Проектиране на шаблон на формуляр, базиран на уеб услуга

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да проектирате шаблон на формуляр, който работи с уеб услуга, за да отправя заявки, да подава данни или да отправя заявки и да подава данни.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

Проектиране на шаблон на формуляр със заявка и подаване на връзки с данни

Общ преглед

Един формуляр може да има една главна връзка към данни, наречена основна връзка към данни и допълнително една или повече вторични връзки към данни. В зависимост от вашите цели за формуляра, връзката към данни може да се използва за заявки или подаване на данни на формуляра към външен източник на данни, като например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга.

Когато проектирате шаблон на формуляр, който се базира на уеб услуга, имате избор да конфигурирате шаблона на формуляр да позволява формуляри, базирани на този шаблон на формуляр за получаване на данни от "," Изпращане на данни, или изпращане и получаване на данни от уеб услуга и. Ако проектирате шаблон на формуляр да позволява на формулярите за получаване на данни от уеб услуга, Microsoft Office InfoPath създава връзка към данни за заявка като основна връзка към данни за формуляра. Въз основа на тази връзка към данни, InfoPath създава основния източник на данни с полета за заявки, полета за данни и групи, които се базират на XML схема на уеб услуга. Полетата за заявка съдържат данните, които уеб услугата използва, за да определи какво да изпрати на формуляра. Когато формуляри, базирани на този шаблон на формуляр използва основната връзка към данни, InfoPath създава заявка с помощта на данните в полетата за заявка. След това InfoPath изпраща заявката чрез връзката към данни за заявка към уеб услугата. Уеб услугата връща резултатите от заявката обратно на формуляра чрез връзката към данни за заявка.

Тъй като структурата на данните на полетата за заявка и данни трябва да съвпада с начина, по който данните се съхраняват в уеб услугата, не можете да модифицирате съществуващи полета или групи в основния източник на данни. Можете само да добавяте полета или групи в коренната група на основния източник на данни. Връзки към повече информация за източниците на данни можете да намерите в раздела Вж. още.

Когато проектирате шаблон на формуляр, който да изпраща данни към уеб услуга, InfoPath създава връзка към данни за подаване в основната връзка към данни на формуляра. Това позволява на вашите потребители да изпращат данните от своите формуляри към уеб услугата. InfoPath добавя също команда Подай в менюто Файл и разрешава бутона Подай в лентата с инструменти Стандартни на формуляра. Можете също да персонализирате опциите за подаване за формулярите. Когато създавате връзката към данни за подаване, InfoPath определя кои параметри в уеб услугата могат да получават данни. Базирайки се на тази информация, можете да укажете кои полета искате да подадете към уеб услугата.

Ако проектирате шаблон на формуляр, който да изпраща и получава данни от уеб услуга, InfoPath създава връзка към данни за заявка и връзка към данни за подаване.

InfoPath използва следните стандарти за уеб услуга, за да комуникира с уеб услуги:

 • Опростен протокол за достъп до обекти (SOAP)    SOAP е комуникационният протокол, който дефинира XML съобщенията, които се използват за комуникация с уеб услугата.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL е стандартът за XML схема, който се използва за описване на местоположението, комуникационните протоколи и интерфейсите за уеб услуга. InfoPath може да използва само уеб услуги със стил "документ/литерал".

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    UDDI е справочната услуга, която описва уеб услугите, които се предлагат от дадено предприятие.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Не можете да конфигурирате връзката към данни за подаване в шаблон за формуляр, съвместим с браузър, да позволява на потребителите да подават информация за измененията заедно с техните данни от формуляра към уеб услуга, която приема обект Microsoft ADO.NET DataSet. Информацията за изменение се състои от промените, които потребителят прави в данни, съхранявани в база данни. Базата данни използва уеб услуга, за да свързва потребителите към базата данни. ADO.NET може да използва информацията за измененията, за да определи как да актуализира данните в базата данни. Попитайте администратора на уеб услугата дали тя изисква информация за измененията, за да актуализира базата данни. Ако изисква, трябва да проектирате шаблон на формуляр, чиито формуляри могат да бъдат попълнени само чрез използване на InfoPath.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да проектирате шаблон на формуляр, базиран на уеб услуга, ви трябва следната информация от администратора на уеб услугата:

 • Местоположението на уеб услугата.

