Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Excel 2016 с клавиатурата си и екранен четец – например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да изпълнявате основни задачи в Excel 2016. Стартирайте приложението и създайте нова работна книга, за да вмъкнете данните си. Създавайте прости формули, сортирайте или филтрирайте данните и добавяйте диаграми, за да покажете какво означават вашите данни.

Забележки : 

В тази тема

Стартиране на Excel

За да стартирате Excel 2016, направете едно от следните неща:

 • Натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете "Excel" и натиснете Enter.

 • На устройството или мястото за съхранение, което използвате, отидете на работната книга на Excel 2016, която искате да отворите, и натиснете Enter. Работната книга се отваря в Excel.

Създаване на нова работна книга

Файловете на Excel се наричат работни книги. Всяка работна книга съдържа листове, обикновено наричани електронни таблици или работни листове. Можете да добавите в работната книга толкова листове, колкото желаете, а можете също да създавате и нови работни книги, за да разделяте данните си.

 1. За да започнете да създавате нова работна книга в Excel, натиснете Alt+F, N.

 2. За да отворите празна работна книга, натиснете L.

Въвеждане на данни

Когато въвеждате данни в листа, работите с редове, колони и клетки. Клетките се идентифицират по тяхното местоположение в реда и колоната в листа, така че клетка A1 е клетката в първия ред на колона A. Във всеки нов лист, клетка A1 е избрана по подразбиране.

 1. За да изберете празна клетка, в която искате да започнете да въвеждате данните си, натискайте клавишите със стрелки. Докато се придвижвате из клетките в работната книга, в JAWS чувате препратката към клетката и съдържанието й. Когато изберете празна клетка, може да чуете например "Празна стойност, G4". В разказвача чувате препратката към клетката, но не и съдържанието й.

 2. Въведете текст или число в клетката.

 3. За да въведете съдържанието в клетката и да преминете към следващата клетка в колоната, натиснете клавиша Enter. За да се придвижите до следващата клетка в реда, натиснете клавиша Tab. Можете също да използвате клавишите със стрелки.

Използване на автосумиране за събиране на данни

Можете да използвате функцията "Автосумиране", за да сумирате бързо числа, които сте въвели в листа.

 1. Изберете клетката, където искате да поставите сумата. Това обикновено е отдясно или отдолу на числата, които сумирате.

 2. За да въведете функцията Автосумиране в клетката, натиснете Alt+H, U и след това S.

  Съвет : Можете да променяте кои клетки са избрани за функцията "Автосумиране". За да изберете диапазона от клетки, които искате да сумирате, задръжте натиснат клавиша Shift и натиснете клавишите със стрелки.

 3. Когато сте доволни от избора на клетки за формулата, която функцията "Автосумиране" създава, натиснете клавиша Enter. Автосумирането сумира числата в избраните клетки и общата сума излиза в избраната от вас клетка.

 4. За да чуете резултата от изчислението на "Автосумиране", върнете се към клетката, съдържаща функцията "Автосумиране". Ще чуете числото, факта, че това е резултат от формула и препратката към клетката, например "538, има формула, G6".

Създаване на проста формула

Можете да въвеждате прости формули, за да събирате, изваждате, умножавате или делите числа в листа. Създавате формула, като комбинирате препратки към клетки (като B4 или D6), които съдържат числата, които искате да изчислите, и математическия оператор. Операторите са знакът плюс (+) за събиране, знакът минус (-) за изваждане, звездичката (*) за умножение и наклонената черта (/) за деление.

 1. Изберете клетката, където искате да поставите резултата от формулата. Това обикновено става отдясно или отдолу на числата, които изчислявате.

 2. Въведете знака за равенство (=). Формулите на Excel винаги започват със знака за равенство.

 3. За да създадете вашата формула, въведете комбинация от препратки към клетки (като B4 или D6) и математически оператори. Например =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 или =B4/B5.

  Съвет : За да направите бързи изчисления, вместо препратки към клетки, можете да въведете числа във формулата, например =20+10, =20-10, =20*10 или =20/10 .

 4. Натиснете Enter. Числата се пресмятат и резултатът излиза в избраната клетка.

