Използване на търсене на съдържание в Office 365 за целевите колекции

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Функцията за търсене на съдържание в Център за защита и съответствие на Office 365 не предоставя пряк път в потребителския интерфейс на да търсите определени папки в Exchange пощенски кутии или SharePoint и OneDrive за бизнеса сайтове. Въпреки това е възможно да търсите определени папки (наричана насочени колекция), като посочите ИД на папката или пътя в действителния търсене синтаксиса на заявката. Използването на търсене на съдържание за извършване на целевата колекция е полезно, когато сте сигурни, че отговаря на случай или привилегировани елементи се намират в определена папка, пощенска кутия или сайт. Можете да използвате скрипта в тази статия, за да получи ИД на папка за папки в пощенската кутия или пътя за папките в сайта SharePoint и OneDrive за бизнеса . След това можете да използвате ИД на папката или пътя в заявка за търсене да върне елементи се намира в папка.

Ето стъпките, за да стане това:

Стъпка 1: Стартирайте скрипт, за да получите списък на папки за пощенска кутия или сайт

Стъпка 2: Използване на ИД на папка или пътя за извършване на целевата колекция от сайтове

Повече информация

Преди да започнете

 • Трябва да бъде член на eDiscovery Диспечер на ролева група в Център за защита и съответствие да стартирате скрипт в стъпка 1. За повече информация вижте даване на разрешения за откриване на електронни данни в Office 365 защита и съответствие център.

  Освен това трябва да бъдат възлагани ролята на получатели на поща в организацията ви Exchange Online . Това е необходимо да се изпълнява кратката команда на Get-MailboxFolderStatistics , която е включена в скрипта в стъпка 1. По подразбиране получатели на поща е присвоена към управлението на организацията и получателя ролеви групи за Exchange Online. За повече информация за даването на разрешения в Exchange Onlineвижте управление на членове на ролева група. Можете да също така да създадете персонализирана ролева група, присвоявате ролята на получатели на поща към него и след това да добавите членове, които трябва да изпълните скрипта в стъпка 1. За повече информация вижте ролеви групи за управление.

 • Всеки път, когато стартирате скрипта в стъпка 1, се създава нов отдалечена сесия на PowerShell. Така че можете да използвате всички отдалечен PowerShell сесии достъпни за вас. За да избегнете това, може да изпълнете следната команда да прекъснете връзката на вашите активни отдалечен PowerShell сесии.

  Get-PSSession | Remove-PSSession

  За повече информация вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online.

 • Скрипта включва минимални на грешките. Основната цел на скрипта е за бързо показване на списък с папка на пощенската кутия идентификатори или пътища, могат да се използват в синтаксиса на заявката за търсене на съдържание за търсене за извършване на целевата колекция на сайта.

 • Примерен скрипт, описани в тази тема не се поддържа под Microsoft поддръжка за стандартна програма или услуга. Примерен скрипт се предоставя както е без гаранции от всякакъв вид. Microsoft не носи всички гаранции, включително без ограничение, всяка гаранции на продажба или на фитнес за определена цел. Целият риск възникнали използването или изпълнението на примерен скрипт и документация остава с вас. В никакъв случай Microsoft, неговите автори или всеки, иначе, участващи в създаването, производството или доставката на скриптове носи отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на бизнес печалби, прекъсване, загуба на бизнес информация, или други загуби) възникнали използването на или невъзможност да използвате примерни скриптове или документация, дори ако Microsoft е бил уведомен за възможността за такива щети.

Върнете се в началото

Стъпка 1: Стартирайте скрипт, за да получите списък на папки за пощенска кутия или сайт

Скрипт, които изпълнявате в тази първа стъпка ще върне списък на папки в пощенската кутия или SharePoint или OneDrive за бизнеса папки и съответните ИД на папка или пътя за всяка папка. Когато изпълните този скрипт, тя ще ви подкани за следната информация.

 • Имейл адрес или сайт URL адрес    Въведете имейл адреса на попечител да върне списък на Exchange папки в пощенската кутия и Сгънете идентификатори. Или въведете URL адреса на SharePoint сайт или сайт на OneDrive за бизнеса да върне списък с пътища за зададения сайт. Ето някои примери:

  • Exchange   stacig@contoso.onmicrosoft.com

  • SharePoint   https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  • OneDrive за бизнеса   https://contoso-my.sharepoint.com/personal/stacig_contoso_onmicrosoft_com

 • Вашите идентификационни данни на потребител    Скрипта ще използва вашите идентификационни данни за свързване към Exchange Online и Център за защита и съответствие с отдалечен PowerShell. Както е по-рано обяснено трябва да дадени съответните разрешения за успешно изпълнение на този скрипт.