 • Удостоверяване, че уеб услугата използва стил на шифроване "документ/литерал". InfoPath може да използва само уеб услуги със стил "документ/литерал".

 • Името на операцията на уеб услугата, която ще изпраща данни или ще получава данни от формулярите, базирани на този шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

За да проектирате шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблона на формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, който може да получава данни от уеб услуга, InfoPath създава основна връзка към данни с връзка към данни за заявка между уеб услугата и формуляр, който се базира на този шаблон на формуляр. InfoPath създава също основния източник на данни на шаблона на формуляра.

 2. Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката    За да позволите на потребителите да виждат и редактират данните в полетата в основния източник на данни, когато отворят формуляра, можете да добавите контрола в шаблона на формуляр и след това да обвържете тази контрола с поле в основния източник на данни.

Стъпка 1: Създаване на шаблона на формуляр

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. Под Проектиране на нов в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр изберете Шаблон на формуляр.

 3. В списъка На базата на щракнете върху Уеб услуга.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, отметнете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху Получаване на данни и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата и след това щракнете върху Напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL АДРЕСА на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която се предоставя, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 8. В списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която връща данни на формуляра, и след това изберете Напред.

 9. Ако съветникът за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да изиска да укажете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи да добави в основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 10. Ако уеб услугата приема информация за измененията, следващата страница на съветника ще ви попита дали искате да включите информация за измененията в данните на заявката. В повечето случаи поставяйте отметка в квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и след това избирайте Напред. Ако не искате да включвате информация за измененията, изчистете квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и след това изберете Напред.

  Това квадратче за отметка е забранено, ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

  Технически подробности

  Тази страница в съветника се появява само ако файлът Web Services Description Language (WSDL) за уеб услугата указва, че уеб услугата връща обект Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. На следващата страница на съветника въведете име за връзката с данни.

 12. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

Стъпка 2: Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете група или поле, което искате да обвържете контролата.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

За да проектирате формуляр с връзка към данни за подаване, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблона на формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, който може да подава данни към уеб услуга, InfoPath създава основна връзка към данни с връзка към данни за подаване между уеб услугата и формуляр, който се базира на този шаблон на формуляр. InfoPath създава също основния източник на данни на шаблона на формуляра.

 2. Добавяне на един или повече контрола и обвързването обвържете ги на групи или полета, или да зададете свойствата на контролата за показване на данните в поле    За да позволите на потребителите да редактират данните в полетата в основния източник на данни, можете да добавите контроли към шаблона за формуляр и след това да обвържете тези контроли с полета в основния източник на данни.

 3. Конфигуриране на опциите за подаване    Можете да конфигурирате какви данни искате да подавате към уеб услугата и опциите за подаване за формуляра.

Стъпка 1: Създаване на шаблона на формуляр

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. Под Проектиране на нов в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр изберете Шаблон на формуляр.

 3. В списъка На базата на щракнете върху Уеб услуга.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, отметнете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху Подаване на данни и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата, където вашите потребители ще подават своите данни и след това щракнете върху Напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL АДРЕСА на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която се предоставя, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. В списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която взима подадените данни и след това изберете Напред.

 10. На следващата страница на съветника въведете име за връзката с данни.

 11. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

Стъпка 2: Добавяне на един или повече контроли и ги обвържете групи или полета

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете група или поле, което искате да обвържете контролата.

 4. Повторете стъпки 2 и 3 за други контроли, които искате да добавите към шаблона за формуляр.

Стъпка 3: Конфигуриране на опциите за подаване

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху връзката към данни за подаване в основната връзка към данни и след това изберете Промяна.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете два пъти върху Напред.

 4. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща, за да изберете кои данни във формуляра да изпратите за всеки параметър в уеб услугата:

  Подаване на данни в поле или група

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметър щракнете върху Поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете, и след това изберете OK.