  Съвет : Ако искате курсорът да остане в активната клетка, натиснете Ctrl+Enter.

Прилагане на числов формат

За да зададете различни формати за различните видове числа, можете да добавяте формат на числата, например валута, процент или дата.

 1. Изберете клетките, съдържащи числата, които искате да форматирате.

 2. За да отворите разгъващия се списък за числов формат, натиснете Alt+H, N.

 3. За да прегледате наличните числови формати, натиснете стрелка надолу или стрелка нагоре.

  Съвет : Ако числовият формат, който искате, не е в този списък, например Специален или По избор, за да излезете от списъка с числови формати, натиснете Esc. За да отворите раздела Число в диалоговия прозорец Форматиране на клетки, натиснете Alt+H, O и след това Е. За да прегледате списъка с налични числови формати, натиснете клавиша Tab и след това натиснете стрелка надолу или стрелка нагоре.

 4. За да приложите избрания числов формат на избраните клетки, натиснете клавиша Enter.

Филтриране и сортиране на данни в таблица

Когато създавате таблица от вашите данни в работен лист, можете да анализирате данните по различни начини, включително бързо филтриране или сортиране.

 1. За да изберете групата от данни, които искате да анализирате като таблица, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки. След като изберете група от клетки, ще чуете препратката към клетка и съдържанието на първата и на последната клетка в диапазона. (В разказвача ще чуете препратката към клетката и съдържанието на първата клетка в диапазона.)

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. За да се придвижите до раздела Таблици, натиснете T.

 4. За да изберете мрежата на Таблица, натиснете клавиша Tab и след това натиснете клавиша Enter. Избраните от вас данни се форматират като таблица. Добавят се заглавия на колоните, а редовете се форматират в редуващи се цветове.

 5. Филтриране на таблицата по съдържанието на колона

  1. Преминете до заглавието на колоната, съдържаща данните, по които искате да филтрирате.

  2. Изберете стрелката в заглавието на колоната.

  3. След това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Избери всички, Отметнато".

  4. За да изчистите отметката от това квадратче, натиснете интервал.

  5. За да прегледате изборите за филтриране, натиснете стрелка надолу, а за да отметнете квадратчетата, съдържащи данните, които искате да филтрирате, натиснете интервал. Натиснете Enter.

  6. За да премахнете филтъра и да покажете отново всички данни, повторете стъпки а-c. За да поставите отметка в квадратчето Избери всички, натиснете клавиша за интервал. Натиснете Enter.

 6. Сортиране на таблицата

  1. Придвижете се до заглавието на колоната, по която искате да сортирате таблицата.

  2. Изберете стрелката в заглавието на колоната.

  3. За да изберете Сортиране от най-малко към най-голямо (за числа) или Сортиране от А до Я (за текст), натиснете клавиша S. За да изберете Сортиране от най-голямо към най-малко или Сортиране от Я до А, натиснете O.

Пресмятане на числа в таблица

С инструментите за бърз анализ можете бързо да правите изчисления с числените си данни. Независимо дали става въпрос за сума, средна стойност или брой, Excel показва резултатите от изчислението под или до числата в таблицата.

 1. За да изберете групата данни, които искате да изчислите като таблица, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки.

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. За да отидете до раздела Суми, натиснете O и след това натиснете клавиша Tab.

 4. За да прегледате опциите за изчисления, които включват Сума, Средно, Брой, % общо и С натрупване за хоризонтални или вертикални данни, натиснете стрелка надясно.

 5. Изберете опция за изчисление и натиснете Enter. Избраната група данни се изчислява, както е указано.

 6. За да чуете резултатите, изберете клетките, съдържащи формулите, една по една. Ще чуете резултата от формулата, факта, че клетката съдържа формула, и препратката към клетката.

Форматиране и маркиране на вашите данни като таблица

Условното форматиране и блещукащите линии позволяват да маркирате вашите най-важни данни или да показвате тенденциите в данните. Можете да използвате инструмента за бърз анализ, за да приложите бързо тези акценти.

