Персонализиране на уеб компоненти

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако сте собственик на уеб страница, можете да персонализирате уеб части по няколко начина. От вашия уеб браузър можете да промените свойствата на уеб част с помощта на страницата за поддръжка на уеб част. Можете да персонализирате допълнително уеб части с помощта на програма за уеб проектиране, която е съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, като например Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Намерете връзки към повече информация относно персонализирането на уеб части и страници с уеб части в раздела Вж .

В тази статия

Промяна на свойствата на уеб част с помощта на екрана с инструменти

Отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб част

Общи свойства на уеб частите

Промяна на свойствата на уеб част с помощта на екрана с инструменти

Можете да промените атрибутите на уеб част, като присвоите стойности към техните свойства на уеб част. Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, които ви позволяват да зададете атрибути за облика, оформлението и друга информация. Уеб част може да има свойства по избор, които се отнасят само за тази уеб част.

Забележка: Ако страницата с уеб части се съхранява в библиотека с документи, може да се наложи първо да извлечете документа от страницата с уеб части, преди да можете да правите промени, като напр. добавяне на уеб части. Когато сте готови, не забравяйте да вкарате документа обратно в библиотеката, за да направите промените видими за всички потребители.

 1. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 2. Щракнете върху менюто уеб част Меню на уеб компонент на уеб частта, за която искате да промените свойствата и след това направете едно от следните неща:

  • Ако сте в споделен изглед, щракнете върху Промяна на споделена уеб част.

  • Ако сте в личен изглед, щракнете върху Промяна на моя уеб част.

 3. Промяна на свойствата, които искате да промените.

 4. За да запишете промените си и да затворите екрана с инструменти, щракнете върху OK. За да прегледате промените си, без да затваряте екрана с инструменти, щракнете върху Приложи.

На списъка със свойства, които се прилагат към избрания уеб частта се показва в екрана с инструменти. Тези свойства включват всички общи свойства, както и свойствата по избор, които определят разработчикът на уеб компонента за уеб компонента. Ако сте в личен изглед, разработчикът на уеб частта могат да имат ограничен по избор кои свойства могат да се променят за уеб компонента.

Връзки към повече информация за персонализиране на различни типове уеб части ще намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Отваряне и използване на страницата за поддръжка на уеб част

Ако срещнете проблеми с уеб компонент или връзка към уеб част на страницата с уеб компоненти, можете да използвате страницата за поддръжка на уеб част, за да изолирате и поправите вашия проблем. Трябва да имате подходящите уеб компонент, страница с уеб части или уеб частта за зона разрешение да използвате страницата за поддръжка на уеб част.

Съвет:  Ако не сте сигурни коя уеб част или връзка с уеб част причинява проблем на страницата с уеб части, добре е да работите стъпка по стъпка, като затваряте уеб частите една по една и след това преглеждате страницата с уеб части (щракнете върху Върни се на моята страница с уеб части), за да видите дали това решава проблема. След като определите коя е проблемната уеб част, можете да помислите за връщането й в начално състояние или изтриването й.

 1. Отворете библиотеката с документи, която съдържа страницата с уеб части.

 2. Посочете името на страницата с уеб части, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху Редактиране на свойства.

 3. Щракнете върху Отваряне на тази страница с уеб части в изглед на поддръжка, за да се покаже страницата за поддръжка на уеб части.

 4. Проверете дали сте в изгледа, който искате – персонален или споделен. Ако трябва да превключите изгледа, направете едно от следните неща:

  • Ако сте в персонален изглед и искате да превключите в споделен изглед, щракнете върху Превключване към споделен изглед.

  • Ако сте в споделен изглед и искате да превключите в персонален изглед, щракнете върху Превключване към персонален изглед.

 5. Изберете една или няколко уеб части и направете едно от следните неща:

  • За да преместите уеб част в галерията на страницата с уеб части, щракнете върху Затвори.

  • За да премахнете лични стойности на свойствата и се върнете към споделени стойности на свойствата на уеб частта, щракнете върху Начално състояние. Получавате подкана за потвърждение, преди да възстановите уеб компонента.

  • За да изтриете окончателно уеб част от страницата с уеб части, щракнете върху Изтрий. Получавате подкана за потвърждение, преди да изтриете уеб компонента.

   Е възможно да имате разрешение за изтриване на уеб част в споделен изглед, но не и в персонален изглед.

 6. Когато приключите, щракнете върху Назад към страницата с уеб части.

  Съвет: За достъп до страницата за поддръжка на уеб част за страница с уеб части, която не се съхранява в библиотека с документи, например началната страница на сайта, добавяне ?content = 1 в края на URL адреса на страницата.

Забележка: Не можете да използвате страницата за поддръжка на уеб част, за да затворите, нулирате или изтриете статичен уеб компонент (тоест уеб компонент извън зоната на уеб компонента). За да запазите статична уеб част, трябва да използвате програма за уеб проектиране, която е съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services, като например Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Най-горе на страницата

Общи свойства на уеб частите

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Някои разрешения и настройки на свойства може да забранят или да скрият свойства на уеб частта.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че уеб частите на Microsoft ASP.NET по избор поддържат това свойство, темите от помощта на Windows SharePoint Services 3.0 по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×