Използване на BGP общности в ExpressRoute за сценарии на Office 365

Свързването към Office 365 с използване на Azure ExpressRoute се базира на BGP реклами от конкретни IP подмрежи, които представляват мрежите, в които са разположени крайните точки за Office 365. Поради глобалното естество на Office 365 и броя услуги, които съставляват Office 365, клиентите често трябва да управляват рекламите, които приемат в своята мрежа. Намаляването на броя IP подмрежи, наричани IP префикси по-нататък в тази статия за уеднаквяване с BGP терминологията за управление на мрежи, служи за следните крайни цели за клиентите:

 • Управляване на броя на приети рекламни IP префикси – Клиентите, които имат вътрешна мрежова инфраструктура или мрежов оператор, който поддържа само ограничен брой IP префикси, и клиентите, които имат мрежов оператор, който удържа такси за приемане на префикси над ограничен брой, ще искат да изчислят общия брой префикси, които вече са рекламирали в своята мрежа, и да изберат кои приложения на Office 365 са най-подходящи за ExpressRoute.

 • Управление на пропускателната способност, необходима за веригата на Azure ExpressRoute – Клиентите може да поискат да контролират обвивката на пропускателната способност на услугите на Office 365 през пътя на ExpressRoute, а не през пътя на интернет. Това позволява на клиентите да запазят пропускателната способност на ExpressRoute за специални приложения, като Skype за бизнеса, и да маршрутизират оставащите приложения на Office 365 през пътя на интернет.

За да се помогне на клиентите в тези цели, IP префиксите на Office 365, които се рекламират по ExpressRoute, са маркирани със стойности на BGP общностите, специфични за услугата, както е показано в примера по-долу.

Забележка: Можете да очаквате известен мрежов трафик, свързан с други приложения, да бъде включен в стойността на общностите. Това е очакваното поведение за глобален софтуер като предложение за услуга със споделени услуги и центрове за данни. Това е минимизирано, където е възможно, с горните две цели, управлението на броя префикси и/или пропускателната способност.

Услуга

Стойност на BGP общността

Бележки

exchange*

12076:5010

Включва Exchange и EOP услуги*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype за бизнеса*

12076:5030

Skype за бизнеса онлайн

други услуги на Office 365*

12076:5100

Включва Azure Active Directory (сценарии за удостоверяване и синхронизиране на справочен указател), както и услуги на портала на Office 365

* Обхватът на сценарии за услуги, включени в ExpressRoute, е документиран в статията за крайните точки за Office 365.

** В бъдеще могат да се добавят допълнителни услуги и стойности на BGP общността. Вижте текущия списък на BGP общности.

Какви са най-често срещаните сценарии за използване на BGP общностите?

Клиентите могат да използват BGP общности за регулиране на групи от IP префикси, които се приемат от тяхната мрежа чрез Azure ExpressRoute, като по този начин влияят върху общия брой IP префикси и очакваната обвивка на пропускателната способност на определени услуги на Office 365. Важно е да се разбере, че целият Office 365 ще изисква трафик, обвързан с интернет, независимо от използването на Azure ExpressRoute или BGP общности. Следващите три сценария са най-честите приложения на тази функционалност.

Contoso Corporation е фирма с 50 000 души, която в момента използва Office 365 за Exchange Online и SharePoint Online. При прегледа на изискванията на ExpressRoute Contoso установява, че техните мрежови устройства в много регионални местоположения не могат да поддържат размери на таблицата на маршрутизиране с над 100 допълнителни записа на маршрути. Contoso извършва преглед на общия брой IP префикси, които ExpressRoute би рекламирал за пълния набор от услуги на Office 365, и прави извода, че той надхвърля 100. За да остане под 100 допълнителни записа на маршрути, Contoso ограничава използването на ExpressRoute за Office 365 само до стойността на BGP общността на SharePoint, 12076:5020, получени чрез ExpressRoute Microsoft пиъринг.