 1. За да изберете групата данни, които искате да маркирате с условно форматиране или блещукащи линии, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки.

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. За да се придвижите до раздела Форматиране, натиснете F. За да се придвижите до менюто Блещукащи линии, натиснете клавиша S. За да се придвижите до опциите в раздела, натиснете клавиша Tab.

 4. За да се придвижите през опциите за форматиране или блещукащи линии, натиснете стрелка надясно или стрелка наляво. Опциите за форматиране на числа включват Ленти за данни, Цвят, Набор от икони и др. Опциите за форматиране на текст включват Текстът съдържа, Дублиращи се стойности, Уникални стойности, Равно на и Изчисти форматирането. Опциите за блещукащи линии включват Линия, Колона и Печалба/загуба и са достъпни само когато са избрани числа.

 5. Изберете опция за форматиране или блещукащи линии и натиснете Enter. Избраната група данни се форматира, както е зададено.

Показване на данните в диаграма

Инструментът за бърз анализ препоръчва конкретна диаграма и бързо създава визуално представяне на вашите данни.

 1. За да изберете групата от числа и етикети, които искате да се представят като диаграма, изберете първата клетка. След това, за да се придвижите до последната клетка с данни (обикновено срещуположния ъгъл на групата от клетки), задръжте натиснат клавиша Shift и натискайте клавишите със стрелки.

 2. За да отворите инструмента за бърз анализ, натиснете Ctrl+Q.

 3. За да отидете до раздела Диаграми, натиснете C и след това натиснете клавиша Tab.

 4. За да се придвижите през опциите за диаграма, натиснете клавиша със стрелка надясно или клавиша със стрелка наляво.

 5. Изберете типа на диаграмата, който искате, и натиснете клавиша Enter. Диаграмата, представляваща вашата избрана група, се добавя към работния лист като вграден обект.

Забележка : Запознайте се с други начини за Създаване на диаграма в Excel 2016 за Windows.

Записване на вашата работа

 1. Натиснете CTRL+S. Ако това е първият път, когато записвате тази работна книга, в току-що отворилия се изглед Backstage Запиши като изберете местоположението й за съхранение и й дайте име.

 2. За да се придвижите до избора за местоположение в Запиши като, натискайте клавиша Tab.

 3. За да изберете местоположението за съхранение на работната книга, като OneDrive или На този компютър, натиснете стрелка надолу или стрелка нагоре. А за да отворите диалоговия прозорец Запиши като, отидете на Преглед и натиснете клавиша Enter.

 4. За да отидете до папка във вашето избрано местоположение за съхранение, натиснете клавиша Tab. За да преминете към папка, която е по-високо в йерархията, изберете Едно ниво нагоре. За да преминете към списъка с папки, натиснете клавиша Tab няколко пъти. За да се придвижвате в таблицата, използвайте клавиша Tab или клавишите със стрелки. За да изберете папка, натиснете Enter.

 5. С клавиша Tab отидете до полето Въведете името на файла тук и въведете име за вашата работна книга.

 6. Отидете с клавиша Tab до бутона Запиши и натиснете Enter.

Разпечатване на вашата работа

 1. За да отворите изгледа Backstage Печат, натиснете Ctrl+P.

 2. С клавиша Tab преминете през настройките за печат, включително Свойства за печат, Едностранен печат, Портретна ориентация, Нормални полета и Настройка на страниците. За да промените избрана настройка, натиснете клавиша Enter. За да изберете различна настройка, натискайте стрелка нагоре или стрелка надолу, след което натиснете Enter.

 3. Когато настройките за печат са както искате, за да изберете Печат, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Печат". Натиснете Enter. Принтерът отпечатва работната книга.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на работна книга в Excel

Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel за Windows

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Excel с TalkBack, вградени Android екранен четец, да извършвате основни задачи, като например създаване, редактиране или отпечатване на работна книга.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Excel за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Excel за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Отваряне на Excel за Android

 1. В началния екран на устройство с Android плъзнете един пръст по екрана, докато чуете "Приложения" а след това Докоснете двукратно екрана. Иконата се намира в центъра на долната част на екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Excel" а след това Докоснете двукратно екрана.

