Конфигуриране на навигацията на сайт

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Функциите за навигация в сайт включват "Бързо стартиране" и горна лента за връзки. Те улесняват потребителите на вашия сайт в намирането на необходимата им информация. Лесното намиране на информация във вашия сайт е от съществена важност за неговия успех.

Има много различни начин, по които можете да конфигурирате навигацията на вашия сайт. Тази статия предоставя информация за добавянето на елементи към и премахването на елементи от "Бързо стартиране" и горната лента за връзки. Също така описва как да се показва изгледът на дървото, за да се вижда съдържанието и йерархията на сайта.

В тази статия

Преди да започнете

Конфигуриране на сайт и разрешения

Трасирана навигация

Конфигуриране на бързо стартиране "

Скриване или показване на бързо стартиране "

Добавяне или премахване на списък или библиотека от бързо стартиране "

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "бързо стартиране"

Добавяне на връзка в "бързо стартиране"

Редактиране, преместване или изтриване на връзка в "бързо стартиране"

Промяна на реда на елементите в бързо стартиране "

Конфигуриране на горната лента за връзки

Конфигуриране на горната лента за връзки за сайт

Добавяне, редактиране или премахване на връзка от горната лента за връзки

Промяна на реда на връзките в горната лента за връзки

Показване или скриване на изглед на дърво

Преди да започнете

Конфигуриране на сайт и разрешения

Начинът на конфигуриране на вашия сайт при инсталирането му и разрешенията, които имате за него, оказват влияние върху това дали и как можете да конфигурирате навигацията му.

Имате необходимите разрешения да конфигурирате навигацията на вашия сайт, ако са налице следните две условия:

 • Настройки на сайта е опция в менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' .

  менюто "настройки на сайта" за сайт

 • Горна лента за връзки, "бързо стартиране"и изглед на дърво са опциите в секцията изглед и усещане на страницата за настройки на сайта.
  изглед и усещане

Трасирана навигация

Не можете да конфигурирате трасирана навигация. Долу е даден пример на трасирана навигация.
Трасирана

Най-горе на страницата

Конфигуриране на "Бързо стартиране"

По подразбиране "Бързо стартиране" се показва отстрани на повечето страници в даден сайт. То съдържа връзки към актуални списъци и библиотеки в сайта. При желание може да съдържа и връзки към подсайтове на текущия сайт.

Бързо стартиране

Като използвате страниците с настройки за всеки списък или библиотека, можете да изберете списъците и библиотеките, които ще се показват в "Бързо стартиране". От браузър, съвместим с технологиите на SharePoint, можете да променяте реда на връзките или да ги изтривате, без да отивате до списъка или библиотеката, и да добавяте или изтривате секции. Можете дори да добавяте връзки към сайтове, страници, съдържание в интранета на вашата организация и съдържание в интернет.

Скриване или показване на "Бързо стартиране"

"Бързо стартиране" се появява по подразбиране при създаването на повечето сайтове. Можете да изберете да скриете или покажете "Бързо стартиране" според потребностите на вашия сайт. Можете например да покажете "Бързо стартиране" на сайта от най-високо ниво и да го скриете в подсайтовете.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната изглед и усещане щракнете върху дървовиден изглед.
  изглед и усещане

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да скриете "Бързо стартиране", премахнете отметката от Разрешаване на "Бързо стартиране".

  • За да покажете "Бързо стартиране", поставете отметка в квадратчето Разрешаване на "Бързо стартиране".

 4. Щракнете върху OK.

Добавяне или премахване на списък или библиотека от "Бързо стартиране"

Когато създадете списък или библиотека, можете да ги конфигурирате, така че към "Бързо стартиране" автоматично да се добави връзка към тях. Можете по-късно да промените тази опция, като редактирате настройките на сайта.

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху Цялото съдържание на сайта.

 2. Щракнете върху името на списъка или библиотеката.

