Конфигуриране или изключите Автоформатиране при въвеждане

Абонамент за Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте функцията за Автоформатиране при въвеждане, за да можете бързо да приложите или промените автоматичното форматиране за неща като тирета и тирета, дроби, хипервръзки, кавички и списъци с водещи символи или номерирани.

За да разрешите автоматичното форматиране за програма, изберете всяка опция, която искате да включите. За да изключите автоматичното форматиране, изчистете всяка опция, която искате да изключите. След като сте конфигурирали вашите предпочитания за Автоформатиране при въвеждане, щракнете върху OK.

Разделът "Автоформатиране при въвеждане"

Каква е разликата между "Автоформатиране" и "Автоформатиране при въвеждане"?

 • Автоформатиране при въвеждане настройки се прилагат към текст, докато въвеждате.

 • Настройките в раздела Автоформатиране се прилагат, когато стартирате ръчно командата "Автоформатиране " (което изисква използване на лентата с инструменти за бърз достъп).

Повечето от тази статия описва опциите в раздела Автоформатиране при въвеждане . Вижте използване на раздела "Автоформатиране" и "Автоформатиране" в съвпадение d по-долу за информация за раздела Автоформатиране .

За да направите промени във функционирането на автоматичното форматиране в програма на Office, първо отворете прозореца Опции за автокоригиране, след което изберете раздела Автоформатиране при въвеждане.

Всички програми с изключение на Outlook:

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Outlook:

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Поща > Опции на редактора > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Word, Excel и PowerPoint:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на [програма] > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Outlook:

 1. Отворете елемент на поща и след това щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на редактора > Проверка > Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Publisher и Visio:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за автокоригиране.

  Достъп до диалоговия прозорец "Автокоригиране"

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

Какво означава всяка опция?

Задаване на опциите за Автоформатиране при въвеждане, които виждате може да се различават малко зависимост от това коя програма, която се намирате. Някои приложения, като Visio, ще имате само малък брой от тези опции.

ЗАМЕСТВАЙ ПО ВРЕМЕ НА ПИСАНЕ

Опция

Описание

"Прави кавички" с „типографски кавички“

Замества правите кавички (" ") и правите апострофи (' ') с фигурни отварящи и затварящи кавички и апострофи.

Дроби (1/2) със знак на дроб (½)

Замества често въвеждани дроби (например 1/2) с еквивалент от един знак (½). Тази опция работи за следните въвеждани дроби: 1/4, 1/2 и 3/4.

За да вмъкнете един характер еквиваленти на няколко други дроби (например 1/5) Вижте, Поставете отметка в квадратчето или друг символ.

*Получер* и _курсив_ с истинско форматиране

Прилага получер шрифт към всеки текст, ограден със звездички (*), а курсивен шрифт – към всеки текст, ограден с долни черти (_). Например *компютър* става компютър и _компютър_ става компютър. Обърнете внимание, че в Word знаците (*) или (_) ще бъдат заместени с форматирането. В Outlook знаците (*) и (_) ще останат дори след прилагане на форматирането.

Интернет адреси и мрежови пътища с хипервръзки

Замества въведените интернет адреси, мрежови пътища и имейл адреси с хипервръзки.

Редни числителни (1st) с горен индекс

Замества английски редни числителни (които показват относителна позиция на даден елемент в поредица) например 1st, 2nd или 3rd с надпис версии (например 1-во, написано с горен индекс ).

Тирета (--) с дълго тире (—)

Замества двойно тире (--) с едно дълго тире (—), а поредица от интервал, тире, интервал ( - ) се замества със средно тире (–). Имайте предвид, че ако искате дълго тире, не трябва да използвате интервали преди и след двойното тире.

Усмивки :-) и стрелки ==> със специални символи

Замества въведени усмивки и стрелки със съответните символи и емотикони.

ПРИЛАГАЙ ПО ВРЕМЕ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Опция

Описание

Автоматични списъци с водещи символи

Създава списък с водещи символи, когато даден ред от текста започва със знак *, - или >, последван от интервал или табулация.

За да завършите списък с водещи символи, натиснете два пъти клавиша ENTER.

Линии на границата

Чертае линия, когато въведете три пъти последователно знаците ~, #, *, -, _ или = на нов ред и след това натиснете ENTER. Например въвеждането на ~~~ на нов ред, последвано от натискане на ENTER, води до изчертаване на вълнообразна линия напряко на страницата.

Вградени заглавни стилове

Прилага заглавни стилове към абзаци от пет или по-малко думи (които не завършват с пунктуационен знак), след като натиснете двукратно клавиша ENTER. За стила "Заглавие 1" въведете нов ред без предшестващи табулации. За стила "Заглавие 2" поставете единична табулация пред новия ред. За стила "Заглавие 3" поставете двойна табулация пред новия ред.

Забележка: За да приложите автоматично заглавните стилове, трябва да натиснете двукратно ENTER след предходния абзац.

Автоматични номерирани списъци

Създава номериран списък, когато даден ред от текста започва с цифрата 1, последвана от точка или табулация.

За да завършите номериран списък, натиснете два пъти клавиша ENTER.

