Начини за персонализиране на текстово поле

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като вмъкнете текстово поле в шаблон на формуляр, можете да го персонализирате, като получите достъп до и промените свойствата и настройките му в диалоговия прозорец Свойства на текстово поле. За да отворите диалоговия прозорец, в шаблона на формуляр щракнете двукратно върху текстовото поле, чиито свойства искате да промените.

Следващата таблица описва някои от начините, по които можете да персонализирате текстово поле и предлага причини защо може да направите така. Въпреки че таблицата не предоставя подробна процедурна информация за опциите в диалоговия прозорец Свойства на текстово поле, тя ви дава идея за опциите, които са налични.

Забележки: 

  • Ако проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, някои функции в диалоговия прозорец Свойства на текстово поле не са налични. Например нови абзаци не се поддържат.

  • Ако вашият шаблон на формуляр е базиран на база данни, схема или друг съществуващ източник на данни, може да не успеете да персонализирате всички аспекти на контрола. Например е възможно да можете да промените размера на контролата, но не поле или група името му, които са получени от съществуващ източник на данни.

Раздел

Задача

Подробни данни

Данни

Промяна на името на свързаното поле

Когато проектирате шаблон на нов, празен формуляр, можете да промените полето по подразбиране или група име за контрола на нещо, което е по-лесно да идентифицирате при работа с източника на данни. Например поле с име "Продавач" е по-лесен за разбиране от поле с име "поле1".

Забележка: Промяната на името на полето не променя обвързването между текстово поле и поле в източника на данни. Ако трябва да свържете текстово поле с различно поле, щракнете с десния бутон на мишката върху текстовото поле и след това изберете Промяна на обвързването от контекстното меню.

Данни

Промяна на типа на данните

Когато проектирате нов празен шаблон на формуляр, можете да промените типа на данните по подразбиране за контрола. Типът на данните по подразбиране за текстово поле е "Текст (string)", но можете да промените това. Например ако искате потребителите да въвеждат британски паундове в текстово поле Сума на транзакция, можете да изберете типа данни "Цяло число (integer)" и след това опции за форматиране, така че стойностите, въведени в текстовото поле, да се показват с валутния символ за паунд (£).

Повече за типовете данни

Следващата таблица показва списък на типовете данни, налични за текстови полета.

Тип на данните

Описание

Текст (string)

Използвайте за данни като имена, адреси, телефонни номера, номера на социална осигуровка и т. н.

Цяло число (integer)

Използвайте за положителни или отрицателни цели числа като 1234, –1234 или 1234 лв.

Десетична дроб (double)

Използвайте за числа с цифри след десетичния знак като 1234,12, –1234,12 или 1234,12 лв.

Истина/неистина (boolean)

Използвайте за данни, които трябва да са или 1 (истина), или 0 (неистина).

Хипервръзка (anyURI)

Използване на хипервръзки, като например универсална именна конвенция (UNC) път или локатор на еднородни ресурси (URL).

Дата (date)

Използвайте за дати като 14/3/2007 или 14 март 2007.

Час (time)

Използвайте за часове като 9:46:55 или 09:46 A.M.

Дата и час (dateTime)

Използвайте за дати и часове като 14/3/2007 11:30 A.M.

Данни

Задаване на стойност по подразбиране

Ако искате текста по подразбиране да се показва в контролата, когато потребителят за първи път отвори формуляра, можете да въведете този текст в полето стойност . Можете също да използвате стойността на друго поле в източника на данни като стойността по подразбиране за контрола. Стойностите по подразбиране са различни от текстовия контейнер (който е описано по-нататък в тази статия), че те винаги се записват като данни във файла за формуляр (.xml).

Данни

Показване на резултатите от изчисление

За да покажете резултатите от изчисление в контрола, можете да щракнете върху Вмъкване на формула, Изображение на бутон до полето за стойност , за да се свържете с контролата формули и функции. Например можете да създадете формула, която сумира колона от числа в повтаряща се таблица с помощта на текстово поле във връзка с функцията sum . Или можете да свържете функцията today с определено текстово поле, така че когато потребителят отвори формуляра, в това текстово поле се показва текущата дата.

Данни

Задължително текстово поле

За да напомните визуално на потребителите да въведат данни в контрола, поставете отметка в квадратчето Не може да е празно. Когато потребителите отворят формуляра, в контролата ще се появи червена звездичка, което да им подсказва да не я оставят празна. Потребителите не могат да подадат данните, ако не са въвели стойност в контролата.

Данни

Добавяне на проверка на данни

Щракнете върху Проверка на данни , за да зададете правила за проверка на данните за контролата. Например, ако имате нужда от номера на части да бъдат въведени в конкретен формат – три числа, и след това тире и след това две повече числа – можете да използвате проверка на данни, за да се гарантира, че потребителите отговарят този модел.