  5. В полето Включване щракнете върху Само текст и дъщерни елементи, за да подадете само данните в това поле и дъщерните елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете името на полето, данните в полето и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Подаване на данни като низ

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ.

   Забележка : Обикновено отмятате това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчиствайте отметката от това квадратче.

  Технически подробности за обекти на ADO.NET набор от данни

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET DataSet, изберете dataset възел, когато конфигурирате тази връзка към данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка към данни за уеб услуга, която изисква обект ActiveX Data Objects (ADO) dataset, подаването няма да бъде успешно.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху Готово.

 7. Щракнете върху Затвори

 8. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в диалоговия прозорец Опции на подаване .

   Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 9. Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   1. За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   2. За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   3. Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзки към данни за заявка и подаване

За да проектирате шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка и връзка към данни за подаване, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблона на формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, който може да отправя заявки и подава данни към уеб услуга, InfoPath създава основна връзка към данни между шаблона на формуляр и уеб услугата с връзка към данни за заявка и връзка към данни за подаване. InfoPath създава също основния източник на данни на шаблона на формуляра.

 2. Добавяне на контрола и обвързването й с поле, за да показва данните в полето    За да разрешите на потребителите да виждат и редактират данните в полетата в основния източник на данни, можете да добавите контроли във вашия шаблон на формуляр и след това да обвържете тези контроли с полета в основния източник на данни.

 3. Конфигуриране на опциите за подаване    Можете да конфигурирате какви данни искате да подавате към уеб услугата и опциите за подаване за формуляра.

Стъпка 1: Създаване на шаблона на формуляр

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. Под Проектиране на нов в диалоговия прозорец Проектиране на формуляр изберете Шаблон на формуляр.

 3. В списъка На базата на щракнете върху Уеб услуга.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, отметнете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху Получаване и подаване на данни и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата с операцията, която изпраща данни към шаблона на формуляра, и след това щракнете върху Напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL АДРЕСА на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която се предоставя, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 8. В списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която връща данни на формуляра и след това изберете Напред.

 9. Ако съветникът за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да изиска да укажете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи да добави в основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 10. Ако уеб услугата приема информация за измененията, следващата страница на съветника ще ви попита дали искате да включите информация за измененията в данните на заявката. В повечето случаи поставяйте отметка в квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и избирайте Напред. Ако не искате да включвате информация за измененията, изчистете квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и след това изберете Напред.

  Квадратчето за отметка е забранено, ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

  Технически подробности

  Тази страница в съветника се появява само ако файлът Web Services Description Language (WSDL) за уеб услугата указва, че уеб услугата връща обект ADO.NET DataSet.

 11. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за заявка и след това изберете Напред.

 12. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата, където вашите потребители ще подават своите формуляри, и след това щракнете върху Напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL АДРЕСА на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която се предоставя, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 13. В списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която взима подадените данни, и след това изберете Напред.

 14. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща, за да изберете кои данни във формуляра да изпратите за всеки параметър в уеб услугата:

  Подаване на данни в поле или група

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметър щракнете върху Поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете, и след това изберете OK.

  5. В полето Включване щракнете върху Само текст и дъщерни елементи, за да подадете само данните в това поле и дъщерните елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете името на полето, данните в полето и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Подаване на данни като низ

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ.

   Обикновено отмятате това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчиствайте отметката от това квадратче.

  Технически подробности за обекти на ADO.NET набор от данни

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET DataSet, изберете dataset възел, когато конфигурирате тази връзка към данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка към данни за уеб услуга, която изисква обект ADO.NET DataSet, подаването няма да бъде успешно.

 15. Щракнете върху Напред.

 16. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за подаване и след това изберете Готово.

Стъпка 2: Добавяне на контрола и обвързването й с поле, за да показва данните в полето

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете полето, което искате да обвържете контролата.

Стъпка 3: Конфигуриране на опциите за подаване

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в диалоговия прозорец Опции на подаване .

   Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 2. Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×