Проектиране на оформлението и формата на обобщена таблица

След създаването на обобщена таблица и добавянето на полетата, които искате да анализирате, може да се наложи да подобрите оформлението и форматирането на отчета, за да улесните четенето на данните и преглеждането им за подробности. За да промените оформлението на обобщена таблица, може да промените формата на обобщената таблица и начина, по който се показват полетата, колоните, редовете, междинните суми, празните клетки и линиите. За да промените формата на обобщената таблица, може да приложите предварително зададен стил, редове на ленти и условно форматиране.

Важно: Инструменти за обобщена таблица в лентата идва с два раздела – Анализ (в Excel 2013 и по-нови версии) или опции (Excel 2010 и Excel 2010) и Проектиране. Обърнете внимание, че в процедурите в тази тема се споменават заедно и разделът Анализ, и разделът Опции, когато това е приложимо.

Промяна на оформлението на формуляра на обобщена таблица

За да направите съществени промени на оформлението на обобщена таблица или нейните различни полета, можете да използвате един от трите вида:

 • Компактният вид    показва елементите от различни полета от областта на реда в една колона и използва отстъп, за да се различат елементите от различните полета. Етикетите на редовете заемат по-малко място в компактен вид, което оставя повече място за числови данни. Показват се бутоните Разгъни и Свий, така че да можете да показвате или да скривате подробностите в компактен вид. Компактният вид пести място и прави обобщената таблица по-четлива и следователно е зададен като оформление на формуляр за обобщени таблици по подразбиране.

  Обобщена таблица в компактен вид

 • Табличен вид    показва по една колона на поле и предоставя място за заглавки на полета.

  Обобщена таблица в табличен вид

 • Структурираният вид    е подобен на табличния вид, но може да показва междинни суми в горния край на всяка група, защото елементите в следващата колона, се показват един ред под текущия елемент.

  Обобщена таблица в структуриран вид

Промяна на обобщена таблица в компактен, структуриран или табличен вид

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Проектиране, в групата Оформление щракнете върху Оформление на отчет и след това направете едно от следните неща:

  • За да запазите свързаните данни от излизане извън екрана по хоризонтала и да се минимизира превъртането, щракнете върху Покажи в компактен вид.

   В компактен вид полетата се съдържат в една колона и имат за цел да покажат отношението на влагане на колони.

  • За да структурирате данните в класически стил на обобщена таблица, щракнете върху Покажи в структуриран вид.

  • За да се представят всички данни в традиционен формат на таблица и за да се улесни копирането на клетките в друг работен лист, щракнете върху Покажи в табличен вид.

   Изображение на лентата на Excel

Промяна на начина на показване на етикетите на елементите в структуриран вид

 1. В обобщената таблица изберете поле за редове.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

  Може също да щракнете двукратно върху полето за редове в структуриран или табличен вид и да продължите със стъпка 3.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Активно поле щракнете върху Настройки на поле.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Настройки на поле щракнете върху раздела Оформление и печат и след това в Оформление направете едно от следните неща:

  • За да покажете елементи на поле в структурна форма, щракнете върху Показвай етикетите на елементите във вид на структура.

  • За да покажете или скриете етикети от следващото поле в същата колона в компактен вид, щракнете върху Показвай етикетите на елементите във вид на структура, а след това изберете Покажи етикетите от съседното поле в същата колона (уплътнена форма).

  • За да покажете елементи на поле в таблична форма, щракнете върху Показвай етикетите на елементите в табличен вид.

Промяна на подреждането на полетата в обобщена таблица

За да получите окончателните желани резултати за оформлението, може да добавяте, пренареждате и премахвате полета с помощта на списъка с полета на обобщената таблица.

Ако не виждате списъка с полета на обобщената таблица, се уверете, че обобщената таблица е избрана. Ако все още не виждате списъка с полета на обобщената таблица, в раздела Опции, в групата Покажи/Скрий щракнете върху Списък с полета.