Данни

Прилагане на правила

Когато щракнете върху Правила, можете да създадете правило, което предизвиква изпълнението на едно или повече действия автоматично, когато потребителите променят стойността в контрола. Във формуляр за поръчки например ако потребител въведе число, по-голямо от 10, в текстово поле Сума, можете да използвате правило, за да покажете диалогов прозорец, който казва "Поръчката на повече от 10 различни артикула наведнъж може да забави доставката". Можете също да използвате правило, за да извлечете автоматично актуализирана информация от външен източник на данни. Например във формуляр за закупуване на акции можете да използвате правило, за да извлечете и покажете борсова информация в реално време в текстово поле, когато формулярът бъде отворен или когато потребителят изиска информацията.

Показване

Показване на текст в контейнер

Ако искате да предоставите указание на вашите потребители какви данни да въвеждат в текстовото поле, можете да въведете пояснителен текст в полето Контейнер. Например в текстово поле Брой нощувки в хотел може да се използва текст в контейнер, който да подскаже на потребителите какъв тип данни трябва да въведат.

Като стойност по подразбиране текста в контейнера се появява в контрола за въвеждане на текст, когато потребителят за първи път отвори формуляр. Обаче текста в контейнера се различава от стойностите по подразбиране в следните три начина:

  • Текст в контейнер никога не се записва като данни във файла за формуляр (.xml).

  • За разлика от стойността по подразбиране, който се показва като обикновен текст в контрола, текста в контейнера винаги е избледнял.

  • За разлика от стойността по подразбиране текст в контейнер не се поддържа в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Показване

Текстово поле само за четене

За да попречите на потребителите да променяте съдържанието на контролата, изберете само за четене, отметнете квадратчето. Например ако използвате текстово поле, за да покажете резултатите от формула, можете да направите текстовото поле само за четене да предпазите потребителите от въвеждане върху този резултат. Въпреки че само за четене текстово поле не се показва недостъпно във формуляра, потребителите ще се предотврати от въвеждане на информация в текстовото поле.

Показване

Изключване на правописната проверка или функцията "Автодовършване"

За да предотвратите потребителите да не правят правописна проверка на текст в контроли за въвеждане на текст или да не използват автоматично повторно предишни записи, въведени във формуляра в тази контрола, изчистете квадратчетата Разрешавай правописна проверка и Разрешавай автодовършване, които по подразбиране са отметнати. Например можете да забраните правописната проверка за текстови полета, които показват правилни имена. Можете да забраните автодовършването по причини на поверителност, като например когато формулярът ще се споделя между много хора.

Показване

Възможност потребителите да въвеждат няколко реда текст

Ако искате текстово поле да показва повече от един ред текст, поставете отметка в квадратчето На много редове. След това можете да решите дали да разрешите нови абзаци в текстовото поле.

Показване

Разрешаване на нови абзаци

Ако поставите отметка в квадратчето На много редове и искате потребителите да могат да въвеждат абзаци с информация в текстовото поле, поставете отметка в квадратчето Нови абзаци. Това е полезно например когато искате потребителите да отговарят на въпрос във форма на есе в текстово поле, но искате данните да бъдат във формат на обикновен текст, защото накрая ще го подават към база данни. Ако поставите отметка в квадратчето На много редове в шаблон на формуляр, съвместим с браузър, няма да можете да изчистите квадратчето Нови абзаци.

Показване

Разрешаване на пренасянето на текст

Ако поставите отметка в квадратчето На много редове, InfoPath автоматично отмята квадратчето Текст на повече редове, така че текстът да се пренася от един ред на друг, когато потребителите въвеждат в текстовото поле. Когато пренасянето на текст е разрешено, можете да изберете опции за превъртане в списъка Превъртане. Например можете да направите така, че да се появяват ленти за превъртане в текстовото поле, когато потребителите въведат повече текст, отколкото текстовото поле може да показва по подразбиране. За да работят правилно опциите за превъртане, вашето текстово поле трябва да бъде с фиксирани височина и ширина. Ако поставите отметка в квадратчето На много редове в шаблон на формуляр, съвместим с браузър, няма да можете да изчистите квадратчето Текст на повече редове, нито да зададете опции в списъка Превъртане.

