Клавишни комбинации в Picture Manager

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това натиснете клавишите Ctrl+P.

Често изпълнявани задачи на Microsoft Office Picture Manager

Придвижване между екрани

F6

Придвижване по часовниковата стрелка между екраните в нормален изглед

SHIFT+F6

Придвижване обратно на часовниковата стрелка между екраните в нормален изглед

Превключване на изгледите в екрана за визуализация

CTRL+T

Изглед с миниатюри

CTRL+G

Изглед на единична картина

CTRL+B

Изглед на филмова лента

Увеличаване или намаляване на мащаба на картините

+

Увеличаване.

-

Намаляване.

=

Мащабиране, за да се побере.

Избор на всички картини

CTRL+A

Избор на няколко картини

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Една картина надясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Една картина наляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Един ред нагоре

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Един ред надолу

Изтриване и копиране на картини

DELETE

Изтрива избраните картини.

CTRL+X

Изрязва избраните картини.

CTRL+C

Копира избраните картини.

CTRL+V

Поставя изрязаните или копирани картини.

CTRL+Z

Отменя последното действие

Изпращане на картина в имейл съобщение

Използвайте следните клавиши, когато е активна заглавката на имейл съобщението. За да я направите активна, натиснете SHIFT+TAB необходимия брой пъти.

ALT+S

Изпраща настоящата картина като имейл съобщение

CTRL+SHIFT+B

Отваря адресната книга

ALT+K

Сверява имената в редовете "До", "Як" и "Ск" с адресната книга

TAB

Избира следващото поле в заглавката или в тялото на съобщението, когато е активно последното поле в заглавката

SHIFT+TAB

Избира предишното поле или бутон в заглавката на имейл съобщението

Автоматично задава цвета, яркостта и контраста

CTRL+Q

Използване на екрана "Помощ" и прозореца "Помощ"

Екранът “Помощ” е прозорец на задачите, който предоставя достъп до цялото съдържание на “Помощ” за Office. Като прозорец на задачите, екранът “Помощ” се появява като част от активното приложение. Прозорецът “Помощ” показва теми и друга помощна информация и се появява като прозорец до активното приложение, но отделно от него.

В екрана "Помощ"

F1

Показва екрана "Помощ"

F6

Превключва между екрана "Помощ" и активното приложение

TAB

Избира следващия елемент в екрана "Помощ"

SHIFT+TAB

Избира предишния елемент в екрана "Помощ"

ENTER

Извършва действието за избрания елемент

СТРЕЛКА НАГОРЕ и СТРЕЛКА НАДОЛУ

В “Съдържание” избира съответно следващия и предишния елемент

СТРЕЛКА НАЛЯВО и СТРЕЛКА НАДЯСНО

В “Съдържание” съответно разгъва и свива избрания елемент

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Връща към предишния прозорец на задачите

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминава напред към следващия прозорец на задачите

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Отваря менюто с опции на екрана

CTRL+F1

Затваря и отваря повторно текущия прозорец на задачите

CTRL+ СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъва +/- списък

CTRL+ СТРЕЛКА НАЛЯВО

Свива +/- списък

В прозореца "Помощ"

TAB

Избира следващия скрит текст или хипервръзка или Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

SHIFT+TAB

Избира предишния скрит текст или хипервръзка или бутона Изглед на браузър в началото на статия от уеб сайта на Microsoft Office Online

ENTER

Извършва действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Връща към предишната помощна тема

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминава към следващата помощна тема

CTRL+P

Отпечатва текущата помощна тема

СТРЕЛКА НАГОРЕ и СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превърта на малки стъпки съответно нагоре и надолу в текущо показаната помощна тема

PAGE UP и PAGE DOWN

Превърта на по-големи стъпки съответно нагоре и надолу в текущо показаната помощна тема

ALT+U

Определя дали прозорецът “Помощ” ще се появява свързан или отделен от активното приложение

SHIFT+F10

Показва меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете върху някой елемент в прозореца "Помощ").

Достъп и използване на прозорци на задачите

F6

Преминава в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

Забележка:  Ако при натискане на F6 желаният прозорец на задачите не се показва, опитайте да натиснете ALT, за да насочите фокуса към лентата с менютата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите.

