Представяне на данни в точкова или линейна диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Точковите и линейните диаграми изглеждат по подобен, особено когато точковата диаграма е показана със свързващи линии. Въпреки това начина, по който всеки от тези типове диаграми начертава данни по хоризонталната ос (известен също като оста x) и вертикалната ос (известен също като оста y) е много по-различен.

Форматирана точкова диаграма
Тази форматирана точкова диаграма представя числови стойности по хоризонталната и вертикалната ос, като комбинира тези стойности в единични точки от данни, показвани през неравни интервали.
Форматирана линейна диаграма
Тази форматирана линейна диаграма разпределя данните за категорията (в този случай времеви интервал) равномерно по хоризонтална ос, а всички числови данни – равномерно по вертикална ос.

Преди да изберете един от тези типове диаграми, може да искате да научите повече за разликите и да разберете кога е по-добре да използвате точкова диаграма вместо линейна диаграма, или по друг начин.

Основната разлика между точковата и линейната диаграма е начина, по който изчертават данните по хоризонталната ос. Например когато използвате следните данни в работен лист за създаване на точкова диаграма и линейна диаграма, можете да видите, че данните са разпределени по различен начин.

Картина на данните от работния лист за дневните валежи

В точковата диаграма стойностите за дневните валежи от колона A са показани като стойности за x по хоризонталната ос (ос x), а праховите стойности от колона B са показани като стойности по вертикалната ос (y). Често наричана xy диаграма, точковата диаграма никога не показва категории по хоризонталната ос.

Картина на точкова диаграма

Точковата диаграма винаги има две оси за стойности, за да покаже един набор от числови данни по хоризонтална ос (стойности) и друг набор от числови стойности по вертикална ос (стойности). Диаграмата показва точките на пресичане на числова стойност по x и y, комбинирайки тези стойности в една точки от данни. Тези точки от данни може да са разпределени равномерно или неравномерно по хоризонталната ос, в зависимост от данните.

Първата точка от данни в точкова диаграма представя стойност за y, равна на 137 (частици), и стойност за x, равна на 1,9 (дневно количество валежи). Тези числа представят стойностите в клетки A9 и B9 в работния лист.

В линейната диаграма обаче еднаквите стойности за дневните валежи и частиците се показват като две отделни точки от данни, които са разпределени равномерно по хоризонталната ос. Това е така, защото линейната диаграма има само една ос на стойностите (вертикалната). Хоризонталната ос на линейната диаграма показва само равномерно разположени групи (категории) от данни. Тъй като в данните не са дадени категории, те са създадени автоматично, например 1, 2, 3 и т.н.

Това е един добър пример кога да не използвате линейна диаграма.

Картина на линейна диаграма

Линейната диаграма разпределя категориите данни по хоризонтална ос (на категориите), а всички числови данни разпределя по вертикална ос (на стойностите).

Стойността на частиците y 137 (клетка B9) и дневните валежи x стойност на 1,9 (клетка A9), се показват като отделни точки от данни в линейна диаграма. Нито една от тези точки от данни е първата точка от данни, показани в диаграмата – вместо това първата точка от данни за всяка серия от данни препраща към стойностите в първия ред за данни в работния лист (клетка A2 и B2).

Тип на осите и разлики в мащабирането

Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма винаги е ос на стойностите, тя може да показва числови стойности или стойности за дата (като дни или часове), които са представени с числови стойности. За да показвате числовите стойности по хоризонталната ос с по-голяма гъвкавост, можете да промените опциите за мащабиране на тази ос по същия начин, по който можете да промените опциите за мащабиране по вертикалната ос.

Тъй като хоризонталната ос на линейната диаграма е ос на категориите, тя може да бъде само ос на текста или ос с дати. Оста на текста показва само текст (данни, които не са числови, или числови категории, които не са стойности) на равномерно разположени интервали. Оста с дати показва дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години – дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици.

Опциите за мащабиране на оста на категориите са ограничени в сравнение с опциите за мащабиране на оста на стойностите. Наличните опции за мащабиране също зависят от типа на оста, която използвате.