За да покажете списък с папки в пощенската кутия или пътя имената на сайта:

 1. Запишете следния текст в Windows PowerShell скрипт файл с помощта на име на файл суфикса .ps1; например, GetFolderSearchParameters.ps1.

  #########################################################################################################
  # This PowerShell script will prompt you for:								#
  #  * Admin credentials for a user who can run the Get-MailboxFolderStatistics cmdlet in Exchange	#
  #   Online and who is an eDiscovery Manager in the Security & Compliance Center.			#
  # The script will then:											#
  #  * If an email address is supplied: list the folders for the target mailbox.			#
  #  * If a SharePoint or OneDrive for Business site is supplied: list the folder paths for the site.	#
  #  * In both cases, the script supplies the correct search properties (folderid: or path:)		#
  #   appeneded to the folder ID or path ID to use in a Content Search.				#
  # Notes:												#
  #  * For SharePoint and OneDrive for Business, the paths are searched recursively; this means the 	#
  #   the current folder and all sub-folders are searched.						#
  #  * For Exchange, only the specified folder will be searched; this means sub-folders in the folder	#
  #   will not be searched. To search sub-folders, you need to use the specify the folder ID for	#
  #   each sub-folder that you want to search.								#
  #  * For Exchange, only folders in the user's primary mailbox will be returned by the script.		#
  #########################################################################################################
  
  # Collect the target email address or SharePoint Url
  $addressOrSite = Read-Host "Enter an email address or a URL for a SharePoint or OneDrive for Business site"
  
  # Authenticate with Exchange Online and the Security & Complaince Center (Exchange Online Protection - EOP)
  if (!$credentials)
  {
    $credentials = Get-Credential
  }
  
  if ($addressOrSite.IndexOf("@") -ige 0)
  {
    # List the folder Ids for the target mailbox
    $emailAddress = $addressOrSite
  
    # Authenticate with Exchange Online
    if (!$ExoSession)
    {
      $ExoSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell-liveid/ -Credential $credentials -Authentication Basic -AllowRedirection
      Import-PSSession $ExoSession -AllowClobber -DisableNameChecking
    }
  
    $folderQueries = @()
    $folderStatistics = Get-MailboxFolderStatistics $emailAddress
    foreach ($folderStatistic in $folderStatistics)
    {
      $folderId = $folderStatistic.FolderId;
      $folderPath = $folderStatistic.FolderPath;
  
      $encoding= [System.Text.Encoding]::GetEncoding("us-ascii")
      $nibbler= $encoding.GetBytes("0123456789ABCDEF");
      $folderIdBytes = [Convert]::FromBase64String($folderId);
      $indexIdBytes = New-Object byte[] 48;
      $indexIdIdx=0;
      $folderIdBytes | select -skip 23 -First 24 | %{$indexIdBytes[$indexIdIdx++]=$nibbler[$_ -shr 4];$indexIdBytes[$indexIdIdx++]=$nibbler[$_ -band 0xF]}
      $folderQuery = "folderid:$($encoding.GetString($indexIdBytes))";
  
      $folderStat = New-Object PSObject
      Add-Member -InputObject $folderStat -MemberType NoteProperty -Name FolderPath -Value $folderPath
      Add-Member -InputObject $folderStat -MemberType NoteProperty -Name FolderQuery -Value $folderQuery
  
      $folderQueries += $folderStat
    }
    Write-Host "-----Exchange Folders-----"
    $folderQueries |ft
  }
  elseif ($addressOrSite.IndexOf("http") -ige 0)
  {
    $searchName = "SPFoldersSearch"
    $searchActionName = "SPFoldersSearch_Preview"
  
    # List the folders for the SharePoint or OneDrive for Business Site
    $siteUrl = $addressOrSite
  
    # Authenticate with the Security & Complaince Center
    if (!$SccSession)
    {
      $SccSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.compliance.protection.outlook.com/powershell-liveid -Credential $credentials -Authentication Basic -AllowRedirection
      Import-PSSession $SccSession -AllowClobber -DisableNameChecking
    }
  
    # Clean-up, if the the script was aborted, the search we created might not have been deleted. Try to do so now.
    Remove-ComplianceSearch $searchName -Confirm:$false -ErrorAction 'SilentlyContinue'
  