Използвано означение на BGP общности

Функционалност, маршрутизирана през Azure ExpressRoute

Необходими интернет маршрути

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online и OneDrive за бизнеса

 • Заявки за DNS, CRL и CDN

 • Всички други услуги на Office 365, които не се поддържат конкретно по Azure ExpressRoute

 • Всички други услуги на Microsoft в облака

 • Портал на Office 365, удостоверяване на Office 365 и Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection и Skype за бизнеса онлайн

Забележка: За да се постигнат по-ниски бройки префикси за всяка услуга, ще остане минимален размер на припокриване между услугите. Това е очаквано поведение.

Fabrikam Inc – голяма мултинационална корпорация с разпределена разнородна мрежа, е абонат на много услуги на Office 365, включително; Exchange Online, SharePoint Online и Skype за бизнеса онлайн. Вътрешната инфраструктура за маршрутизиране на Fabrikam може да обработва хиляди IP префикси в своите таблици за маршрутизиране; Fabrikam обаче иска да осигури ExpressRoute и вътрешна пропускателна способност за приложенията на Office 365, които са най-чувствителни към производителността на мрежата, и използва тяхната съществуваща пропускателна способност по интернет за всички други приложения на Office 365.

Поради тази причина Fabrikam ограничава своята пропускателна способност по Azure ExpressRoute само до стойността на BGP общността за Skype за бизнеса онлайн 12076:5030, получена през ExpressRoute Microsoft пиъринг. Останалият мрежов трафик, свързан с Office 365, продължава да използва изходните точки за интернет.

Използвано означение на BGP общности

Функционалност, маршрутизирана през Azure ExpressRoute

Необходими интернет маршрути

Skype за бизнеса

(12076:5030)

Skype SIP сигнали, файлове за изтегляне, гласови услуги, видео и споделяне на работния плот

 • Заявки за DNS, CRL и CDN

 • Всички други услуги на Office 365, които не се поддържат конкретно по Azure ExpressRoute

 • Всички други услуги на Microsoft в облака

 • Портал на Office 365, удостоверяване на Office 365 и Office Online

 • Телеметрия на Skype за бизнеса, бързи съвети за клиента на Skype, публично свързване чрез незабавни съобщения

 • Exchange Online, Exchange Online Protection и SharePoint Online

Woodgrove Bank е клиент на много услуги на Microsoft в облака, включително Office 365. След оценяване на своя капацитет на мрежата и потреблението, Woodgrove Bank решава да разположи Azure ExpressRoute като предпочитан път за поддържаните услуги на Office 365. Таблиците на маршрутизиране могат да поддържат пълния набор от IP префикси на Office 365 и веригите на Azure ExpressRoute, които те са осигурили, поддържат всичките им прогнозирани нужди от пропускателна способност и закъснение.

За да се гарантира мрежовият трафик, свързан с услугите в облака на Microsoft, различни от Office 365, Woodgrove Bank ограничава използването на ExpressRoute за Office 365 до всички IP префикси, означени със стойности на BGP общността, отнасящи се за Office 365, 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100.

Използвано означение на BGP общности

Функционалност, маршрутизирана през Azure ExpressRoute

Необходими интернет маршрути

Exchange, Skype за бизнеса, SharePoint и други услуги

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online и Exchange Online Protection

SharePoint Online и OneDrive за бизнеса

Skype SIP сигнали, файлове за изтегляне, гласови услуги, видео и споделяне на работния плот

Портал на Office 365, удостоверяване на Office 365 и Office Online

 • Заявки за DNS, CRL и CDN

 • Всички други услуги на Office 365, които не се поддържат конкретно по Azure ExpressRoute

 • Всички други услуги на Microsoft в облака

Ключови съображения за планиране за използването на BGP общности

Клиентите, които са избрали да се възползват от BGP общностите, за да повлияят на начина, по който ExpressRoute се рекламира и разпространява през мрежата на клиентите, трябва да имат предвид следните съображения:

 • Когато използвате BGP общностите в своя проект на мрежа, е важно да се гарантира, че симетрията на маршрутизиране все още се поддържа. В някои случаи добавянето или премахването на BGP общностите може да създаде ситуация, при която симетричното маршрутизиране е нарушено и вашата конфигурация на маршрутизиране трябва да бъде актуализирана, за да се установи отново симетрично маршрутизиране.