Когато стартирате Excel за първи път, може да се наложи да влезете в своя акаунт в Microsoft. За инструкции отидете на влизане на първата употреба.

Съвет : Ако сте включили ОК Google глас откриване в приложението Google , може да се каже "ОК Google, отворен Excel."

Съвет : Ако не сте влезли от Excel приложението последния път сте я използвали, приложението се отваря без запитване можете да влезете в.

Влезте в Excel

Можете да влезете Excel първия път, когато отворите приложението или по-късно. След като влезете Excel, Вашият акаунт е налична в други приложения на Office. Можете да използвате Excel , без да влизат, твърде.

Влезте в при първо ползване

 1. Когато отворите Excel за първи път, приложението се стартира първоначалната настройка и след това ще чуете: "Влезте в акаунта в Microsoft."

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Въведете вашия имейл, телефон или Skype, полето за редактиране" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на вашия имейл адрес, телефонен номер или име на Skype. Когато сте готови, плъзнете един пръст на екрана, докато чуете "Отидете, бутонът","и след това вдигнете пръста си извън екрана. Бутона Go се намира в долния десен ъгъл на екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Парола, полето" Редактиране"," и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата си.

 6. Когато сте готови, плъзнете един пръст на екрана, докато чуете "Отидете, бутонът","и след това вдигнете пръста си извън екрана. Бутона Go се намира в долния десен ъгъл на екрана.

Влезте в след първата употреба

Когато решите да се възползвате максимално от вашите работни книги, можете да влезете в Excel дори след като вече сте използвали приложението без влизане.

 1. Отворен Excel.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Влизане" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "как да работите в движение. Влезте в."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Влизане в бутона","и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът на влизане .

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Въведете вашия имейл, телефон или Skype, полето за редактиране" и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете вашия имейл адрес, телефонен номер или име на Skype. Когато сте готови, парцал един пръст на екрана, докато чуете "Отидете, бутонът","и след това вдигнете пръста си извън екрана. Бутона Go се намира в долния десен ъгъл на екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Парола, полето" Редактиране"," и след това Докоснете двукратно екрана.

 7. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете паролата си.

 8. Когато сте готови, плъзнете един пръст на екрана, докато чуете "Отидете, бутонът","и след това вдигнете пръста си извън екрана. Бутона Go се намира в долния десен ъгъл на екрана.

Отваряне на работна книга

Когато се отвори Excel , да попадате в страницата на Excel . Той изброява най-новите вашите работни книги. Можете да отворите един от тях или по-стари версии на работна книга.

 • За да отворите на новата работна книга, плъзнете един пръст на екрана, докато чуете файла, който искате и след това Докоснете двукратно екрана.

 • За да отворите работна книга на по-стари плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Отвори бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете местоположението на файла и Докоснете двукратно екрана. Придвижете се до файла и докоснете екрана, за да го отворите.

Забележка : Ако вече работите в работна книга и искате да отворите друг един, плъзнете надолу тогава наляво. Да попадате в страницата на Excel . За да отворите скорошни или по-стари версии на работна книга, изпълнете стъпките по-горе.

Създаване на нова работна книга

Excel файлове се наричат работни книги. Всяка работна книга съдържа листове, обикновено се нарича електронни таблици или работни листове. Можете да добавите толкова листове, които искате да работна книга, или можете да създавате нови работни книги, за да запазите данните си организирани.

 1. Отворен Excel.

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Създай" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Нова, празна работна книга."

 3. За да отворите празна работна книга, Докоснете двукратно екрана. За да използвате друг шаблон, плъзнете надясно, докато чуете името на шаблон за работна книга, която искате да използвате и след това Докоснете двукратно екрана.

Забележка : Ако вече работите в работна книга и искате да създадете нов един, плъзнете надолу тогава наляво. Да попадате в страницата на Excel . За да създадете нова работна книга, изпълнете стъпките по 2-3 по-горе.

Създаване на нов работен лист в работната книга

В работната книга плъзгайте с пръст долу вляво на екрана, докато не чуете "Бутон Добави лист", и след това докоснете двукратно екрана.