CTRL+TAB

Премества ви до прозореца за задачи, когато е активно меню или лента с инструменти. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

TAB или SHIFT+TAB

Избира следващата или предишната опция в прозореца на задачите, когато той е активен

CTRL+ СТРЕЛКА НАДОЛУ

Показва пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Движение между възможностите в избрано подменю; движение между определени опции в група от опции

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваря избраното меню или изпълнява действието, определено за избрания бутон

SHIFT+F10

Отваря контекстно меню; отваря падащо меню за избраната галерия от елементи

HOME или END

Когато менюто или подменюто е видимо, се избира първата или последната команда от него

PAGE UP или PAGE DOWN

Превърта нагоре или надолу в избрания списък от галерия

CTRL+HOME или CTRL+END

Преминава в началото или края на избрания списък от галерия

Преоразмерява и премества ленти с инструменти, менюта и прозорци на задачите

 1. Натиснете ALT, за да изберете Лента с менюта .

 2. Натиснете неколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 3. Направете едно от следните неща:

  Преоразмеряване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже менюто Опции за ленти с инструменти.

  2. Изберете командата Размер и след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите лентата с инструменти. Натиснете CTRL+ клавиш със стрелка, за да преоразмерявате с по един пиксел.

  Преместване на лента с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже менюто Опции за ленти с инструменти.

  2. Изберете командата Премести и след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да позиционирате лентата с инструменти. Натиснете CTRL+ клавиш със стрелка, за да премествате с по един пиксел. За да откачите лентата с инструменти, натиснете неколкократно клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ. За да закачите лентата с инструменти вертикално към лявата или дясната страна, натиснете съответно СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, когато лентата с инструменти е накрая от лявата или дясната страна.

  Преоразмеряване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже меню с допълнителни команди.

  2. За да изберете командата Размер, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ, след което натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. Използвайте CTRL+ клавишите със стрелки за преместване с по един пиксел.

  Преместване на прозорец на задачите

  1. В прозореца на задачите натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже меню с допълнителни команди.

  2. За да изберете командата Премести, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ, след което натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да позиционирате прозореца на задачите. Използвайте CTRL+ клавишите със стрелки за преместване с по един пиксел.

 4. Когато сте готови с преместването или преоразмеряването, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

TAB

Премества към следващата опция или група опции

SHIFT+TAB

Премества към предишната опция или група опции

CTRL+TAB

Превключва към следващия раздел в диалоговия прозорец

CTRL+SHIFT+TAB

Превключва към предишния раздел в диалоговия прозорец

Клавишите със стрелки

Придвижва между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции

ИНТЕРВАЛ

Извършва действието, присвоено на избрания бутон; избира и изчиства избраното квадратче

Първа буква от опция в падащ списък

Отваря списъка, ако е затворен, и преминава към опцията в списъка

ALT+ подчертаната буква в опция

Избира опцията; поставя или изчиства отметка от квадратче

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отваря избран падащ списък

ESC

Затваря избран падащ списък; отменя команда и затваря диалогов прозорец

ENTER

Извършва действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като например вашето потребителско име или път към папка.

HOME

Преминава към началото на записа

END

Преминава към края на записа

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминава с един знак вляво или вдясно

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминава една дума вляво

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминава една дума вдясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избира или отменя избора на един знак вляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избира или отменя избора на един знак вдясно

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избира или отменя избора на една дума вляво

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избира или отменя избора на една дума вдясно

SHIFT+HOME

Избира от точката на вмъкване до началото на записа

SHIFT+END

Избира от точката на вмъкване до края на записа

Използване на диалоговия прозорец Запиши като

Диалоговият прозорец Запиши като поддържа стандартни клавишни комбинации. (За да разгледате стандартните клавишни комбинации за диалоговите прозорци, вж. разделите Използване на диалогови прозорци и Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци в основната тема "Клавишни комбинации".) Тези диалогови прозорци също поддържат клавишните комбинации, изброени по-долу.

ALT+1

Отива в предишната папка

ALT+2

Бутон Едно ниво нагоре : отваря папката, която се намира едно ниво над отворената папка

ALT+3

Търси в уеб : затваря диалоговия прозорец и отваря уеб Лента с менютаСтраница за търсене

ALT+4

Бутон Изтрий Button image : изтрива избраната папка или файл

ALT+5

Бутон Създай нова папка Button image : създаване на нова папка

ALT+6

Бутон Изгледи : превключва между възможните изгледи на папка

ALT+7 или ALT+L

Бутон Инструменти: показва менюто Инструменти

SHIFT+F10

Показва контекстно меню за избран елемент като папка или файл

TAB

Движение между опции или области в диалогов прозорец

F4 или ALT+I

Отваря списъка Търси в

F5

Обновява списъка на файловете

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×