Точковите диаграми обикновено се използват за показване и сравняване на числови стойности, например научни, статистически и инженерни данни. Тези диаграми са полезни за показване на отношенията между числовите стойности в няколко серии от данни и могат да изчертават две групи от числа като една серия с xy координати.

Линейните диаграми могат да показват непрекъснати данни във времето, зададени спрямо обща скала, и следователно са идеални за показване на тенденции в данните на равни интервали или с течение на времето. В линейната диаграма данните за категориите се разпределят равномерно по хоризонталната ос, а всички данни за стойностите се разпределят равномерно по вертикалната ос. Като общо правило, използвайте линейна диаграма, ако данните имат нечислови стойности за x – за числови стойности по x обикновено е по-добре да използвате точкова диаграма.

Помислете за използването на точкова диаграма вместо линейна, ако искате да:

 • Променяте мащаба на хоризонталната ос    Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма е ос на стойностите, има повече опции за мащабиране.

 • Използвате логаритмичен мащаб на хоризонталната ос    Можете да превърнете хоризонталната ос в логаритмична скала.

 • Покажете данни в работен лист, които са по двойки или са групирани набори от стойности    В точковата диаграма можете да настроите независими скали на осите, за да разкриете повече информация за групираните стойности.

 • Покажете модели в големи набори от данни    Точковите диаграми са полезни за илюстриране на модели в данните, например като показват линейни или нелинейни тенденции, групи и отклонения.

 • Сравнявате много точки от данни без отчитане на времето    Колкото повече са данните, които включвате в точковата диаграма, толкова по-добри са сравненията, които можете да направите.

Помислете относно използването на линейна диаграма вместо точкова, ако искате да:

 • Използвате текстови етикети по хоризонталната ос    Тези текстови етикети могат да представят равномерно разпределени стойности, като месеци, тримесечия или финансови години.

 • Използвате малък брой числови етикети по хоризонталната ос    Ако използвате малко, равномерно разположени числови етикети, които изобразяват времеви интервал, като например години, можете да използвате линейна диаграма.

 • Използвате времева скала по хоризонталната ос    Ако искате да покажете дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици, използвайте линейна диаграма.

Точковите диаграми могат да използват следните подтипове:

 • Точкова само с маркери    Този тип диаграма сравнява двойки от стойности. Използвайте точкова диаграма с маркери за данни, но без линии, когато използвате много точки от данни, а свързващите линии биха направили данните по-трудни за четене. Също така можете да използвате този тип диаграма, когато няма нужда да показвате връзката между точките от данни.

  Точкова диаграма само с маркери

 • Точкова с гладки линии и точкова с гладки линии и маркери    Този тип диаграма показва гладка крива, която свързва точките от данни. Гладките линии могат да бъдат показани със или без маркери. Използвайте гладка линия без маркери, ако има много точки от данни.

  Точкови диаграми с гладки линии със и без маркери

 • Точкова с прави линии и точкова с прави линии и маркери    Този тип диаграма показва прави свързващи линии между точките от данни. Правите линии могат да бъдат показани със или без маркери.

  Точкови диаграми с прави линии със и без маркери

Линейните диаграми могат да използват следните подтипове.

 • Линейна и линейна с маркери    Показани с маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или без маркери линейните диаграми са полезни за показване на тенденции във времето или подредени категории, особено когато има много точки от данни и редът, в който са представени, е важен. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте линейна диаграма без маркери.

  Линейни диаграми със и без маркери

 • Линейна с наслагване и линейна с наслагване с маркери    Показани с маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или без маркери, линейните диаграми с наслагване могат да се използват, за да показват тенденцията на приноса на всяка една стойност с течение на времето или подредените категории, но тъй като не е лесно да се види, че линиите са с наслагване, помислете за използване на различен тип линейна диаграма или площна диаграма с наслагване вместо това.

  Линейни диаграми с наслагване със и без маркери

 • 100% линейна с наслагване и 100% линейна с наслагване с маркери    Показани с маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или без маркери, 100% линейните диаграми с наслагване са полезни за показване на тенденцията на процента, с който всяка стойност допринася във времето, или подредени категории. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте 100% линейна диаграма с наслагване без маркери.

  Съвет: За по-добро представяне на този тип данни помислете дали да не използвате вместо това 100% площна диаграма с наслагване.

