Персонализиране на формати на данни в Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Данните във вашата база данни идва с предварително дефинирани формати, но когато искате нещо различно, можете да използвате формат по избор. Тъй като форматирането по избор променя само начина на показване на данните, не трябва да се притеснявате, че съхранените данни ще се променят. В тази статия се обяснява какви типове знаци са налични и как можете да ги използвате.

Забележка:  Опциите за форматиране по избор не са налични за приложения на Access.

Какво искате да направите?

Научете повече за форматите по избор

Формати за данни от тип "Число" и "Валута"

Формати за данни от тип текст

Форматиране на данни от тип "Дата/час"

Научете повече за форматите по избор

За да създадете формат по избор, трябва да въведете различни знаци в свойството Формат на поле от таблица. Знаците могат да бъдат контейнери (например 0 и #), разделители (например точки и запетаи), литерални знаци и цветове, в зависимост от форматирането, което искате. Запомнете, че Access прилага автоматично форматите по избор, които използвате в поле на таблица, върху контрола във формуляр или отчет, ако са обвързани (свързани).

Можете да задавате формати за четирите типа числови стойности – положителна, отрицателна, нулева (0) и празна (незададена). Ако изберете да създадете формат за всеки тип стойност, трябва да поставите първо формата за положителни стойности, след това този за отрицателни, на трето място този за нулеви и накрая този за празни. Освен това трябва да отделите всеки формат с точка и запетая.

Пример на форматиране по избор: #### ##;(#### ##)[Червено];0000,00;"Неопределено"

Показва се като: 1234,568-1234,568 = 0

Ето какво означава форматирането

 • Знакът "номер" (#) е контейнер за цифри. Ако няма стойности, Access показва интервал. За да покажете нули вместо интервали,
  например да покажете 1234 като 1234,00, използвайте като контейнер числото 0: ####,00.

 • Положителни стойности с две цифри след десетичния знак.

 • Отрицателни стойности с две цифри след десетичния знак, в скоби и червен цвят.

 • Нулеви стойности като числото 0, винаги с две цифри след десетичния знак.

 • Празни стойности като думата "Неопределен".

Възможни са до четири секции за низ, като всяка секция е отделена с точка и запетая (;). Ако вашето поле на таблица приема стойности null, можете да пропуснете четвъртата секция.

Секция

Описание на формата

Пример

Ако първата секция съдържа ####,##

Показва положителни стойности.

1234,5678 се показва като 1234,568

Този формат използва запетаята като разделител за хилядите и точката като десетичен разделител. Ако десетичните стойности в записа превишават броя на знаците на контейнера във формата по избор, Access закръглява стойностите и показва само броя на позициите, зададени от формата. Ако например вашето поле съдържа 3456,789, но неговият формат задава два цифри след десетичния знак, Access закръглява десетичната стойност на 0,79.

Съвет: За формат с по-големи стойности или повече цифри след десетичния знак добавете още контейнери за десетичната стойност, например ####,###.

Ако втората секция съдържа (####,##)[Red]

Показва само отрицателни стойности.
Ако вашите данни не съдържат отрицателни стойности, Access оставя полето празно.

Отрицателната стойност се огражда в литерални знаци или скоби. В този пример всяка отрицателна стойност ще бъде показана в червен цвят.

Ако третата секция съдържа 0000,00

Определя формата за всички нулеви (0) стойности.

Когато полето съдържа стойност нула, се показва 0000,00. За да покажете текст вместо число, използвайте "Zero" (оградено с двойни кавички).

Ако четвъртата секция съдържа "Неопределено"

Определя какво виждат потребителите, когато записът съдържа стойност null. В този случай потребителите виждат думата "Неопределено".

Можете също да използвате друг текст, например "null" или "****". Оградените с двойни кавички знаци се третират като литерали и се показват точно както са въведени.

Нагоре

Формати за данни от тип "Число" и "Валута"

За да създадете формат по избор, използвайте знаците за форматиране, показани в следната таблица.

Символ

Описание

#

Използва се, за да покаже цифра. Всяко наличие на този знак представлява позиция за една цифра. Ако няма стойност на тази позиция, Access показва нула. Може също да се използва като контейнер.

Например ако приложите формата ### и въведете стойност от 45 в полето, се показва 45. Ако въведете 12,145 в поле, Access показва 12,145 – дори ако сте дефинирали само един контейнер отляво на хилядни разделител.

0

Използва се, за да покаже цифра. Всяко наличие на този знак представлява позиция за една цифра. Ако няма стойност на тази позиция, Access показва нула.

Разделители за хиляди и десетични разделители

Използват се, за да посочат къде искате Access да постави разделител за хиляди и десетичен разделител.