 • Ограничаването на Azure ExpressRoute със стойности на BGP общностите е действие на клиента. Microsoft ще рекламира всички IP префикси, свързани с взаимоотношението на пиъринг, независимо от всяко ограничение, конфигурирано от клиента.

 • Azure ExpressRoute не поддържа никакви действия в мрежата на Microsoft, базирани на BGP общности, присвоени от клиента.

 • IP префиксите, използвани от Office 365, са маркирани само с характерни за услугата стойности на BGP общности, а характерни за местоположението BGP общности не се поддържат. Услугите на Office 365 са глобални по своето естество, като филтриране на префикси въз основа на местоположението на клиент или данни в рамките на облака на Office 365 не се поддържа. Препоръчителният подход е да конфигурирате вашата мрежа така, че да координирате най-краткия или най-предпочитания мрежов път от местоположението на потребителя в мрежата до глобалната мрежа на Microsoft, независимо от физическото местоположение на IP адреса на услугата на Office 365, която той заяви.

 • IP префиксите, включени във всяка стойност на BGP общностите, представлява подмрежа, която съдържа IP адреси за приложението на Office 365, свързано със стойността. В някои случаи повече от едно приложение на Office 365 има IP адреси в рамките на подмрежа, което води до IP префикс, съществуващ в повече от една стойност на общностите. Това е очаквано, макар и рядко поведение, което се дължи на фрагментиране на разпределението и не влияе върху броя префикси или върху целите на управлението на пропускателната способност. Потребителите се приканват да използват подхода да "позволяват това, което е необходимо", а не да "отхвърлят това, което не е необходимо", когато се възползват от BGP общностите, за да може Office 365 да минимизира ефекта.

 • Използването на BGP общности не променя основните изисквания за свързване към мрежата или конфигурацията, която е необходима, за да се използва Office 365. Клиентите, които искат да получат достъп до Office 365, все още трябва да имат достъп до интернет.

 • Ограничаването на Azure ExpressRoute с BGP общности засяга само маршрутите, които вашата вътрешна мрежа може да вижда през взаимоотношението на пиъринг на Microsoft. Може да се наложи да направите допълнително конфигуриране на ниво приложение, например да използвате конфигурация на PAC или WPAD, едновременно с ограниченото маршрутизиране.

 • Освен с помощта на BGP общностите, присвоени от Microsoft, клиентите могат да изберат да присвоят свои собствени BGP общности на IP префиксите на Office 365, научени чрез Azure ExpressRoute, за да влияят върху вътрешното маршрутизиране. Един популярен случай на използване е присвояване BGP общност, базирана на местоположение, на всички маршрути, научени през всяко дадено пиъринг местоположение на ExpressRoute, а след това използване на тази информация в обратна посока в мрежата на клиента, за координиране на най-краткия или най-предпочитания мрежов път към мрежата на Microsoft. Използването на BGP общности, присвоени от клиента, със сценарии на ExpressRoute за Office 365 е извън обхвата на контрола или видимостта на Microsoft.

Ето една кратка връзка, която можете да използвате, за да се върнете: https://aka.ms/bgpexpressroute365

Сродни теми

Свързване към Office 365 в мрежата
Azure ExpressRoute за Office 365
Управление на ExpressRoute за свързване на Office 365
Маршрутизиране с ExpressRoute за Office 365
Планиране на мрежата с ExpressRoute за Office 365
Качество на носителя и работни показатели на свързването към мрежата в Skype за бизнеса онлайн
ExpressRoute и качество на услугата в Skype за бизнеса онлайн
Поток на повиквания чрез ExpressRoute
Реализиране на ExpressRoute за Office 365
Поддръжка за BGP общности
Настройване на производителността на Office 365 с помощта на базови стойности и хронология на производителността
План за отстраняване на неизправности в производителността за Office 365
Azure ExpressRoute за обучение по Office 365

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×