Показване на уеб страница, папка или файл в страница на SharePoint

Показване на уеб страница, папка или файл в страница на SharePoint

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете уеб страница, файл или папка в страница на SharePoint. Въведете хипервръзка, път към файл или път към папка, които ще послужат за свързване със съдържанието.

Забележки : 

 • Можете да използвате уеб частта за преглед на страници само в браузър, който поддържа елемента HTML IFRAME.

 • Показването на файл или папка изисква Microsoft Internet Explorer.

Можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете:

 • Предпочитан интернет източник на новини в специалната секция за резюме на новините в страница на SharePoint.

 • Списък с файловете на активна работна група, съхранявани на сървър, който искате да преглеждате периодично.

 • Често използван документ или електронна таблица.

Добавяне на уеб част към страница

За да редактирате дадена страница, трябва да имате поне разрешенията на член на групата "Проектант" за този сайт.

 1. На страницата, която искате да добавите уеб частта изберете Редактиране в горния десен ъгъл на страницата.

  Забележка :  Ако командата "Редактиране" е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

Редактиране на връзка

 1. Изберете раздела Вмъкване и след това изберете Уеб част.

Уеб част

Най-горе на страницата

 1. Под "категории" изберете категория, като например мултимедия и съдържание, изберете уеб част като уеб частта за Преглед на страницата и след това изберете Добави.

Добавяне на уеб част

 1. Когато завършите редактирането на страницата, изберете Запиши.

Укажете уеб страницата, папката или файла (свойства по избор)

За да редактирате свойствата на уеб частта за преглед на страници,

 • Ако все още не сте конфигурирали уеб частта за преглед на страници, преди да запишете редакциите си, изберете отворете екрана с инструменти.

Отворете екрана с инструменти

Най-горе на страницата

Свойствата на уеб частта се показват в екрана с инструменти. Можете да използвате следните описания, които ще ви помогнат да конфигурирате свойствата по избор на уеб частта:

Свойство

Описание

Група Уеб страница, Папка или Файл

Указва вида съдържание, което искате да покажете в уеб частта за преглед на страници.

Изберете едно от следните:

 • Уеб страница     Изберете тази опция, ако искате да покажете дадена уеб страница като съдържание на уеб частта за преглед на страници. Тази опция автоматично отваря протокола за предаване на хипертекст (http://) в текстовото поле Връзка. Това е стойността по подразбиране.

 • Папка     Изберете тази опция, ако искате да покажете списък с файловете в дадена папка.

 • Файл     Изберете тази опция, за да покажете съдържанието на даден файл. Файлът се отваря или в отделен прозорец на браузъра, или вътре в уеб частта, ако приложението, което отваря файла, поддържа вградено активиране за този файл в прозореца на браузъра.

Връзка

Указва хипервръзка, папка или файл за свързване със съдържанието, което искате да се показва в уеб частта за преглед на страници.

 • Ако изберете Уеб страница, както е описано по-горе в този раздел, трябва да въведете валидна хипервръзка. Двата валидни протокола за хипервръзка, които можете да използвате, са:

  • Протокол за предаване на хипертекст (HTTP протокол) (http://)

  • Протокол за предаване на хипертекст с поверителност, който използва шифроване чрез слой със защитени сокети (SSL) (https://)

   Можете да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Не можете обаче да използвате път към файл.

 • Ако изберете Папка, както е описано по-горе в този раздел, трябва да въведете валидна локална или мрежова папка. Показването на папка изисква Microsoft Internet Explorer.

 • Ако изберете Файл, както е описано по-горе в този раздел, трябва да въведете валиден път към файл. Показването на файл изисква Microsoft Internet Explorer. Можете също да изберете Преглед, за да намерите файла.

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Уеб частите имат определен набор от общи свойства, които определят облика, оформлението и разширените им характеристики. Можете да промените свойствата на уеб частта в екрана с инструменти.

Забележка : Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, може да се различават от описаното в този раздел по няколко причини:

 • Разработчикът на уеб частта може да реши да не показва едно или повече от тези общи свойства. Също така разработчикът на уеб частта може да създаде и да показва допълнителни свойства. Тези свойства по избор може да не са показани в разделите Облик, Оформление или Разширени в екрана с инструменти.

 • Някои разрешения и настройки на свойства може да забранят или да скрият свойства на уеб частта.

Най-горе на страницата

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част да се показва в страницата, когато потребител отвори страницата. По подразбиране настройката за състояние на хрома е Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато вие проектирате страницата и сте добавили към заглавието й (Скрито).

Можете да скриете уеб част. Може например да искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Зона

Указва зоната в страницата, където е разположена уеб частта.

Забележка : Зоните в страницата не се показват в списъка, ако нямате разрешение да променяте зоната.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка : Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Най-горе на страницата

Разширени

Важно : За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответното разрешение.

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато изберете заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части в екрана с инструменти.

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато изберете командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне в уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка : Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, помощните теми по подразбиране на SharePoint се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Целеви аудитории

Аудиторията може да се идентифицира с помощта на група на SharePoint, списък за разпространение, група за защита или глобална аудитория. Уеб частта се показва само за членовете на аудиториите, които укажете тук.

Как уеб частта за преглед на страници показва уеб страница в страница на SharePoint

Свързаното съдържание на уеб частта за преглед на страници е изолирано от останалото съдържание в страницата с помощта на елемента HTML IFRAME. Уеб частта за преглед на страници показва съдържанието асинхронно спрямо останалата част от страницата. Това означава, че можете да преглеждате и използвате други уеб части в страницата, в случай че е необходимо много време, докато връзката върне съдържанието.

Този елемент гарантира, че всички HTML елементи, показани като съдържание в уеб частта за преглед на страници, не са в конфликт с други HTML елементи в страницата. Например страницата може вече да съдържа елемент HTML FORM и страницата няма да се показва правилно, ако свързаното съдържание също съдържа елемент HTML FORM, който не е в елемента HTML IFRAME.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×