интервали, + - $ ()

Можете да използвате интервали, математически знаци (+ – ) и финансовите символи (¥ £ $) според нуждите навсякъде в низовете за форматиране. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги поставите в двойни кавички. Обърнете внимание, че можете да ги поставяте навсякъде.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

!

Използва се, за да наложи ляво подравняване на всички стойности. Когато наложите ляво подравняване, не можете да използвате цифровите контейнери # и 0, но можете да използвате контейнери за текстови знаци.

*

Използва се, за да накара знака непосредствено след звездичката да стане знак за запълване  – знак, който се използва, за да запълни интервалите. Access обикновено показва числовите данни дясно подравнени и запълва областта вляво от стойността с интервали. Можете да добавите запълващи знаци на всяко място в низа за форматиране, като тогава Access запълва всички интервали със зададения знак.

Например форматът £##*~,00 показва валутна стойност като £45~~~~~,15. Броят на знаците тилда (~), показани в полето, зависи от броя на интервалите в полето на таблицата.

%

Използва се като последен знак в низа за форматиране. Умножава стойността по 100 и показва резултата със знак за процент накрая.

E+, E-

–или–

e+, e-

Използва се, за да покаже стойностите в научен (експоненциален) запис.

Използвайте тази опция, когато предварително зададеният научен формат не предоставя достатъчно място за вашите стойности. Използвайте E+ или e+, за да показвате стойностите като положителни експоненти, а E- или e-, за да показвате отрицателни експоненти. Трябва да използвате тези контейнери с други знаци.

Нека например да приложите формата 0,000E+00 към числово поле и след това да въведете 612 345. Access показва 6,123E+05. Access първо закръглява броя на цифрите след десетичния знак надолу до три (броя на нулите вдясно или вляво от десетичния разделител). След това Access изчислява стойността на степента от броя на цифрите, които остават вдясно (или вляво, в зависимост от вашите езикови настройки) на десетичния разделител в първоначалната стойност. В този случай първоначалната стойност ще постави "612345" (пет цифри) надясно от десетичната точка. Затова Access показва 6,123E+05 и получената стойност е еквивалентна на 6,123 x 105.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички, за да оградите текста, който искате да се покаже на потребителите.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името на цвета в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

Прилагане на форматиране по избор към данни от тип "Число" или "Валута":

 1. Отворете таблицата в Изглед за проектиране и изберете полето, което искате да форматирате,

 2. В раздела Общи щракнете върху клетката до полето Формат и въведе конкретните знаци на базата на вашите нужди за форматиране.

 3. Натиснете CTRL+S, за да запишете работата си.

Нагоре

Формати за данни от тип "Текст"

Text и Memo типовете данни не се приема предварително дефинирани формати, но можете да приложите формати по избор, за да направите данните в таблицата по-лесен за четене. Например ако използвате на уеб формуляр за събиране на номера на кредитни карти, и можете да съхранявате тези номера без интервали, можете да използвате формат по избор, за да добавите подходящи интервали за улесняване на четенето номера на кредитни карти. Типовете данни Text и Memo позволяват две секции формат в низ. В първата част на низа контролира как текстът се появява и втората секция контролира как празни стойности или низове с нулева дължина се показват. Ако не зададете формат, Access ляв Подравнява целия текст в листове с данни.

Следващата таблици изброява и обяснява форматите по избор, които можете да прилагате към данни от тип "Текст":

Символ

Описание

@

Използва се, за да показва всеки наличен знак в неговата позиция в низа за форматиране. Ако Access постави всички знаци в базовите данни, всички оставащи контейнери се появяват като празни интервали.

Например, ако низът за форматиране е @@@@@, а базовият текст е АБВ, текстът ще бъде ляво подравнен с два водещи празни интервала.

&

Използва се, за да показва всеки наличен знак в неговата позиция в низа за форматиране. Ако Access постави всички знаци в базовите данни, оставащите контейнери не показват нищо.

Например, ако низът за форматиране е &&&&&, а текстът е АБВ, ще бъде показан само ляво подравненият текст.

!

Използва се, за да накара знаците за контейнери да се попълват винаги отляво надясно вместо отдясно наляво. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране.

<

Използва се, за да покаже целия текст с малки букви. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране, но може да поставите пред него и удивителен знак (!).

>

Използва се, за да покаже целия текст с главни букви. Трябва да използвате този знак в началото на низа за форматиране, но може да поставите пред него и удивителен знак (!).

*

Когато се използва, знакът непосредствено след звездичката (*) става знак за запълване – знак, който се използва, за да запълни празните интервали. Access обикновено показва текста подравнен отляво и запълва областта отдясно на стойността с интервали. Можете да добавите запълващи знаци на всяко място в низа за форматиране. Тогава Access запълва всички интервали със зададения знак.

