Проектиране на формуляр за обединяване

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

С помощта на обединяването на формуляри вашите потребители могат да консолидират данни от много различни формуляри в един формуляр. Това е полезно, когато потребителите искат да сравняват или обобщават данни от няколко свързани формуляра. Например, това може да послужи на даден ръководител, чийто екип попълва формуляри за седмичния отчет на състоянието, за да обедини данните от тези формуляри в един-единствен обобщен отчет, който да представи пред управителя.

В тази статия

Начини, че потребителите могат да обединяват формуляри

Съображения за проектиране

Действия за обединяване на полета и групи

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за контроли

Начини, по които потребителите могат да обединяват формуляри

Местоположението на даден формуляр е от решаващо значение за определяне на начина, по който потребителят може да го обедини с други формуляри. В следния списък са разгледани различните местоположения, където може да се съхраняват формуляри на Microsoft Office InfoPath, и са изяснени начините, по които потребителите могат да обединяват формулярите, съхранени на тези местоположения:

 • Локален твърд диск или място в мрежата    Потребителят трябва да първо да отворите формуляр в InfoPath. Този формуляр се нарича целеви формуляр, защото е формата, в която ще се обединят другите форми. Потребителят след това щракне върху Обединяване на формуляри в менюто файл и избира допълнителни формуляри, наречени формуляри източници – да обедините с целевия формуляр.

  Забележка: Можете също да отворите нов, празен формуляр и след това използвайте тази процедура за обединяване на празен формуляр с допълнителни формуляри, базирани на същия шаблон за формуляр.

 • Библиотека с документи на сайт на SharePoint    Формулярите могат да се съхраняват и в библиотека с документи на сайт на Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 или Microsoft Office Forms Server 2007. В менюто Изглед в библиотеката с документи, в която са съхранени формулярите, потребителят може да избере изгледа Обединяване на документи и след това да избере желаните документите за обединяване. При обединяването на формуляри по този начин не е необходимо потребителят да отваря първо целевия формуляр, както е описано в предишния пример.

  Забележка: Когато проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, потребителите могат да попълват формуляри, базирани на този шаблон за формуляр, чрез уеб браузър. Процедурата за обединяване на формуляри в библиотека на SharePoint, които са базирани на шаблони за формуляри, съвместими с браузър, е същата като при обединяване на формуляри, които потребителите отварят и попълват в InfoPath.

 • Имейл формуляри на InfoPath в Microsoft Office Outlook 2007    Потребителят може да обедини няколко формуляра от Office Outlook 2007, като ги избере в изгледа на папката, където те са съхранени, и щракне след това върху Обединяване на формуляри в менюто Действия.

Забележка: При обединяването на формуляри оригиналните формуляри не се изтриват. Данните от формулярите за обединяване се добавят към целевия формуляр. Препоръчва се потребителите да запишат целевия формуляр с обединените данни като нов формуляр, за да не се заместват данните в оригиналния формуляр.

Най-горе на страницата

Въпроси относно дизайна

Сега, че сте запознати с начините, по които потребителите могат да обединяват формуляри, базирани на местоположението на формуляра, е важно да разберете как можете да разрешите определени контроли за поддръжка на обединяването и как данните от отделни полета се комбинират при обединяването на формуляра. Тази информация – заедно с разбиране за това как вашите потребители планиране на използването на обединените данни – е ключова част от създаването на шаблони за формуляри, които позволяват на потребителите да могат лесно обединяване на формуляри.

Когато добавите контрола в шаблон на формуляр, е обвързана с поле или група в шаблона на формуляр източник на данни. Ако проектирате нов, празен шаблон на формуляр, източника на данни ще се създаде когато добавяте контроли. Ако проектирате шаблон на формуляр, който се базира на външен източник на данни, като например XML схема или уеб услуга, контроли, които добавяте към шаблона за формуляр трябва да е обвързана с полета или групи в този източник на данни.

Когато разрешите настройките за обединяване за контрола, всъщност разрешавате настройки за обединяване за полето или групата, която е обвързана контролата. Настройките се различават в зависимост от полето или група и неговия тип данни. Някои типове полета или групи не поддържат обединяването.

За да разберете по-добре как действа обединяването на формуляри, представите си, че сте проектирали шаблон за формуляр за отчитане на разходите, който съдържа контрола на текстово поле, обвързана с неповтарящо се поле в източника на данни, която използва текстов тип данни. Това поле се използва за съхраняване на служебно оправдаване на записаните разходи на всеки потребител. Например, ще наречем полето цел и ще обвържем контролата на текстовото поле с етикета Бизнес цел.