Ако не виждате полетата, които искате да използвате в списъка с полета на обобщената таблица, може да се наложи да обновите обобщената таблица, за да се видят всички нови полета, изчисляеми полета, величини, изчисляеми величини или размери, които сте добавили след последната операция. В раздела Опции, в групата Данни щракнете върху Обнови.

За повече информация относно работата със списъка с полета на обобщената таблица вижте Използване на списъка с полета за подреждане на полетата в обобщена таблица.

Добавяне на полета към обобщена таблица

Направете едно или няколко от следните неща:

 • Изберете квадратчето за отметка до всяко име на поле в секцията за полета. Полето се поставя в областта по подразбиране на секцията за оформление, но ако желаете, можете да пренаредите полетата.

  По подразбиране текстовите полета се добавят към областта Етикети на редове, числовите полета се добавят към областта Стойности, а йерархиите на дати и часове на онлайн аналитичната обработка (OLAP) се добавят към областта Етикети на колони.

 • Щракнете с десния бутон върху името на поле и след това изберете подходящата команда – Добавяне към филтър за отчет, Добавяне към етикет на колона, Добавяне към етикет на ред и Добавяне към стойности, за да поставите полето в определена област на секцията за оформление.

 • Щракнете и задръжте върху име на поле, а след това плъзнете полето между секцията за полета и област в секцията за оформление.

Копиране на полета в обобщена таблица

В обобщена таблица, която се базира на данни от работен лист на Excel или на външни данни от данни източник, различни от OLAP, може да се наложи да добавите едно и също поле повече от веднъж към областта Стойности, така че да можете да показвате различни изчисления с помощта на функцията Показвай стойностите като. Може например да поискате да сравните изчисления едно до друго – например възможности за брутна и нетна печалба, минимални и максимални продажби или брой клиенти и процент от общата сума на клиентите. За повече информация вижте Показване на различни изчисления в полета за стойности на обобщената таблица.

 1. Щракнете и задръжте върху име на поле в секцията за полета, а след това плъзнете полето до областта Стойности в секцията за оформление.

 2. Повторете стъпка 1 толкова пъти, колкото искате да копирате полето.

 3. Във всяко копие на полето променете сумиращата функция или потребителското изчисление по желания от вас начин .

  Забележки: 

  • Когато добавяте две или повече полета към областта на стойностите, независимо от това, дали са копия на едно и също поле или на различни полета, списъкът на полетата автоматично добавя етикет на колона със стойности към областта Стойности. Може да използвате това поле, за да премествате положенията на полетата нагоре и надолу в областта Стойности. Може дори да премествате етикет от колоната със стойности в областта Етикети на колони или областите Етикети на редове. Не може обаче да премествате етикет от колоната със стойности в областта "Филтри на отчети".

  • Може да добавите поле само веднъж към някоя от областите Филтър на отчети, Етикети на редове или Етикети на колони, независимо от това, дали типът на данните е числов, или не. Ако опитате да добавите едно и също поле повече от веднъж – например към областите Етикети на редове и Етикети на колони в секцията за оформление – полето автоматично се премахва от първоначалната област и се поставя в новата област.

  • Друг начин за добавяне на едни и също поле в областта Стойности е посредством използване на формула (наречена също изчисляема колона), която използва същото поле във формулата.

  • Не може да добавите повече от веднъж едно и също поле в обобщена таблица, която се базира на източник на данни OLAP.

Пренареждане на полета в обобщена таблица

Можете да пренареждате съществуващи полета или да препозиционирате полета, като използвате една от четирите области отгоре на секцията за оформление:

Отчет с обобщена таблица

Описание

Обобщена диаграма

Описание

Стойности   

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

Стойности   

Използвайте, за да покажете обобщени числови данни.

Етикети на редове   

Използвайте, за да покажете полета като редове от страната на отчета. Редът с по-долна позиция се влага в друг ред непосредствено над него.

Поле на осите (категории)   

Използвайте, за да покажете полета като ос в диаграмата.