Показване

Ограничаване на знаци

За да зададете ограничение от знаци, поставете отметка в квадратчето Ограничи текстовото поле до и след това въведете позволения брой знаци. Например в шаблон на формуляр за човешки ресурси можете да използвате тази функция, за да предпазите потребителите от въвеждане на повече от пет знака в текстово поле ИД на служител. Ако вашият шаблон на формуляр е свързан с база данни или външна XML схема и този източник на данни има съществуващи изисквания за дължината на знаците, Microsoft Office InfoPath автоматично ще покаже грешка при проверка на данни, ако потребителите надвишат тези ограничения, когато попълват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. За да направите курсора да се премества автоматично на следващата контрола във формуляра, след като потребителят е достигнал ограничението от знаци за контрола, поставете отметка в квадратчето Премести се автоматично на следваща контрола, когато е достигната границата. Автоматичното преместване на курсора на следващата контрола не се поддържа в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Показване

Добавяне на условно форматиране

Щракнете върху Условно форматиране, за да отворите диалоговия прозорец Условно форматиране , където можете да промените облика на контрола, включително нейната видимост, въз основа на стойностите, които потребителите въвеждат във формуляра. Например в шаблон за формуляр, отчет за продажби, можете да използвате условно форматиране, за да напомнят на потребителя, че сума е по-голяма от сума в бюджета.

Размер

Настройване на размера, допълването и полетата

Можете ръчно да укажете размера на контролата чрез въвеждане на стойности в полетата височина и ширина . Можете също да уточните разстоянието вътре и извън контролата като промените допълването, която е буфер разстоянието околния съдържанието на контролата, или полетата, която е разстоянието между границата на контролата а околния текст или контролите в шаблона за формуляр.

Размер

Подравняване на RTF текстовото поле с неговия етикет

За по-добре да подравните текста в контрола с нейния етикет, щракнете върху бутона Подравни . InfoPath автоматично настройва височината на контролата, допълването отдолу и настройки за полето в долната част, както е необходимо.

Разширени

Указване на екранно пояснение

За да направите бележки се появяват, когато потребителите преместят показалеца над контролата, въведете текста, който искате, в полето екранно пояснение. Инструментите, които правят екрана за преглед на средства за достъпност, като например екрана информация, достъпна като синтезирана реч или обновяеми шрифт за слепи дисплей, често разчитат на тези екранни пояснения, за да се интерпретира информация за потребителите.

Разширени

Промяна на реда на обхождане с табулация

Можете да промените позицията на контрола в цялостния обхождане с табулация на шаблона на формуляр. За обхождане с табулация е реда, в който се мести фокусът във формуляр от едно поле или обект към следващата както потребители, натиснете клавиша TAB или SHIFT + TAB. В раздела индекс по подразбиране за всички контроли в шаблон на формуляр е 0, но на обхождане с табулация започва с 1. Тоест контрола с 1 в полето на раздела индекс ще бъдат посетени първо, когато потребителите натиснете клавиша TAB. Контрола с 2 в полето на раздела индекс ще бъдат посетени второ, и т.н. Всички контроли с 0 в полето на раздела индекс ще се публикуват в раздела ред. Ако искате да пропуснете контроли в на обхождане с табулация, въведете -1 в полето на раздела индекс .

Разширени

Присвояване на клавишна комбинация

Можете да въведете буква или цифра в полето клавиш за достъп , за да укажете клавишна комбинация. Клавишни комбинации позволяват на потребителите да навигирате към контрола чрез натискане на комбинация от клавиши, а не чрез преместване на мишката. Ако изберете да използвате клавишни комбинации във вашия шаблон на формуляр, трябва да информирате потребителите, че те съществуват. Например може да въведете (ALT + S) след етикет на текстово поле, за да позволите на потребителите да знаят, че има клавишна комбинация за текстовото поле продавач .

Разширени

Указване или персонализиране на действия за обединяване

Щракнете върху Настройки на обединяване , за да укажете как да се покаже данните, които потребителите въвеждат в контролата, когато се обединят няколко формуляра. Например можете да изберете да префикс на текст от текстово поле с конкретна дума или отделен текстово поле елементи с точка и запетая.

Разширени

Получаване на идентификатора ViewContext за текстовото поле

Можете да използвате стойността ViewContext, за да идентифицирате контролата в код. Например ако знаете стойността ViewContext, можете да използвате тази стойност с метода ExecuteAction на обекта изглед за програмно извършване на действие за редактиране на XML данни, която е обвързана с контролата.

Разширени

Указване и персонализиране на обхват на въвеждане

Щракнете върху Обхват на въвеждане , за да зададете типа на приноса на потребителите, който е предназначен за контролата. Това може да подобри разпознаването на ръкописен текст и гласови команди за контролата. Например ако използвате въвеждане IS_URL за контролата , InfoPath ще знае да игнорира интервалите между думите.

Формуляри на браузъри

Персонализиране на настройки за публикуване на данни обратно на сървъра

Разделът формуляри за браузър се показва само когато проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Той ви позволява да контролирате дали данните се изпраща на сървъра, когато потребителите променят данните в текстовото поле.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×