Въвеждане на данни

Когато въвеждате данни в листа, работите с редове, колони и клетки. Клетките се идентифицират по тяхното местоположение в реда и колоната в листа, така че клетка A1 е клетката в първия ред на колона A. Във всеки нов лист, клетка A1 е избрана по подразбиране.

 1. В работния лист Плъзнете пръста си по екрана, за да намерите клетката, която искате да работите.

 2. За да отворите контекстно меню, Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутона Изрежи."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Редактиране бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Чувате "Показва < на езика на клавиатурата >," например, "Английски US клавиатура."

 4. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на числа или текст, който искате.

 5. След като сте готови, плъзнете пръста си около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Въведете бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

Прилагане на числов формат

Можете да показвате различни типове числа, като приложите формат към клетка, като например валута, процент или дата.

 1. В работния лист Плъзнете пръста си по екрана, за да намерите клетката, която искате да работите и след това Докоснете двукратно екрана, за да активирате клетката.

 2. За да затворите контекстното меню, плъзнете надолу тогава наляво.

 3. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "бутонът" още опции "" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Раздел, < текущия раздел >, избрано меню."

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Числов формат меню" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Числов формат."

 5. Плъзнете надясно, докато чуете формата, който искате като валута, часили проценти.

 6. За да изберете формат, докоснете двукратно екрана.

  Съвет : Някои от опциите за форматиране имат и подменюта. Чувате например: "Меню Число". За да отворите подменюто, докоснете двукратно екрана.

Създаване на проста формула

Можете да създавате прости формули, за да добавяте, изваждате, умножавате или делите числа.

 1. В работния лист Плъзнете пръста си по екрана, за да намерите клетката, която искате да работите.

 2. За да отворите контекстно меню, Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутона Изрежи."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Редактиране бутон" и след това Докоснете двукратно екрана, за да отворите екранната клавиатура.

 4. За да създадете формула, въведете комбинация от числа и оператори за изчисление, като плъзнете пръста си върху клавиатурата и повдигане пръста си в тази, която трябва.

  Въведете знака за плюс (+) за събиране, знака минус (-) за изваждане, звездичка (*) за умножение или наклонена черта (/) за деление. Например въведете = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4или = 4/2.

 5. След като сте готови, плъзнете пръста си около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Въведете бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Excel се извършва изчислението и вмъква резултата в клетката.

Записване на вашата работа

Excel автоматично записва работата ви, но можете да промените името на файла и да изберете местоположението на файла.

Записване на копие от файла

 1. В Excel файл, за да промените името на вашия файл плъзнете надясно, докато чуете "Файл, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "менюто" файл "отваря."

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете елемента от менюто "бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Въведете име на файл".

 3. За да промените името на файла, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за изчистване" а след това Докоснете двукратно екрана, за да изчистите текущото име на файла.

 4. Плъзнете наляво, докато чуете "Въведете името на файла, полето за редактиране" а след това Докоснете двукратно екрана, за да отворите екранната клавиатура.

 5. Въведете името на файла. Когато сте готови, плъзнете надясно, докато чуете "бутона" Запиши"" и след това Докоснете двукратно да запишете файла.

Избор на местоположение за файла

 1. В Excel файл, за да промените местоположението на вашия файл плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Файл, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто "файл". Ще чуете: "менюто" файл "отваря."

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете елемента от менюто "бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Чувате "Въведете име на файл".

 3. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете местоположението къде да запишете файла си, като OneDrive или това устройство. Докоснете двукратно екрана, за да изберете местоположение.

 4. В опцията "местоположение" сте избрали, плъзнете наляво или надясно, докато чуете възможни папка или друго вътрешен местоположение, което искате и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана, за да запишете файла в избраното местоположение.

  Съвет : Ако се опитвате да запишете файл с име, което вече съществува, ще чуете "Заместване на файла?". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ" или "Бутон Заместване" в зависимост от това, което искате да направите. Докоснете двукратно екрана, за да потвърдите избора си.

Разпечатване на вашата работа

Уверете се, че има принтер, свързан с устройството ви.

