Модел на данните в пакета със съдържание за усвояване на Office 365

Забележка: Това е документация за предпусковата версия, предназначена за публичен преглед, и подлежи на промяна в бъдещите издания.

Данни за таблиците на пакета със съдържание за усвояване на Office 365

Пакетът със съдържание за усвояване на Office 365 се свързва с API, което разкрива многомерен модел на данни. Приложните програмни интерфейси (API) са във версия за предварителен преглед и са достъпни на адрес https://reports.office.com/pbi/v1.0/<ид на клиента> (заместете <ИД на клиента> с GUID на вашия клиент).

Забележка: За повече информация вижте Работа с отчети за използването на Office 365 в Microsoft Graph.

Този приложен програмен интерфейс предоставя информация за месечната тенденция в използването на различните услуги на Office 365. За точните данни, връщани от API, вижте таблицата в следващия раздел.

Таблици с данни, връщани от API за отчитане на Office 365

Име на таблицата

Информация в таблицата

Диапазон от дати

Използване на продукта от клиента

Съдържа месечните сумарни стойности за разрешените потребители, активните потребители тип "месец за месец", новите потребители и кумулативните активни потребители.

Съдържа обобщени месечни данни за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Дейност на клиента с продукт

Съдържа месечните сумарни стойности за дейност и брой на активните потребители за различните дейности в продуктите.

Вижте дефиниция за активен потребител за информация относно дейностите в продуктите, които се връщат в тази таблица с данни.

Съдържа обобщени месечни данни за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Лицензи на клиента за Office

Съдържа данни за броя на абонаментите за Microsoft Office, дадени на потребители

Съдържа данните от края на месеца за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Използване на пощенски кутии от клиента

Съдържа данни за потребителските пощенски кутии, по-конкретно общия брой на пощенските кутии и начина на използване на мястото за съхранение.

Съдържа данните от края на месеца за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Използване на клиентски програми/устройства от клиента

Съдържа данни за броя на потребителите, които активно използват определен клиент/устройства за свързване с Exchange Online, Skype за бизнеса и Yammer.

Съдържа обобщени месечни данни за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Използване на SharePoint Online от клиента

Съдържа данни за сайтовете на SharePoint, обхващайки екипни или групови сайтове, като например общ брой на сайтовете, брой на документите в сайта, брой на файловете по тип дейност и използвано място за съхранение.

Съдържа данните от края на месеца за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Използване на OneDrive за бизнеса от клиента

Съдържа данни за акаунтите в OneDrive, като например брой на акаунтите, брой на документите в различните акаунти в OneDrive, използвано място за съхранение, брой на файловете по тип дейност.

Съдържа данните от края на месеца за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Активиране на Office от клиента

Съдържа данни за броя на активиранията на абонаменти за Office, брой на активиранията на устройство (Android/iOS/Mac/PC), активирания по план за услуги, например Office ProPlus, Visio, Project.

Съдържа данните от края на месеца за период от последователни 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Състояние на потребителите

Съдържа метаданни за потребителите, включително показвано име на потребителите, присвоени продукти, местоположение, отдел, длъжност, фирма. Тези данни са за потребителите, на които е бил даден лиценз през последния пълен месец. Всеки потребител е представен еднозначно чрез ИД на потребител.

Тези данни са за потребителите, на които е бил даден лиценз през последния пълен месец.

Дейност на потребителите

Съдържа информация на ниво потребител за дейностите, извършени от лицензираните потребители.

Вижте дефиниция за активен потребител за информация относно дейностите в продуктите, които се връщат в тази таблица с данни.

Тези данни са за потребителите, извършили дейност в някоя от услугите през последния пълен месец.

Разгънете разделите по-долу, за да видите подробна информация за всяка таблица с данни.

Тази таблица предоставя подробности на ниво потребител за всички потребители, на които е бил даден лиценз през последния пълен месец. Тя включва данни от Azure Active Directory.

Име на колоната

Описание на колоната

UserId

Уникален ИД на потребител, който представя потребителя и дава възможност за свързване с други таблици с данни в рамките на набора от данни.

Timeframe

Стойност на месеца, за който в тази таблица има данни.

UPN

Основно потребителско име, идентифициращо по уникален начин потребителя, за да може да се извърши свързване с други външни източници на данни.

DisplayName

Показвано име на потребителя

IDType

Типът на ИД е зададен на 1, ако потребителят е потребител на Yammer, който се свързва с помощта на своя ИД в Yammer, или е зададен на 0, ако потребителят се свързва с Yammer чрез своя ИД в Office 365.

