Промяна на сумиращата функция или потребителското изчисление за поле в отчет с обобщена таблица

Данните в областта на стойностите обобщават лежащите в основата данни източник (а не данните, които се показват) в отчета с обобщена таблица по следния начин: числовите стойности използват функцията SUM, а текстовите стойности използват функцията COUNT. Можете обаче да промените сумиращата функция. По желание можете също да създадете потребителско изчисление.

 1. Изберете поле в областта на стойностите, за което искате да промените сумиращата функция на отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Анализ, в групата Активно поле щракнете върху Активно поле, а след това щракнете върху Настройки на полетата.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки на поле за стойност.

  Име на източника е името на полето в източника на данни.

  Име по избор показва текущото име в отчета с обобщена таблица или името на източника, ако няма име по избор. За да промените Име по избор, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

 3. Щракнете върху раздела Обобщаване на стойности по.

 4. В полето Обобщи полето на стойностите по щракнете върху сумиращата функция, която искате да използвате.

  Сумиращи функции, които можете да използвате

  Функция

  Обобщава

  Сума

  Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови стойности.

  Брой

  Броят на стойностите. Сумиращата функция "Брой" работи както функцията COUNTA на работен лист. "Брой" е функцията по подразбиране за стойности, които не са числа.

  Средно

  Средната стойност на стойностите.

  Макс.

  Най-голямата стойност.

  Мин.

  Най-малката стойност.

  Произведение

  Произведението на стойностите.

  Брой числа

  Броят на стойностите, които са числа. Сумиращата функция "Брой числа" работи по същия начин като функцията COUNT на работен лист.

  Стандартно отклонение

  Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместено отклонение

  Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Дисперсия

  Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместена дисперсия

  Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Забележка: За някои типове данни източник като OLAP данни и за изчисляеми полета и полета с изчисляеми елементи, не можете да променяте сумиращата функция.

 5. По желание можете да използвате потребителско изчисление, правейки следното:

  1. Щракнете върху раздела Показвай стойностите като.

  2. Щракнете върху желаното изчислението в полето Показвай стойностите като.

   Използвайте това изчисление

   За да

   Без пресмятане

   Изключите потребителското изчисление.

   % от общата сума

   Покажете стойност като процент от общата сума на всички стойности или точки от данни в отчета.

   % от сумата на колоната

   Покажете всички стойности във всяка колона или серия като процент от общата сума за колоната или серията.

   % на сумата на реда

   Покажете стойностите във всеки ред или категория като процент от общата сума за реда или категорията.

   % от

   Покажете стойност като процент от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   % от сумата на родителския ред

   Изчислите (стойност за елемента)/(стойност за родителския елемент в редовете)

   % от сумата на родителската колона

   Изчислите (стойност за елемента)/(стойност за родителския елемент в колоните)

   % от родителската сума

   Изчислите (стойност за елемента)/(стойност за родителския елемент на избраното Основно поле).

   Разлика от

   Покажете стойност като разликата от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   % разлика от

   Покажете стойност като процентната разликата от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   Подвижна обща стойност в

   Покажете стойността за последователни елементи в Основно поле като текуща обща сума

   % подвижна обща стойност в

   Покажете стойността като процент за последователни елементи в Основно поле като текуща обща сума

   Подреждане от най-малкото към най-голямото

   Покажете ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-малкия елемент в полето като 1 и всяка по-голяма стойност с по-висока рангова стойност.

   Подреждане от най-голямото към най-малкото

   Покажете ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-големия елемент в полето като 1 и всяка по-малка стойност с по-висока рангова стойност.

   Индекс

   Изчислите стойност, както следва:

   ((стойност в клетка) x (обща сума на общите суми)) / ((обща сума на редовете) x (обща сума на колоните))

  3. Изберете Основно поле и Основен елемент, ако тези опции са достъпни за изчислението, което сте избрали.

   Забележка: Основното поле не трябва да бъде същото, което сте избрали в стъпка 1.

 6. За да промените начина, по който са форматирани числата, щракнете върху Формат на числата и в раздела Число на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете числовия формат, а след това щракнете върху OK.

 7. Ако отчетът има множество полета за стойности, повторете предните стъпки за всяко от тях, което искате да промените.

Забележка: За да използвате повече от една сумираща функция за едно и също поле, добавете отново полето от списъка с полета на обобщена таблица и след това повторете стъпките, избирайки друга функция, която искате да използвате.

 1. Изберете поле в областта на стойностите, за което искате да промените сумиращата функция на отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Активно поле щракнете върху Активно поле, а след това щракнете върху Настройки на поле.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки на поле за стойност.

  Име на източника е името на полето в източника на данни.

  Име по избор показва текущото име в отчета с обобщена таблица или името на източника, ако няма име по избор. За да промените Име по избор, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

 3. Щракнете върху раздела Обобщаване на стойности по.

 4. В полето Обобщи полето на стойностите по щракнете върху сумиращата функция, която искате да използвате.

  Функция

  Обобщава

  Сума

  Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови стойности.

  Брой

  Броят на стойностите. Сумиращата функция "Брой" работи както функцията COUNTA на работен лист. "Брой" е функцията по подразбиране за стойности, които не са числа.

  Средно

  Средната стойност на стойностите.

  Макс.

  Най-голямата стойност.

  Мин.

  Най-малката стойност.

  Произведение

  Произведението на стойностите.

  Брой числа

  Броят на стойностите, които са числа. Сумиращата функция "Брой числа" работи по същия начин като функцията COUNT на работен лист.

  Стандартно отклонение

  Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместено отклонение

  Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Дисперсия

  Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместена дисперсия

  Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Забележка: За някои типове данни източник като OLAP данни и за изчисляеми полета и полета с изчисляеми елементи, не можете да променяте сумиращата функция.