 1. В Excel файл плъзнете надясно, докато чуете "Файл, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто "файл". Ще чуете: "менюто" файл "отваря."

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Печат" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Оформление опции, затворен меню" файл"." Отваря се страницата на Опции за печат .

 3. За да отпечатате с опциите по подразбиране, плъзнете надясно, докато чуете ", бутона печат," и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Ще чуете: "Позволи Excel да използвате онлайн услуга от Microsoft, за да подготвите файлове за printing?" плъзнете надясно, докато чуете "Позволи бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "падащия списък. Изберете принтер"и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете името на принтера, който искате и докоснете екрана, за да активирате.

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутона за печат" и след това Докоснете двукратно екрана.

За инструкции как да извършите по-разширени задачи за печат отидете в използване на екранен четец, за да отпечатате работна книга на Excel.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използването на екранен четец, за да отпечатате работна книга на Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Excel Online с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, да извършвате основни задачи, като например създаване на нова работна книга, редактиране на работна книга и отпечатвате работата си.

Забележки : 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Excel Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

В тази тема

Колона "дата" онлайн

 1. Отидете на https://www.office.com.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Влезте във вашия акаунт" и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се прозорецът на избиране на акаунт .

 3. Натиснете клавиша Tab, докато чуете името на акаунта или потребител, който искате да използвате за влизане и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "въведете парола за редактиране."

  Ако не чувате акаунта, който искате, натиснете раздела ключ, докато чуете "Използване на друг акаунт, бутон" след което натиснете Enter. Въведете имейл или телефонен номер на акаунта и след това натиснете клавиша Enter.

 4. Въведете паролата си и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Microsoft Office, у дома."

 5. За да отворите Excel Online, натиснете клавиша Tab, докато чуете "отидете на Excel, връзка," и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се Excel Online .

Отваряне на работна книга

Можете да отворите файл, че които съм работил наскоро или отидете на вашите предпочитани онлайн хранилище например OneDrive и отваряне на файл от там.

Отваряне на работна книга при стартиране на Excel Online

 1. Отворете и влезте в Excel Online. Приложението се отваря и фокусът е нова празна работна книга опция.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите файл на последните, клавиша Shift + Tab, докато чуете последните файла искате и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в Изглед за редактиране или Изглед за четене.

  • За да отворите документ от онлайн хранилище, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Отвори от < онлайн хранилище >" и след това натиснете клавиша Enter. Придвижете се до файла, който искате и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в Изглед за четене.

Отваряне на работна книга, когато работите в Excel Web App

Забележка : За да отворите работна книга, когато вече работят в Excel Online, трябва да сте в Изглед за редактиране. Опцията не е налична в Изглед за четене. За инструкции как да стигнете до Изглед за редактиранеотидете на Превключване към изглед за редактиране.

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows. Фокусът се лентата.

 2. За да отворите менюто " файл ", натиснете F. Ще чуете: "Затвори менюто, елемент от менюто." Ако не чувате това, не сте в Изглед за редактиране.

 3. За да отворите менюто за отваряне , натиснете O.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Натиснете клавиша Tab, докато чуете последните документ, който искате и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в Изглед за редактиране или Изглед за четене.

  • За да отворите документ от онлайн хранилище, натиснете клавиша Tab, докато чуете "повече за < онлайн хранилище >" а след това натиснете клавиша Enter. Придвижете се до файла, който искате и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в Изглед за четене.

Превключване към изглед за редактиране

Ако сте отворили работна книга в Изглед за четенеи искате да редактирате файла, трябва да превключите към Изглед за редактиране.

 1. В Изглед за четененатиснете Ctrl + F6, докато чуете вашето име или име на потребител.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Редактиране на работна книга, бутон свити." Натиснете Enter, за да разгънете менюто.

 3. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Редактиране в браузър", и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се отваря в Изглед за редактиране.

Създаване на нова работна книга

Можете да създадете нова работна книга от шаблон или като започнете от самото начало.

Създаване на работна книга при стартиране на Excel Online

 1. Отворете и влезте в Excel Online. Приложението се отваря и фокусът е нова празна работна книга опция. Тази опция, работната книга не съдържа предварително зададено форматиране.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите нова празна работна книга и започнете да работите върху него, натиснете клавиша Enter.

