Преглед на указанията за персонализиране на числов формат

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да създадете потребителски числов формат, вие започвате с избирането на един от вградените числови формати като отправна точка. След това можете да променяте всяка една от секциите с код на този формат, за да създадете ваш собствен числов формат.

Числовият формат може да има до четири секции с код, разделени с точка и запетая. Тези секции с код определят формата за положителни числа, отрицателни числа, нулеви стойности и текст – в този ред.

<ПОЛОЖИТЕЛНИ>;<ОТРИЦАТЕЛНИ>;<НУЛА>;<ТЕКСТ>

Можете например да използвате тези секции с код, за да създадете следния потребителски формат:

[Синьо]#,##0.00_);[Червено](#,##0.00);0.00;"продажби "@

Не е необходимо да включвате всички секции с код във вашия потребителски числов формат. Ако зададете само две секции с код за потребителския формат, първата секция се използва за положителни числа и нули, а втората секция се използва за отрицателни числа. Ако зададете само една секция с код, тя се използва за всички числа. Ако искате да пропуснете секция с код и да включите секция с код, която я следва, трябва да включите завършваща точка и запетая за секцията, която пропускате.

Следващите указания са полезни за персонализиране на всички тези секции с код за числов формат.

 • Показване на текст и числа    За да покажете текст и числа в клетка, включете знаците от текста в двойни кавички ("") или предхожда единичен знак с обратно наклонена черта (\). Включете знаците в съответния раздел на кодове за форматиране. Въведете например формата 0,00 лв. "излишъка"; $0,00 "недостиг" за показване на положителна стойност като "$125.74 излишъка" и отрицателна стойност като "$125.74 недостиг." Обърнете внимание, че един знак за интервал преди "Излишъка" и "Недостиг" във всеки раздел на код.

  Следните знаци се показват без използване на кавички:

$

Знак за долар

+

Знак плюс

(

Лява скоба

:

Двоеточие

^

Сложно ударение (карета)

'

Апостроф

{

Лява фигурна скоба

<

Знак "по-малко"

=

Знак за равенство

-

Знак минус

/

Знак за наклонена черта

)

Дясна скоба

!

Удивителен знак

&

Амперсанд

~

Тилда

}

Дясна фигурна скоба

>

Знак "по-голямо"

Знак за интервал

 • Включване на секция за въвеждане на текст    Ако е включена, текстовата секция е винаги последната секция в числовия формат. Включете знака "търговско при" (@) в секцията, където искате да покажете текст, който въвеждате в клетката. Ако знакът @ е пропуснат от текстовата секция, текстът, който въвеждате, няма да се показва. Ако искате винаги да показвате конкретни текстови знаци с въвеждания текст, оградете допълнителния текст в двойни кавички (" "). Например, "брутна печалба за "@

  Ако форматът не включва текстова секция, всяка нечислова стойност, която въвеждате в клетка с приложен формат, не се засяга от формата. Освен това цялата клетка се преобразува в текст.

 • Добавяне на интервали    За да създадете интервал, който е със ширината на знак, в числов формат, включете знак за долна черта (_), последван от знака, който искате да използвате. Например, когато поставите дясна скоба след долна черта, като _), положителните числа се подравняват правилно с отрицателните числа, които са оградени в скоби.

 • Повтаряне на знаци     За да повторите следващия знак във формата, така че да запълни ширината на колоната, включете звездичка (*) в числовия формат. Например въведете 0*-, за да включите достатъчно тирета след числото, за да запълните клетката или въведете *0 преди кой да е формат, за да включите водещи нули.

 • Включване на цифрите след десетичния знак и значещите цифри    За да форматирате дроби или числа, които съдържат десетични точки, включете следните цифровите контейнери, десетични точки и разделители за хилядите в секция.

0 (нула)

Този цифров контейнер показва незначещите нули, ако дадено число има по-малко цифри от нулите във формата. Например ако въведете 8,9, а искате да се покаже като 8,90, използвайте формата #,00.

#

Този цифров контейнер следва същите правила като при 0 (нула). Обаче Excel не показва допълнителни нули, когато въведеното от вас число има по-малко цифри от някоя страна на десетичната точка, отколкото символи # във формата. Например ако потребителският формат е #.## и въведете 8,9 в клетката, се показва числото 8,9.

?

Този цифров контейнер следва същите правила като при 0 (нула). Обаче Excel добавя интервал за незначещите нули от двете страни на десетичната точка, така че десетичните точки в колоната да са подравнени. Например потребителският формат 0.0?подравнява десетичните знаци за числата 8,9 и 88,99 в колона.

. (точка)

Този цифров контейнер показва десетична точка в число.

 • Ако число има повече цифри вдясно от десетичния знак, отколкото контейнери във формата, числото се закръглява до толкова знака след десетичния знак, колкото са контейнерите. Ако има повече цифри отляво на десетичния знак, отколкото контейнери във формата, допълнителните цифри се показват. Ако форматът съдържа само цифри (#) вляво от десетичния знак, числата, по-малки от 1, започват с десетична запетая, например ,47.

За да покажете

Като

Използвайте този код

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234.568

12.0
1234.57

#,0#

44.398
102.65
2,8

44.398
102.65
    2,8
(с подравнени десетични знаци)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(с подравнена дробна част)

# ???/???

 • Показване на разделител за хилядите    За да използвате запетая като разделител за хиляди или за мащабиране на число като кратно на хиляда, включете следния разделител в числовия формат.

, (запетая)

Показва разделителя за хиляди в число. Excel разделя хилядите със запетаи, ако форматът съдържа запетая, която е оградена с числови знаци (#) или като нули. Запетая след цифров контейнер мащабира числото по 1000. Например, ако форматът е #. 0,и въведете 12,200,000 в клетката, се показва номер 12.200.0 .