Таблици

Създава таблица с един ред, когато въведете поредица от знаци плюс (+) и къси тирета (-) в началото на текстов ред и след това натиснете ENTER. Трябва да започнете и да завършите поредицата със знак плюс. Например +---+---+------+ създава таблица от един ред с три колони. Ширината на колоните е право пропорционална на броя на тиретата между знаците плюс. За да добавите редове на произволно място в таблицата, поставете курсора в края на реда, където искате да вмъкнете нов ред, и след това натиснете ENTER.

Включване на нови редове и колони в таблица (само в Excel)

Добавя нов ред или колона към съществуваща таблица, когато въведете данни в съседен ред или колона. Ако например имате таблица с две колони A и B и след това въведете данни в съседна клетка в колона C, колона C автоматично се форматира като част от съществуващата таблица.

Автопобиране на заглавния текст в контейнер (само в PowerPoint)

Намалява размера на шрифта на заглавния текст, така че текстът да се побере в определения контейнер за заглавен текст.

Забележка: Заглавният текст се намалява автоматично само с една стъпка за размер на шрифта (например от 44 на 40) според вградените размери за шрифта. Ако искате да намалите още размера на шрифта, изберете заглавния текст и или изберете по-малък вграден размер на шрифта от списъка "Размер на шрифта", или въведете желания от вас размер в списъка "Размер на шрифта".

Автопобиране на основния текст в контейнер (само в PowerPoint)

Намалява размера на шрифта на основния текст, така че текстът да се побере в определения контейнер за основен текст.

АВТОМАТИЧНО ПО ВРЕМЕ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Опция

Описание

Форматиране на начален елемент от списък като предишния

Форматира водещия текст на даден списъчен елемент като водещия текст на предишния списъчен елемент. Водещото форматиране се повтаря до първия пунктуационен знак на списъчния елемент, обикновено точка, двоеточие, късо тире, дълго тире, въпросителен знак, удивителен знак или подобен знак.

Само форматиране, приложено към целия водещ текст, се повтаря в следващия списъчен елемент. Форматиране, което е приложено само към част от водещия текст, не се повтаря във водещия текст на следващите списъчни елементи.

Задаване на ляв отстъп и отстъп за първи ред с табулатори и клавиш "назад"

Задайте отстъп на първия ред от абзац, като поставите курсора пред първия ред и натиснете клавиша ТАБУЛАТОР. Задайте отстъп на целия абзац, като поставите курсора пред произволен ред на абзаца (с изключение на първия ред) и натиснете клавиша ТАБУЛАТОР. За да премахнете отстъп, поставете курсора пред първия ред на абзаца и натиснете клавиша НАЗАД.

Дефиниране на стилове въз основа на вашето форматиране

Прилага вграден стил към ръчно форматиран текст, когато текстът има същото форматиране като вградения стил.

Попълване на формули в таблиците за създаване на изчисляеми колони (само в Excel)

Прилага една и съща формула към всички клетки на таблица в дадена колона. Формулата се коригира автоматично, така че да се разшири във всички клетки на таблица в колоната.

Щракнете върху заглавията по-долу за повече информация.

Веднага можете да отхвърлите или да промените автоматичното форматиране, което настъпва, докато пишете. Office се прилага автоматичното форматиране, когато задържите мишката над елемента, който има AutoFormatted и изберете Опции за автокоригиране бутона Изображение на бутон , който се появява:

 • Отмяна на форматирането за този екземпляр само като щракнете върху опцията за отмяна . (Може да решите да повторите форматирането след като отмените, ако желаете.)

  Съвет: Можете също да използвате CTRL + Z (отмени) , за да отмените веднага промяна във форматирането само за този случай.

 • промените глобално тази конкретна опция за автоформатиране, като щракнете върху опцията за Прекратяване, така че Office да спре да прави току-що извършената автоматична промяна;

 • Променете опциите за автоформатиране, като щракнете върху Автоформатиране опции за управление , за да отворите раздела Автоформатиране при въвеждане и промяна на настройките.

Word има раздела Автоформатиране освен раздела Автоформатиране при въвеждане . Автоформатиране при въвеждане настройки се прилагат към текст в момента въвеждате текст, както е описано по-горе. Раздела Автоформатиране е по-рядко използвани, тъй като опциите в него се прилагат само при изпълнение на командата "Автоформатиране", която трябва да добавите към лентата с инструменти за бърз достъп за използване.

Командата Автоформатиране извършва същите промени като тези, извършвани от настройките за Автоформатиране при въвеждане, но форматирането се прилага върху текст, който вече е въведен. Можете например да използвате Автоформатиране, за да заместите правите кавички с типографски кавички или да заместите дробите със знаци за дроб в цял документ наведнъж.

За да използвате командата за автоформатиране, първо трябва да я добавите към лентата с инструменти за бърз достъп по следния начин:

 1. В Word щракнете върху иконата Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп, след което щракнете върху Още команди.

  Избиране на "Още команди" за лентата с инструменти за бърз достъп

 2. Под Избирай команди от изберете Всички команди.

 3. Превъртете надолу в списъка, изберете Автоформатиране... или Автоформатиране сега, щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

  Избиране на командата "Автоформатиране" за бърз достъп

 4. За да стартирате командата, щракнете върху иконата Автоформатиране в лентата с инструменти за бърз достъп.

  Иконата "Автоформатиране"

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×