Стойността е 1, за да покаже, че този потребител се свързва с Yammer чрез своя ИД в Yammer, а не чрез своя ИД в Office 365

HasLicenseEXO

Със стойност "true", ако на потребителя е присвоен лиценз и му е разрешено да използва Exchange.

HasLicenseODB

Със стойност "true", ако на потребителя е даден лиценз и му е разрешено да използва OneDrive за бизнеса.

HasLicenseSPO

Със стойност "true", ако на потребителя е даден лиценз и му е разрешено да използва SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Със стойност "true", ако на потребителя е даден лиценз и му е разрешено да използва Yammer.

HasLicenseSFB

Със стойност "true", ако на потребителя е даден лиценз и му е разрешено да използва Skype за бизнеса.

Company

Данни за фирма, налични в Azure Active Directory за този потребител.

Department

Данни за отдел, налични в Azure Active Directory за този потребител.

LocationCity

Данни за град, налични в Azure Active Directory за този потребител.

LocationCountry

Данни за държава, налични в Azure Active Directory за този потребител.

LocationState

Данни за област, налични в Azure Active Directory за този потребител.

LocationOffice

Офис на потребителя.

Title

Данни за длъжност, налични в Azure Active Directory за този потребител.

Deleted

"True", ако потребителят и бил изтрит от Office 365 през този пълен месец.

DeletedDate

Дата, на която потребителят е бил изтрит от Office 365.

YAM_State

Състояния на потребителя в системата на Yammer; може да е активен, изтрит или временно изключен.

YAM_ActivationDate

Дата на активиране на потребителя в Yammer.

YAM_DeletionDate

Дата на изтриване на потребителя в Yammer.

YAM_SuspensionDate

Дата на временно изключване на потребителя в Yammer.

Тази таблица съдържа данни за всеки потребител, който е извършил дейност в някоя от услугите през предходния месец.

Име на колоната

Описание на колоната

UserID

Уникален ИД на потребител, който представя потребителя и дава възможност за свързване с други таблици с данни в рамките на набора от данни.

IDType

Типът на ИД е зададен на 1, ако потребителят е потребител на Yammer, който се свързва с помощта на своя ИД в Yammer, или е зададен на 0, ако потребителят се свързва с Yammer чрез своя ИД в Office 365.

Стойността е 1, за да покаже, че този потребител се свързва с Yammer чрез своя ИД в Yammer, а не чрез своя ИД в Office 365

Timeframe

Стойност на месеца, за който тази таблица представя данни.

EXO_EmailSent

Брой изпратени имейли.

EXO_EmailReceived

Брой получени имейли.

EXO_EmailRead

Брой прочитания на имейли от потребителя – може да е четене на вече прочетен имейл няколко пъти или имейл, получен по-рано.

ODB_FileViewedModified

Брой на файловете, с които този потребител е взаимодействал в който и да е OneDrive за бизнеса (например създадени, актуализирани, изтрити, прегледани или изтеглени файлове).

ODB_FileSynched

Брой на файловете, които този потребител е синхронизирал в който и да е OneDrive за бизнеса.

ODB_FileSharedInternally

Брой на файловете, които този потребител е споделил вътрешно от който и да е OneDrive за бизнеса.

ODB_FileSharedExternally

Брой на файловете, които този потребител е споделил външно от който и да е OneDrive за бизнеса.

ODB_AccessByOwner

Брой на файловете, с които потребителят е взаимодействал, намиращи се на неговия собствения OneDrive за бизнеса.

ODB_AccessOthers

Брой на файловете, с които този потребител е взаимодействал, намиращи се на OneDrive за бизнеса на друг потребител.

SPO_GroupFileViewedModified

Брой на файловете, с които този потребител е взаимодействал в който и да е групов сайт.

SPO_GroupFileSynched

Брой на файловете, които този потребител е синхронизирал в който и да е групов сайт.

SPO_GroupFileSharedInternally

Брой на файловете, които този потребител е споделил вътрешно от който и да е групов сайт.

SPO_GroupFileSharedExternally

Брой на файловете, които този потребител е споделил външно от който и да е групов сайт.

SPO_GroupAccessByOwner

Брой на файловете, с които потребителят е взаимодействал, намиращи се на групов сайт, притежаван от потребителя.

SPO_GroupAccessByOthers

Брой на файловете, с които потребителят е взаимодействал, намиращи се на групов сайт, притежаван от друг потребител.

SPO_TeamFileViewedModified

Брой на файловете, с които този потребител е взаимодействал в който и да е екипен сайт.