Представете си, че трима потребители – Мартин Банков, Теодор Теодоров и Борислав Димитров – попълват формуляри, базирани на вашия шаблон за формуляр. В полето Бизнес цел, Мартин въвежда Конференция, Теодор въвежда Посещение на клиент и Борислав въвежда Бизнес пътуване. Тъй като контролите на текстови полета, използващи текстов тип данни, не поддържат обединяването на данни по подразбиране, ръководителят, който обединява тези формуляри за отчитане на разходите, ще види само една стойност в полето Бизнес цел – стойността, която вече е била попълнена в целевия формуляр. Така че, ако например формулярът на Борислав е целевият формуляр, в това поле на обединения формуляр ще се появи само въведената от Борислав стойност.

Като персонализирате настройките за обединяване за полето или групата, която е обвързана контролата, потребителите могат да обединяват това поле или на групата данни от няколко формуляра. В този пример можете да персонализирате настройките за Бизнес назначениеe контрола текстово поле, така че потребителите могат да обединяват данни от формулярите, съдържащи това поле. Можете да персонализирате настройките по-нататъшно чрез разрешаване на разделител между всяка обединена стойност. Разделител може да бъде интервал, запетая, точка и запетая, вертикална линия "," нов ред "," край на абзац или подчертаване. Например ако Мартин въведе конференция в полето Бизнес цел , Теодор типове Посещение на клиенти Джуди типове Командировкаи разрешаване на обединяването за това поле и зададете запетая разделител, получените обединени данни ще се показва като командировка, посещение на клиент, конференция (ако Джуди на формуляр е целевия формуляр).

Забележка: След запетаята и точката и запетая, използвани като ограничители, автоматично се добавя интервал.

Докато добавянето на ограничител спомага за разграничаването на конкретните стойности, можете още повече да персонализирате начина на обединяване на данните, като добавите уникален префикс към всяка стойност, която се съдържа в дадено поле или група. При добавянето на префикс можете да изберете стойността от друго поле или да въведете функция, която искате да използвате като префикс. Добавянето на префикс улеснява потребителите при идентифицирането на източника на първоначалните данни. Например, можете да разрешите името на човека, попълнил формуляра (стойност, въведена в друго поле),  да се появи като префикс за стойност, съдържаща се в друго поле. Тогава при обединяването на няколко формуляра, стойностите от формуляра източник ще покажат обединените стойности и те ще имат идентификатори.

Например ако идентифицирате поле, което съхранява името на потребителя като префикс и създаване на изображение функция, която добавя двоеточие след всяка поява на тази стойност, потребителите могат лесно да видите кой е въвел стойността дори след обединяването на няколко формуляра. В този пример, ако Надежда Маринова формулярът е целевия формуляр, резултатните данни ще се покажат като Командировка, Теодор: посещение на клиент, Христо Петър: конференция.

Забележки: 

 • Към целевия формуляр не е добавен префикс (в този случай към формуляра на Борислав Димитров),  за да се избегне добавянето на излишни префикси, ако обединените данни се запишат във формуляра и след това формулярът се обедини отново.

 • Когато даден потребител обединява формуляри на InfoPath, които са разположени на твърд диск или мрежово местоположение, сайт на SharePoint или имейл формуляри на InfoPath в Office Outlook 2007, обединените данни, получени като резултат, се показват в ред, обратен на реда на избиране на формулярите. Например, ако даден потребител избере три формуляра, като започне с този на Мартин, след това избере този на Борислав и накрая този на Теодор, в резултатния формуляр, съдържащ обединените данни, данните на Теодор ще се появят първи, последвани от данните на Борислав и след това от тези на Мартин.

 • Като допълнение към персонализирането на настройките за обединяване за отделни контроли можете да забраните обединяването на формуляри за целия шаблон за формуляр, за да попречите на потребителите да обединяват формулярите, които са базирани на него. Когато забраните обединяването на формуляра, потребителите, които го попълват, нямат достъп до командата Обединяване на формуляри от менюто Файл.

 • За да се гарантира, че вашия формуляр шаблон е конфигуриран правилно за обединяване на други формуляри, изпробвайте го, като публикувате шаблона на формуляр и след това създаване и записване на най-малко пет формуляри, базирани на шаблона на формуляр с примерни данни. След като запишете формуляри, отворете шаблона за формуляр в режим на проектиране и след това щракнете върху Визуализация в лентата с инструменти стандартни ... В режим на визуализация на обединяване на формулярите на извадката. Ако формулярите обедините правилно, можете да публикувате шаблона на формуляр и да позволите на потребителите да създавате формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр.

 • Предоставяне на потребителите с процедура за това как да обединяване на формуляри. Можете да развиете тази процедура, когато тествате вашия шаблон на формуляр за обединяване.