Етикети на колони   

Използвайте, за да покажете полета като колони отгоре на отчета. Колоната в по-долна позиция се влага в друга колона, непосредствено над нея.

Етикети на полета на легенди (серии)   

Използвайте, за да покажете полета в легендата на диаграмата.

Филтър на отчети    

Използвайте, за да филтрирате целия отчет, на базата на избран елемент във филтъра за отчет.

Филтър на отчети    

Използвайте, за да филтрирате целия отчет, на базата на избран елемент във филтъра за отчет.

За да пренаредите полета, щракнете върху името на поле в една от областите и след това изберете една от следващите команди:

Изберете това

За да

Премести нагоре   

Преместите полето една позиция нагоре в областта.

Премести надолу   

Преместите полето една позиция надолу в областта.

Премести в началото   

Преместите полето в началото на областта.

Премести в края   

Преместите полето в края на областта.

Премести във филтъра на отчети   

Преместите полето в областта на филтъра на отчети.

Премести в етикетите на редове   

Преместите полето в областта за етикети на редове.

Премести в етикетите на колони   

Преместите полето в областта за етикети на колони.

Премести в стойностите   

Преместите полето в областта за стойности.

Настройки на поле за стойност, Настройки на поле   

Показва диалоговите прозорци Настройки на поле или Настройки на поле за стойност. За повече информация относно всяка настройка щракнете върху бутона "Помощ" изображение на бутон отгоре на диалоговия прозорец.

Можете също да щракнете и задържите върху име на поле, а после да плъзнете полето между секциите за полета и оформление, както и между различните области.

Премахване на полета от обобщена таблица

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. За да покажете списъка с полета на обобщената таблица, в раздела Анализ или Опции, в групата Покажи щракнете върху Списък с полета.

  Изображение на лентата на Excel

 3. За да премахнете поле, в списъка с полета на обобщената таблица направете едно от следните неща:

  • В списъка с полета на обобщената таблица изчистете квадратчето за отметка до името на полето.

   Забележка: Изчистването на квадратче за отметка в секцията за полета премахва всички екземпляри на това поле от отчета.

  • В областта за оформление щракнете върху името на полето и след това щракнете върху Премахни полето.

  • Щракнете и задръжте върху име на поле в секцията за оформление, а след това го плъзнете извън списъка с полета на обобщената таблица.

Промяна на оформлението на колони, редове и междинни суми

За по-нататъшно подобряване на оформлението на обобщената таблица може да направите промени, засягащи оформлението на колони, редове и междинни суми – например показване на междинни суми над редове или изключване на заглавките на колони. Може също да пренаредите отделни елементи в ред или колона.

Включване или изключване на поле за заглавка на ред и колона

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. За да превключите между показване и скриване на заглавки на полета, в раздела Анализ или Опции, в групата Покажи щракнете върху Заглавки на полетата.

  Изображение на лентата на Excel

Показване на междинни суми над или под техните редове

 1. В обобщената таблица изберете полето за ред, за който искате да покажете междинни суми.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

  Съвет: Може също да щракнете двукратно върху полето за редове в структуриран или табличен вид и да продължите със стъпка 3.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Активно поле щракнете върху Настройки на поле.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Настройки на поле, в раздела Междинни суми и филтри, в Междинни суми щракнете върху Автоматично или Потребителски.

  Забележка:  Ако е избрано Няма, междинните суми са изключени.

 4. В Оформление и печат, в Оформление щракнете върху Показвай етикетите на елементите във вид на структура и след това направете едно от следните неща:

  • За да покажете междинните суми над междинно сумираните редове, отметнете квадратчето Показвай междинните суми най-отгоре за всяка група. Тази опция е избрана по подразбиране.

  • За да покажете междинните суми под междинно сумираните редове, изчистете квадратчето Показвай междинните суми най-отгоре за всяка група.

