Проектиране на шаблон на формуляр, базиран на база данни на Microsoft SQL Server

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да проектирате шаблон на формуляр, който да работи с база данни на Microsoft SQL Server, за да отправя заявки или да отправя заявки и да подава данни.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Проектиране на шаблон за формуляр

Конфигуриране на опциите за подаване

Общ преглед

Един формуляр може да има една главна връзка към данни, наречена основна връзка към данни и допълнително една или повече вторични връзки към данни. В зависимост от вашите цели за формуляра, връзката към данни може да се използва за заявки или подаване на данни на формуляра към външен източник на данни, като например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга.

Когато проектирате шаблон на формуляр, който се базира на база данни, Microsoft Office InfoPath създава основния източник на данни с групи, които съдържат полета за заявки и полета за данни и връзка към данни за заявка като основна връзка към данни за шаблон за формуляр. Тези полета и групи отговарят на начина, по който данните се съхраняват в таблиците в базата данни. Полетата за заявка съдържат данните, които се въвеждат от потребител, за да ограничите резултатите от заявката до записи, които съответстват на данните в полетата за заявка. Когато формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, използва основната връзка към данни, InfoPath създава заявка с помощта на данните в полетата за заявка. След това InfoPath изпраща заявката чрез връзката към данни за заявка. Базата данни връща резултатите от заявката обратно на формуляра чрез връзката към данни за заявка. Резултатите от заявката се поставят в полета за данни, които могат да бъдат редактирани чрез контроли, които са обвързани с тези полета.

Тъй като структурата на данните на полетата за заявка и данни трябва да съвпада с начина, по който данните се съхраняват в базата данни, не можете да промените тези полета или групи в основния източник на данни. Можете само да добавяте полета или групи в коренната група на основния източник на данни. Връзки към повече информация за източниците на данни можете да намерите в раздела Вж. още.

Формуляр да подавате данни към база данни чрез формуляри основна връзка към данни, ако шаблона за формуляр, който се базира формуляра и базата данни отговарят на следните изисквания:

 • Шаблонът за формуляр е не шаблон за формуляр, съвместим с браузър    InfoPath няма да създаде връзка към данни за подаване в основната връзка с данни, ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър. За да позволите на потребителите да подават данни във формуляр, който се базира на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, използвайте уеб услуга, която работи с базата данни.

 • Лявата таблица във всяка двойка свързани таблици в основния източник на данни съдържа първичен ключ    Поне една от връзките за всяка двойка свързани таблици трябва да съдържа първичен ключ от лявата таблица.

 • Никое от полетата в основния източник на данни на формуляр за магазина голям двоичен тип данни    InfoPath ще забрани връзката към данни за подаване, ако заявката включва полета, които могат да съхраняват голям двоичен тип данни, като например картини, изображения, OLE обекти, прикачени файлове, типът на данните на паметна бележка за Office Access или SQL тип данни.

Когато InfoPath разрешава връзката към данни за подаване, потребителите могат да подават данните в полетата за данни в основния източник на данни към базата данни. Ако InfoPath разрешава връзката към данни за подаване, можете да персонализирате опциите на подаване за формулярите, които са базирани на този шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, имате възможността да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. InfoPath ще създаде връзка към данни за заявка като основната връзка към данни в шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Но шаблоните на формуляри, съвместими с браузър, не могат да бъдат конфигурирани да позволяват на потребителите да подават данни към база данни. По тази причина, ако проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни на SQL Server и искате вашите потребители да подават техните данни от формуляри чрез основната връзка към данни, не можете да направите този шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да проектирате вашия шаблон на формуляр, базиран на база данни на SQL Server, ви трябва следната информация от администратора на вашата база данни:

 • Името на сървъра, на който се намира базата данни, към която ще свържете вашия шаблон на формуляр.

 • Името на базата данни, която ще използвате с този шаблон на формуляр.

 • Удостоверяването, което изисква базата данни. Базата данни може да използва или удостоверяване за Microsoft Windows, или удостоверяване за SQL Server, за да определи как потребителите могат да получават достъп до базата данни.

 • Името на таблицата, която съдържа данните, които искате да изпратите към формуляра или която ще получава данни от формуляра. Това е основната таблица. Ако ще използвате повече от една таблица от базата данни, ви трябват имената и на тези таблици наследници. Трябват ви също и имената на полетата в таблиците наследници, които имат връзки с полетата в основната таблица.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблона на формуляр

За да проектирате шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблона на формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, базиран на база данни, InfoPath създава връзка към данни за заявка като основна връзка към данни между шаблона на формуляр и базата данни. Този процес автоматично създава основния източник на данни на шаблона на формуляр.