  • За да прегледате списъка с налични шаблони, натиснете клавиша Tab, докато чуете шаблона, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

  Нова работна книга се отваря и фокусът е върху първата клетка в листа.

Създаване на работна книга, когато работите в Excel Web App

Забележка : За да създадете нова работна книга, когато вече работят в Excel Online, трябва да сте в Изглед за редактиране. Опцията не е налична в Изглед за четене. За инструкции как да стигнете до Изглед за редактиранеотидете на Превключване към изглед за редактиране.

 1. Ако вече работите в работна книга и искате да създадете нов един, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows. Фокусът се лентата.

 2. За да отворите менюто " файл ", натиснете F. Ще чуете: "Затвори менюто, елемент от менюто." Ако не чувате това, не сте в Изглед за редактиране.

 3. За да отворите менюто Създай натиснете N.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете шаблон опция и след това натиснете клавиша Enter.

Редактиране на вашата работна книга

За да редактирате работната книга, трябва да сте в Изглед за редактиране. За инструкции как да стигнете до Изглед за редактиранеотидете на Превключване към изглед за редактиране.

Въвеждане на данни

 1. За да се придвижвате между клетките, натиснете клавишите със стрелки. Екранен четец съобщава клетките, когато премествате с тяхното местоположение за редове и колони в работния лист. Клетката A1 е в първия ред на колона A. Ако клетката има текст в нея, екранен четец чете текста.

 2. За да въведете или заместите текст в клетка, въведете текста, числото или формулата.

 3. За да се придвижите до следващата клетка, натиснете Enter или Tab.

Използване на "Автосумиране" за сумиране на числата

Добавяне на числата в листа.

 1. Преминаване към клетката отдясно на или просто под числата, които искате да сумирате.

 2. Натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, H, U, s. За да изпълните изчислението, натиснете клавиша Enter.

  Excel Online събира числата и поставя резултата в избраната клетка.

Създаване на проста формула

Можете да създавате прости формули, за да добавяте, изваждате, умножавате или делите числа.

 1. Придвижете се до клетката, която е непосредствено отдясно или отдолу на числата, които искате да изчислите.

 2. Въведете знак за равенство (=). Ще чуете: "Редактиране, знак за равенство."

 3. За да създадете формулата, въведете комбинация от числа и оператори за изчисление, например знака плюс (+) за събиране, знака минус (-) за изваждане, звездичка (*) за умножение или наклонена черта (/) за деление. Например въведете една от следните неща:

  • За да добавите номера, въведете = 2 + 4.

  • За изваждане на числа, въведете = 4-2.

  • За да умножите числа, въведете = 2 * 4.

  • За деление на числа, въведете = 4/2.

 4. За да изпълните изчислението, натиснете клавиша Enter.

Excel Online се извършва изчислението и показва резултата в избраната клетка.

Прилагане на числов формат

Можете да покажете различни типове числа в Excel Online чрез прилагане на формат, например валута, процентили Дата.

 1. Изберете клетката или клетките, които искате да форматирате. За да изберете няколко съседни клетки, натиснете Shift + клавишите със стрелки.

 2. За да отворите контекстно меню, натиснете Shift + F10. Ще чуете: "Изрязване, елемент от менюто."

 3. Натиснете стрелка надолу, докато чуете "Числов формат" а след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Диалоговия прозорец формат на числата."

 4. За да изберете формат, натиснете стрелка надолу, докато чуете формат, например "Валута" или "Дата" и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете.

Създаване на таблица от вашите данни

Можете да създадете таблица от данните ви, така че да можете да, например, можете бързо да филтрирате или сортирате данните.

 1. Изберете клетките, които искате да включите в таблицата. За да изберете няколко съседни клетки, натиснете Shift + клавишите със стрелки.

 2. За да отворите диалоговия прозорец форматиране като таблица , натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, H, T, л. Ще чуете: "Диалоговия прозорец Форматиране като таблица."

