да отпечата всички свойства, свързани с контроли на формуляр в прозореца за отстраняване на грешки. За да изпълните този код, поставете команден бутон с име cmdListProperties във формуляр с име и поставете следния код в раздела за декларации на формуляра. Щракнете върху командния бутон, за да отпечатате списъка със свойства в прозореца за отстраняване на грешки.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×