Промяна на реда на елементите на редове или колони

Направете някое от следните неща:

 • В обобщената таблица щракнете с десния бутон върху реда или етикета на колона или върху елемента в етикет, посочете Премести и след това използвайте една от командите в менюто Премести, за да преместите елемента на друго място.

 • Изберете елемента на етикета на реда или колоната, който искате да преместите, и след това посочете долната граница на клетката. Когато показалецът на мишката стане четирипосочна стрелка, плъзнете елемента до новото положение. Следващата илюстрация показва как се премества елемент ред чрез плъзгане.

  Пример за преместване на елемент в отчет с обобщена таблица

Настройване на ширини на колони при обновяване

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица, в раздела Оформление и форматиране, във Форматиране направете едно от следните неща:

  • За да настроите колоните на обобщената таблица така, че автоматично да побират най-широкия текст или най-дългата числова стойност, отметнете квадратчето Автопобиране на ширината на колоните при обновяване.

  • За да запазите текущата ширина на колоните на обобщена таблица, изчистете отметката от квадратчето Автопобиране на ширината на колоните при обновяване.

Преместване на колона в областта за етикети на редове или на ред в областта за етикети на колони

Може да се наложи да преместите поле за колона в областта за етикети на редове или поле за ред в областта за етикети на колони, за да оптимизирате оформлението и четливостта на обобщената таблица. Когато премествате колона в ред или ред в колона, вие разменяте вертикалната или хоризонталната ориентация на полето. Тази операция се нарича също "завъртане" на ред или колона.

Направете някое от следните неща:

 • Щракнете с десния бутон на поле за ред, посочете Преместване < име на полето > и след това щракнете върху Преместване на < име на поле > в колони.

 • Щракнете с десния бутон върху поле на колона и след това щракнете върху Преместване на <име на полето> в редове.

 • Плъзнете поле на ред или колона в друга област. Следващата илюстрация показва как да преместите поле на колона в областта за етикети на редове.

  Пример за променяне на оформлението на отчет с обобщена таблица

  1. Щракнете върху поле за колона

  2. Плъзнете го до областта за редове

  3. "Спорт" става поле за ред, подобно на "Регион"

Обединяване или разделяне на клетки за елементи на външен ред и колона

Можете да обедините клетки за елементи на ред и колона, с цел да центрирате елементите хоризонтално и вертикално или да разделите клетки, за да подравните елементите вляво в полетата на външен ред и колона отгоре на групата елементи.

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица щракнете върху раздела Оформление и форматиране и след това в Оформление отметнете или изчистете отметката от квадратчето Обедини и центрирай клетките с етикети.

Забележка: Не можете да използвате квадратчето за отметка Обединяване на клетки в раздела Подравняване в обобщена таблица.

Промяна на показването на празни клетки, празни редове и грешки

Може да има моменти, когато данните на обобщената таблица съдържат празни клетки, празни редове или грешки и искате да промените начина, по който се показват.

Промяна на начина на показване на грешки и празни клетки

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица, щракнете върху раздела Оформление и форматиране, а след това във Форматиране направете едно от следните неща:

  • За да промените начина на показване на грешки, отметнете квадратчето При грешни стойности показвай. Въведете в полето стойността, която искате да се показва вместо грешките. За да показвате грешките като празни клетки, изтрийте всички знаци от полето.

  • За да промените показването на празни клетки, изберете За празни клетки показвай и след това въведете в текстовото поле стойността, която искате да се показва в празните клетки.

   Съвет: За да показвате празни клетки, изтрийте всички знаци от полето. За да показвате нули, изчистете квадратчето за отметка.

Показване или скриване на празните редове след редове или елементи

За редовете направете следното:

 • В обобщената таблица изберете поле за редове.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

  Съвет: Може също да щракнете двукратно върху полето за редове в структуриран или табличен вид и да продължите със стъпка 3.

 • В раздела Анализ или Опции, в групата Активно поле щракнете върху Настройки на поле.

  Изображение на лентата на Excel

 • В диалоговия прозорец Настройки на поле, в раздела Оформление и печат, в Оформление отметнете или изчистете отметката от квадратчето Вмъквай празен ред след всеки етикет на елемент.

