Какво трябва да знаете за поетапната миграция на имейли към Office 365

Като част от разполагане на Office 365, можете да мигрирате съдържанието на потребителските пощенски кутии от изходна имейл система към Office 365. Когато направите това с течение на времето, това се нарича поетапна миграция. Поетапна миграция се препоръчва, когато:

 • Вашата изходна имейл система е Microsoft Exchange Server 2003 или Microsoft Exchange Server 2007.

  Забележка: Не можете да използвате поетапна миграция, за да мигрирате пощенски кутии на Exchange 2013 или Exchange Server 2010 към Office 365. Обмислете използването на преходна миграция или хибридна миграция на имейли вместо нея.

 • Имате повече от 2000 пощенски кутии.

Ако поетапната миграция на имейли няма да ви върши работа, вижте Начини за мигриране на имейл към Office 365 за други възможности.

Неща, които да се имат предвид

Ето някои неща, които трябва да имате предвид:

 • Трябва да синхронизирате акаунтите между вашия локален домейн на Active Directory и Office 365 с помощта на синхронизация на Azure Active Directory, за да работи поетапната миграция.

 • Името на основния домейн, използван за вашата локална организация на Exchange, трябва да бъде домейн, който е проверен за вашата организация на Office 365.

 • Можете да мигрирате само потребителски пощенски кутии и пощенски кутии за ресурси. Другите типове получатели, като например групи за разпространение, контакти и потребители с разрешена поща, се мигрират към Office 365 чрез процеса на синхронизиране на справочен указател.

 • Съобщенията "Извън офиса" не се мигрират с потребителските пощенски кутии. Ако потребител включи функцията "Извън офиса" преди мигрирането, функцията ще остане активирана в мигрираната пощенска кутия, но съобщението "Извън офиса" е празен низ. Хората, които изпращат съобщения до пощенската кутия, няма да получат известие "Извън офиса". За да се разреши изпращането на известията "Извън офиса", потребителят трябва да създаде отново съобщението "Извън офиса", след като пощенската кутия бъде мигрирана.

 • Ако сте ограничили връзките към своята изходна имейл система, е добре да ги увеличите, за да повишите скоростта на миграция. Често срещаните ограничения на връзките са: общ брой връзки между клиент/сървър, връзки на отделен потребител и връзки с IP адрес на сървъра или защитната стена. Ако не сте ограничили тези връзки, можете да пропуснете тази задача.

Влияние на мигрирането върху потребителите

 • Администраторите имат достъп до имейла        За да мигрирате имейл, ви трябва достъп до пощенските кутии на потребителите във вашата изходна имейл система.

 • Потребителите трябва да създадат нови профили в Outlook        След като пощенските кутии бъдат мигрирани и локалните акаунти бъдат конвертирани в акаунти с активиран имейл, потребителите трябва да създадат нов профил на Office 365 в Outlook, като след това Outlook автоматично се свързва към Office 365.

Как работи поетапната миграция?

Основните стъпки, които извършвате за поетапна миграция, и резултатите за вашите потребители са показани на следващата илюстрация.

Процес за извършване на поетапна миграция на имейли от Exchange към Office 365

Ето описание на поетапната миграция, показана на илюстрацията.

 1. Администраторът синхронизира списъка с потребители между тяхната локална среда и Office 365.

  Вижте стъпките с инструкции в Подготовка за поетапна миграция.

 2. Администраторът създава файл, съдържащ стойности, разделени със запетая (CSV), който съдържа ред за всеки потребител, чиято локална пощенска кутия ще бъде мигрирана в партидата за мигриране.

  Вижте стъпките с инструкции в Създаване на списък на пощенските кутии за мигриране.

 3. Администраторът създава и изпълнява партида за поетапна миграция с помощта на таблото за мигриране в Център за администриране на Exchange.

  Вижте стъпките с инструкции в Свързване на Office 365 към вашата имейл система, Мигриране на пощенските кутии и Стартиране на партидата за поетапна миграция.

  След като администраторът стартира партидата за мигриране, Exchange Online извършва следното:

  • Проверява дали е разрешено синхронизирането на справочен указател.

  • Проверява дали потребител с разрешена поща съществува в организацията на Office 365 за всеки потребител, посочен в CSV файла. Потребителите с разрешена поща се създават в Office 365 в резултат на процеса на синхронизиране на справочен указател.

  • Преобразува потребителя на Office 365 с разрешена поща в пощенска кутия на Exchange Online за всеки потребител в партидата за мигриране.

  • Започва първоначалното синхронизиране. Exchange Online обработва до N искания за мигриране едновременно. N представлява максималният брой едновременни миграции, които администраторът е задал при създаването на крайната точка за мигриране, използвана за партидата за мигриране. По подразбиране първоначалното синхронизиране се извършва с по 20 пощенски кутии едновременно, докато не се мигрират всички пощенски кутии в партидата за мигриране.

  • Конфигурира препращането на поща. Свойството TargetAddress в локалната пощенска кутия се конфигурира с имейл адреса на пощенската кутия на Exchange Online. Този процес означава, че пощата, изпратена до локалната пощенска кутия, се препраща до съответната пощенска кутия на Exchange Online.