 3. В лентата щракнете върху раздела списък или библиотека и след това щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.
  Местоположение на продуктовия ключ, когато Office е закупен от търговец на дребно, но не на DVD диск

  Забележка: Името на раздела може да се различава в зависимост от типа на списъка или библиотеката. Например списъка с календари има раздел на Календар .

 4. На страницата "Настройки на списък" или "Настройки на библиотеката", в колоната Общи настройки щракнете върху Заглавие, описание и навигация.

 5. На страницата "Общи настройки", в секцията Навигация направете едно от следните неща:

  • За да добавите елемент към "Бързо стартиране", щракнете върху Да.

  • За да премахнете елемента от бързо стартиране ", щракнете върху не.
   показване на списък в ''бързо стартиране''

 6. Щракнете върху Запиши.

Добавяне, редактиране или изтриване на заглавие на "Бързо стартиране"

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ново заглавие, щракнете върху Ново заглавие, въведете URL адреса и описание за заглавието и след това щракнете върху ОК. URL адресът може да е връзка към всеки валиден път, като например папка в този сайт, споделен дял в интранета на вашата организация или връзка към местоположение в интернет.

  • За да редактирате заглавие, щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране до заглавието. Направете необходимите промени в URL АДРЕСА и описание и след това щракнете върху OK.

  • За да изтриете заглавие, щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране до заглавието, щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху OK.

Добавяне на връзка на "Бързо стартиране"

В допълнение към включването на връзки или библиотеки на вашия сайт можете да добавите връзки по избор към "Бързо стартиране". Например можете да включите връзка към информацията, която вие или членовете на вашата организация използвате често, като документ, събитие от календар, друг сайт или връзка към местоположение в интернет.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

 3. Щракнете върху Нова връзка за навигация.

 4. Въведете URL адреса, като например http://contoso/shared%20documents/vision.docx, и описание за връзката.

 5. В списъка Заглавие изберете заглавието, под което искате да се показва връзката.

 6. Щракнете върху OK.

Редактиране, преместване или изтриване на връзка на "Бързо стартиране"

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В секцията Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

 3. Щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране до връзката, която искате да редактирате или изтриете и след това направете едно от следните неща:

  • За да редактирате връзката, направете необходимите промени и след това щракнете върху ОК.

  • За да преместите връзката на друго местоположението на "Бързо стартиране", в списъка Заглавие изберете новото заглавие, под което искате да се показва връзката, и след това щракнете върху ОК.

  • За да изтриете връзката, щракнете върху Изтриване и след това щракнете върху ОК.

Промяна на реда на елементите на "Бързо стартиране"

Може да промените реда, в който се появяват заглавията или връзките на "Бързо стартиране", но може да промените реда на връзките само под дадено заглавие. Например може да имате заглавие, наречено "Списъци", което съдържа връзки към "Календар" и "Задачи". Може да преместите заглавието "Списъци" на друго местоположение на "Бързо стартиране", но да промените реда на "Календар" и "Задачи" само под заглавието "Списъци". За да преместите "Календар" или "Задачи" под друго заглавие, трябва първо да редактирате връзката, за да я присвоите на друго заглавие.

 1. В менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Бързо стартиране.

 3. Щракнете върху Промяна на реда.

 4. Щракнете върху опциите в списъците, за да промените реда, по който се показват заглавията и списъците.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на горната лента за връзки

Горната лента за връзки предоставя начин за потребителите на вашия сайт, за да стигнете до други обекти в колекция от сайтове чрез показване на ред на разделите в горния край на страници в сайта. Горната лента за връзки се показва по подразбиране в повечето видове сайтове.

горна лента за връзки

Когато създадете сайт, можете да изберете дали да включите сайта в горната лента за връзки на родителския сайт и дали да използвате горната лента за връзки от родителския сайт. Това ви дава три различни опции за конфигурация на вашия сайт:

 • Наследени и включени в родителя     Този сайт е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт и използва същата горна лента за връзки като родителския сайт. Горната лента за връзки не може да се персонализира на това ниво, без първо да се прекъсне наследяването от родителския сайт.