  100% линейни диаграми с наслагване със и без маркери

 • 3D линейна    3D линейните диаграми показват всеки ред или колона от данни като 3D лента. 3D линейната диаграма има хоризонтална ос, вертикална ос и ос на дълбочината, които можете да модифицирате.

  3D линейна диаграма

Форматирана точкова диаграма

И така, как създадохме тази точкова диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете точкова диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

  Как да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта
   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете Ctrl+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Дневни валежи

  Частици

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

 3. Щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Вмъкване на точкова диаграма (X, Y) или мехурчеста диаграма.

  Точкова диаграма

 4. Щракнете върху точкова.

  Съвет: Можете да задържите мишката върху всеки тип диаграма, за да видите името й.

 5. Щракнете върху област от диаграма на диаграмата, за да покажете разделите проектиране и формат .

 6. Щракнете върху раздела " проектиране " и след това щракнете върху стила на диаграма, който искате да използвате.

  Стил на диаграма

 7. Щракнете върху заглавието на диаграмата и въведете текста, който искате.

 8. За да промените размера на шрифта на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон на заглавието, щракнете върху шрифти след това въведете желания размер в полето размер . Щракнете върху OK.

 9. Щракнете върху областта на диаграмата.

 10. В раздела проектиране , щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осии след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на ос, щракнете върху Основна хоризонтална.

  2. За да добавите заглавие на вертикална ос, щракнете върху Основна вертикална.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

  4. За повече опции, в раздела формат , в полето Елементи на диаграма за форматиране на заглавие изберете заглавието от списъка и след това щракнете върху Избор на формат. Форматиране на заглавие на екран ще се появи. Щракнете върху размер и свойства Размер и свойства , и след това можете да изберете вертикално подравняване, посока на текстаили ъгъл по избор.

 11. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или в раздела формат , в полето Елементи на диаграма , изберете Област за чертане от списъка с елементи на диаграма.

 12. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

 13. Щракнете върху областта на диаграмата, или в раздела формат , в полето Елементи на диаграма , изберете Област от диаграма от списъка с елементи на диаграма.

 14. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

 15. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Щракнете върху оформление на страница > теми

  2. Под Officeщракнете върху темата, която искате да използвате.

Форматирана линейна диаграма

И така, как създадохме тази линейна диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете линейна диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

  Как да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта
   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете Ctrl+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Дата

  Дневните валежи

  Частици

  1.1.07 г.

  4,1

  122

  2.1.07 г.

  4,3

  117

  3.1.07 г.

  5,7

  112

  4.1.07 г.

  5,4

  114

  5.1.07 г.

  5,9

  110

  6.1.07 г.

  5,0

  114

  7.1.07 г.

  3,6

  128

  8.1.07 г.

  1,9

  137

  9.1.07 г.

  7,3

  104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

 3. Щракнете върху раздела Вмъкване и след това щракнете върху Вмъкване на линия или площна диаграма.

  Вмъкване на линия или област за диаграма

 4. Щракнете върху Линейна с маркери.

 5. Щракнете върху област от диаграма на диаграмата, за да покажете разделите проектиране и формат .

 6. Щракнете върху раздела " проектиране " и след това щракнете върху стила на диаграма, който искате да използвате.

  Стил на диаграма

 7. Щракнете върху заглавието на диаграмата и въведете текста, който искате.

 8. За да промените размера на шрифта на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон на заглавието, щракнете върху шрифти след това въведете желания размер в полето размер . Щракнете върху OK.

 9. Щракнете върху областта на диаграмата.

 10. В диаграмата щракнете върху легендата или я добавите от списък с елементи на диаграма (в раздела проектиране , щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > легендаа след това изберете местоположение за легендата).

 11. За да изчертаете едната от сериите данни по вторична вертикална ос, щракнете върху серията от данни или го изберете от списък с елементи на диаграма (в раздела формат , в групата Текуща селекция щракнете върху Елементи на диаграма).

 12. В раздела форматиране , в групата Текуща селекция щракнете върху Форматиране на селекцията. Появява се прозорецът на задачите форматиране на серия от данни.

 13. Под Опции на серията изберете Вторична ос, а след това щракнете върху Затвори.

