Изчисляване на множество резултати с помощта на таблица с данни

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Таблицата с данни е диапазон от клетки, в който можете да променяте стойности в някои от клетките за получаване на различен отговор на даден проблем. Чудесен пример е използването на функцията PMT с различна големина на кредита и лихвения процент, за да изчислите колко голям кредит трябва да вземете за жилище или кола. Експериментирането с променливи стойности за получаване на различни резултати е част от дисциплина, наречена анализ на данните.

Таблиците с данни са част от група команди, които се наричат инструменти за хипотетичен анализ. Когато използвате таблици с данни, вие правите хипотетичен анализ.

Хипотетичен анализ е процесът на смяна на стойности в клетка с цел да се види как това ще промени резултатите от формулите в работен лист. Можете например да използвате таблица с данни, за да променяте лихвения процент, който се използва при заем, за да определите възможните месечните суми за плащане.

Видове хипотетичен анализ    В Excel има три вида инструменти за хипотетичен анализ: сценарии, таблици с данни и търсене на цел. Сценариите и таблиците с данни вземат набори от входящи стойности и определят възможните резултати. Търсенето на цел работи различно от сценариите и таблиците с данни, в смисъл че взема резултат и определя възможните входящи стойности, които водят до този резултат.

Подобно на сценариите, таблиците с данни ви помагат да изследвате множество възможни резултати. За разлика от сценариите, таблиците с данни ви показват всички изходни резултати в една таблица, в един работен лист. Използването на таблици с данни улеснява бързото преглеждане на възможностите. Тъй като се концентрирате само върху една или две променливи, резултатите са лесни за четене и споделяне в табличен вид.

Една таблица с данни не може да приспособява повече от две променливи. Ако искате да анализирате повече от две променливи, трябва да използвате сценарии. Въпреки че е ограничена само до една или две променливи (една за входна клетка за колона и една за входна клетка за ред), таблицата с данни може да включва толкова различни стойности, колкото желаете. Един сценарий може да има максимум 32 различни стойности, но можете да създадете колкото си искате сценарии.

За информация за условен анализ вижте Въведение в условен анализ.

Основи на таблиците с данни

Можете да създадете таблици с данни с една или с две променливи, в зависимост от броя на променливите и формулите, които искате да проверите.

Таблици с данни с една променлива    Използвайте таблица с данни с една променлива, ако искате да видите как различните стойности на една променлива в една или повече формули ще променят резултатите от тези формули. Например можете да използвате таблица с данни с една променлива, за да видите как различните лихви засягат месечните ипотечни плащания с помощта на функцията PMT. Въведете стойностите на променливите в една колона или ред и резултатите се показват в съседни колона или ред.

На следващата илюстрация клетката D2 съдържа формулата за плащане, =PMT(B3/12,B4,-B5), която се отнася за входната клетка B3.

Таблица с данни с един променлива

Таблица с данни с две променливи    Използвайте таблица с данни с две променливи, за да видите как различните стойности на две променливи в една формула ще променят резултатите от тази формула. Можете например да използвате таблица с данни с две променливи, за да видите как различните комбинации от лихвени проценти и срокове за плащане влияят на месечното ипотечно плащане.

На следващата илюстрация клетката C2 съдържа формулата за плащане, =PMT(B3/12,B4,-B5), която използва две входящи клетки, B3 и B4.

Таблица с данни с две променливи

Изчисления на таблици с данни    Таблици с данни се преизчисляват винаги, когато се преизчислява работният лист, дори ако те не са се променили. За да ускорите изчислението на работен лист, който съдържа таблица с данни, можете да промените опциите на изчисляване да преизчислявате автоматично работния лист, но не и таблиците с данни. Вижте раздела ускоряване на изчисленията в работен лист, който съдържа таблици с данни.

Създаване на таблица с данни с една променлива

Таблицата с данни с една променлива има входящи стойности, които са описани или надолу по колона (ориентирани по колони) или по протежение на ред (ориентирани по редове). Формулите, които се използват в таблица с данни с една променлива, трябва да препращат само до една входна клетка.

 1. Въведете списъка от стойностите, които искате да заместите във входната клетка или за една колона, или за един ред. Оставете няколко празни реда и колони от всяка страна на стойностите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по колони (стойностите на променливата са в колона), въведете формулата в клетката един ред над и една клетка вдясно от колоната със стойности. Илюстрацията на таблица с данни с една променлива е показано в раздела общ преглед е ориентирана по колони, а формулата се съдържа в клетка D2.
   Ако искате да изследвате резултатите от различни стойности в други формули, въведете допълнителните формули в клетки отдясно на първата формула.

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по редове (стойностите на променливата са в ред), въведете формулата в клетка, която е една колона отляво на първата стойност и една клетка под реда със стойности.
   Ако искате да изследвате резултатите от различни стойности в други формули, въведете допълнителните формули в клетки под първата формула.

 3. Изберете диапазона от клетки, съдържащи формулите и стойностите, които искате да заместите. На базата на първата илюстрация в предишния раздел "Общ преглед", диапазонът е C2:D5.