 2. Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката    За да позволите на потребителите да виждат и редактират данните в полетата в основния източник на данни, когато отворят формуляра, можете да добавите контрола в шаблона на формуляр и след това да обвържете тази контрола с поле в основния източник на данни.

Стъпка 1: Създаване на шаблона на формуляр

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. Под Проектиране на нов в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр изберете Шаблон на формуляр.

 3. В списъка На базата на щракнете върху База данни.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, отметнете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри.

  Забележка: Съветникът за връзка към данни няма да разреши връзката към данни за подаване в шаблон на формуляр, съвместим с браузър. За да позволите на потребителите да подават своите данни към база данни от формуляри, базирани на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, добавете вторична връзка към данни за уеб услуга, която работи с базата данни. Връзки към повече информация за вторични връзки към данни можете да намерите в раздела Вж. още.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху Избор на база данни.

 7. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху Нов източник.

 8. В списъка Към какъв източник на данни желаете да се включите щракнете върху Microsoft SQL Server и след това изберете Напред.

 9. В полето Име на сървъра въведете името на сървъра с базата данни на SQL Server.

 10. Под Идентификационни данни направете едно от следните неща:

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на регистрационните данни, използвани в мрежата на Microsoft Windows, изберете Използвай удостоверяване за Windows.

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на конкретно потребителско име и парола, които получавате от администратора на базата данни, щракнете върху Използвай следните данни за име на потребител и парола и след това въведете вашето потребителско име и парола в полетата Потребителско име и Парола.

 11. Щракнете върху Напред.

 12. В списъка Изберете базата с желаните данни щракнете върху името на базата данни, която искате да използвате, отметнете квадратчето Свържи с конкретна таблица, щракнете върху името на основната таблица и след това изберете Напред.

 13. На следващата страница на съветника въведете име за файла, който съхранява информацията за връзката към данни в полето Име на файл и след това щракнете върху Готово, за да запишете тези настройки.

  Ако планирате да използвате други таблици във връзката към данни за заявка, можете да добавите другите таблици на тази страница на съветника.

  Как?

  1. Щракнете върху Добавяне на таблица.

  2. В диалоговия прозорец Добавяне на таблица или заявка щракнете върху името на дъщерната таблица и след това щракнете върху напред. InfoPath ще се опита да настрои връзките между съвпадащите имена на полета в двете таблици. Ако не искате да използвате предложените релацията, изберете връзката и след това щракнете върху Премахни връзката. За да добавите връзка, щракнете върху Добавяне на връзка. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка щракнете върху името на свързаните полета в двете колони и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Готово.

  4. За да добавите допълнителни дъщерни таблици, повторете тези стъпки.

 14. Щракнете върху Напред.

 15. На последната страница на съветника въведете име за основната връзка с данни. Това име ще се появи в списъка източник на данни в прозореца на задачите Източник на данни .

 16. Ако вашият шаблон на формуляр отговаря на изискванията в раздела общ преглед , тази страница на съветника ще покаже, че InfoPath е разрешил връзката към данни за подаване в основната връзка с данни. За да промените име за връзката към данни за подаване, въведете ново име в полето. Ако искате вашите потребители да подават своите данни от формуляра чрез друга подаване на връзка с данни, която ще добавите в шаблона на формуляр по-късно, щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка Разреши подаване за тази връзка .

  Забележка: Ако вашият шаблон на формуляр не отговаря на изискванията в раздела общ преглед , InfoPath забранява връзката към данни за подаване и полето Въведете име за връзката за подаване и квадратчето Разреши подаване за тази връзка са недостъпни (забранени). Ако InfoPath забрани връзката към данни за подаване, основната връзка към данни за вашия шаблон на формуляр ще има само една заявка за данни връзка.

Стъпка 2: Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете група или поле, което искате да обвържете контролата.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на опциите за подаване

Ако вашият шаблон на формуляр и таблиците, които сте избрали в съветника за връзка към данни отговаря на изискванията в раздела общ преглед , InfoPath конфигурира вашия шаблон на формуляр за подаване на данни чрез своите основна връзка към данни. Ако изберете да използвате това подаване на връзка с данни, InfoPath конфигурира шаблона на формуляр, така че потребителите могат да подават своите данни от формуляра към база данни и добавя бутона Подай в лентата с инструменти стандартни и командата подаване в менюто " файл ", когато потребителите попълват формуляра. InfoPath конфигурира също шаблона за формуляр, така че когато потребителите подадат своите формуляри, формулярът остава отворен и съобщение се показва на потребителя, което указва дали формулярът е успешно подаден. Можете да промените текста на бутона Подай и поведението, след като потребителят подаде формуляр.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в диалоговия прозорец Опции на подаване .

   Съвет: Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 2. Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Съвет: Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×