Изчисляване на разликата между две дати

Изчисляване на разликата между две дати

Използвайте функцията DATEDIF, когато искате да изчислите разликата между две дати. Първо поставете начална дата в една клетка и крайна дата – в друга. След това въведете формула, например една от следващите.

Разлика в дни

=DATEDIF(D9;E9;"d") с резултат 856

В този пример началната дата е в клетка D9, а крайната дата е в E9. Формулата е в F9. "d" връща броя пълни дни между двете дати.

Разлика в седмици

=(DATEDIF(D13;E13;"d")/7) и резултат: 122,29

В този пример началната дата е в клетка D13, а крайната дата е в E13. "d" връща броя на дните. Но забележете /7 в края. Това разделя броя дни на 7, понеже в седмицата има 7 дни. Отбележете, че този резултат също трябва да бъде форматиран като число. Натиснете CTRL + 1. След това щракнете върху Число > Цифри след десетичния знак: 2.

Разлика в месеци

=DATEDIF(D5;E5;"m") и резултат: 28

В този пример началната дата е в клетка D5, а крайната дата е в E5. Във формулата "m" връща броя пълни месеци между двата дни.

Разлика в години

=DATEDIF(D2;E2;"y") и резултат: 2

В този пример началната дата е в клетка D2, а крайната дата е в E2. "y" връща броя пълни дни между двете дати.

Изчисляване на възраст в натрупани години, месеци и дни

Можете също да изчислите възрастта или стажа на някого. Резултатът може да бъде нещо като "2 години, 4 месеца, 5 дни".

1. Използвайте DATEDIF, за да намерите общия брой години.

=DATEDIF(D17;E17;"y") и резултат: 2

В този пример началната дата е в клетка D17, а крайната дата е в E17. Във формулата "y" връща броя пълни години между двата дни.

2. Използвайте отново DATEDIF с "ym", за да намерите месеца.

=DATEDIF(D17;E17;"ym") и резултат: 4

В друга клетка, използвайте формулата DATEDIF с параметъра "ym". "ym" връща броя на оставащите месеци след последната цяла година.

3. Използвайте друга формула, за да намерите дните.

=DATEDIF(D17;E17;"md") и резултат: 5

Сега трябва да намерим броя на оставащите дни. Ще направим това, като напишем друг вид формула, показана по-горе. Тази формула изважда първия ден на крайния месец (1.5.2016 г.) от първоначалната крайна дата в клетка E17 (6.5.2016 г.). Ето как тя прави това: Първо функцията DATE създава датата – 1.5.2016 г. Тя я създава, като използва годината в клетка E17 и месеца в клетка E17. Тогава 1 представлява първия ден на същия месец. Резултатът от функцията DATE е 1.5.2016 г. След това изваждаме това от първоначалната крайна дата в клетка E17, което е 6.5.2016 г. 6.5.2016 г. минус 1.5.2016 г. е 5 дни.

Забележка : Не препоръчваме използване на аргумента "md" на DATEDIF, защото той може да изчисли неточни резултати.

4. По желание: Съчетайте трите формули в една.

=DATEDIF(D17;E17;"y")&" години; "&DATEDIF(D17;E17;"ym")&" месеца; "&DATEDIF(D17;E17;"md")&" дни" и резултат: 2 години, 4 месеца, 5 дни

Можете да поставите всички три изчисления в една клетка, както в този пример. Използвайте амперсанди, кавички и текст. Това е по-дълга формула за въвеждане, но поне е "всичко в едно". Съвет: Натискайте ALT+ENTER, за да поставите знаци за нов ред във вашата формула. Това я прави по-лесна за четене. Също така натиснете CTRL+SHIFT+U, ако не можете да видите цялата формула.

Изтеглете нашите примери

Можете да изтеглите примерна работна книга с всички примери в тази статия. Можете да ги използвате или да създадете свои собствени формули.

Изтеглете примери за изчисление на дати

Други изчисления на дата и час

Както видяхте по-горе, функцията DATEDIF изчислява разликата между начална и крайна дата. Вместо да въвеждате конкретни дати обаче, можете да използвате функция TODAY() във формулата. Когато използвате функцията TODAY(), Excel използва за дата текущата дата на вашия компютър. Не забравяйте, че тя ще се промени, когато файлът се отвори отново през някой следващ ден.

=DATEDIF(Today();D28;"y") и резултат: 984

Обърнете внимание, когато това е писано, денят е бил 6 октомври 2016 г.

Използвайте функцията NETWORKDAYS. INTL, когато искате да изчислите броя работни дни между две дати. Можете също да изключите събота, неделя и празниците.

Преди да започнете: Решете дали искате да изключите датите с празници. Ако е така, въведете списък на датите с празници в отделна област на листа. Поставете всяка дата с празник в отделна клетка. След това изберете тези клетки и изберете Формули > Дефиниране на име. Наименувайте диапазона Моите_празници и щракнете върху OK. След това създайте формулата, като използвате стъпките по-долу.

1. Въведете начална и крайна дата.

Началната дата в клетка D53 е 1.1.2016 г., крайната дата е в клетка E53 е 31.12.2016 г.

В този пример началната дата е в клетка D53, а крайната дата е в клетка E53.