 4. В раздела данни , в групата Инструменти за данни или прогнози група (в Excel 2016) щракнете върху Условен анализи след това щракнете върху Таблица с данни.

 5. Направете едно от следните неща:

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по колони, въведете препратка към клетка към входната клетка в полето Входна клетка за колона. Като използвате примера, показан в първата илюстрация, входящата клетка е B3.

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по редове, въведете препратката към входната клетка в полето Входна клетка за ред.

   Забележка: След като създадете таблицата с данни, може да поискате да промените формата на клетките за резултати. В илюстрацията клетките с резултати са форматирани като валута.

Добавяне на формула към таблица с данни с една променлива

Формулите, които се използват в таблица с данни с една променлива, трябва да препращат до една и съща входна клетка.

 1. Направете едно от следните неща:

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по колони (стойностите на променливата са в колона), въведете новата формула в празна клетка вдясно от съществуваща формула, в горния ред на таблицата с данни.

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по редове (стойностите на променливата са в ред), въведете новата формула в празна клетка под съществуваща формула, в първата колона на таблицата с данни.

 2. Изберете диапазон от клетки, който съдържа таблицата с данни и новата формула.

 3. В раздела данни , в групата Инструменти за данни или прогнози група (в Excel 2016) щракнете върху Условен анализи след това щракнете върху Таблица с данни.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по колони, въведете препратката към клетка за входящата клетка в полето Входна клетка за колона.

  • Ако таблицата с данни е ориентирана по редове, въведете препратката към входната клетка в полето Входна клетка за ред.

Създаване на таблица с данни с две променливи

Таблицата с данни с две променливи използва формула, която съдържа два списъка с входни клетки. Формулата трябва да препраща до две различни входни клетки.

 1. В една клетка от работния лист въведете формулата, която препраща към двете входни клетки.

  В следващия пример, в който началните стойности за формулата са въведени в клетките B3, B4 и B5, въвеждате формулата =PMT(B3/12,B4,-B5) в клетка C2.

 2. Въведете един списък с входни стойности в същата колона под формулата.

  В този случай въведете различните лихвени проценти в клетките C3, C4 и C5.

 3. Въведете втория списък в реда на формулата, отдясно.

  Въведете сроковете на заема (в месеци) в клетките D2 и E2.

 4. Изберете диапазона от клетки, съдържащ формулата (C2), както и реда и колоната със стойности (C3:C5 и D2:E2) и клетките, в които искате да се изчислят стойностите (D3:E5).

  В този случай изберете диапазона C2:E5.

 5. В раздела данни , в групата Инструменти за данни или прогнози група (в Excel 2016) щракнете върху Условен анализи след това щракнете върху Таблица с данни.

 6. В полето входна клетка за ред въведете препратката към входната клетка за входните стойности в реда.
  Въведете клетка B4 в полето входна клетка за колона .

 7. В полето входна клетка за колона въведете препратката към входната клетка за входните стойности в колоната.
  Въведете B3 в полето входна клетка за колона .

 8. Щракнете върху OK.

Пример    Една таблица с данни с две променливи може да покаже как различните комбинации от лихвени проценти и срокове на един заем ще влияят на месечните плащания по една ипотека. В следващата илюстрация клетката C2 съдържа формулата за плащането, =PMT(B3/12,B4,-B5), която използва две входни клетки, B3 и B4.

Таблица с данни с две променливи

Ускоряване на изчисленията в работен лист, който съдържа таблици с данни

 1. Направете едно от следните неща:

  • В Excel 2007щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху категорията формули .

  • Във всички версии, щракнете върху файл > Опции > формули.

 2. В секцията Опции за изчисленията под Изчисление щракнете върху Автоматично освен за таблици с данни.

  Съвет: Като алтернатива, в раздела Формули, в групата Изчисляване щракнете върху стрелката в Опции за изчисленията, а след това върху Автоматично освен за таблици с данни.

Забележка: Когато изберете тази опция за изчисление, таблиците с данни се прескачат, когато се преизчислява останалата част на работната книга. За да преизчислите ръчно вашите таблица с данни, изберете формулите й, след което натиснете F9.

Какво следва?

Можете да използвате няколко други инструменти на Excel, за да извършвате условен анализ, ако имате определени цели или по-големи набори от променливи данни.

Търсене на цел

Ако знаете резултата, който искате от една формула, но не сте сигурни какво въвеждане на стойност се нуждае формулата за получаване на този резултат, използвайте функцията "Търсене на цел". Вижте статията Използване цел да намерите желания от вас резултат чрез настройване на входяща стойност.

Excel Solver

Можете да използвате добавката Excel Solver да намерите оптимална стойност на базата на броя на променливите. Solver работи с група от клетки (наречени променливи на решението или просто променливи клетки), които се използват при изчисляването на формулите в клетките на целта и ограниченията. Solver настройва стойностите в клетки за променливи на решението да отговарят на ограниченията на клетките за ограничения и дават резултат, който искате за целевата клетка. Вижте статията Дефиниране и решаване на задача с помощта на Solver.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×