Използване на формула в таблица на Word или Outlook

Можете да извършвате изчисления и логически сравнения в таблица, като използвате формули. Командата Формула се намира в раздела Инструменти за таблица, Оформление, в групата Данни.

Групата ''Данни'' на раздела ''Инструменти за таблица'', ''Оформление'' в лентата на Word 2010

Формулите в Word се актуализират автоматично, когато отворите документа, съдържащ формулата. Можете също да актуализирате резултата на формула ръчно. За повече информация вижте раздела Актуализиране на резултатите на формула.

Забележка:  Формулите в таблиците на Word или Outlook са тип код на поле. За повече информация относно кодовете на полета вижте раздела "Вж. също".

В тази статия

Вмъкване на формула в клетка на таблица

Актуализиране на резултатите на формула

Актуализиране на резултатите на конкретни формули

Актуализиране на всички резултати от формули в таблицата

Актуализиране на всички формули в документа

Примери: Сумиране на числа в таблица с помощта на позиционни аргументи

Достъпни функции

Използване на имена на показалци или препратки към клетки във формула

Препратки RnCn

Препратки A1

Вмъкване на формула в клетка на таблица

 1. Изберете клетката от таблицата, където искате да бъде резултатът. Ако клетката не е празна, изтрийте съдържанието й.

 2. В раздела Инструменти за таблица, Оформление, в групата Данни щракнете върху Формула.

 3. Използвайте диалоговия прозорец Формула, за да създадете формулата. Можете да пишете в полето Формула, да изберете формат на числата от списъка Формат на номерата и да поставяте функции и показалци с помощта на списъците Постави функция и Постави показалец.

Актуализиране на резултатите на формула

В Word резултатът от формулата се изчислява, когато тя се вмъква и когато се отвори документът, съдържащ формулата. В Outlook резултатът от формулата се изчислява само когато се вмъква, поради което получателят на имейла няма да може да го редактира.

Можете също да актуализирате ръчно:

 • Резултатът от една или повече конкретни формули

 • Резултатите от всички формули в дадена таблица

 • Всички кодове на полета в документа, включително формули

Актуализиране на резултатите на конкретни формули

 1. Изберете формулите, които искате да актуализирате. Можете да изберете повече формули, като задържите натиснат клавиша CTRL, докато правите избора.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху формулата и след това изберете Актуализирай поле.

  • Натиснете F9.

Актуализиране на всички резултати от формули в таблицата

 • Изберете таблицата, която съдържа резултатите на формули, които искате да актуализирате, след което натиснете F9.

Актуализиране на всички формули в документа

Важно: Тази процедура актуализира всички кодове на полета в документа, а не само формулите.

 1. Натиснете клавишите CTRL+A.

 2. Натиснете F9.

Примери: Сумиране на числа в таблица с помощта на позиционни аргументи

Можете да използвате позиционни аргументи (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) със следните функции:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Като пример прегледайте следната процедура за събиране на числа с помощта на функцията SUM и позиционни аргументи.

Важно:  За да избегнете грешка при сумирането в таблица с помощта на позиционни аргументи, напишете нула (0) във всяка празна клетка, която ще бъде включена в изчислението.

 1. Изберете клетката от таблицата, където искате да бъде резултатът. Ако клетката не е празна, изтрийте съдържанието й.

 2. В раздела Инструменти за таблица, Оформление, в групата Данни щракнете върху Формула.

 3. В диалоговия прозорец Формула направете едно от следните неща:

За да добавите числата...

Въведете това в полето Формула

Над клетката

=SUM(ABOVE)

Под клетката

=SUM(BELOW)

Над и под клетката

=SUM(ABOVE,BELOW)

Отляво на клетката

=SUM(LEFT)

Отдясно на клетката

=SUM(RIGHT)

Отляво и отдясно на клетката

=SUM(LEFT,RIGHT)

Отляво и над клетката

=SUM(LEFT,ABOVE)

Отдясно и над клетката

=SUM(RIGHT,ABOVE)

Отляво и под клетката

=SUM(LEFT,BELOW)

Отдясно и под клетката

=SUM(RIGHT,BELOW)

 1. Щракнете върху OK.

Достъпни функции

Забележка: Формулите, които използват позиционни аргументи (например LEFT), не включват стойности в заглавните редове.

Във формулите на таблици на Word и Outlook са достъпни следните функции:

Функция

Какво прави

Пример

Връща

ABS()

Изчислява абсолютната стойност на стойността в скобите

=ABS(-22)

22

AND()

Оценява дали аргументите в скобите са верни.

=AND(SUM(LEFT)<10,SUM(ABOVE)>=5)

1, ако сумата на стойностите отляво на формулата (в същия ред) е по-малка от 10 и сумата на стойностите над формулата (в същата колона, без заглавната клетка) е по-голяма или равна на 5; 0 – ако не е.

AVERAGE()

Изчислява средната стойност на елементите, указани в скобите.

=AVERAGE(RIGHT)

Средната стойност на всички стойности отдясно на клетката с формулата, в същия ред.

COUNT()

Изчислява броя на елементите, указани в скобите.

=COUNT(LEFT)

Броя на стойностите отляво на клетката с формулата, в същия ред.