 14. В раздела проектиране , в групата Оформления на диаграми щракнете върху Добавяне на елемент на диаграмаи след това направете следното:

  1. За да добавите заглавие на основна вертикална ос, щракнете върху Надпис на ос >Основна вертикална. и след това в екрана форматиране на заглавие на ос, щракнете върху размер и свойства Размер и свойства да конфигурирате типа на вертикална ос, която искате.

  2. За да добавите заглавие на вторична вертикална ос, щракнете върху Надпис на ос > Вторична вертикалнаи след това в екрана форматиране на заглавие на ос, щракнете върху размер и свойства Размер и свойства да конфигурирате типа на вертикална ос, която искате.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша Enter

 15. Щракнете върху чертожна област на диаграмата или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформатиране , група Текущата селекция , поле Елементи на диаграми ).

 16. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  Групата "Стилове на фигури" на лентата на Excel

 17. Щракнете върху областта на диаграмата.

 18. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

 19. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Щракнете върху оформление на страница > теми

  2. Под Officeщракнете върху темата, която искате да използвате.

Ако искате да създадете друга диаграма като тази, която току що сте създали, можете да запишете диаграмата като шаблон и да използвате този шаблон като основа за други подобни диаграми

 1. Щракнете върху диаграмата, която искате да запишете като шаблон.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Запиши като шаблон.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В полето Име на файл въведете име за шаблона.

  Съвет: Освен ако не зададете друга папка, файлът за шаблон (.crtx) ще се запише в папката Диаграми и шаблонът става достъпен под Шаблони и в двата диалогови прозореца – Вмъкване на диаграма (раздел Вмъкване, група Диаграми, икона за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутон ) и Промяна на типа диаграма (раздел Проектиране, група Тип, Промяна на типа диаграма).

  За повече информация как да приложите шаблон на диаграма, вижте Записване на диаграма по избор като шаблон.

Забележка: Шаблонът на диаграма включва форматирането на диаграмата и съхранява използваните цветове при записването на диаграмата като шаблон. Когато използвате шаблон на диаграма за създаване на диаграма в друга работна книга, новата диаграма използва цветовете от шаблона, а не цветовете от темата на документа, която в момента е приложена към работната книга. За да използвате темите за цветове на документа вместо цветовете от шаблона на диаграма, щракнете с десния бутон върху област от диаграма и после изберете Възстанови, за да отговаря на стила в контекстното меню.

Основната разлика между точковата и линейната диаграма е начинът, по който изчертават данните по хоризонталната ос. Например когато използвате данните от следния работен лист, за да създадете точкова диаграма и линейна диаграма, можете да видите, че данните се разпределят по различен начин.

Картина на данните от работния лист за дневните валежи

В точковата диаграма стойностите за дневните валежи от колона A са показани като стойности за x по хоризонталната ос (ос x), а праховите стойности от колона B са показани като стойности по вертикалната ос (y). Често наричана xy диаграма, точковата диаграма никога не показва категории по хоризонталната ос.

Картина на точкова диаграма

Точковата диаграма винаги има две оси за стойности, за да покаже един набор от числови данни по хоризонтална ос (стойности) и друг набор от числови стойности по вертикална ос (стойности). Диаграмата показва точките на пресичане на числова стойност по x и y, комбинирайки тези стойности в една точки от данни. Тези точки от данни може да са разпределени равномерно или неравномерно по хоризонталната ос, в зависимост от данните.

Първата точка от данни в точкова диаграма представя стойност за y, равна на 137 (частици), и стойност за x, равна на 1,9 (дневно количество валежи). Тези числа представят стойностите в клетки A9 и B9 в работния лист.

В линейната диаграма обаче еднаквите стойности за дневните валежи и частиците се показват като две отделни точки от данни, които са разпределени равномерно по хоризонталната ос. Това е така, защото линейната диаграма има само една ос на стойностите (вертикалната). Хоризонталната ос на линейната диаграма показва само равномерно разположени групи (категории) от данни. Тъй като в данните не са дадени категории, те са създадени автоматично, например 1, 2, 3 и т.н.

Това е един добър пример кога да не използвате линейна диаграма.