Най-горе на страницата

Действия за обединяване на полета и групи

Следните действия за обединяване варират в зависимост от типа данни на полето или групата.

Когато конфигурирате настройките за обединяване за всеки тип на поле или група, можете да изберете да игнорирате стойностите във формулярите източници и да запазите стойностите в целевия формуляр, или избор на настройка за обединяване по избор. Следващата таблица описва настройките по избор за всеки тип на поле или група.

Тип на поле или група

Налични настройки за обединяване

Примери за контроли, които може да бъде обвързана с този тип поле

Повтаряне на стаи за поле

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

  • Игнорирай празните полета

  • Добавяне на разделител между елементите

  • Добавяне на префикс към всеки елемент

 • Текстово поле

 • Падащо списъчно поле

 • Разгъващ се списък

Повтарящо се поле

 • Вмъкване на стойности от формулярите източници преди или след стойността в целевия формуляр

  • Премахване на празните полета

 • Списък с водещи символи

 • Номериран списък

 • Обикновен списък

 • Списъчно поле за множествен избор

Повтаряне на стаи за XHTML поле

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

  • Игнорирай празните полета

  • Добавяне на разделител между елементите

  • Добавяне на префикс към всеки елемент и форматиране на префикс на текст

RTF текстово поле

Повтарящо се XHTML поле

 • Вмъкване на стойности от формулярите източници преди или след стойността в целевия формуляр

  • Премахване на празните полета

 • Списък с водещи символи

 • Номериран списък

 • Обикновен списък

 • Повтаряща се таблица

Поле атрибут

 • Заменете стойността в целевия формуляр със стойността от формуляра източник

  Ако потребител избере няколко формуляра, стойността от последния форма, която потребителят избере ще бъде стойността, която се запазва в целевия формуляр. Например ако потребител избере три форми, започвайки с Христо, след което избира на вяра и след това на Теодор, данните от атрибут поле, което е под формата на Теодор ще заместят първоначалната стойност в целевия формуляр.

  Забележка: В зависимост от операционната система на лицето, което обединява формуляри може да се различават запазено стойност.

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

  • Игнорирай празните полета

  • Добавяне на разделител между елементите

  • Добавяне на префикс към всеки елемент

Контрола може да има тип на поле атрибут.

Non-повтаряща се група

 • Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници

 • Секция

 • Допълнителна секция

Повтаряща се група

 • Вмъкване на стойности от формулярите източници преди или след стойността в целевия формуляр

  • Премахване на празните полета

 • Списък с водещи символи

 • Номериран списък

 • Обикновен списък

 • Списъчно поле за множествен избор

 • Повтаряща се таблица

Най-горе на страницата

Определяне на потребителските настройки за обединяване за контроли

Използвайте процедурите, описани в тази секция, за да дефинирате потребителските настройки за обединяване за стандартни и повтарящи се контроли.

Забележка: Когато разрешите настройките за обединяване за контрола, всъщност разрешавате настройки за обединяване за полето или групата, която е обвързана контролата. Настройките се различават в зависимост от полето или група и неговия тип данни. Някои типове полета или групи не поддържат обединяването. Можете също да промените настройките за обединяване, като редактирате свойствата за поле или група в източника на данни. За да направите това, щракнете с десния бутон на поле или група в прозореца на задачите Източник на данни , щракнете върху свойства в контекстното меню и след това в раздела правила и обединяване щракнете ВърхуНастройки на обединяване.

Стандартните контроли включват контролите, които обикновено свързвате със събирането и показването на информация. Те включват текстови полета, списъчни полета, квадратчета за отметка и бутони. Повтарящите се контроли и контролите по избор включват контроли на списъци, повтарящи се таблици, повтарящи се секции и секции по избор. Тези контроли позволяват на потребителите да въвеждат елементи на списъци, редове, набори от записи и информация по избор при попълването на формуляра. Например, в шаблон за формуляр за отчитане на разходите можете да използвате повтаряща се таблица, за да позволите на потребителите да добавят колкото редове са им необходими за въвеждането на конкретния брой разходи.

Забележки: 

 • Някои контроли са обвързани с полета, които не могат да се обединят. Например стойностите в квадратче контроли или контроли за избор на дата не може да се обединят, защото не може да се обединят типа на данните, които съдържат. Контроли, които съдържат цифрови подписи никога не могат да се обединят, защото това така ще направят невалидно цифров подпис.

 • Някои контроли съдържат допълнителни опции. Например, при персонализиране на настройките за обединяване за контрола за RTF текст, можете също да изберете опции за форматиране на шрифта.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за стандартни контроли

Стандартните контроли включват текстови полета, RTF текстови полета и Разгъващите се списъци. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да промените.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху раздела Разширени .