2. В друга клетка въведете формула като тази:

=NETWORKDAYS.INTL(D53;E53;1) и резултат: 261

Въведете формула като в примера по-горе. Единицата във формулата установява съботите и неделите като почивни дни и ги изключва от общата сума.

Забележка: В Excel 2007 няма функцията NETWORKDAYS. INTL. Но има NETWORKDAYS. Горният пример в Excel 2007 би изглеждал така: =NETWORKDAYS(D53,E53). Не задавате 1, защото NETWORKDAYS предполага, че уикендът се състои от събота и неделя.

3. Ако е необходимо, променете единицата.

Списък на IntelliSense, показващ 2 – неделя, понеделник; 3 – понеделник, вторник и т.н.

Ако събота и неделя не са вашите почивни дни, след това сменете 1 с друго число от списъка на IntelliSense. Например 2 установява за почивни дни неделя и понеделник.

Ако използвате Excel 2007, пропуснете тази стъпка. В Excel 2007 функцията NETWORKDAYS предполага, че винаги уикендът се състои от събота и неделя.

4. Въведете името на диапазона от празници.

=NETWORKDAYS.INTL(D53;E53;1;MyHolidays) и резултат: 252

Ако сте създали име на диапазон от празници в раздела "Преди да започнете" по-горе, след това го въведете накрая по този начин. Ако нямате празници, можете да пропуснете крайната точка и запетая и "Моите_празници". Ако използвате Excel 2007, горният пример ще бъде това вместо това: =NETWORKDAYS(D53;E53;Моите_празници).

Съвет: Ако не искате да посочите име на диапазона празници, можете да въведете диапазон вместо това, като например D35:E39. Или можете да въведете всеки празник вътре във формулата. Например ако вашите празници са били на 1 и 2 януари 2016 г., трябва да ги въведете по следния начин: = NETWORKDAYS.INTL(D53;E53;1;{"1.1.2016 г.","2.1.2016 г."}). В Excel 2007 това би изглеждало така: =NETWORKDAYS(D53,E53,{D53;E53;1;{"1.1.2016 г.","2.1.2016 г."})

Можете да изчислявате изминало време, като извадите един час от друг. Първо поставете началния час в една клетка, а крайния час – в друга. Трябва да въвеждате пълен час, включително часове, минути и интервал преди "ч.". Ето как да направите това:

1. Въведете начален и краен час.

Начална дата/час 7:15 ч., крайна дата/час 16:30 ч.

В този пример началният час е в клетка D80, а крайният час е в Е80. Трябва да въвеждате часове, минути и интервал преди "ч.".

2. Задайте формат "ч:мм ч.".

Диалогов прозорец "Форматиране на клетки", команда по избор, тип ч:мм AM/PM

Изберете и двата часа и натиснете CTRL + 1 (или Изображение на иконата за бутона Command на MAC + 1 на Mac). Изберете По избор > ч:мм ч., ако не е вече зададено.

3. Извадете двата часа.

= Е80-D80 и резултат: 9:15 ч.

В друга клетка извадете клетката с началния час от клетката с крайния час.

4. Задайте формат "ч:мм".

Диалогов прозорец "Форматиране на клетки", команда по избор, тип ч:мм

Натиснете CTRL + 1 (или Изображение на иконата за бутона Command на MAC + 1 на Mac). Изберете По избор > ч:мм така, че резултатът да изключва " ч.".

За да изчислите времето между стойности на дата и час, можете просто да изваждате едната от другата. Трябва обаче да приложите форматиране към всяка клетка, за да се гарантира, че Excel връща желания от вас резултат.

1. Въведете две пълни стойности на дата и час.

Начална дата 1.1.16 13:00 ч.; Крайна дата на 2.1.16 14:00 ч.

В една клетка въведете пълната начална стойност на дата и час. А в друга клетка въведете пълната крайна стойност на дата и час. Във всяка клетка трябва да имат месец, ден, година, час, минута и интервал преди "ч.".

2. Задавайте формата "14.3.12 г. 13:30 ч.".

Диалогов прозорец "Форматиране на клетки", команда Date, тип 14.3.12 13:30

Изберете и двете клетки и натиснете CTRL + 1 (или Изображение на иконата за бутона Command на MAC + 1 на Mac). След това изберете Дата > 14.3.12 г. 13:30 ч.. Това не е датата, която ще зададете, а е само пример как ще изглежда форматът. Обърнете внимание, че във версиите, предхождащи Excel 2016, към този формат може да има друга примерна дата, например 14.3.01 г. 13:30 ч.

3. Извадете двете стойности.

= E84-D84 и резултат от 1,041666667

В друга клетка извадете началната стойност на дата и час от крайната стойност на дата и час. Вероятно резултатът ще изглежда число с цяла и дробна част. Ще коригирате това в следващата стъпка.

4. Задайте формат "[чч]:мм".

Диалогов прозорец "Форматиране на клетки", команда по избор, тип [ч]:мм

Натиснете CTRL + 1 (или Изображение на иконата за бутона Command на MAC + 1 на Mac). Изберете По избор. В полето Тип въведете [чч]:мм.

Вж. също

DATEDIF функция

NETWORKDAYS.INTL функция

NETWORKDAYS

Още функции за дата и час

Изчисляване на разликата между два часа

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×