Картина на линейна диаграма

Линейната диаграма разпределя категориите данни по хоризонтална ос (на категориите), а всички числови данни разпределя по вертикална ос (на стойностите).

Стойността по y за частиците 137 (клетка B9) и стойността по x за дневното количество валежи 1,9 (клетка A9) се показват като отделни точки от данни в линейната диаграма. Нито една от тези точки от данни не е първата точка от данни, показана в диаграмата – вместо това първата точка от данни за всяка серия от данни препраща към стойностите в първия ред с данни в работния лист (клетка A2 и B2).

Тип на осите и разлики в мащабирането

Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма винаги е ос на стойностите, тя може да показва числови стойности или стойности за дата (като дни или часове), които са представени с числови стойности. За да показвате числовите стойности по хоризонталната ос с по-голяма гъвкавост, можете да промените опциите за мащабиране на тази ос по същия начин, по който можете да промените опциите за мащабиране по вертикалната ос.

Тъй като хоризонталната ос на линейната диаграма е ос на категориите, тя може да бъде само ос на текста или ос с дати. Оста на текста показва само текст (данни, които не са числови, или числови категории, които не са стойности) на равномерно разположени интервали. Оста с дати показва дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години – дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици.

Опциите за мащабиране на оста на категориите са ограничени в сравнение с опциите за мащабиране на оста на стойностите. Наличните опции за мащабиране също зависят от типа на оста, която използвате.

Точковите диаграми обикновено се използват за показване и сравняване на числови стойности, например научни, статистически и инженерни данни. Тези диаграми са полезни за показване на отношенията между числовите стойности в няколко серии от данни и могат да изчертават две групи от числа като една серия с xy координати.

Линейните диаграми могат да показват непрекъснати данни във времето, зададени спрямо обща скала, и следователно са идеални за показване на тенденции в данните на равни интервали или с течение на времето. В линейната диаграма данните за категориите се разпределят равномерно по хоризонталната ос, а всички данни за стойностите се разпределят равномерно по вертикалната ос. Като общо правило, използвайте линейна диаграма, ако данните имат нечислови стойности за x – за числови стойности по x обикновено е по-добре да използвате точкова диаграма.

Помислете за използването на точкова диаграма вместо линейна, ако искате да:

 • Променяте мащаба на хоризонталната ос    Тъй като хоризонталната ос на точковата диаграма е ос на стойностите, има повече опции за мащабиране.

 • Използвате логаритмичен мащаб на хоризонталната ос    Можете да превърнете хоризонталната ос в логаритмична скала.

 • Покажете данни в работен лист, които са по двойки или са групирани набори от стойности    В точковата диаграма можете да настроите независими скали на осите, за да разкриете повече информация за групираните стойности.

 • Покажете модели в големи набори от данни    Точковите диаграми са полезни за илюстриране на модели в данните, например като показват линейни или нелинейни тенденции, групи и отклонения.

 • Сравнявате много точки от данни без отчитане на времето    Колкото повече са данните, които включвате в точковата диаграма, толкова по-добри са сравненията, които можете да направите.

Помислете относно използването на линейна диаграма вместо точкова, ако искате да:

 • Използвате текстови етикети по хоризонталната ос    Тези текстови етикети могат да представят равномерно разпределени стойности, като месеци, тримесечия или финансови години.

 • Използвате малък брой числови етикети по хоризонталната ос    Ако използвате малко, равномерно разположени числови етикети, които изобразяват времеви интервал, като например години, можете да използвате линейна диаграма.

 • Използвате времева скала по хоризонталната ос    Ако искате да покажете дати в хронологичен ред на конкретни интервали или основни единици, като брой дни, месеци или години, дори ако данните в работния лист не са в този ред или в същите основни единици, използвайте линейна диаграма.

Точковите диаграми могат да използват следните подтипове:

 • Точкова само с маркери    Този тип диаграма сравнява двойки от стойности. Използвайте точкова диаграма с маркери за данни, но без линии, когато използвате много точки от данни, а свързващите линии биха направили данните по-трудни за четене. Също така можете да използвате този тип диаграма, когато няма нужда да показвате връзката между точките от данни.