    # Create a Content Search against the SharePoint Site or OneDrive for Business site and only search for folders; wait for the search to complete
    $complianceSearch = New-ComplianceSearch -Name $searchName -ContentMatchQuery "contenttype:folder" -SharePointLocation $siteUrl
    Start-ComplianceSearch $searchName
    do{
      Write-host "Waiting for search to complete..."
      Start-Sleep -s 5
      $complianceSearch = Get-ComplianceSearch $searchName
    }while ($complianceSearch.Status -ne 'Completed')
  
  
    if ($complianceSearch.Items -gt 0)
    {
      # Create a Complinace Search Action and wait for it to complete. The folders will be listed in the .Results parameter
      $complianceSearchAction = New-ComplianceSearchAction -SearchName $searchName -Preview
      do
      {
        Write-host "Waiting for search action to complete..."
        Start-Sleep -s 5
        $complianceSearchAction = Get-ComplianceSearchAction $searchActionName
      }while ($complianceSearchAction.Status -ne 'Completed')
  
      # Get the results and print out the folders
      $results = $complianceSearchAction.Results
      $matches = Select-String "Data Link:.+[,}]" -Input $results -AllMatches
      foreach ($match in $matches.Matches)
      {
        $rawUrl = $match.Value
        $rawUrl = $rawUrl -replace "Data Link: " -replace "," -replace "}"
        Write-Host "path:""$rawUrl"""
      }
    }
    else
    {
      Write-Host "No folders were found for $siteUrl"
    }
  
    Remove-ComplianceSearch $searchName -Confirm:$false -ErrorAction 'SilentlyContinue'
  }
  else
  {
    Write-Error "Couldn't recognize $addressOrSite as an email address or a site URL"
  }
 2. На вашия локален компютър отворете Windows PowerShell и отидете до папката, където сте записали скрипта.

 3. Изпълнение на сценария. например:

  .\GetFolderSearchParameters.ps1
 4. Въведете информацията, която скрипта ви подкани за.

  Скрипта показва списък с папки в пощенската кутия или папка на сайт за определен потребител. Нека този прозорец отвори, така че можете да копирате ИД или пътя име на папката и го поставете в заявка за търсене в стъпка 2.

  Съвет: Вместо показване на списък с папки на екрана на компютъра, можете отново да насочите резултата от скрипт в текстов файл. Този файл ще бъде записан в папката, където се намира скрипта. Например, за да пренасочите скрипта изход към текстов файл, изпълнете следната команда в стъпка 3: .\GetFolderSearchParameters.ps1 > StacigFolderIds.txt и след това можете да копирате папка ИД или пътя от файла, за да използвате в заявка за търсене.

Върнете се в началото

Скрипт изход за папки в пощенската кутия

Ако получавате папка на пощенската кутия идентификатори, скрипта се свързва към Exchange Online с помощта на отдалечен PowerShell, се изпълнява кратката команда на Get-MailboxFolderStatisics и след това показва списъка с папки от указаната пощенска кутия. За всяка папка в пощенската кутия скрипта показва името на папката в колоната FolderPath и ИД на папка в колоната FolderQuery . Освен това скрипта добавя префикса на ИД на папка (което е името на свойството пощенска кутия) за ИД на папка. Тъй като свойството ИД на папка е търси свойство, ще използвате folderid:<folderid> в заявка за търсене в стъпка 2 за тази папка за търсене.

Ето пример за изходните данни, върнати от скрипт за папки в пощенската кутия.

Пример за списъка с папки в пощенската кутия и папки идентификатори, върнати от скрипта

Пример в стъпка 2 показва заявката, използвана за търсене подпапката подпапка в папка "Възстановими елементи" на потребителя.

Скрипт изход за папки на сайтове

Ако получавате пътища от SharePoint или OneDrive за бизнеса сайтове, скрипта се свързва към Център за защита и съответствие чрез отдалечен PowerShell, създава ново търсене на съдържание, която търси сайт за папките и след това показва списък на папките, намиращи се в указаната сайт. Скрипта показва името на всяка папка и добавя префикс път (което е името на свойството на сайта) на URL адреса на папката. Тъй като пътя свойството е търси свойство, ще използвате path:<path> в заявка за търсене в стъпка 2 за тази папка за търсене.

Ето пример за изходните данни, върнати от скрипт за папки на сайтове.