SPO_TeamFileSynched

Брой на файловете, които този потребител е синхронизирал от който и да е екипен сайт.

SPO_TeamFileSharedInternally

Брой на файловете, които този потребител е споделил вътрешно от който и да е екипен сайт.

SPO_TeamFileSharedExternally

Брой на файловете, които този потребител е споделил външно от който и да е екипен сайт.

SPO_TeamAccessByOwner

Брой на файловете, с които потребителят е взаимодействал, намиращи се на екипен сайт, притежаван от потребителя.

SPO_TeamAccessByOthers

Брой на файловете, с които потребителят е взаимодействал, намиращи се на екипен сайт, притежаван от друг потребител.

YAM_MessagePost

Брой на съобщенията в Yammer, публикувани от този потребител.

YAM_MessageLiked

Брой на съобщенията в Yammer, харесани от този потребител.

YAM_MessageRead

Брой на съобщенията в Yammer, прочетени от този потребител.

SFB_P2PSummary

Брой на сесиите с равноправен достъп, в които този потребител е участвал.

SFB_ConfOrgSummary

Брой на конферентните сесии, организирани от този потребител.

SFB_ConfPartSummary

Брой на конферентните сесии, в които този потребител е участвал.

Тази таблица предоставя данни за усвояването месец по месец по отношение на разрешените, активните, редовните и новите потребители за всеки продукт в Office 365. Стойността на Office 365 представя активното използване в който и да е от продуктите.

Име на колоната

Описание на колоната

Product

Име на продуктите, за които е обобщена информация за използването. Стойността на Office 365 в колоната за продукт представя дейността във всички продукти.

Timeframe

Стойност на месеца. Ще има по един ред за всеки продукт за всеки месец за последните 12 месеца, включително текущия частичен месец.

EnabledUsers

Брой на потребителите, на които е разрешено да използват продукта за стойността на времевия интервал. Ако потребител е бил разрешен за част от месеца, той пак се брои.

ActiveUsers

Брой на потребителите, които са извършили целенасочена дейност в продукта за стойността на времевия интервал.

Потребител се брои като активен за продукт през даден месец, ако е извършил една от основните дейности в продукта. Основните дейности са налични в таблицата Дейност на клиента с продукт.

CumulativeActiveUsers

Брой на потребителите, на които е разрешено да използват продукт и които са използвали продукта до месеца от времевия интервал поне веднъж от началото на събирането на данни в новата система за използването.

MoMReturningUsers

Брой на потребителите, които са активни през месеца от времевия интервал и са били активни и през предходния месец.

FirstTimeUsers

Брой на потребителите, които през времевия интервал са станали активни за първи път след началото на събирането на данни в новата система за използването.

Потребителят се брои като нов потребител през определен месец, ако засечем негова дейност за първи път от началото на събирането на данни в тази нова система за отчитане. След като веднъж бъде преброен като нов потребител, дори ако има голяма пауза в неговата дейност, потребителят никога повече няма да бъде преброен отново като нов потребител.

Content Date

Ако времевият интервал показва текущия месец, тази стойност ще представлява последната дата от текущия месец, за която са налични данни.

Ако времевият интервал показва предходния месец, тази стойност ще представлява последната дата от месеца на времевия интервал.

Тази таблица предоставя месечните сумарни стойности за дейност и брой на активните потребители за различните дейности в продуктите.

Име на колоната

Описание на колоната

Timeframe

Стойност на месеца. Ще има по един ред за всеки продукт за всеки месец за последните 12 месеца, включително текущия частичен месец.

Product

Име на продукта в Office 365,за който са налични данни за използването.

Activity

Име на дейността в продукт, която се използва за показване на активното използване на продукта.

ActivityCount

Това е общият брой на действията, преброени за всяка дейност, извършена в продукта от всички активни потребители.

Забележка: За дейности в SharePoint Online и OneDrive за бизнеса тази стойност представлява брой на отделните документи, с които потребителите са взаимодействали.

ActiveUserCount

Брой на потребителите, които са извършили дейността в продукта.

TotalDurationInMinute

Продължителност в минути на използването от всички активни потребители на аудио- и видеосесии в приложима дейност в Skype за бизнеса.

Content Date

Ако времевият интервал показва текущия месец, тази стойност ще представлява последната дата от текущия месец, за която са налични данни.

Ако времевият интервал показва предходния месец, тази стойност ще представлява последната дата от месеца на времевия интервал.