Интервал, +-$ ()

Използва се, за да вмъква интервали, някои от математическите знаци (+ – ), финансовите символи ($ ¥ £) и скобите навсякъде в низовете за форматиране според нуждите. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги заградите в двойни кавички, но можете да поставяте тези знаци навсякъде в низа за форматиране, където желаете.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички около всеки текст, който искате да се покаже на потребителите.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

Забележка: Когато зададете формат, Access запълва знаците на контейнерите с данни от съответното поле.

Прилагане на формат по избор към текстови полета

 1. Отворете таблицата в Режим на проектиране.

 2. Избере полето, което искате да форматирате, и в раздела Общи щракнете върху клетката до полето Формат.

 3. Въведете желания формат. Типът на формата по избор, който можете да зададете, зависи от типа на данните, които изберете за полето.

 4. Натиснете CTRL+S, за да запишете работата си.

Нагоре

Форматиране на данни от тип "Дата/час"

Когато не зададете предварително дефиниран формат или формат по избор за данните от тип "Дата/час", Access автоматично прилага формата за дата – m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM. Форматът по избор за полета за дата и час може да съдържа две секции – едната за датата, а другата за часа. Секциите се разделят с точка и запетая. Например можете да пресъздадете общия формат за дата така: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

Символ

Описание

Разделител в дата.

Използва се, за да управлява контролите, в които Access поставя разделител за дните, месеците и годините.

c

Използва се, за да показва общия формат за дата.

d или dd

Използва се, за да показва деня от месеца с една или две цифри. За една цифра използвайте един контейнер. За две цифри използвайте два контейнера.

ddd

Използва се, за да съкращава деня от седмицата до две букви.

Например "понеделник" се показва като "пн".

dddd

Използва се, за да изписва пълните имена на дните на седмицата.

ddddd

Използва се, за да показва формата за дата "Кратка дата".

dddddd

Използва се, за да показва формата за дата "Дълга дата".

w

Използва се, за да показва номера на деня от седмицата.

Например понеделник се показва като 1.

m или mm

Използва се, за да показва месеца като едноцифрено или двуцифрено число.

mmm

Използва се, за да съкращава името на месеца до три букви.

Например октомври става "окт".

mmmm

Използва се, за да изписва пълните имена на месеците.

q

Използва се, за да показва номера на текущото календарно тримесечие (1-4).

Например за дата през май Access показва 2 като стойност на тримесечие.

y

Използва се, за да показва деня от годината, от 1 до 366.

yy

Използва се, за да показва последните две цифри на годината.

Забележка: Препоръчваме да въвеждате и показвате всичките четири цифри на годината.

yyyy

Използва се, за да показва всички цифри на годината в диапазона от 0100 до 9999.

Разделител за час

Използва се, за да управлява контролите, в които Access поставя разделител за часовете, минутите и секундите.

h или hh

Използва се, за да показва часовете с една или две цифри.

n или nn

Използва се, за да показва минутите с една или две цифри.

s или ss

Използва се, за да показва секундите с една или две цифри.

ttttt

Използва се, за да показва дългия формат за час.

AM/PM

Използва се, за да показва стойности за 12-часов часовник, последвани от AM или PM. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

A/P или a/p

Използва се, за да показва стойности за 12-часов часовник, последвани от A, P, a или p. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

AMPM

Използва са, за да показва стойности за 12-часов часовник, но използва индикаторите за сутрин и следобед, зададени във вашите регионални настройки на Windows.

Интервал, +-$ ()

Използва се, за да вмъква интервали, математически знаци (+ – ), финансови символи ($ ¥ £) и скоби навсякъде в низовете за форматиране според нуждите. Ако искате да използвате други математически символи, например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги поставите в двойни кавички. Обърнете внимание, че можете да ги поставяте навсякъде.

\

Използва се, за да накара Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

*

Използва се, за да накара знака непосредствено след звездичката да стане запълващ знак – знак, използван за запълване на празни интервали. Access обикновено показва текста подравнен отляво и запълва мястото отдясно на стойността с празни интервали. Можете да добавите запълващи интервали навсякъде в низа за форматиране. Когато го направите, Access запълва празните интервали с указания знак.

"Литерален текст"

Използвайте двойни кавички, за да оградите текста, който искате да се покаже на потребителите.

[цвят]

Използва се, за да приложи цвят към всички стойности в даден участък на вашия формат. Трябва да поставите името в квадратни скоби и да използвате едно от следните имена: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow или white.

За повече информация вж. форматиране на дати и часове.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×