Отчет за състоянието на потребителите за мигрирането

Можете да използвате таблото за мигриране в центъра за администриране на Exchange (EAC), за да покажете информация за състоянието на мигрирането за всички потребители в една партида за мигриране. Можете също да покажете подробна информация за мигрирането за всеки потребител в партидата за мигриране. Тази информация, наричана още статистика за потребителите при миграция, може да ви помогне да отстраните проблеми, които е възможно да попречат на миграцията на пощенската кутия или елементите на пощенската кутия на потребителя. Можете да показвате тази информация за състоянието на мигрирането за партиди за мигриране, които се изпълняват в момента, които са били спрени или които са завършени.

Можете също да използвате обвивката на Exchange за управление за показване на статистика за потребителите при миграция. За повече информация вижте:

Съдържание   

Отчет за потребителите при мигриране

Статистика за потребителите при миграция за определен потребител

Етапи на мигрирането

Отчет за потребителите при мигриране

За достъп до отчета за потребителите при мигриране за дадена партида за мигриране, изберете Получатели > Мигриране, изберете партидата за мигриране и след това в екрана за подробни данни, под Състояние на пощенската кутия щракнете върху Преглед на подробни данни.

Статистика за потребителите при миграция

Името на партидата за мигриране и следните команди се показват в горната част на прозореца.

Команда

Описание

Изтрий  Икона за изтриване

Изтриване на избрания потребител от списъка с потребители за мигриране.

Обнови  Икона за обновяване

Обновяване на списъка с потребители за мигриране, за да се актуализира показаната информация за потребителите в партидата за мигриране.

Колони в списъка с потребители за мигриране

Колона

Описание

Самоличност

Имейл адресът на потребителя.

Състояние

Състоянието на мигриране на потребителя. Вижте описанията на състоянието в таблицата в следващия раздел.

Синхронизирани елементи

Броят на елементите в локалната пощенска кутия на потребителя, които са успешно мигрирани в пощенската кутия в Office 365.

Пропуснати елементи

Броят на елементите в локалната пощенска кутия на потребителя, които не са мигрирани в пощенската кутия в Office 365.

Статистика за потребителите при миграция за определен потребител

За да видите информация за състоянието (наричана още статистика за потребителите при миграция) за конкретна пощенска кутия, контакт за поща или група за разпространение, щракнете върху групата, пощенската кутия, контакта или групата за разпространение в списъка. Информация за състоянието за избрания обект на пощата се показва в екрана за подробни данни. Следващата таблица описва всяко поле, показано в екрана за подробни данни.

Поле

Описание

Състояние

Идентифицира определен момент от процеса на мигриране за всеки обект на пощата в партидата за мигриране. Това състояние е по-конкретно от резюмето за състоянието от високо ниво, показано в списъка с потребители за мигриране. Следващият списък описва всяко състояние.

  • На опашка    Обектът е в партида за мигриране, която се изпълнява, но още не е започнало мигрирането на обекта. Обектите обикновено имат състояние На опашка   , когато всички връзки в крайната точка за мигриране, свързани с партидата за мигриране, се използват.

  • Осигуряване    Процесът на мигриране е започнал за обекта на пощата, но той все още не е осигурен.

  • Актуализиране на осигуряването    Обектът на пощата е осигурен, но не всички свойства на обекта са мигрирани. Например след мигрирането на група за разпространение, това състояние възниква, когато членове на групата все още не са мигрирани или има проблем с мигрирането на потребител, който е член на групата. В този случай състоянието показва, че процесът на мигриране не може да актуализира груповото членство, тъй като не всички членове на групата са мигрирани.

  • Синхронизирано    Процесът на мигриране успешно е осигурил пощенската кутия на Office 365 и е завършил първоначалното синхронизиране, при което всички елементи на пощенската кутия са копирани в пощенската кутия, базирана на облака. За преходни миграции на Exchange и IMAP миграции това състояние може също да означава, че постъпковото синхронизиране е завършило успешно.

  • Неуспешно    Осигуряването или първоначалното синхронизиране на обекта на пощата е неуспешно. Ако успешно е създадена пощенска кутия в Office 365 за потребител, но мигрирането на елементите на пощенската кутия е неуспешно, състоянието за потребителя ще бъде Неуспешно   .

По-подробно за пропуснат елемент

Щракнете върху По-подробно за пропуснат елемент за показване на информация за всеки елемент, който е пропуснат, за избрания потребител. Показва се следната информация за всеки пропуснат елемент:

  • Дата Клеймото с дата и час на елемента на пощенската кутия.

  • Тема Редът за темата на съобщението.

  • Тип Типът на грешката, станала причина елементът да бъде пропуснат.

  • Име на папка Папката, където се намира пропуснатият елемент.

Мигрирани данни

Общият размер на данните (в байтове и мегабайтове (МБ) за елементите на пощенската кутия, които са мигрирани в пощенската кутия в Office 365. Това число включва мигрираните елементи в първоначалната и постъпковите синхронизации. Това поле няма стойност за IMAP миграции.

Скорост на мигриране

Средната скорост на прехвърляне (в байтове или МБ в минута) на данните, които се копират в пощенската кутия в Office 365. Това поле няма стойност за IMAP миграции.

Грешка

Ако миграцията на потребителя е неуспешна, това поле показва описание на грешката. Описанието на тази грешка също е включено в отчета за грешки при мигриране.

Отчет

Щракнете върху Изтегляне на отчета за този потребител за отваряне или записване на подробен отчет за мигрирането, съдържащ диагностична информация за състоянието на мигриране на потребителя. Вие или поддръжката на Microsoft можете да използвате информацията в този отчет за отстраняване на неизправности при неуспешно мигриране.

Дата на последното успешно синхронизиране

Последният път, когато нови елементи в локалната пощенска кутия са копирани в пощенската кутия, базирана на облака.

Щракнете върху Повече подробности, за да се покаже следната допълнителна информация за мигрирането на избрания потребител.

Поле

Описание

Времетраене на опашката

Колко време потребителят е имал състояние "На опашка".

Времетраене на изпълнение в ход

Колко време потребителят активно е бил мигриран.

Времетраене на синхронизиране

Колко време потребителят е имал състояние "Синхронизирано".

Времетраене на прекъсване

Колко време процесът на мигриране е бил прекъснат за потребителя.

Етапи на мигрирането

За да разберете състоянията на мигрирането, описани в предишните раздели, е полезно да сте запознати с етапите на процеса на мигриране. Таблицата по-долу описва тези етапи и показва дали етапът е включен във всеки тип мигриране.

Етап на мигриране

Преходна миграция на Exchange

Поетапна миграция на Exchange:

IMAP миграция

Осигуряване    Процесът на мигриране създава новата пощенска кутия в Office 365.

Да (включва групи за разпространение и контакти за поща)

Да (включва контакти за поща)

Не

Първоначална синхронизация    След като пощенските кутии на Office 365 са осигурени, процесът на мигриране мигрира елементите на пощенската кутия към току-що осигурените, базирани на облака пощенски кутии.

Да (включва часове от календара и контакти)

Да (включва часове от календара и контакти)

Да

Постъпково синхронизиране    Процесът на мигриране синхронизира локалната и съответната пощенска кутия в Office 365 на всеки 24 часа.

Да

Не

Да

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×