Тази таблица се състои от обобщени данни за всички лицензирани потребители на Exchange Online, които имат потребителска пощенска кутия. Тя съдържа данни от края на месеца за всички потребителски пощенски кутии. Данните в тази таблица не се сумират за различните месеци. Данните от последния месец в тази таблица отразяват най-скорошното състояние.

Име на колоната

Описание на колоната

TotalMailboxes

Брой на потребителските пощенски кутии за абонамент за Office 365.

IssueWarningQuota

Обща квота за издаване на предупреждение във всички потребителски пощенски кутии.

ProhibitSendQuota

Обща квота за забраняване на изпращането във всички потребителски пощенски кутии.

ProhibitSendReceiveQuota

Обща квота за забраняване на изпращането и получаването във всички потребителски пощенски кутии.

TotalItemBytes

Количество в байтове на мястото за съхранение, използвано от всички потребителски пощенски кутии.

MailboxesNoWarning

Брой на потребителските пощенски кутии, които са под лимита за предупреждение относно мястото за съхранение.

MailboxesIssueWarning

Брой на потребителските пощенски кутии, на които е издадено предупреждение относно квотата за съхранение.

MailboxesExceedSendQuota

Брой на потребителските пощенски кутии, които са надвишили квотата за изпращане.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Брой на потребителските пощенски кутии, които са надвишили квотата за изпращане/получаване.

DeletedMailboxes

Брой на потребителските пощенски кутии, които са били изтрити през времевия интервал.

Timeframe

Стойност на месеца.

Content Date

Ако времевият интервал показва текущия месец, тази стойност ще представлява последната дата от текущия месец, за която са налични данни.

Ако времевият интервал показва предходния месец, тази стойност ще представлява последната дата от месеца на времевия интервал.

Тази таблица предоставя обобщени данни месец по месец за клиентите, които потребителите използват за свързване към Exchange Online, Skype за бизнеса и Yammer. В тази таблица все още няма данни за използването на клиенти за SharePoint Online и OneDrive за бизнеса.

Име на колоната

Описание на колоната

Product

Име на продукта в Office 365,за който са налични данни за използването на клиенти.

ClientId

Име на всяко устройство, използвано за свързване с продукт.

UserCount

Брой на потребителите, използвали всеки от клиентите за всеки продукт.

Timeframe

Стойност на месеца.

Content Date

Ако времевият интервал показва текущия месец, тази стойност ще представлява последната дата от текущия месец, за която са налични данни.

Ако времевият интервал показва предходния месец, тази стойност ще представлява последната дата от месеца на времевия интервал.

Тази таблица се състои от обобщени данни месец по месец за използването на или дейността в сайтове на SharePoint Online. Обхващат се само екипните и груповите сайтове. В тази колона е отразено състоянието на сайтовете на SharePoint Online в края на месеца. Ако например потребител е създал 5 документа и е използвал 10 МБ общо място за съхранение и след това е изтрил някои файлове и е добавил още файлове, така че в края на месеца състоянието на файловете да е общо 7 на брой, използващи 5 МБ място за съхранение, стойността, отразена в тази таблица, е състоянието в края на месеца. Тази таблица е скрита, за да се избегне дублиране на броя на обединенията, и се използва като източник за създаване на две справочни таблици.

Име на колоната

Описание на колоната

SiteType

Стойност за типа на сайта (всякакъв/екипен/групов) (всякакъв означава който и да е от тези 2 типа сайтове).

TotalSites

Брой на сайтовете, които са съществували в края на времевия интервал.

DocumentCount

Общ брой на документите, които са съществували в сайта в края на времевия интервал.

DiskQuota

Обща разпределена квота за съхранение, сумирана за всички сайтове, в края на времевия интервал.

DiskUsed

Общо използвано място за съхранение, сумирано за всички сайтове, в края на времевия интервал.

ActivityType

Брой на сайтовете, записали различните типове дейности с файлове (всякакви/активни файлове/споделени външно или вътрешно файлове/синхронизирани файлове).

Всякакви означава която и да е от извършените дейности с файлове.

SitesWithOwnerActivities

Брой на активните сайтове, в които собственикът на сайта е извършил определена дейност с файлове.

SitesWithNonOwnerActivities

Брой на активните сайтове, сумирани за месеца, в които потребители, различни от собственика на сайта, са извършили определена дейност с файлове.

ActivityTotalSites

Брой на сайтовете, записали каквато и да е дейност през времевия интервал. Ако сайт, в който е била извършена дейност по-рано през времевия интервал, по-късно бъде изтрит до края на интервала, той все пак ще бъде преброен в общия брой на активните сайтове за този времеви интервал.