 5. По желание можете да използвате потребителско изчисление, правейки следното:

  1. Щракнете върху раздела Показвай стойностите като.

  2. Щракнете върху желаното изчислението в полето Показвай стойностите като.

   Използвайте това изчисление

   За да

   Без пресмятане

   Изключите потребителското изчисление.

   % от общата сума

   Покажете стойност като процент от общата сума на всички стойности или точки от данни в отчета.

   % от сумата на колоната

   Покажете всички стойности във всяка колона или серия като процент от общата сума за колоната или серията.

   % на сумата на реда

   Покажете стойностите във всеки ред или категория като процент от общата сума за реда или категорията.

   % от

   Покажете стойност като процент от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   % от сумата на родителския ред

   Изчислите (стойност за елемента)/(стойност за родителския елемент в редовете)

   % от сумата на родителската колона

   Изчислите (стойност за елемента)/(стойност за родителския елемент в колоните)

   % от родителската сума

   Изчислите (стойност за елемента)/(стойност за родителския елемент на избраното Основно поле).

   Разлика от

   Покажете стойност като разликата от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   % разлика от

   Покажете стойност като процентната разликата от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   Подвижна обща стойност в

   Покажете стойността за последователни елементи в Основно поле като текуща обща сума

   % подвижна обща стойност в

   Покажете стойността като процент за последователни елементи в Основно поле като текуща обща сума

   Подреждане от най-малкото към най-голямото

   Покажете ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-малкия елемент в полето като 1 и всяка по-голяма стойност с по-висока рангова стойност.

   Подреждане от най-голямото към най-малкото

   Покажете ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-големия елемент в полето като 1 и всяка по-малка стойност с по-висока рангова стойност.

   Индекс

   Изчислите стойност, както следва:

   ((стойност в клетка) x (обща сума на общите суми)) / ((обща сума на редовете) x (обща сума на колоните))

  3. Изберете Основно поле и Основен елемент, ако тези опции са достъпни за изчислението, което сте избрали.

   Забележка: Основното поле не трябва да бъде същото, което сте избрали в стъпка 1.

 6. За да промените начина, по който са форматирани числата, щракнете върху Формат на числата и в раздела Число на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете числовия формат, а след това щракнете върху OK.

 7. Ако отчетът има множество полета за стойности, повторете предните стъпки за всяко от тях, което искате да промените.

Забележка: За да използвате повече от една сумираща функция за едно и също поле, добавете отново полето от списъка с полета на обобщена таблица и след това повторете стъпките, избирайки друга функция, която искате да използвате.

 1. Изберете поле в областта на стойностите, за което искате да промените сумиращата функция на отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Активно поле щракнете върху Активно поле, а след това щракнете върху Настройки на поле.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки на поле за стойност.

  Име на източника е името на полето в източника на данни.

  Име по избор показва текущото име в отчета с обобщена таблица или името на източника, ако няма име по избор. За да промените Име по избор, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

 3. Щракнете върху раздела Обобщи по.

 4. В полето Обобщи полето на стойностите по щракнете върху сумиращата функция, която искате да използвате.

  Сумиращи функции, които можете да използвате

  Функция

  Обобщава

  Сума

  Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови стойности.

  Брой

  Броят на стойностите. Сумиращата функция "Брой" работи както функцията COUNTA на работен лист. "Брой" е функцията по подразбиране за стойности, които не са числа.

  Средно

  Средната стойност на стойностите.

  Макс.

  Най-голямата стойност.

  Мин.

  Най-малката стойност.

  Произведение

  Произведението на стойностите.

  Брой числа

  Броят на стойностите, които са числа. Сумиращата функция "Брой числа" работи по същия начин като функцията COUNT на работен лист.

  Стандартно отклонение

  Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместено отклонение

  Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Дисперсия

  Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместена дисперсия

  Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Забележка: За някои типове данни източник като OLAP данни и за изчисляеми полета и полета с изчисляеми елементи, не можете да променяте сумиращата функция.

 5. По желание можете да използвате потребителско изчисление, правейки следното:

  1. Щракнете върху раздела Показвай стойностите като.

  2. Щракнете върху желаното изчислението в полето Показвай стойностите като.

   Използвайте тази функция

   За да

   Нормален

   Изключите потребителското изчисление.

   Разлика от

   Покажете стойност като разликата от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   % от

   Покажете стойност като процент от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   % разлика от

   Покажете стойност като процентната разликата от стойността на Основен елемент в Основно поле.

   Подвижна обща стойност в

   Покажете стойността за последователни елементи в Основно поле като текуща обща сума

   % от ред

   Покажете стойностите във всеки ред или категория като процент от общата сума за реда или категорията.

   % от колона

   Покажете всички стойности във всяка колона или серия като процент от общата сума за колоната или серията.

   % от общата сума

   Покажете стойност като процент от общата сума на всички стойности или точки от данни в отчета.

   Индекс

   Изчислите стойност, както следва:

   ((стойност в клетка) x (обща сума на общите суми)) / ((обща сума на редовете) x (обща сума на колоните))

  3. Изберете Основно поле и Основен елемент, ако тези опции са достъпни за изчислението, което сте избрали.

   Забележка: Основното поле не трябва да бъде същото, което сте избрали в стъпка 1.

 6. За да промените начина, по който са форматирани числата, щракнете върху Формат на числата и в раздела Число на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете числовия формат, а след това щракнете върху OK.

 7. Ако отчетът има множество полета за стойности, повторете предните стъпки за всяко от тях, което искате да промените.

Забележка: За да използвате повече от една сумираща функция за едно и също поле, добавете отново полето от списъка с полета на обобщена таблица и след това повторете стъпките, избирайки друга функция, която искате да използвате.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×