DEFINED()

Оценява дали аргументът в скобите е дефиниран. Връща 1, ако аргументът е дефиниран и се оценява без грешка, 0 – ако аргументът не е дефиниран или връща грешка.

=DEFINED(брутен_доход)

1, ако брутен_доход е дефиниран и се оценява без грешка; 0 – ако не.

FALSE

Не приема аргументи. Винаги връща 0.

=FALSE

0

IF()

Оценява първия аргумент. Връща втория аргумент, ако първият аргумент е верен; връща третия аргумент, ако първият аргумент е неверен.

Забележка:  Изисква точно три аргумента.

=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

10, ако сумата от стойностите отляво на формулата е поне 10; 0 – в противен случай.

INT()

Закръгля надолу стойността в скобите до най-близкото цяло число.

=INT(5;67)

5

MAX()

Връща максималната стойност на елементите, указани в скобите.

=MAX(ABOVE)

Максималната стойност от клетките над формулата (без заглавните редове).

MIN()

Връща минималната стойност на елементите, дефинирани в скобите.

=MIN(ABOVE)

Минималната стойност от клетките над формулата (без заглавните редове).

MOD()

Приема два аргумента (трябва да са числа или да се приравняват на числа). Връща остатъка след разделяне на втория аргумент на първия. Ако остатъкът е 0 (нула), връща 0,0

=MOD(4;2)

0,0

NOT()

Приема един аргумент. Оценява дали той е верен. Връща 0, ако аргументът е верен, и 1 – ако е неверен. Най-често се използва във формула IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Приема два аргумента. Ако един от тях е верен, връща 1. Ако и двата са неверни, връща 0. Най-често се използва във формула IF.

=OR(1=1;1=5)

1

PRODUCT()

Изчислява произведението на елементите, указани в скобите.

=PRODUCT(LEFT)

Произведението от всички стойности, намиращи се в клетките отляво на формулата.

ROUND()

Приема два аргумента (първият трябва да е число или да се приравнява на число; вторият трябва да е цяло число или да се приравнява на цяло число). Закръгля първия аргумент до броя на цифрите, указан от втория аргумент. Ако вторият аргумент е по-голям от (0), първият се закръгля до указания брой цифри. Ако вторият аргумент е нула (0), първият се закръгля до най-близкото цяло число. Ако вторият аргумент е отрицателен, първият се закръгля от лявата страна на десетичния знак.

=ROUND(123,456, 2)

=ROUND(123,456, 0)

=ROUND(123,456, -2)

123,46

123

100

SIGN()

Приема един аргумент, който може да бъде число или да се приравнява на число. Оценява дали елементът в скобите е по-голям от, равен на, или по-малък от нула (0). Връща 1, ако е по-голям от нула, 0 – ако е нула, и -1 – ако е по-малък от нула.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Изчислява сумата на елементите, указани в скобите.

=SUM(RIGHT)

Сумата на стойностите на клетките отдясно на формулата.

TRUE()

Приема един аргумент. Оценява дали той е верен. Връща 1, ако аргументът е верен, и 0 – ако е неверен. Най-често се използва във формула IF.

=TRUE(1=0)

0

Използване на имена на показалци или препратки към клетки във формула

Можете да направите препратка към отбелязана с показалец клетка, като използвате нейното име на показалец във формула. Например ако сте отбелязали с показалец клетка, която съдържа или се приравнява на число, с името на показалец брутен_доход, формулата =ROUND(брутен_доход,0) закръгля стойността на тази клетка до най-близкото цяло число.

Можете също да използвате препратки към колона или ред във формула. Има два стила на препратка: RnCn и A1.

Забележка:  Клетката, която съдържа формулата, не се включва в изчисление, което използва препратка. Ако клетката е част от препратката, тя се игнорира.

Препратки RnCn

Можете да правите препратка към ред, колона или клетка от таблица във формула, като използвате конвенцията на препратки RnCn. В тази конвенция Rn се отнася до n-тия ред, а Cn се отнася до n-тата колона. Например R1C2 се отнася до клетката, която е в първия ред и втората колона. Следващата таблица съдържа примери на този стил на препратка.

За да препратите към

…използвайте този стил на препратка

Цяла колона

Cn

Цял ред

Rn

Конкретна клетка

RnCn

Реда, съдържащ формулата

R

Колоната, съдържаща формулата

C

Всички клетки между две указани клетки

RnCn:RnCn

Клетка в таблица с показалци

Име_на_показалец RnCn

Диапазон от клетки в таблица с показалци

Име_на_показалец RnCn:RnCn

Препратки A1

Можете да правите препратка към клетка, набор от клетки или диапазон от клетки, като използвате конвенцията на препратки A1. В тази конвенция буквата се отнася до колоната на клетката, а числото се отнася до реда на клетката. Първата колона в таблица е колона A; първият ред е ред 1. Следващата таблица съдържа примери на този стил на препратка.

За да препратите към

…използвайте тази препратка

Клетката в първата колона и втория ред

A2

Първите две клетки в първия ред

A1; B1

Всички клетки в първата колона и първите две клетки във втората колона

A1:B2

Последна актуализация 29.8.2015

Вж. също

Кодове на полета в Word и Outlook

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×