За елементите направете следното:

 • В обобщената таблица изберете желания от вас елемент.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 • В раздела Проектиране, в групата Оформление щракнете върху Празни редове, а след това отметнете квадратчето Вмъквай празен ред след всеки етикет на елемент или Премахвай празния ред след всеки етикет на елемент.

  Изображение на лентата на Excel

  Забележка: Можете да приложите форматиране на знаци и клетки към празните редове, но не можете да въвеждате данни в тях.

Промяна на начина, по който се показват елементите и етикетите без данни

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В раздела Показване, в Показване направете едно или няколко от следните неща:

  • За да покажете елементи без данни в редове, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Показвай елементите без данни в редове, за да покажете или скриете елементи на редове, които нямат стойности.

   Забележка: Тази настройка е налична само за източник на данни от аналитична обработка онлайн (OLAP).

  • За да покажете елементи без данни в колони, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Показвай елементите без данни в колони, за да покажете или скриете елементи на колони, които нямат стойности.

   Забележка: Тази настройка е налична само за източник на данни от аналитична обработка онлайн (OLAP).

  • За да покажете етикетите на елементите, когато няма полета в областта на стойностите, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Показвай етикетите на елементите, когато няма полета в областта на стойностите, за да покажете или скриете етикетите на елементите, когато няма полета в областта за стойности.

   Забележка: Това квадратче за отметка се отнася само за обобщени таблици, създадени с версии на Excel, по-ранни от Office Excel 2007.

Промяна или премахване на форматиране

Може да избирате сред най-разнообразни стилове на обобщени таблици в галерията. Освен това можете да контролирате разделянето с ленти на отчет. Промяната на числовия формат на поле е един бърз начин да приложите еднотипно форматиране към целия отчет. Можете и да добавите или премахнете разделянето на ленти (редуване на по-тъмен и по-светъл фон) за редове и колони. Разделянето на ленти улеснява четенето и проследяването на данните.

Прилагане на стил за форматиране на обобщена таблица

Може бързо да променяте външния вид и форматирането на обобщена таблица, като използвате един от многото предварително зададени стилове за обобщена таблица (или бързи стилове).

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Проектиране, в групата Стилове за обобщена таблица направете някое от следните неща:

  • Щракнете върху видим стил на обобщена таблица или превъртете галерията, за да видите още стилове.

  • За да видите всички налични стилове, щракнете върху бутона Още отдолу на плъзгача.

   Изображение на лентата на Excel

   Ако искате да създадете ваш собствен потребителски стил на обобщена таблица, щракнете върху Нов стил за обобщената таблица отдолу на галерията, за да се покаже диалоговият прозорец Нов стил за обобщената таблица.

Разделяне на ленти, за да промените формата на обобщена таблица

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Проектиране, в групата Опции за стилове на обобщена таблица направете едно от следните неща:

  • За да редувате всеки ред с по-светъл или по-тъмен формат на цвят, щракнете върху Лентови редове.

  • За да редувате всяка колона с по-светъл или по-тъмен формат на цвят, щракнете върху Лентови колони.

  • За да включите заглавки на редове в стила за разделяне на ленти, щракнете върху Заглавки на редове.

  • За да включите заглавки на колони в стила за разделяне на ленти, щракнете върху Заглавки на колони.

   Изображение на лентата на Excel

Премахване на стил или форматиране на ленти от обобщена таблица

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Проектиране, в групата Стилове за обобщена таблица щракнете върху бутона Още отдолу на плъзгача, за да видите всички налични стилове, а след това щракнете върху Изчистване отдолу на галерията.