За да покажете

Като

Използвайте този код

12000

12 000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0

 • Задаване на цветове    За да зададете цвета за секция на формата, въведете в секцията името на един от следните осем цвята в квадратни скоби. Кодът на цвета трябва да е първият елемент в секцията.

[Черно]

[Зелено]

[Бяло]

[Синьо]

[Магента]

[Жълто]

[Циан]

[Червено]

 • Задаване на условия     За да зададете числови формати, които ще се прилагат само ако числото изпълнява зададено от вас условие, заградете условието в квадратни скоби. Условието се състои от оператор за сравнение и стойност. Например следният формат показва числата, които са по-малки или равни на 100, с червен шрифт, а числата, които са по-големи от 100 – със син шрифт.

  [Червено][<=100];[Синьо][>100]

  За да приложите условни формати към клетки (например оцветяване, което зависи от стойността на клетка), в раздела Начало , в групата стилове щракнете върху Условно форматиране.

 • Включи символи за валута    За да въведете един от следните символи за валута в числов формат, натиснете NUM LOCK и използвайте цифровата клавиатура, за да въведете ANSI кода за символа.

За да въведете

Наберете този код

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Евро

ALT+0128

 • Забележка: Потребителските формати се записват с работната книга. За да направите така, че Excel винаги да използва конкретен валутен знак, трябва да промените валутния знак, избран в регионалните опции в контролния панел, преди да стартирате Excel.

 • Показване на проценти    За показване на числа като процент от 100 – например за да покажете ,08 като 8% или 2,8 като 280% – включете знака за процент (%) в числовия формат.

 • Показване на експоненциални записи    За показване на числа в научен (експоненциален) формат, използвайте следните кодове за експонента в секцията.

E (E-, E+, e-, e+)

За показване на числа в научен (експоненциален) формат. Excel показва число вдясно от "E" или "e", което отговаря на броя позиции, на които е преместен десетичния знак. Например, ако форматът е 0,00E+00 и въведете 12 200 000 в клетката, показва се числото 1,22E+07. Ако смените формата с #0,0E+0, показва се числото 12,2E+6.

 • Показване на дни, месеци и години    За показване на числа като формати за дата (като дни, месеци и години), използвайте следните кодове в секция.

м

Показва месеца като число без нула отпред.

мм

Показва месеца като число с нула отпред, ако има нужда.

ммм

Показва месеца като съкращение (от янр до дек).

мммм

Показва месеца с пълното му име (от януари до декември).

ммммм

Показва месеца с една буква (от я до д).

д

Показва деня като число без нула отпред.

дд

Показва деня като число с нула отпред, ако има нужда.

ддд

Показва деня като съкращение (от нд до сб).

дддд

Показва деня с пълното му име (от неделя до събота).

гг

Показва годината като двуцифрено число.

гггг

Показва годината като четирицифрено число.

За да покажете

Като

Използвайте този код

Месеци

1–12

м

Месеци

01–12

мм

Месеци

янр – дек

ммм

Месеци

януари – декември

мммм

Месеци

я – д

ммммм

Дни

1–31

д

Дни

01–31

дд

Дни

нд – сб

ддд

Дни

неделя – събота,

дддд

Години

00–99

гг

Години

1900–9999

гггг

 • Показване на часове, минути и секунди    За показване на формати за часа (като часове, минути и секунди), използвайте следните кодове в секция.

ч

Показва часа като число без нула отпред.

[ч]

Показва изминалото време в часове. Ако работите с формула, в която числото за часа надвишава 24, използвайте числов формат, който е подобен на [ч]:мм:сс.

чч

Показва часа като число с нула отпред, ако има нужда. Ако форматът съдържа AM или PM, часът се базира на 12-часовия часовник. В противен случай часът се базира на 24-часовия часовник.

м

Показва минутите като число без нула отпред.

Забележка: Кодът m или mm трябва да се появява непосредствено след кода h или hh или непосредствено преди кода ss. В противен случай, Excel показва месеца, а не минутите.

[м]

Показва изминалото време в минути. Ако работите с формула, в която числото за минутите надвишава 60, използвайте числов формат, който е подобен на [мм]:сс.

мм

Показва минутите като число с нула отпред, ако има нужда.

Забележка: Кодът m или mm трябва да се появява непосредствено след кода h или hh или непосредствено преди кода ss. В противен случай, Excel показва месеца, а не минутите.

с

Показва секундите като число без нула отпред.

[с]

Показва изминалото време в секунди. Ако работите с формула, в която числото за секундите надвишава 60, използвайте числов формат, който е подобен на [сс].

сс

Показва секундите като число с нула отпред, ако има нужда. Ако искате да покажете части от секундата, използвайте числов формат, който е подобен на ч:мм:сс.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Показва времето с помощта на 12-часов часовник. Excel показва AM, am, A или a за часове от полунощ до обяд и PM, pm, P или p за часове от обяд до полунощ.

За да покажете

Като

Използвайте този код

Часове

0–23

ч

Часове

00–23

чч

Минути

0–59

м

Минути

00–59

мм

Секунди

0–59

с

Секунди

00–59

сс

Час

4 AM

ч AM/PM

Час

4:36 PM

ч:мм AM/PM

Час

4:36:03 P

ч:мм:сс A/P

Час

4:36:03,75

ч:мм:сс.00

Изминало време (часове и минути)

1:02

[ч]:мм

Изминало време (минути и секунди)

62:16

[мм]:сс

Изминало време (секунди и стотни)

3735,80

"[ss],00"

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×