Проблеми със съвместимостта при условно форматиране

Проверката за съвместимост е намерила един или повече проблеми със съвместимостта, свързани с условно форматиране.

Важно: Преди да продължите записването на работната книга в по-стар файлов формат, трябва да обърнете внимание на проблемите, които причиняват значителна загуба на функционалност, за да можете да предотвратите трайна загуба на данни или неправилно функциониране.

Проблемите, които предизвикват незначителна загуба на точност, може и да не е необходимо да се решават, преди да продължите записването на работната книга – няма загуба на данни или функционалност, но работната книга може да не изглежда или да не работи точно по същия начин, когато я отваряте в по-стара версия на Microsoft Excel.

В тази статия

Проблеми, които причиняват значителна загуба на функционалност

Проблеми, които причиняват незначителна загуба на точност

Проблеми, които причиняват значителна загуба на функционалност

Проблем

Решение

Някои клетки имат повече условни формати, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Само първите три условия ще бъдат показани в по-ранни версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2016 и 2013 условното форматиране може да съдържа до шейсет и четири условия, но в Excel 97-2003 ще виждате само първите три условия.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 и 2013, освен ако правилата не са редактирани в Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, към които е приложено условно форматиране, използващо повече от три условия, и след това направете необходимите промени, за да използвате не повече от три условия.

Някои клетки имат припокриващи се диапазони на условно форматиране. По-ранните версии на Excel няма да изчислят правилата за условно форматиране за припокриващи се клетки. Припокриващите се клетки ще показват различно условно форматиране.

Какво означава    Припокриването на диапазоните на условно форматиране не се поддържа в Excel 97-2003 и условното форматиране не се показва, както се очаква.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 и 2013, освен ако правилата не са редактирани в Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които имат припокриващи се диапазони на условно форматиране, и след това направете необходимите промени, за да избегнете припокриване.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат тип на условно форматиране, който не се поддържа в по-ранни версии на Excel, като например ленти за данни, цветови гами или набори от икони.

Какво означава    В Excel 97-2003 няма да виждате типове условно форматиране, като например ленти за данни, скали на цветовете, набори от икони, стойности с най-висока и най-ниска оценка, стойности над и под средната, уникални или дублирани стойности и сравняване на колони на таблица, за да определите кои клетки да форматирате.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 и 2013, освен ако правилата не са редактирани в Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, чийто тип условно форматиране е нов в Excel 2016, и след това направете необходимите промени, за да използвате само типове форматиране, които се поддържат в по-старите версии на Excel.

Някои клетки съдържат условно форматиране с изчистена опция Спри, ако е истина. По-ранните версии на Excel няма да разпознаят тази опция и ще спират след първото удовлетворено условие.

Какво означава    В Excel 97-2003 няма опция за условно форматиране без спиране, когато условието е изпълнено. Условното форматиране не се прилага, след като първото условие е истина.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 и 2013, освен ако правилата не са редактирани в Excel 97-2003.

Какво да направите    В програмата за проверка за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите тези условни форматирания с изчистена опция Спри, ако е истина, а след това щракнете върху Поправи, за да разрешите проблема със съвместимостта.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат типове условно форматиране върху несъседни диапазони (като например "първите/последните N", "първите/последните N%", "над/под средното" или "над/под стандартно отклонение"). Това не се поддържа в по-ранни версии на Excel.

Какво означава    В Excel 97-2003 няма да виждате условно форматиране в несъседни клетки.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 и 2013, освен ако правилата не са редактирани в Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат тип условно форматиране върху несъседен диапазон, и след това направете необходимите промени, за да използвате правила за форматиране, които са налични в по-старите версии на Excel.

Някои обобщени таблици в тази работна книга съдържат условно форматиране, което може да не функционира правилно в по-ранни версии на Excel. Правилата за условно форматиране няма да показват същите резултати, когато използвате тези обобщени таблици в по-ранни версии на Excel.