  Точкова диаграма само с маркери

 • Точкова с гладки линии и точкова с гладки линии и маркери    Този тип диаграма показва гладка крива, която свързва точките от данни. Гладките линии могат да бъдат показани със или без маркери. Използвайте гладка линия без маркери, ако има много точки от данни.

  Точкови диаграми с гладки линии със и без маркери

 • Точкова с прави линии и точкова с прави линии и маркери    Този тип диаграма показва прави свързващи линии между точките от данни. Правите линии могат да бъдат показани със или без маркери.

  Точкови диаграми с прави линии със и без маркери

Линейните диаграми могат да използват следните подтипове.

 • Линейна и линейна с маркери    Показани с маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или без маркери линейните диаграми са полезни за показване на тенденции във времето или подредени категории, особено когато има много точки от данни и редът, в който са представени, е важен. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте линейна диаграма без маркери.

  Линейни диаграми със и без маркери

 • Линейна с наслагване и линейна с наслагване с маркери    Показани с маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или без маркери, линейните диаграми с наслагване могат да се използват, за да показват тенденцията на приноса на всяка една стойност с течение на времето или подредените категории, но тъй като не е лесно да се види, че линиите са с наслагване, помислете за използване на различен тип линейна диаграма или площна диаграма с наслагване вместо това.

  Линейни диаграми с наслагване със и без маркери

 • 100% линейна с наслагване и 100% линейна с наслагване с маркери    Показани с маркери, обозначаващи отделните стойности на данните, или без маркери, 100% линейните диаграми с наслагване са полезни за показване на тенденцията на процента, с който всяка стойност допринася във времето, или подредени категории. Ако има много категории или стойностите са близки, използвайте 100% линейна диаграма с наслагване без маркери.

  Съвет: За по-добро представяне на този тип данни помислете дали да не използвате вместо това 100% площна диаграма с наслагване.

  100% линейни диаграми с наслагване със и без маркери

 • 3D линейна    3D линейните диаграми показват всеки ред или колона от данни като 3D лента. 3D линейната диаграма има хоризонтална ос, вертикална ос и ос на дълбочината, които можете да модифицирате.

  3D линейна диаграма

Форматирана точкова диаграма

И така, как създадохме тази точкова диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете точкова диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в точкова диаграма.

  Как да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта
   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете Ctrl+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Дневните валежи

  Частици

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в точковата диаграма.

 3. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Точкова.

  Изображение на лентата на Excel

 4. Щракнете върху Точкова само с маркери.

  Съвет: Можете да задържите мишката върху всеки тип диаграма, за да видите името й.

 5. Щракнете върху областта от диаграма на диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 6. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  "Стилове на диаграми" на лентата на Excel

  За нашата точкова диаграма използвахме Стил 26.

 7. В раздела оформление щракнете върху Заглавие на диаграмата и след това изберете местоположение за заглавието от падащия списък.

  Избрахме Над диаграмата.

 8. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

  За нашата точкова диаграма въведохме Прахови нива във валежите.

 9. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете върху заглавието и след това въведете желания размер в полето Размер на шрифта в контекстното меню.

  За нашата точкова диаграма използвахме 14.

 10. Щракнете върху областта на диаграмата.

 11. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на хоризонталната ос, щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос, след което щракнете върху Надпис под оста.

  2. За да добавите надпис на вертикалната ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и след това щракнете върху типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата точкова диаграма използвахме Завъртян надпис.

   Изображение на лентата на Excel

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

   За нашата точкова диаграма въведохме Дневно количество валежи в надписа на хоризонталната ос и Ниво на частиците в надписа на вертикалната ос.

 12. Щракнете върху чертожната област на диаграмата или изберете Чертожна площ от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 13. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата точкова диаграма използвахме Блед ефект – акцентиране 3.

  Групата "Стилове на фигури" на лентата на Excel

 14. Щракнете върху областта на диаграмата.

 15. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата точкова диаграма използвахме Блед ефект – акцентиране 1.

 16. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Office.

Форматирана линейна диаграма

И така, как създадохме тази линейна диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете линейна диаграма със същите резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

  Как да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от помощта
   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете Ctrl+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   A

   B

   C

   Дата

   Дневните валежи

   Частици

   1.1.07 г.