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. В Действие за това поле щракнете върху Комбиниране на стойността в целевия формуляр със стойностите от формулярите източници.

 5. За да изключите полетата, които не съдържат данни, от Опции за комбиниране отметнете квадратчето Игнорирай празните полета (препоръчва се).

 6. От списъка Отделяй всеки елемент сизберете какъв разделител да се показва между стойностите в контролата, която се появява в целевия формуляр.

  Технически подробности

  Добавянето на разделител помага на потребителите да разберат кой потребител е въвел данните, когато се извърши обединяване на данни от няколко формуляра. Например, избирането на Запетая (",") за дадена контрола ще доведе до разделянето на данните от тази контрола чрез запетая, когато се обединят няколко формуляра, базирани на този шаблон за формуляр.

 7. За да добавите префикс пред всяка стойност, появяваща се в контролата, когато потребителите обединяват формуляри, базирани на този шаблон за формуляр, отметнете квадратчето Започвай всеки елемент с и след това изберете елемент, въз основа на който искате да се базира префиксът.

  Как?

  1. Щракнете върху Вмъкване на формула изображение на бутон .

  2. В диалоговия прозорец Вмъкване на формула направете едно от следните неща:

   • За да използвате дадено поле във формулата, щракнете върху Вмъкване на поле или група, щракнете върху полето, което искате да използвате, в диалоговия прозорец Избиране на поле или група и после върху OK.

   • За да използвате дадена функция във формулата, щракнете върху Вмъкване на функция, изберете желаната функция от диалоговия прозорец Вмъкване на функция и после щракнете върху OK.

    Съвет: Ако функцията изисква параметри, изберете функцията в диалоговия прозорец Вмъкване на функция, щракнете върху OK, след това в полето Формула в диалоговия прозорец Вмъкване на функция щракнете двукратно върху добавената функция и щракнете върху поле или група. Връзки за повече информация относно функциите ще намерите в секцията Вж. също.

   • За да вмъкнете стойност или математически оператор във формулата, въведете стойността или символа за математическата операция в полето Формула.

  Операция

  Символ

  Събиране

  +

  Изваждане

  -

  Умножение

  *

  Деление

  /

  • Забележка: Ако вашата формула използва оператора за деление (/), уверете се, че има интервал преди и след оператора за деление. Ако операторът за деление няма интервали преди и след себе си, InfoPath може да изтълкува "/" като разделител за стъпки в адрес на местоположение на XPath, а не като оператор за деление.

  • За да проверите дали е правилен синтаксисът на формулата, в диалоговия прозорец Вмъкване на формула щракнете върху Проверка на формула.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за стандартни секции

Стандартните секции са контейнери за други контроли. Секциите могат да включват всички контроли, изброени в прозореца на задачите контроли , включително други секции. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху секцията, която искате да промените.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на секция щракнете върху раздела Разширени.

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. В Действие за тази група щракнете върху Комбинирай съдържанието на групите в източника и целевия формуляр (по подразбиране).

  Забележка: Настройките за обединяване за всяко поле или група в рамките на тази група ще определят начина за обединяване на данните.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за повтарящи се контроли и секции

Контроли за повтарящи се включват повтарящи се секции, повтарящи се таблици и списъци с водещи символи. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да промените.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху раздела Разширени .

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. В Действие за тази повтаряща се група щракнете върху Вмъкни групите от формулярите източници в целевия формуляр (по подразбиране).

 5. За да определите къде да се появяват групите от формулярите източници в целевия формуляр, в Опции за вмъкване щракнете върху След групите в целевия формуляр или Преди групите в целевия формуляр.

 6. За да премахнете празните стойности от обединените формуляри, отметнете квадратчето Премахни празните групи (препоръчва се).

 7. За да комбинирате групи, чиито контроли съдържат еднакви стойности, и така да намалите излишните данни, отметнете квадратчето Комбинирай групите с еднаква стойност на поле и след това щракнете върху бутона Полета за сравняване, за да изберете полетата, които ще се комбинират.

Дефиниране на потребителските настройки за обединяване за секции по избор

Секции по избор съдържат други контроли. Потребителите могат да вмъкнете или премахнете секции по избор, когато попълване на формуляр. Вижте действия за обединяване на полета и групи в тази статия за повече информация.

Забележка: Контроли, които са добавени в секции – с други думи, дъщерни контроли на родителски контрол – само поддържат циркулярни документи, ако е разрешен за родителски контрол.

 1. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да промените.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху раздела Разширени .

 3. Под сливане формулярищракнете върху Настройки на обединяване.

 4. В Действие за тази група щракнете върху Комбинирай съдържанието на групите в източника и целевия формуляр (по подразбиране).

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×