Какво означава    Резултатите от условно форматиране, които виждате в отчети с обобщени таблици на Excel 97-2003, няма да са същите, като тези в отчетите с обобщени таблици на Excel 2016 и 2013.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 и 2013, освен ако правилата не са редактирани в Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите полетата на отчета с обобщена таблица, които съдържат правила за условно форматиране, и след това приложете правила за условно форматиране, които са налични в по-старите версии на Excel.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат условно форматиране, което посочва стойности в други работни листове. Тези условни формати няма да се поддържат в по-стари версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2016, Excel 2013 и Excel 97-2003 условното форматиране, което препраща към стойности в други работни листове, няма да се показва.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 или 2013, освен ако правилата са редактирани в Excel 2007 или Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат условно форматиране, което препраща до стойности в други работни листове, и след това приложете условно форматиране, което не препраща към стойности в други работни листове.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат условно форматиране, което използва формата "Текст, който съдържа" с препратка към клетка или с формула. Тези условни формати няма да се поддържат в по-стари версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2007 и Excel 97-2003 условното форматиране, което използва текст, съдържащ правила, не се показва в работния лист.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2013, освен ако правилата са редактирани в Excel 2007 или Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат условно форматиране, използващо формули за текст, който съдържа правила, и след това приложете условно форматиране, което се поддържа в по-стари версии на Excel.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат правило, което няма да се поддържа в по-стари версии на Excel, понеже в диапазона му има грешка във формула.

Какво означава    В Excel 2007 и Excel 97-2003 условното форматиране, което използва правила, базирани на диапазони, не може да се показва правилно в работния лист, когато базираните на диапазони правила съдържат грешки във формули.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат базирани на обхвати правила, съдържащи грешки във формула, и след това направете необходимите промени, така че базираните на обхвати правила да не съдържат грешки във формули.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат условно форматиране с набор от икони, което не се поддържа в по-стари версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2007 и Excel 97-2003 условното форматиране, което показва конкретно подреждане с набор от икони, не се поддържа и подреждането с набор от икони не се показва в работния лист.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 или 2013, освен ако правилата са редактирани в Excel 2007 или Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат условно форматиране, което показва конкретно подреждане с набор от икони, и след това направете така, че условното форматиране да не показва това подреждане с набор от икони.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат правило за лента за данни, което използва настройка "отрицателна стойност". Тези ленти за данни няма да се поддържат в по-ранни версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2007 и Excel 97-2003 условното форматиране, което съдържа правило за лента за данни, което използва отрицателна стойност, не се показва в работния лист.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 или 2013, освен ако правилата са редактирани в Excel 2007 или Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат условно форматиране, което съдържа ленти с отрицателни стойности, понеже форматът за отрицателна стойност е зададен като Автоматично в диалоговия прозорец Ново правило за форматиране (раздел Начало, група Стилове, Условно форматиране, Ново правило) или Настройки на оста е зададено като Автоматично или Средата на клетката в диалоговия прозорец Настройки за отрицателна стойност и ос (раздел Начало, група Стилове, Условно форматиране, Ново правило, стил на форматиране Лента за данни, бутон Отрицателни стойности и ос) и след това направете необходимите промени.

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат условно форматиране, което препраща към повече от 8192 несвързани области от клетки. Тези условни формати няма да се запишат.

Какво означава    В Excel 2007 и Excel 97-2003 условното форматиране, което препраща до повече от 8192 несвързани области от клетки, не се показва в работния лист

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 или 2013, освен ако правилата са редактирани в Excel 2007 или Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат условно форматиране, препращащо до повече от 8192 несвързани области от клетки, и след това променете броя на несвързаните области от клетки, към които препраща условното форматиране.

Най-горе на страницата

Проблеми, които причиняват незначителна загуба на точност

Проблем

Решение

Една или повече клетки в тази работна книга съдържат правило за лента за данни, което използва настройка за запълване, граница или "посока на лентата". Тези ленти за данни няма да се поддържат в по-ранни версии на Excel.

Какво означава    В Excel 2007 и Excel 97-2003 условното форматиране, което съдържа правило за лента за данни, което използва плътен цвят на запълване или настройки за посока на лентата отляво надясно и отдясно наляво, не се показва в работния лист.

Обаче всички правила за условно форматиране остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отваря отново в Excel 2016 или 2013, освен ако правилата са редактирани в Excel 2007 или Excel 97-2003.

Какво да направите    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат условно форматиране с правило за лента за данни, което използва плътен цвят на запълване или граница или настройки отляво надясно и отдясно наляво за ленти за данни, и направете необходимите промени.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×