  Изображение на лентата на Excel

Условно форматиране на данни в обобщена таблица

Използвайте условно форматиране, за да улесните визуалното изследване и анализиране на данни, откриването на критични проблеми и откриването на типови разпределения и тенденции. Условното форматиране ви помага да си отговорите на конкретни въпроси за вашите данни. Има важни особености, които трябва да разберете, когато използвате условно форматиране на обобщена таблица:

 • Ако промените оформлението на обобщена таблица чрез филтриране, скриване на нива, свиване или разгъване на нива или преместване на поле, условният формат се поддържа дотогава, докато полетата в базовите данни не се премахнат.

 • Обхватът на условния формат за полета в областта Стойности може да се базира на йерархията на данните и се определя от всички видими дъщерни елементи (следващото по-ниско ниво в йерархията) на родителския (следващото по-високо ниво в йерархията) в редовете на една или повече колони или колоните за един или повече редове.

  Забележка: В йерархията на данните дъщерните елементи не наследяват условното форматиране от родителския и родителският елемент не наследява условно форматиране от дъщерните.

 • Има три метода за обхващане на условния формат на полета в областта на стойностите: по селекция, по съответстващо поле и по поле за стойност.

За повече информация вижте Прилагане на условно форматиране.

Промяна на числовия формат за поле

 1. В обобщената таблица изберете полето, което ви интересува.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Активно поле щракнете върху Настройки на поле.

  Изображение на лентата на Excel

  Диалоговият прозорец Настройки на поле показва етикети и филтри на отчети, а диалоговият прозорец Настройки на поле за стойности показва стойности.

 3. Щракнете върху Формат на числата отдолу на диалоговия прозорец.

 4. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки, в списъка Категория щракнете върху числовия формат, който искате да използвате.

 5. Изберете предпочитаните от вас опции и след това щракнете двукратно върху OK.

  Може и да щракнете с десния клавиш върху поле за стойност и след това да щракнете върху Числов формат.

Включване на форматиране от OLAP сървър

Ако сте свързани към OLAP база данни на "Услуги за анализ на Microsoft SQL сървър" (OLAP), може да зададете какви формати на OLAP сървъра да се извличат и показват заедно с данните.

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Данни щракнете върху Промяна на източник на данни и след това върху Свойства на връзката.

  изображение на лентата на excel

 3. В диалоговия прозорец Свойства на връзката, в раздела Употреба и след това в секцията Форматиране на OLAP сървър направете едно от следните неща:

  • За да разрешите или забраните форматирането на числа – например валута, дата и час, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Числов формат.

  • За да разрешите или забраните стиловете за шрифт – например получер, курсив, подчертаване и задраскване, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Стил на шрифта.

  • За да разрешите или забраните цветовете на запълване, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Цвят на запълване.

  • За да разрешите или забраните цветовете на текста, отметнете или изчистете отметката от квадратчето Цвят на текста.

Запазване или отхвърляне на форматирането

 1. Щракнете някъде в обобщената таблица.

  С това върху лентата се появява разделът Инструменти за обобщена таблица.

 2. В раздела Анализ или Опции, в групата Обобщена таблица щракнете върху Опции.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В раздела Оформление и форматиране, във Форматиране направете едно от следните неща:

  • За да запишете оформлението и форматирането на обобщената таблица, така че да се използват всеки път, когато извършвате операция в обобщената таблица, отметнете квадратчето Съхранявай форматирането на клетките при актуализиране.

  • За да отхвърлите оформлението и форматирането на обобщената таблица и да се върнете към подразбиращите се оформление и форматиране всеки път, когато извършвате операция в обобщената таблица, изчистете отметката от квадратчето Съхранявай форматирането на клетките при актуализиране.

  Забележка: Макар тази опция да засяга и форматирането на обобщени диаграми, не се запазват линиите на тенденцията, етикетите на данни, отсечки на грешка и други промени на конкретни серии данни.

В Excel Online можете да прилагате сортиране и филтриране към обобщена таблица, да премествате нейните полета и да променяте настройки на полета за стойности в списъка на полетата, но не можете да променяте оформлението на данните й. Трябва да използвате настолната версия, за да можете да промените оформлението. Вижте Проектиране на оформлението и формата на обобщена таблица

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×