Математически и тригонометрични функции (справка)

За да получите подробна информация за дадена функция, щракнете върху името й в първата колона.

Забележка: Маркерите за версия показват версията на Excel, в която е въведена функцията. Тези функции не са налични в по-старите версии. Например маркер за версия 2013 показва, че тази функция е налична в Excel 2013 и всички по-нови версии.

Функция

Описание

ABS функция

Връща абсолютната стойност на число

ACOS функция

Връща аркускосинуса на число

ACOSH функция

Връща обратния хиперболичен косинус от число

ACOT функция
Excel 2013

Връща аркускотангенса на число

ACOTH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния аркускотангенс на число

AGGREGATE функция

Връща сбора в списък или база данни

ARABIC функция
Excel 2013

Преобразува римско число в арабско, като число

ASIN функция

Връща аркуссинуса на число

ASINH функция

Връща обратния хиперболичен синус от число

ATAN функция

Връща аркустангенса на число

ATAN2 функция

Връща аркустангенса от x– и y-координати

ATANH функция

Връща обратния хиперболичен тангенс на число

BASE функция
Excel 2013

Преобразува число в текстово представяне с дадена основа (база).

CEILING функция

Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CEILING.MATH функция
Excel 2013

Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CEILING.PRECISE функция

Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

COMBIN функция

Връща броя на комбинациите за даден брой обекти

COMBINA функция
Excel 2013

Връща броя на комбинациите с повторения за зададен брой елементи.

COS функция

Връща косинуса от число

COSH функция

Връща хиперболичния косинус от число

COT функция
Excel 2013

Връща котангенса на ъгъл

COTH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния котангенс на число

CSC функция
Excel 2013

Връща косеканса на ъгъл.

CSCH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния косеканс на ъгъл

DECIMAL функция
Excel 2013

Преобразува текстово представяне на число с дадена основа в десетично число

DEGREES функция

Преобразува радиани в градуси

EVEN функция

Закръглява число до най-близкото четно цяло число

EXP функция

Връща числото e, повдигнато на зададена степен

FACT функция

Връща факториела на число

FACTDOUBLE функция

Връща двойния факториел от число

FLOOR функция

Закръглява число надолу, към нулата

FLOOR.MATH функция
Excel 2013

Закръгляване надолу на число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта

FLOOR.PRECISE функция

Закръглява надолу число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимостта. Числото се закръглява надолу независимо от знака му.

GCD функция

Връща най-големия общ делител

INT функция

Закръглява число надолу до най-близкото цяло число

ISO.CEILING функция
Excel 2013

Връща число, което е закръглено нагоре до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост

LCM функция

Връща най-малкото общо кратно

LN функция

Връща натуралния логаритъм от число

LOG функция

Връща логаритъма на число при зададена основа

LOG10 функция

Връща логаритъма на число при основа 10

MDETERM функция

Връща детерминантата на матрица, съдържаща се в масив

MINVERSE функция

Връща обратната матрица на матрица в масив

MMULT функция

Връща матричното произведение на два масива

MOD функция

Връща остатъка от деление

MROUND функция

Връща число, закръглено до желаното кратно

MULTINOMIAL функция

Връща мултиномиала на набор от числа

MUNIT функция
Excel 2013

Връща единичната матрица за зададената размерност.

ODD функция

Закръглява число до най-близкото нечетно цяло число

PI функция

Връща стойността на числото пи

POWER функция

Връща резултата от повдигането на число на степен

PRODUCT функция

Умножава аргументите си

QUOTIENT функция

Връща цялата част на резултат от деление

RADIANS функция

Преобразува градуси в радиани

RAND функция

Връща случайно число между 0 и 1

RANDBETWEEN функция

Връща случайно число между числата, които зададете

ROMAN функция

Преобразува арабско число в римско във вид на текст

ROUND функция

Закръглява число до зададен брой цифри

ROUNDDOWN функция

Закръглява число надолу, към нулата

ROUNDUP функция

Закръглява число в посока, обратна на нулата

SEC функция
Excel 2013

Връща секанса на ъгъл

SECH функция
Excel 2013

Връща хиперболичния секанс на ъгъл

SERIESSUM функция

Връща сумата на степенен ред съгласно формулата

SIGN функция

Връща знака на число

SIN функция

Връща синуса от даден ъгъл

SINH функция

Връща хиперболичния синус от число

SQRT функция

Връща положителен квадратен корен

SQRTPI функция

Връща квадратния корен от число, умножено по пи

SUBTOTAL функция

Връща междинна сума в списък или в база от данни

SUM функция

Сумира аргументите си

SUMIF функция

Сумира зададени клетки по зададен критерий

SUMIFS функция

Сумира клетките в диапазон, които отговарят на множество критерии

SUMPRODUCT функция

Връща сумата от произведенията на съответните елементи на масивите

SUMSQ функция

Връща сумата от квадратите на аргументите

SUMX2MY2 функция

Връща сумата от разликите между квадратите на съответните стойности в два масива

SUMX2PY2 функция

Връща сумата от сумите на квадратите на съответните стойности в два масива

SUMXMY2 функция

Връща сумата от квадратите на разликите между съответните стойности в два масива

TAN функция

Връща тангенса на число

TANH функция

Връща хиперболичния тангенс от число

TRUNC функция

Закръглява число до цяло число

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Вж. също

Функции на Excel (по категории)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×