 • Наследени и невключени в родителя     Този сайт използва същата горна лента за връзки като родителския сайт и не е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт. Горната лента за връзки не може да се персонализира на това ниво, без първо да се прекъсне наследяването от родителския сайт.

 • Уникални     Този сайт не е включен като раздел в горната лента за връзки на родителския сайт и не използва същата лента за връзки като родителския сайт. Горната лента за връзки може да се персонализира на това ниво и е напълно отделна от родителския сайт.

Забележка: Ако сайтът се преименува от страницата "Общи настройки", името на сайт не се актуализира на горната лента за връзки. За да промените името, което се появява на горната лента за връзки, трябва да я редактирате.

Конфигуриране на горната лента за връзки за сайт

Когато създавате подсайт, той се появява по подразбиране в горната лента за връзки на родителски сайт и уникална горна лента за връзки. Можете да промените тези обстановка по всяко време. За да конфигурирате настройките на горната лента за подсайт:

 1. От подсайт, в менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната изглед и усещане щракнете върху горна лента за връзки.
  изглед и усещане

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете връзки по избор за вашия подсайт, щракнете върху Спиране наследяването на връзки.

  • За да използвате същите връзки като родителския сайт, щракнете върху Използване на връзки от родител.

Добавяне, редактиране или премахване на връзка от горната лента за връзки

Ако сайтът ви има уникална горна лента за връзки, можете да персонализирате връзките, които се показват на горната лента за връзки за вашия сайт. Всички сайтове, създадени под родителски сайт, могат също да се показват на горната лента за връзки, ако сайтовете са конфигурирани да наследяват родителската горна лента за връзки. Можете да включите връзки към други сайтове извън колекцията ви със сайтове.

 1. От сайта, в менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Горна лента за връзки.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите нова връзка, щракнете върху Нова връзка за навигация. Въведете URL адреса, като например http://contoso/marketing/ProjectA, и описание за връзката.

  • За да редактирате връзка, щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране до връзката. Направете необходимите промени описанието.

  • За да премахнете връзка, щракнете върху Редактиране на бутон Редактиране до връзката, щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху OK.

 4. Щракнете върху OK.

Преподреждане на връзките на горната лента за връзки

Можете да промените реда, в който се показват разделите на горната лента за връзки. Промените, които правите в реда на елементите на горната лента за връзки на родителски сайт, се отразяват в подсайтове, които наследяват горната лента за връзки от този родителски сайт.

 1. От сайта, в менюто действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Горна лента за връзки.

 3. Щракнете върху Промяна на реда.

 4. В колоната Ред на връзки щракнете върху опциите в списъците, за да промените реда, в който се показват връзките на горната лента за връзки.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Показване или скриване на изгледа на дърво

Изгледът на дърво е опция за навигация, която предоставя йерархичен изглед на списъците, библиотеките и подсайтовете на текущия сайт. Изгледът на дърво улеснява предвижването на потребителите на вашия сайт между местоположенията в йерархията на сайта, като например между библиотека в текущия сайт и списък в подсайт. Когато е активиран, изгледът на дърво се показва отстрани на повечето страници в даден сайт.

Дървовиден изглед

Забележка: За управление на навигация за сайт трябва да имате поне разрешенията, получени при добавянето към групата на дизайнерите SharePoint по подразбиране за сайта. Имате необходимите разрешения, ако имате достъп до страницата за сайтове на настройки за сайта и виждате командата за Изглед на дърво под изглед и усещане.

 1. От сайта, в менюто Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' щракнете върху Настройки на сайта.

 2. В колоната Изглед и усещане щракнете върху Изглед на дърво.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете изгледа на дърво, поставете отметка в квадратчето Разрешаване на "Изглед на дърво" и след това щракнете върху ОК.

  • За да скриете изгледа на дърво, изчистете отметката от квадратчето Разрешаване на "Изглед на дърво" и след това щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×