   4,1

   122

   2.1.07 г.

   4,3

   117

   3.1.07 г.

   5,7

   112

   4.1.07 г.

   5,4

   114

   5.1.07 г.

   5,9

   110

   6.1.07 г.

   5,0

   114

   7.1.07 г.

   3,6

   128

   8.1.07 г.

   1,9

   137

   9.1.07 г.

   7,3

   104

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в линейна диаграма.

 3. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху Линейна.

  Изображение на лентата на Excel

 4. Щракнете върху Линейна с маркери.

 5. Щракнете върху областта от диаграма на диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 6. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила, който искате да използвате.

  "Стилове на диаграми" на лентата на Excel

  За нашата линейна диаграма използвахме Стил 2.

 7. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети, след което щракнете върху Над диаграмата.

  Изображение на лентата на Excel

 8. Щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

  За нашата линейна диаграма въведохме Прахови нива във валежите.

 9. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете върху заглавието и след това въведете желания размер в полето Размер в контекстното меню.

  За нашата линейна диаграма използвахме 14.

 10. В диаграмата щракнете върху легендата или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 11. Щракнете върху Легенда в раздела Оформление, в групата Етикети и след това щракнете върху желаната позиция.

  За нашата линейна диаграма използвахме Покажи легендата горе.

 12. За да изчертаете едната от сериите данни по вторична вертикална ос, щракнете върху серията данни за валежите и или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 13. В раздела Оформление, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Група "Текущата селекция" на лентата на Excel

 14. Под Опции на серията изберете Вторична ос, а след това щракнете върху Затвори.

 15. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети и след това направете следното:

  1. За да добавите надпис на основната вертикална ос, щракнете върху Надпис на основна вертикална ос и след това щракнете върху типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  2. За да добавите надпис на вторичната вертикална ос, щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос и след това щракнете върху типа надпис на вертикалната ос, който искате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Завъртян надпис.

  3. Щракнете върху всеки надпис, въведете текста, който искате, и след това натиснете ENTER.

   За нашата линейна диаграма въведохме Ниво на частиците в надписа на основната вертикална ос и Дневно количество валежи в надписа на вторичната вертикална ос.

 16. Щракнете върху чертожната област на диаграмата или я изберете от списъка с елементи на диаграма (раздел Оформление, група Текуща селекция, поле Елементи на диаграма).

 17. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата линейна диаграма използвахме Блед ефект – тъмен 1.

  Групата "Стилове на фигури" на лентата на Excel

 18. Щракнете върху областта на диаграмата.

 19. В раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бутона Още Бутон "Още" , след което щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  За нашата линейна диаграма използвахме Блед ефект – акцентиране 3.

 20. Ако искате да използвате цветове за теми, които са различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата линейна диаграма използвахме Office.

Ако искате да създадете друга диаграма като тази, която току що сте създали, можете да запишете диаграмата като шаблон и да използвате този шаблон като основа за други подобни диаграми

 1. Щракнете върху диаграмата, който желаете да запишете като шаблон.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Запиши като шаблон.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В полето Име на файл въведете име за шаблона.

  Съвет: Освен ако не зададете друга папка, файлът за шаблон (.crtx) ще се запише в папката Диаграми и шаблонът става достъпен под Шаблони и в двата диалогови прозореца – Вмъкване на диаграма (раздел Вмъкване, група Диаграми, икона за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутон ) и Промяна на типа диаграма (раздел Проектиране, група Тип, Промяна на типа диаграма).

  За повече информация как да приложите шаблон на диаграма, вижте Записване на диаграма по избор като шаблон.

Забележка: Шаблонът на диаграма включва форматирането на диаграмата и съхранява използваните цветове при записването на диаграмата като шаблон. Когато използвате шаблон на диаграма за създаване на диаграма в друга работна книга, новата диаграма използва цветовете от шаблона, а не цветовете от темата на документа, която в момента е приложена към работната книга. За да използвате темите за цветове на документа вместо цветовете от шаблона на диаграма, щракнете с десния бутон върху област от диаграма и после изберете Възстанови, за да отговаря на стила в контекстното меню.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×