Timeframe

Тази колона съдържа стойността за дата. Използва се като релация "много към един" за таблица на календар.

Content Date

Ако времевият интервал показва текущия месец, тази стойност ще представлява последната дата от текущия месец, за която са налични данни.

Ако времевият интервал показва предходния месец, тази стойност ще представлява последната дата от месеца на времевия интервал.

Тази таблица предоставя данни за акаунтите в OneDrive, като например брой на акаунтите, брой на документите в различните акаунти в OneDrive, използвано място за съхранение, брой на файловете по тип дейност. В тази таблица е отразено състоянието на акаунтите в OneDrive за бизнеса в края на месеца. Ако например потребител е създал 5 документа и е използвал 10 МБ място за съхранение и след това е изтрил някои и е добавил още файлове, така че в края на месеца да има 7 файла, използващи 5 МБ място за съхранение, тогава стойността в края на месеца ще бъде отразена в тази таблица в края на месеца.

Име на колоната

Описание на колоната

SiteType

Стойността е "OneDrive".

TotalSites

Брой на акаунтите в OneDrive за бизнеса, съществували в края на времевия интервал.

DocumentCount

Общ брой на документите, съществували във всички акаунти в OneDrive за бизнеса в края на времевия интервал.

DiskQuota

Обща разпределена квота за съхранение, сумирана за всички акаунти в OneDrive за бизнеса, в края на времевия интервал.

DiskUsed

Общо използвано място за съхранение, сумирано за всички акаунти в OneDrive, в края на времевия интервал.

ActivityType

Брой на акаунтите, записали различните типове дейности с файлове (всякакви/активни файлове/споделени външно или вътрешно файлове/синхронизирани файлове).

Всякакви означава която и да е от извършените дейности с файлове.

SitesWithOwnerActivities

Брой на активните акаунти в OneDrive за бизнеса, в които собственикът на акаунта е извършил определена дейност с файлове.

SitesWithNonOwnerActivities

Брой на акаунтите в OneDrive за бизнеса, в които е извършена дейност с файлове от потребители, различни от собственика на акаунта.

ActivityTotalSites

Брой на акаунтите в OneDrive за бизнеса, записали каквато и да е дейност през времевия интервал. Ако акаунт в OneDrive за бизнеса, в който е била извършена дейност по-рано през времевия интервал, по-късно бъде изтрит до края на интервала, той все пак ще бъде преброен в активните акаунти в OneDrive за бизнеса за този времеви интервал.

Timeframe

Тази колона съдържа стойността за дата. Използва се като релация "много към един" за таблица на календар.

Content Date

Ако времевият интервал показва текущия месец, тази стойност ще представлява последната дата от текущия месец, за която са налични данни.

Ако времевият интервал показва предходния месец, тази стойност ще представлява последната дата от месеца на времевия интервал.

Таблицата предоставя данни за броя на активиранията на абонаменти за Office във всички планове за услуги, например Office ProPlus, Visio или Project. Тя предоставя данни и за броя на активиранията по устройства (Android/iOS/Mac/PC).

Име на колоната

Описание на колоната

ServicePlanName

Списък на стойностите за име на планове за услуги и брой на активиранията по устройства, както са описани от колоните по-долу.

TotalEnabled

Брой на разрешените потребители по име на план за услуги до края на времевия интервал.

TotalActivatedUsers

Брой на потребителите, активирали всеки план за услуги до края на времевия интервал.

AndroidCount

Брой на активиранията по план за услуги за устройство с Android до края на времевия интервал.

iOSCount

Брой на активиранията по план за услуги за устройство с iOS до края на времевия интервал.

MacCount

Брой на активиранията по план за услуги за устройство MAC до края на времевия интервал.

PcCount

Брой на активиранията по план за услуги за устройство PC до края на времевия интервал.

WinRtCount

Брой на активиранията по план за услуги за устройство с Windows Mobile до края на времевия интервал.

Timeframe

Тази колона съдържа стойността за дата. Използва се като релация "много към един" за таблица на календар.

Content Date

Ако времевият интервал показва текущия месец, тази стойност ще представлява последната дата от текущия месец, за която са налични данни.

Ако времевият интервал показва предходния месец, тази стойност ще представлява последната дата от месеца на времевия интервал.

Вж. също

Пакет със съдържание за усвояване на Office 365

Разрешаване на пакета със съдържание за усвояване на Power BI за Office 365

Работа с отчети в пакета със съдържание за усвояване на Office 365

Персонализиране на пакета със съдържание за усвояване на Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×