 4. След като създаде пощенската кутия на Exchange Online и конфигурира препращане на пощата за всеки потребител в CSV файла, Exchange Online изпраща имейл съобщение за състоянието на администратора. Това съобщение за състоянието показва броя на пощенските кутии, които са мигрирани успешно, и колко пощенски кутии не са успели да се мигрират. Съобщението също включва връзки към статистически данни за мигрирането и отчети за грешки, които съдържат по-подробна информация. В този момент потребителите могат да започнат да използват своите пощенски кутии на Exchange Online.

 5. Като част от първоначалното синхронизиране Exchange Online след това мигрира всички имейл съобщения, контакти и календарни елементи от локалните пощенски кутии към пощенските кутии на Exchange Online. Exchange Online изпраща окончателен отчет за мигрирането, когато мигрирането на данните завърши.

 6. След като бъде изпълнена партидата за мигриране и администраторът се увери, че всички пощенски кутии в партидата са успешно мигрирани, администраторът може да преобразува локалните пощенски кутии в потребители с разрешена поща.

  Вижте стъпките с инструкции в Преобразуване на локални пощенски кутии в потребители с разрешена поща.

 7. Ако потребител отвори пощенската си кутия с Outlook, услугата за автоматично откриване се опитва да се свърже с локалната пощенска кутия. След като преобразувате локалните пощенски кутии в потребители с разрешена поща, услугата за автоматично откриване използва потребителя с разрешена поща, за да свърже Outlook към пощенската кутия на Exchange Online, след като потребителят създаде нов профил в Outlook.

 8. Администраторът създава допълнителни партиди за мигриране, като подава CSV файл за всяка от тях.

 9. Администраторът изпълнява допълнителните партиди за мигриране.

 10. Администраторът отстранява всички проблеми. След успешното мигриране на всички локални пощенски кутии в една партида администраторът изтрива партидата за мигриране.

  Вижте стъпките с инструкции в Изтриване на партидата за поетапна миграция.

 11. Потребителите могат да използват своите пощенски кутии на Exchange Online.

 12. Администраторът, за да завърши прехода към Exchange Online и Office 365, изпълнява задачи след конфигурирането, като например:

  • Даване на лицензи на потребителите на Office 365.

  • Конфигуриране на MX записа така, че да сочи към вашата организация на Office 365, за да се доставя директно имейлът в пощенските кутии на Exchange Online.

  • Създаване на запис на домейновата именна система (DNS) за автоматично откриване за вашата организация на Office 365.

  Вижте стъпките с инструкции в Маршрутизиране на вашия имейл директно към Office 365 и Изпълнение на задачи след мигрирането.

  Администраторът може да премахне локалните сървъри на Exchange Server (по желание).

  Забележка: Ако решите да внедрите решение за еднократна идентификация, е особено препоръчително да поддържате поне един Exchange Server, така че да имате достъп до системния диспечер на Exchange (Exchange 2003) или конзолата за управление на Exchange/обвивката на Exchange за управление (Exchange 2007), за да можете да управлявате атрибутите, свързани с пощата, на локалните потребители с разрешена поща. За Exchange 2007Exchange Server, който поддържате, трябва да има инсталирани следните роли на сървър: вътрешен транспорт, клиентски достъп и пощенска кутия.

Готови ли сте да започнете?

Ако нямате проблеми да настроите мигриране към Office 365, ето задачите, които трябва да бъдат изпълнени:

 • Използвайте инструмента за синхронизиране на Microsoft Azure Active Directory или услугите за синхронизиране на Microsoft Azure Active Directory (синхронизация на AAD), за да синхронизирате и да създадете своите локални потребители в Office 365.

 • Конфигурирайте Exchange Server с помощта на Център за администриране на Exchange.

 • Променете MX записа на вашата организация така, че да сочи към Office 365, когато мигрирането завърши. MX записът показва как другите имейл системи намират местоположението на вашата имейл система. Промяната на MX записа позволява на другите имейл системи да започнат да изпращат имейла директно към новите пощенски кутии на Office 365.

За да изпълните успешно поетапната миграция на имейли, е добре да имате опит в изпълнението на тези задачи:

 • Конфигуриране или проверка дали работи синхронизирането на справочен указател.

 • Конфигуриране или проверка дали работи Outlook навсякъде.

 • Създаване на един или повече списъци с пощенски кутии за мигриране в Excel.

 • Използване на съветниците "стъпка по стъпка" в Office 365 за конфигуриране и започване на процеса на миграция.

 • Добавяне или промяна на DNS записите на вашата организация, като например за автоматичното откриване и MX записите.

 • Разрешаване на имейл за локалните пощенски кутии.

Ако сте готови да започнете поетапната миграция на имейли, можете да използвате предоставените стъпки в Извършване на поетапна миграция на имейли към Office 365.

Вж. също

Начини за мигриране на имейл към Office 365

Използване на PowerShell за извършване на поетапна миграция към Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×