Пример за списъка с имена на път за папки на сайтове, върнати от скрипта

Върнете се в началото

Стъпка 2: Използване на ИД на папка или пътя за извършване на целевата колекция от сайтове

След като сте стартирате скрипт за събиране на списък с папка идентификатори или пътища за определен потребител, следващата стъпка, за да отидете на Център за защита и съответствие и създаване на ново търсене на съдържание за търсене на конкретна папка. Ще използвате свойството folderid:<folderid> или path:<path> в заявка за търсене, които конфигурирате в полето за ключови думи за търсене на съдържание (или като стойност за параметъра ContentMatchQuery , ако използвате кратката команда на New-ComplianceSearch ). Можете да комбинирате свойството folderid или path с други параметри за търсене или потърсете условия. Ако само включите свойството folderid или path в заявката, търсенето ще върне всички елементи в указаната папка.

Забележка: С помощта на свойството path за търсене OneDrive местоположения няма да се върне мултимедийни файлове, например .png, .tiff или .wav файлове, в резултатите от търсенето.

 1. Отидете на https://protection.office.com.

 2. Влезте в Office 365 с помощта на акаунт и идентификационните данни, които сте използвали, за да стартирате скрипт в стъпка 1.

 3. В левия екран на Център за защита и съответствие, щракнете върху търсене и разследване > Търсене на съдържаниеи след това щракнете върху ново Икона за добавяне .

 4. В страницата за ново търсене въведете име за търсене на съдържание. Това име трябва да бъде уникална във вашата организация.

 5. Под къде искате да погледнем, направете едно от следните неща, въз основа на това, дали вашето търсене папка на пощенската кутия или папка на сайт:

  • Щракнете върху изберете конкретни пощенски кутии за търсене и след това добавете една и съща пощенска кутия, която сте задали, когато сте стартирали на скрипта в стъпка 1.

   Или

  • Щракнете върху изберете определени сайтове за търсене за търсене и след това да добавите същия URL адреса на сайт, който сте задали, когато сте стартирали на скрипта в стъпка 1.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. В полето ключова дума в какво искате да погледнем за поставяне на folderid:<folderid> или path:<path> стойност, върнато от скрипт в стъпка 1 на страницата.

  Например заявката в следните екрана ще извърши търсене за произволен елемент в подпапката подпапка в потребителска папка от екрана за пощенска кутия на папки, показани в стъпка 1.

  Поставяне на ИД на папка или път в полето за ключови думи на заявката за търсене
 8. Щракнете върху търсене , за да започнете търсенето целевата колекция от сайтове.

Върнете се в началото

Примери за заявки за търсене за целевите колекции

Ето няколко примера за използване на свойствата на folderid и path в заявка за извършване на целевата колекция от сайтове. Обърнете внимание, че контейнерите се използват за folderid:<folderid> и path:<path> да спестите място.

 • Този пример търси три пощенски кутии на различни папки. Можете да използвате подобни синтаксис на заявка за търсене на скритите папки в потребителска папка "Възстановими елементи".

  folderid:<folderid> OR folderid:<folderid> OR folderid:<folderid>
 • Този пример търси пощенска кутия папка за елементи, съдържащи точната фраза.

  folderid:<folderid> AND "Contoso financial results"
 • Този пример търси в сайта папка (и подпапките) документи, които съдържат буквите "ЕБК" в заглавието.

  path:<path> AND filename:nda
 • Този пример търси в сайта папка (и подпапките) за документи там са променени в диапазон от дати.

  path:<path> AND (lastmodifiedtime>=01/01/2017 AND lastmodifiedtime<=01/21/2017)

Върнете се в началото

Още информация

Имайте предвид следните неща, когато използвате скрипта в тази статия и извършване на целеви колекции.

 • Скрипта не премахва всички папки от резултатите. Така че някои папки, изброени в резултатите може да са трудни за търсене (или връщане на нулевите елементи), защото те съдържат съдържание, създадено от системата.

 • Този скрипт само връща информация за папка за основната пощенска кутия на потребителя. Тя не връща информация за папки в пощенската кутия на потребителя архив.

 • Когато търсите папки в пощенската кутия, само в указаната папка (идентифицирани като свойството му folderid ) ще се търси. Подпапките няма да се търси. За да търсите подпапки, трябва да използвате folderid за подпапка, която искате да търсите.

 • Когато търсите папки на сайтове, ще се търси папката (идентифицирани като свойството му path ) и всички подпапки.

 • Преди това не е посочено не можете да използвате свойството path за търсене на мултимедийни файлове, например .png, .tiff или .wav файлове, разположени на OneDrive места. Използване на различни свойства на сайт за търсене на мултимедийни файлове в OneDrive папки.

Върнете се в началото

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×