Клавишни комбинации за работа с фигури, текстови полета и WordArt

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Клавишните комбинации, описани в тази статия, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишни комбинации, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая (,).

За клавишни комбинации за работа с графики SmartArt вижте клавишни комбинации за графики SmartArt.

За да видите допълнителните клавишни комбинации за всяка програма, вж. връзките в раздела "Вж. също".

Коя програма от Office използвате?

PowerPoint

Word

PowerPoint

За целта

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

ENTER

Избор на всички обекти (с избран обект)

CTRL+A

Избор на обект под други обекти и придвижването му пред групата натрупани обекти.

TAB, след като сте избрали горния обект

Избор на обект под други обекти и придвижването му зад групата натрупани обекти.

SHIFT+TAB, след като сте избрали горния обект

Избиране на няколко фигури

Натиснете и задръжте КОНТРОЛА, докато щраквате върху фигурите

Избиране на няколко фигури с текст

Натиснете и задръжте SHIFT, докато щраквате върху фигурите

Отваряне или затваряне на екрана на селекцията.

ALT+F10

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Групиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+G, след като сте избрали елементите, които искате да групирате

Разгрупиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+SHIFT+G, след като сте избрали групата, която искате да разгрупирате

Скриване или показване на мрежа.

SHIFT+ F9

Скриване или показване на водачи.

ALT + F9

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура.

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете клавиша TAB или SHIFT + TAB, за да изберете обекта, който искате.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКАТА НАДОЛУ, за да изберете < променлива > обект, ENTER или СТРЕЛКА НАДЯСНО ключ за показване на вторично меню и след това изберете Редактиране.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавиша ALT, N, за да покажете раздела " Вмъкване ".

 2. Използвайте клавишите СЪС стрелки, за да преместите Текстовото поле, разположен в групата текст .

  Ако на компютъра сте включили поддръжка на източноазиатски езици, използвайте клавиш със стрелка, за да изберетеХоризонтално текстово поле или Вертикално текстово поле.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ENTER.

 4. Въведете текста, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натиснете TAB, за да обхождате циклично напред (или SHIFT + TAB, за да обхождате циклично назад) през фигури или обекти, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За да изберете няколко елемента, използвайте екрана на селекцията. За да отворите екрана на селекцията, натиснете и отпуснете клавишите ALT, H, SL и след това P.

Клавишни комбинации, които се използват в екрана на селекцията

За целта

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT+F10

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Добавяне на друг обект към селекцията.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ENTER

Преместване на избран елемент напред.

CTRL+SHIFT+F

Преместване на избран елемент назад.

CTRL+SHIFT+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

TAB или SHIFT+TAB

Свиване на всички групи.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на всички групи.

ALT+SHIFT+9

Редактиране на точки във фигура

Забележка: Щракнете върху фигурата и след това натиснете клавишите ALT+J+D+E+E.

 • За да добавите точка, щракнете върху контура на фигурата, като същевременно натискате клавиша CTRL.

 • За да изтриете точка, щракнете върху нея, като същевременно натискате клавиша CTRL.

 • За да се третира точката като гладка точка, натиснете SHIFT, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на гладка точка. Гладката точка съединява два линейни сегмента с еднаква дължина.

 • За да се третира точката като права точка, натиснете CTRL, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на права точка. Правата точка съединява два линейни сегмента с различна дължина.

 • За да се третира точката като ъглова точка, натиснете ALT, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на ъглова точка. Ъгловата точка съединява два линейни сегмента, като единият сегмент излиза в различна посока.

 • За да отмените промяната на точката и линейните сегменти, натиснете ESC, преди да отпуснете бутона на мишката.

Най-горе на страницата

Word

За целта

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избиране на няколко фигури

Натиснете и задръжте КОНТРОЛА, докато щраквате върху фигурите

Избиране на няколко фигури с текст

Натиснете и задръжте SHIFT, докато щраквате върху фигурите

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT+F10

Избор на фокусиран елемент (в екрана на селекцията)

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент (в екрана на селекцията).

SHIFT+ENTER

Редактиране на текст в текстово поле.

F2 или ENTER, след като текстовото поле е избрано

Редактиране на текст във фигура.

F2 или ENTER, след като фигурата е избрана

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура.

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКАТА НАДОЛУ, за да изберете < променлива > обект, ENTER или СТРЕЛКА НАДЯСНО ключ за показване на вторично меню и след това изберете Редактиране.

Вмъкване на обект

 1. Натиснете клавишите ALT, N и след това J.

 2. Направете едно от следните неща.

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете ENTER, за да създадете обект.

  • Натиснете КЛАВИША със СТРЕЛКА надолу два пъти, за да изберете раздела Създай от файл и след това въведете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете или да отидете до файла.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N и след това натиснете X.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желаното текстово поле, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

 4. Когато сте готови с въвеждането и искате да се върнете към редактиране на текста в документа си, натиснете ESC.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и пуснете ALT, N, след което W, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете клавиша ESC.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • ПРЕМИНЕТЕ към цикъл напред (или SHIFT + TAB, за да обхождате циклично назад) през фигури или обекти, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

Клавишни комбинации, които да се използват в екрана на селекцията

За целта

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT+F10

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Добавяне на друг обект към селекцията.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ENTER

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Редактиране на точки във фигура

Забележка: Щракнете върху фигурата и след това натиснете клавишите ALT+J+D+E+E.

 • За да добавите точка, щракнете върху контура на фигурата, като същевременно натискате клавиша CTRL.

 • За да изтриете точка, щракнете върху нея, като същевременно натискате клавиша CTRL.

 • За да се третира точката като гладка точка, натиснете SHIFT, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на гладка точка. Гладката точка съединява два линейни сегмента с еднаква дължина.

 • За да се третира точката като права точка, натиснете CTRL, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на права точка. Правата точка съединява два линейни сегмента с различна дължина.

 • За да се третира точката като ъглова точка, натиснете ALT, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на ъглова точка. Ъгловата точка съединява два линейни сегмента, като единият сегмент излиза в различна посока.

 • За да отмените промяната на точката и линейните сегменти, натиснете ESC, преди да отпуснете бутона на мишката.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×