 3. Натиснете Shift + Tab ключ. Ще чуете "моята таблица има заглавки," и ако квадратчето е отметнато, или не. За да промените селекцията, натиснете клавиша за интервал.

  Забележка : Използвайте заглавките на таблицата, за да направите таблицата си по-достъпни за потребители на екранен четец. Екранни четци използвайте информацията от заглавката, за да разберете как да намерите клетките на таблицата.

 4. За да създадете таблица, натиснете клавиша Enter.

Сортиране или филтриране на данните в таблица

 1. В таблицата, която искате да сортиране или филтриране преминаване към клетка със сортиране и филтриране падащото меню. Чувате клетка подробни данни, последван от "Има падащо меню за сортиране и филтриране."

 2. За да отворите падащото меню, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да сортирате данните, натиснете стрелка надолу, докато чуете "Сортирай Възходящо" или "Сортирай Низходящо" а след това натиснете клавиша Enter.

  • За да приложите обикновен филтър, натиснете стрелка надолу, докато чуете "Филтър" и след това натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец " филтър ". Натиснете стрелка надолу, докато чуете опциите, които искате и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете или отказ на избора на опциите. За да приложите филтъра, натиснете клавиша Enter.

  • За да приложите филтър на сложни, натиснете стрелка надолу, докато чуете "Текстови филтри" а след това натиснете клавиша стрелка надясно. Отваря менюто филтри. Натиснете стрелка надолу, докато чуете опция и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се диалогов прозорец. Въведете стойностите, които искате и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да изчистите филтър, натиснете стрелка надолу, докато чуете "Изчистване на филтъра от," последвано от името на филтрираните клетка и след това натиснете клавиша Enter.

Показване на изчисления на числата

 1. В клетката, където искате да се показва общата сума, въведете знака за равенство (=).

 2. Въведете името на формула или функция, която искате да използвате като сума или средна стойност. Списък с функции се отваря и се актуализира, докато пишете. Можете да чуете първата функция в списъка.

 3. Натиснете стрелка надолу, докато чуете функцията, която искате и след това натиснете клавиша Tab, за да го изберете.

 4. Въведете диапазона от клетки или други номера, който искате да приложите функцията, последвано от затваряща скоба и след това натиснете клавиша Enter.

Записване на вашата работа

Excel Online автоматично записва работата си, но можете да промените мястото или името на файла и можете да изтеглите копие на файла.

Записване на копие онлайн

 1. В Изглед за редактираненатиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, A, а. Отваря диалоговия прозорец Запиши като .

 2. Въведете ново име за файла.

 3. Натиснете клавиша Tab. Ще чуете "Заместите съществуващия файл, поставете отметка в квадратчето" и ако квадратчето е отметнато, или не. За да промените селекцията, натиснете клавиша за интервал.

 4. За да запишете вашето копие онлайн, натиснете клавиша Enter.

Преименуване на работна книга

 1. В Изглед за редактираненатиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, A, R. Отваря диалоговия прозорец Преименуване .

 2. Въведете ново име за файла.

 3. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Добре, бутон", и след това натиснете клавиша Enter.

Записване на копие в локалния компютър

 1. В Изглед за редактираненатиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, A, C. Фокусът се активния раздел на вашата работна книга.

 2. Натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Избран", последвано от името на текущия раздел.

 3. Натиснете Caps Lock + надясно или стрелка наляво, докато не чувате: "текст на известяване, какво искате да направите с < име на файл >."

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон" Запиши"", и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се изтегля изтегляне папка на вашия компютър.

Разпечатване на вашата работа

 1. В Изглед за редактираненатиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, P, P. Отваря се диалоговият прозорец за Настройки за печат .

 2. За да отпечатате с помощта на настройките по подразбиране, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона за печат" и след това натиснете клавиша Enter.

За инструкции как да извършите по-разширени задачи за печат отидете в използване на екранен четец, за да отпечатате работна книга на Excel.

Вж. също

Добавяне на коментари към работен лист на Excel Online с помощта на екранен четец

Използването на екранен четец, за да отпечатате работна книга на Excel

Клавишни комбинации в Excel Online

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×